Terug naar Decorati
Terug naar de index

Wulff - Wijtman

Wulff, dr. Johan

Geboren te Rotterdam op 3 mei 1901. Overleden te Amsterdam op 20 februari 1969.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 190-191

Wunderink, Gerhard Christoffel

Geboren te Arnhem op 25 januari 1897. Overleden te Rheden op 12 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,MoF.bp

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden door, na in begin 1941 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke verzetsgroep, welke mede militaire inlichtingen doorgaf, in bezet Nederland op te treden als commandant van een district en later als Commandant van een belangrijk gewest van deze verzetsgroep; daarbij door zijn doorzettingsvermogen er in te slagen de organisatie van dit gewest, welke door verschillende arrestaties veel had geleden, weer op peil te brengen en daarbij contacten met andere illegale organisaties te onderhouden.
Voorts door, toen hij wist, dat de vijand hem op het spoor was, hetgeen hem tot onderduiken dwong, zijn activiteit nochtans niet te verminderen en, ondanks de hem bedreigende gevaren, talloze contacten te onderhouden, totdat hij midden September 1944 werd gevangen genomen en kort daarna gefusilleerd.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? (postuum) ; uitgereikt aan zijn nabestaanden te Driebergen op 9 juni 1954.
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl ; De Gelderlander, 10 juni 1954 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Wunnink, Aaldert

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door na reeds op 10 en 11 Mei 1940 bewijzen te hebben gegeven van moed bij de gevechten nabij OVERSCHIE, op 13 Mei zich vrijwillig aan te sluiten bij een aanval van een afdeeling van het Depot Luchtstrijdkrachten op een in aantal sterkere en zwaar bewapende vijandelijke afdeeling te OVERSCHIE. Zich wederom vrijwillig beschibaar gesteld voor de verovering van vijandelijke mitrailleurnesten en zich daarbij bijzonder onderscheiden.

Bron: BL/BK blz. 237

Wüthrich, Johan Reinier Ernest

Geboren te Coevorden op 9 december 1903. Gefusilleerd bij de Sint Bavokerk te Haarlem op 26 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Directeur van Wüthrichs Handelsbedrijf N.V. te Utrecht

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 157 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Wüthrich, W.M.

Geboren in 1907.
OMSD.3 KMR (26-02-1930), OMSD.2 KMR (18-12-1937), OMSD.1 KMR (16-08-1944).
3e Werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BL,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XIV'

Bron: BL/BK blz. 237 ; NKM 1947 blz. 106 ; K.P.M. blz. 325

Wybenga, E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Wijck, Jonkheer mr. Hendrik Lodewijk van der

Geboren te Jogjakarta op 4 november 1907. Overleden in 1986.
Oud-secr. firma Heldring & Pierson, bankiers te 's-Gravenhage, oud-kol.d.Art., oud-raad Hoog Militair Gerechtshof, directeur N.V. Ver. Klattensche Cultuur Maatschappij c.s.
Bekende onderscheidingen: ON.4,HO.5,BK,KV,J,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major (3246), Brigade Headquarters, Royal Netherlands Brigade

Major van der Wijck has held the appointment of Staff Captain for 15 months. Owing to the peculiar organization of the Bde his duties in addition to normal Staff Captain's work have included much Unit detail. Thus, he was largely responsible for formulating Unit Mobilization Schemes and for carrying them through. Again, owing to the shortage of manpower, until Southern Holland was liberated, great care and foresight were necessary in placing the few reinforcements available to keep a proper balance between Units.
In these respects, and in all others throughout this campaign he has worked with untiring energy and tact. It is considered that he has rendered outstanding service to the Bde.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155 , WO 373/187; BL/BK blz. 289 ; Six blz. 146 ; NA 1959 blz. 379 ; NA 1980 blz. 334,387 ; NA 1985 blz. 285

Wijdekop, Barend

Geboren te Amsterdam op 5 augustus 1889.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Wijk, Arie van

Geboren te Almkerk op 29 december 1915. Overleden te Driebergen-Rijsenburg op 17 december 2000.
LTZ2jc-vk (01-01-1962), LTZ2oc-vk (01-01-1965), e.o. 01-10-1966.
Bekende onderscheidingen: ON.5,ON.ZEMx,BL,OHK.2,OV.1,Z.Med.,LII.5p,BOK.p,S3945,FGS,DM,WM2

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Sergeant der Mariniers

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3105, 3390 ; overlijdensadvertentie

Wijk, P.J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 243

Wijk, W. van

Geboren in 1892.
Tltn.d.Inf. (06-08-1914), eltn. (06-08-1918).
Bekende onderscheidingen: BL,XXV,KLO,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Majoor der Jagers

Bron: BL/BK blz. 236 ; NRL 1923 blz. 143

Wijker, C.J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 21 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “Abbekerk”, dat tijdens de evacuatie van Nederlandsch-Indië door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, op moedige en beleidvolle wijze tegenover den vijand is opgetreden, mede tengevolge waarvan de vijandelijke aanval werd afgeslagen en het schip, alsmede de 1900 opvarenden, behouden bleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Wijker, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Schipper V.R.H. der Koninklijke Marine

Als Schipper dienst doende op onzen trawler-mijnenveger ROTTERDAM welke reeds vele mijnen in de Britsche wateren heeft geveegd, steeds op rustige en doortastende wijze de gegeven orders uitgevoerd, zijn ondergeschikten ten voorbeeld.

Bron: BL/BK blz. 289

Wijlen, Adriaan Lambertus van

Geboren op 24 februari 1898. Overleden te Sprang-Capelle op 4 november 1962.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MBS,MoF.gp,BEM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Tijdelijk reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door het zorgdragen voor het vervoer en het onder dak brengen van een groot aantal gestrande geallieerde vliegers.
Vervolgens door het als leider van een verzetsgroep in Noord-Brabant plegen van sabotagewerk en verlenen van steun ook aan andere belangrijke inlichtingengroepen op militair gebied.
In het bijzonder door na de invasie het sabotagewerk op te voeren door het vernielen van spoorlijnen, het doorsnijden van vijandelijke telefoonverbindingen, het neerschieten van ordonnansen, het bemoeilijken van het scheepvaartverkeer, aanvallen van kleine munitietransporten en het verhinderen van het doen springen van bruggen.
Voorts het in de maanden September en October 1944 voor een drietal andere verzetsgroepen o.m. beschikbaar stellen van frontkoeriers, die 21-maal schetsen, rapporten, enz. door de linies naar het bevrijde Eindhoven brachten.
Een en ander, hoewel de vijand zijn woning begin September 1944 overviel, ook na te zijn ontsnapt, steeds klaar te staan tot het naar vermogen ondersteunen en leiden van het verzetswerk, waaronder in het bijzonder te rekenen het uit de handen van de vijand houden en tenslotte door de linies brengen van de bemanning van twee geallieerde zweefvliegtuigen.
Tenslotte door na de bevrijding van Zuid-Nederland o.m. leiding te geven aan het overbrengerswerk van bevrijd naar bezet gebied en het organiseren van een inlichtingendienst in het Land van Heusden en Altena.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Sprang-Capelle

Bron: BL/BK blz. 236 ; VHK blz. 249 ; Van Ojen blz. 986 (NB. spreekt van LoM ipv MoF) ; Decorare 10 blz. 27 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en B. Keers

Wijnandts, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Wijnberg, Abraham Victor

Geboren in 1920.
Res-tltn.-vl.d.ML (16-01-1944), res-eltn. (05-03-1948), res-kapt. (01-10-1950).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 640 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   14 september 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 september 1944
   Acting Flight Lieutenant (171437), R.A.F.V.R., bij het R.A.F. No. 640 Squadron

Bron: VK blz. 206,242 ; NRLL 1956 blz. 434

Wijnekes, J.A.

Geboren in 1918.
Res-kol.d.Art. (01-11-1961).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,KV,OHK.3,XXX

Bron: NRLL 1974 blz. 241

Wijnen, Alphonse Jean Henri

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Tijdelijk benoemd majoor van het wapen der infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wijnen, Frans

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 5 van 20 maart 1947
   Burger

Bron: met dank aan de heer P. Verstraeten

Wijngaarden, Cornelis Jan Antonie van

Geboren te Velsen op 7 mei 1905.
OMSD3 (30-12-1926), OMSD2 (09-02-1929), OMSD1 (11-11-1940), LTZ(T)1 (01-01-1949), e.o. 01-01-1950, LTZ(SD)1 (01-01-1950), KLTZ(SD) (01-01-1952), pensioen 16-07-1960.
Hoofd machinekamer Hr.Ms. ‘Gruno’ (08-06-1939/02-08-1943) ; dir. Stichting Marcandi (Marine Cantine Dienst) te Amsterdam (vanaf 20-02-1946).
Bekende onderscheidingen: OHK.2,MID

Bron: T.1392 ; NKM 1947 blz. 99

Wijngaarden, Lucas van

Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Wassenaar

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Wassenaar

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 29 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2

Wijngaarden, Marinus van

Bekende onderscheidingen: BL,MoF.bp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 113 van 1 april 1950
   Schipper, lid van het verzet

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Dordrecht

Bron: BL/BK blz. 236 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Wijngaarden, Mees van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door zich op 10 Mei 1940 nabij NOOTDORP geheel vrijwillig bij een mitrailleurgroep te voegen om terugtrekkende valschermjagers te achtervolgen. Er veel toe bijgedragen dat een groot aantal gevangenen kon worden gemaakt.

Bron: BL/BK blz. 289

Wijnmalen, Henri Emile

Geboren te Buitenzorg op 29 juni 1910. Geëxecuteerd te Padang op 16 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 16 van 8 mei 1951 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 236 ; KNIL blz. 49 ; www.ogs.nl ; www.korpscommandotroepen.nl

Wijnstra, Joachem

Geboren te Lemmer op 6 februari 1918. Gesneuveld te Ridderkerk op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat-vliegtuigmaker-schutter van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij de Strategische Groep Bomvliegtuigafdeling

Bron: VK blz. 243 ; www.ogs.nl

Wijsbroek, J.J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 en 11 Mei 1940 als ordonnans van de Commandant van de Mitrailleur Compagnie van het Ie Bataljon van het 4e Regiment Infanterie steeds op koelbloedige wijze onder hevig vijandelijk vuur van het vliegveld VALKENBURG als ordonnans op te treden.
Voorts door op 11 Mei 1940 in het duinterrein nabij Groot Berkheide (tussen KATWIJK AAN ZEE en de WASSENAARSCHE SLAG) onder zwaar vijandelijk vuur een onklaar geraakte zware mitrailleur, onder voortdurend gevaar voor eigen leven, weer vuurklaar te maken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Wijtema, Max Samuel

Geboren te Medan (Sumatra) op 18 januari 1904.
LTZ3 (13-08-1925), LTZ2 (13-08-1927), e.o. en LTZ2 KMR 01-10-1935, LTZ1 KMR (01-04-1936), in actieve dienst 31-08-1939 / maart 1945, e.o. 01-01-1951, pensioen 18-01-1964.
Adjunct-chef bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK,XXV,NOC,K.XIII,K.XVIII,LoM.3

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   ?
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, Netherlands Naval Liaison Officer in San Francisco

Legion of Merit, Degree of Officer (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 12 van 2 juni 1945
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: K.P.M. blz. 325 ; Wo.1991 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 5 maart 1945

Wijting, A.J.W. ("Robbie")

Geboren in 1925. Overleden te Leeuwarden op 27 augustus 1986.
Eltn. (20-05-1948), kapt. (01-11-1949), maj.-vl. KLu (01-05-1954), ltkol. (30-10-1960), kol. (01-05-1967), cdre. (01-05-1971), genmaj. (16-04-1973), ltgen., gen.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,KV,OHK.1,XXV,PZ.1,LEF.2,LoM.2,S3945,FGS,DM,WM2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRLL 1956 blz. 416 ; NRLL 1974 blz. 5 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Wijtman, W.C.

Geboren in 1915.
Res-tltn.-wnr.d.ML (01-06-1943), res-eltn. (01-06-1945), res-kapt (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 28 september 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 243 ; NRLL 1956 blz. 433