Terug naar Decorati
Terug naar de index

Vaandels, schepen, verenigingen et cetera

Hr.Ms. Kanonneerboot 'Flores'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 31 van 10 november 1948

Onze kanonneerboot ,,Flores" heeft zich in de Europse wateren onderscheiden van Mei 1940 tot Aug. 1944 door uitstekende daden bedreven door de bemanning tegenover de vijand, door met veel succes en tot grote voldoening van de geallieerde bevelvoering directe daadwerkelijke artilleriesteun te verlenen bij de landingsoperaties op de Zuid- en Oostkust van Sicilië in Juli, Aug. en Sept. 1943; op de Westkust van Italië in Oct. 1943; op het Anzio- en Formiafront in Dec. 1943 en in Jan. en Febr. 1944, en uiteindelijk op de kust van Normandië in Juni, Juli en Aug. 1944, bij welke operaties het schip vele malen onder vijandelijk vuur lag, verschillende vijandelijke vliegtuigaanvallen had te voorduren en zelfs gedurende operatie ,,Avalanche" in de bocht van Salerno zodanige averij opliep, dat het van het gevechtsterrein moest worden weggesleept.
Voorts door de eer van de Nederlandse vlag op de vrije wereldzee hoog te houden door het veilig escorteren van totaal 3070 schepen, waarvan 2690 schepen langs de Oostkust van Engeland, waarbij een voortdurende strijd moest worden gevoerd tegen vijandelijke vliegtuigen en motortorpedoboten.

Bron: BL/BK blz. 150 ; KI blz. 500

Hr.Ms. Kanonneerboot 'Soemba'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 30 van 10 november 1948

Onze kanonneerboot ,,Soemba" heeft zich in de Aziatische wateren onderscheiden van Dec. 1941 tot half Mrt. 1942 door uitstekende daden bedreven door de bemanning tegenover de vijand bij het uitvoeren van haar opdrachten in het zeegebied van Indonesië, mede tijdens vijandelijke vliegtuigaanvallen.
Heeft zich daarna in Europese wateren wederom onderscheiden: Door de uitstekende daden van de bemanning, daarbij met veel succes en tot grote voldoening van de geallieerde bevelvoering directe daadwerkelijke artilleriesteun te verlenen bij de landingsoperaties , op de Oostkust van Sicilië in Juli en Aug. 1943, op het Anzio- en Formiafront in Jan. en Febr. 1944, en uiteindelijk op de kust van Normandië in Juni en Juli 1944, bij welke operaties zware vijandelijke tegenstand - ook uit de lucht - werd ondervonden en op 19 Juli 1943 een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten; bovendien door de eer van de Nederlandse vlag op de vrije wereldzee hoog te houden door in het tijdvak van 21 Apr. tot 4 Dec. 1942 onafgebroken te patrouilleren in de Perzische Golf ter beveiliging van het voor de oorlogvoering zo uiterst belangrijke olievervoer en het gedurende de gehele wereldoorlog 1940-1945 telkenmale escorteren van tal van belangrijke scheepsconvooien in de Indische Oceaan, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.

Bron: BL/BK blz. 150 ; KI blz. 500

Hr.Ms. Kruiser 'Tromp'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 36 van 8 januari 1949

1. Op 4, 15 en 20 Februari 1942 verschillende malen aangevallen door formaties Japanse bombardementsvliegtuigen, waarbij door kundig manouevreren voorkomen werd dat het schip direct werd getroffen.
2. In de nacht van 19 op 20 Februari 1942 deelgenomen aan een nachtelijke actie in Straat Badoeng tegen Japanse invasie eenheden, waarbij door het schip totaal 11 voltreffers werden ontvangen.
3. Op 25 Juli 1944 deelgenomen aan de beschietingen van Sabang, waarbij in gezelschap van Engelse torpedobootjagers de baai werd binnengevaren. Bij deze actie werden 4 voltreffers ontvangen.
4. Van 30 April tot en met 7 Mei 1945 deelgenomen aan artilleriebombardementen van vijandelijke kustbatterijen in de Nicobaren en Andamaneilanden.
5. Van 19 tot en met 30 Juni 1945 deelgenomen aan artilleriebombardementen van vijandelijke doelen in de baai van Balik Papan, ten einde het mijnenvegen mogelijk te maken.
6. Van 1 tot en met 6 Juli 1945 deelgenomen aan artilleriebombardementen van vijnadelijke doelen ter ondersteuning van de geallieerde landingen nabij Balik Papan.
7. Gedurende de Tweede Wereldoorlog op bijzondere intensieve wijze deelgenomen aan de bescherming van de Geallieerden koopvaardijvloot.

Bron: BL/BK blz. 150 ; KI blz. 474

Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene"

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 28 van 3 juli 1945

Overwegende, dat de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene" gedurende de veldtocht 1944 - 1945 bijzonder heeft uitgemunt door de haar opgedragen taken steeds met beleid, gepaard gaande aan grooten moed, zelfopoffering en trouw te volbrengen;
Overwegende voorts, dat de belangrijkste gevechten, welke door voornoemde Brigade zijn geleverd, hebben plaats gehad te St. Come, Pont Audemer, Beeringen, Tilburg en Hedel.

Aan voornoemde Brigade toestemming te verleenen in haar vaandel de namen te voeren van de plaatsen
        St. Come 1944
        Pont Audemer 1944
        Beeringen 1944
        Tilburg 1944 en
        Hedel 1945.

Invasiekoord
   K.B. no. 15 van 30 januari 1954

Bron: Maalderink blz. 118 ; BL/BK blz. 85

Korps Mariniers

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 51 van 4 december 1946

Na zich sedert zijn oprichting in 1665 reeds bij verschillende gelegenheden, zoowel in als buiten Europa, schitterend te hebben onderscheiden door plichtsbetrachting en strenge discipline, zooals bij den beroemden tocht naar Chatham, den tweedaagschen zeeslag, de zeeslagen bij Solebay, Kijkduin en Doggersbank, de bestorming en verovering van de vesting van Gibraltar, den veldslag bij Seneffe, het dempen van opstanden in West-Indië, enz. heeft het Korps Mariniers, ook na de stichting van de Militaire Willems-Orde, optredende in Algiers, in België en in talrijke gebieden van den Nederlandsch-Indischen Archipel, ook deelnemende aan de vele expedities van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger - zijn tradities getrouw - in den strijd uitgemunt door uitstekende daden van moed, beleid en trouw van officieren, onderofficieren, korporaals en mariniers, waarom in de jaren 1816 tot en met 1906, 67 onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde aan hen konden worden toegekend.
Wederom hebben onderdeelen van het Korps zich onderscheiden tijdens den Tweeden Wereldoorlog, met name in de brandpunten van den strijd:
in Mei 1940 te Rotterdam, bij de gevechten in Oost-Java in Maart 1942 en in het bijzonder bij het, met de verdere bemanning van Onze oorlogsbodems in den slag in de Java-Zee, hooghouden van 's lands Vlag.

Aan genoemd korps toestemming te verleenen aan de namen in zijn vaandel toe te voegen:
Rotterdam, Oost-Java, Java-Zee.

Bron: Maalderink blz. 205

Marine Luchtvaartdienst

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 18 van 9 april 1942

In de strijd tegen Japan van het oogenblik der oorlogsverklaring op 7 December 1941 al bij voortduring en zonder uitzondering, uitmuntende diensten en uitstekende daden verricht bij verkenningen, bombardementen, onderzeebootbestrijding, mijnenleggen en convoyeeren, tegen een overmachtigen vijand, waarbij allen hun uiterste krachten en en velen hun leven hebben gegeven in onophoudelijke luchtgevechten en bij het toebrengen van groote verliezen aan den vijand.

Bron: Maalderink blz. 206

m.s. 'Aagtekerk

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 22 van 12 januari 1949

In Januari 1942 werd een convooi, waarvan het motorschip “AAGTEKERK” deel uitmaakte, door een onderzeeboot aangevallen, waarbij een Engels troepentransportschip werd getroffen en het convooi moest verlaten.
De “AAGTEKERK” kreeg opdracht bij het getroffen schip te blijven, en het convooi vervolgde de reis. Terwijl de “AAGTEKERK” rond dit schip bleef zigzaggen, werd plotseling voor de boeg een onderzeeboot verkend. Onmiddellijk liet de gezagvoerder volle kracht varen en gaf zodanig roer, dat de “AAGTEKERK” over de onderzeeboot heenvoer en deze laatste slagzij kreeg.
  Hoewel het onderzoek door deskundigen niet heeft uitgewezen dat de onderzeeboot vernietigd is geworden, is het aan het kordate optreden van de “AAGTEKERK” te danken geweest, dat beide schepen door de onderzeeboot niet meer zijn aangevallen en hun reis hebben kunnen vervolgen.
De “AAGTEKERK” ging in Juni 1942 te gronde bij een geconcentreerde aanval van Duitse bommenwerpers, toen het, alleen varende, in de Middellandse Zee een bijzondere opdracht moest vervullen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 746 ; BL/BK blz. 150

m.s. 'Frans Hals'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 10 van 21 april 1949

In de nacht van 3 op 4 November 1942 werd het m.s. "Frans Hals", dat niet in convooi voer, door een bovenwater varende onderzeeboot aangevallen. In de vijf aanvallen werden zes torpedo's afgevuurd, die geen van alle doel troffen, mede dankzij handig manoevreren met het schip. Tijdens de aanvallen werd de onderzeeboot met het 10 cm kanon en de aan boord opgestelde mitrailleurs onder vuur genomen en onder meer in de torenopbouw getroffen.
   Toen de onderzeeboot tenslotte de aanval opgaf en onderdook werd nog een dieptebom geworpen. De aanvaller werd niet meer gezien en de "Frans Hals" vervolgde de reis.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 747 ; Vos blz. 203

m.s. 'Kampar'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 1 van 9 februari 1950

Het m.s. "Kampar", met geen andere bewapening dan 2 geweren, voer op 17 Januari 1942 ter Oostkust van Sumatra toen het, uit een regenbui komende, een Japanse onderzeeboot voor de boeg kreeg. Zonder zich te bedenken zette de Gezagvoerder volle kracht koers op de snelduikende onderzeeboot, die, naar moet worden aangenomen, ernstig werd geraakt.

Medio Februari 1942 heeft het schip des nachts in Straat Banka een eskader Japanse oorlogsschepen verkend en is door handig manouvreren aan vernietiging ontsnapt. De volgende dag is het schip, dank zij goede camouflage aan een bombardement door Japanse vliegtuigen ontkomen en heeft het tenslotte veilig de Javakust kunnen bereiken.

Bron: BL/BK blz. 164 ; K.P.M. blz. 272a

m.t.s. 'Mijdrecht'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 10 van 9 december 1948

Op 7 Maart 1941 voer de "Mijdrecht" in konvooi en werd bij het oppikken van drenkelingen van een ander schip getorpedeerd, waarbij het schip ernstige schade opliep. Hoewel de machinekamer vol rook stond en moeilijk toegankelijk was, werd de motor op volle kracht gezet. Kort daarop werd de onderzeeboot waargenomen aan de periscoop, die boven water kwam. Onmiddelijk werd S.B. roer gegeven en de onderzeeboot geramd, die daardoor zodanig werd beschadigd dat zij zich enige uren later aan een escorterend oorlogsschip moest overgeven. Het vijandige schip bleek de U-70 te zijn.

Bron: BL/BK blz. 151

m.t.s. 'Ondina'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   ?

Bron: BL/BK blz. 153

Onderzeedienst

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 67 van 6 juni 1947

Het gedurende de tweede wereldoorlog van 1940 - 1945 uitgemunt hebben door voortdurend uitstekende daden van moed, beleid en trouw van officieren, onderofficieren en manschappen tijdens operaties tegen meestal overmachtige vijanden in nagenoeg alle wereldzeeën.
Door de onderzeeboten werden 54 vijandelijke oorlogsschepen, transport- en koopvaardijschepen tot zinken gebracht en talrijke andere beschadigd.
Vele voor de krijgsverrichtingen belangrijke inlichtingen omtrent de vijand in de bezette gebieden werden tijdens gevaarlijke opdrachten verzameld.
Bij al deze acties gingen zes onderzeeboten met haar bemanningen strijdend ten onder, terwijl het behoud van talrijke andere boten, welke door vijandelijke dieptebommen werden beschadigd aan de onverschrokkenheid, durf en bekwaamheid der bemanningen was te danken.

Bron: Maalderink blz. 117

s.s. 'Polydorus'

Koninklijke Vermelding bij Dagorder
   K.B. no. 7 van 14 september 1950

Het s.s. "Polydorus" was 26 November 1942 zonder bescherming op weg van Engeland naar Freetown, toen het werd aangevallen door een Duitse onderzeeër, die drie torpedo's afvuurde die doel misten. Die zelfde avond werd het schip met artillerievuur bestookt. De aanval werd beantwoord met het 10 cm kanon en de Oerlikon mitrailleurs, terwijl tevens een rookscherm werd gelegd. Het gevecht, waarbij de "Polydorus" werd beschadigd, werd afgebroken.
26 November in de ochtendschemering vuurde de onderzeeëer wederom drie torpedo's af, die konden worden ontweken. Opnieuw kwam het tot een gevecht waarbij de aanvaller treffers kreeg. Toen de onderzeeëer trachtte uit de richting van de nog laagstaande zon aan te vallen, werd door uiterste kracht te varen zulks onmogelijk gemaakt.
27 November om ± 4 uur 's morgens werd het schip tenslotte door twee torpedo's getroffen; het zonk een uur later.
De gehele bemanning van 79 koppen, met uitzondering van één man, ging in de sloepen en werd twee dagen later door een Spaans vaartuig opgepikt.
Gedurende de gehele strijd betoonde de bemanning van hoog tot laag een uitmuntende geestkracht en discipline.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 751 ; BL/BK blz. 153

Voetbalvereniging Unitas te Gorinchem

Erepenning van Verdienste
   ?
   Wegens:

Unitas liet zich in de duistere jaren van zijn beste kant zien door te weigeren een NSB-er terug te nemen als bestuurslid in 1941. Toen de NSB stevig begon aan te dringen, zegden alle Unitassers hun lidmaatschap op en hield de vereniging korte tijd op te bestaan. Een eervolle oplossing kwam in december 1942 toen Unitas weer mocht gaan voetballen, zonder NSB-er in het bestuur. Deze moedige houding oogste overal bewondering.

Bron: Decorare 9 blz. 20-21

Vught, gemeente

Medaille van Belgische Erkentelijkheid in Goud (B)
   Besluit van de Prins-Regent van 8 september 1946
   Wegens:

... als dankbetuiging van de Belgische Staat aan deze gemeente voor de houding van de bevolking ten opzichte van de Belgen welke geïnterneerd waren in het Duitse concentratiekamp daar tijdens Wereldoorlog 2.

Bron: met dank aan de heer H. Meersschaert

Wapen der Militaire Luchtvaart

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   Besluit van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 18 mei 1940

Overwegende, dat het wapen der militaire luchtvaart, voor zoover betreft het luchtwapen, met grooten moed en zelfopoffering zijn taak heeft volbracht, door, zonder te letten op aantal en hoedanigheid der vijandelijke vliegtuigen, zonder de minste aarzeling aan te vallen, waar zich daartoe de gelegenheid voordeed;
overwegende voorts, dat ook het niet strijdend gedeelte der militaire luchtvaart onder de moeilijst denkbare omstandigheden, zoowel op de vliegvelden als daarbuiten ten volle heeft voldaan aan het devies:
MOED, BELEID en TROUW.

Bron: Maalderink blz. 72

Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 16 maart 1942

als waardeering voor de grootsche prestaties tijdens den oorlog met Japan.

Bron: Maalderink blz. 207