Terug naar Decorati
Terug naar de index

Ubbink - Uytvanck

Ubbink, Johan Bernard

Geboren te Doesburg op 22 mei 1921. Overleden te Vlissingen op 31 maart 1993.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 71 van 25 januari 1951
   Uitgereikt door Prins Bernhard te Durban in september 1954
   Luitenant-ter-zee der derde klasse

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 2 september 1942
   Burger

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 224 ; Meijer (1990), p. 191,234 ; Visser (1976), p. 255-285 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Ubels, Gijsbert Pieter

Geboren te Assen op 27 september 1916. Overleden te Londen op 17 juni 2007.
Legernummer 16.09.27.004.
Gedurende het Arnhem-offensief gedetacheerd als liaison bij het Military Police Platoon, U.S. 82nd Airborne Division.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Als zodanig tijdelijk aangesteld sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. ingedeeld bij de 82e American Airborne Division, na op 18 September 1944 te GROESBEEK uit de lucht te zijn geland, tot begin October daaraanvolgende als zodanig goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November 1944 deel te nemen aan de landing van No. 47 Royal Marine Commando te WESTKAPELLE en daarna, nagenoeg onafgebroken, gedurende drie etmalen aan de gevechten in de duinen aldaar onder zwaar vijandelijk vuur deel te nemen, totdat hij op 3 November d.a.v. tijdens de aanval op de laatste vijandelijke bunker nabij ZOUTELANDE door vijandelijk mortiervuur zeer zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 284 ; Decorare 8 blz. 36 (geeft voorletters als G.F.) ; Brons, nummer 66, blz. 25-26 ; met dank aan dhr. B. Keers

Ubels, mejuffrouw Luchien

Geboren te Witmarsum op 20 oktober 1919. Geëxecuteerd te Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Secretaresse bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 195-196 ; www.ogs.nl

Uljee, Jacobus Gijsbertus

Geboren te Amsterdam op 25juli 1913. Omgekomen tijdens een verkenningsvlucht langs de Noorse kust op 18 augustus 1941.
Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941 (postuum)
   Korporaal-telegrafist Koninklijke Marine Reserve (07992)

Het verrichten van uitstekende diensten als vliegtuig-telegrafist op zeer vele konvooivluchten waarbij hij blijk heeft gegeven van grote plichtsbetrachting en kennis van zaken.

Bron: www.ogs.nl

Ulrici, Johan Heinrich Christoffel

Geboren te Bussum op 20 december 1921. Overleden te Mallorca op 29 januari 2005.
Res.tltn.d.Inf. (08-11-1946 KB 13), kpt.d.Inf. (04-08-1953 KB 13), e.o. 07-06-1955 KB 20.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,VHK,OV.4,MOK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 19 van 3 oktober 1953
   Kapitein van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door, na reeds tijdens de Duitse bezettingsjaren 1940-1945 bij de K.P. (knokploegen) in het district AMERSFOORT meermalen door het opblazen van spoorlijnen in het Gooi en bij AMERSFOORT loffelijke blijken van moedig optreden tegenover de vijand te hebben gegeven, in het bijzonder in het tijdvak van 13 Maart tot en met 9 Augustus 1949 bij vele acties tegen terroristische benden in West-Java zich onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Op grond van de door hem in het illegaal verzet in NEDERLAND en bij de luchtlandingsacties in DJOKJA en op SUMATRA in December 1948 betoonde aanvoerderseigenschappen werd luitenant Ulrici in begin 1949 door de toenmalige Territoriaal tevens Troepencommandant van WEST-JAVA tot Commandant aangesteld van de met zijn illegale schuilnaam genoemde gevechtsgroep "Eric".
Aan zijn voortreffelijke, van grote voortvarendheid en onverschrokken doorzettingskracht getuigende leiding van deze maandenlang schier rusteloos voortgezette acties tegen het bendewezen in het Pasoendanse was het te danken dat vele op de voorgrond getreden verzetslieden onschadelijk konden worden gemaakt of gevangen genomen en een aanzienlijke hoeveelheid wapens, munitie en documenten kon worden buitgemaakt, terwijl slechts eenmaal aan eigen zijde twee gesneuvelden te betreuren vielen.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Ingetrokken bij K.B. no. 19 van 3 oktober 1953
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 bij de K.P. (Knokploeg) in het district AMERSFOORT. Onder meer heeft hij meermalen spoorlijnen opgeblazen in het Gooi en bij AMERSFOORT, waar het centrale seinhuis op het station in de lucht vloog nadat de eerste poging een uur tevoren was mislukt. Op de terugtocht van deze sabotagedaad kwam hij in een vuurgevecht met een Duitse patrouille, die werd verjaagd met achterlating van doden en gewonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Maalderink blz. 322, VHK blz. 224 ; overlijdensadvertentie in De Telegraaf dd. 8 februari 2005 (NB.: claimt tevens BL en BK, doch deze zijn ingetrokken bij benoeming MWO4!)

Uneputty, Jacobus Martinus

Geboren te Tjimahi op 11 januari 1924. Geëxecuteerd te Antjol op 22 november 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Kantoorbediende bij de Handelsvereniging te Soerabaja

Bron: VOA blz. 71 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van VOA!)

Upwich, F. van der

Geboren in 1918.
Tltn.d.Inf. (08-06-1941), eltn. (15-02-1948), kapt. (01-07-1950).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Cadet-vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; NRLL 1956 blz. 55 ; KNIL blz. 82

Urk, H. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 1 februari 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 234

Ursone, mr. Pietro Antonio

Geboren te Lembang (Nederlands-Indië) op 9 juli 1909. Overleden te Monte Carlo (Monaco) op 12 september 1984.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,VOA,IV.3

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Hoofdambtenaar bij het Departement van Economische Zaken in Indonesië

Bron: VOA blz. 181-182

Usmany, Selfianus

Geboren te Aboeroe, Ambon, op 7 september 1918. Overleden te Ambon op 11 januari 1989.
Algemeen stamboeknummer 37641.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Ambonees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 134

Ut, T.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241

Uytenbogaart, prof.dr.ir. Johannes Wilhelmus Huybert

Geboren te Utrecht op 5 februari 1897. Overleden te Wassenaar op 7 december 1964.
Hoogleraar in de scheikunde aan de TU-Delft.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Uitgereikt door Koningin Wilhelmina te Amsterdam op 28 februari 1951
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sedert 1940 in bezet Nederland op te treden als één van de voornaamste medewerkers van een inlichtingengroep , welke groep later uitgroeide tot één van de belangrijkste bronnen van militaire berichten.
In het bijzonder door zich bijzonder verdienstelijk te maken door het, en zulks vele malen, met de grote risico's daaraan verbonden, persoonlijk waarnemen, opmeten en bestuderen van de vijandelijke V-wapens. Er voor zorg te dragen dat de uitkomsten van zijn verkenningen en van zijn diepgaand wetenschappelijk onderzoek, evenals mededeling van de afvuurplaatsen van de V-wapens en van de aanvoer van hetgeen benodigd was, ter kennis kwamen van de Geallieerde legerleiding zodat deze tijdig over de zo zeer begeerde technische gegevens betreffende deze vijandelijke raketprojectielen kon beschikken en tot het bestrijder er van ter plaatse kon overgaan.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 234 ; met dank aan de heer B. Keers

Uytvanck, Ivo van

Geboren te Bussum op 7 juli 1917. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl