Terug naar Decorati
Terug naar de index

Toom - Tijen

Toom, S.

Geboren op 13 juni 1904.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Voormalig dienstplichtig fourier van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als hoofd van een sabotageploeg op de Veluwe die onder meer het verkeer van de spoorwegen en op de weg ontwrichtte in de Septemberdagen van 1944 toen APELDOORN achter het front in ARNHEM lag. Toen begin October daaraanvolgend het verzet gevoelige verliezen leed door actie van de S.D. (Sicherheits Dienst) verhuisde hij naar de bossen benoorden APELDOORN, alwaar hij 10 October werd gepakt doch de volgende dag uit een transport wist te ontkomen, waarop hij het werk weer aanvatte en de uiteengeslagen groep reorganiseerde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Toon, A.J.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 december 1943
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 284

Toor, A.M.N. van

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Stoker der derde klasse (15734)
   Wegens:

Het betonen van grote plichtsbetrachting en ijver bij het 320e Squadron in het voor hem geheel nieuwe vak van vliegtuig-electricien, hetwelk hij zich in korte tijd op zoodanigen wijze heeft eigen gemaakt, dat hij met een zelfstandige functie kon worden belast.

Bron: 320 Sqdr. blz. 219

Toor, C. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Matroos der eerste klasse (14904)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 21" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der tweede klasse (14904)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 284 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Tooren, John D. van der

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 19 van 15 februari 1946
   Kapitein bij de Afdeling Ontheemden in Wuppertal (Duitsland)

Captain Van Der TOOREN as Displaced Persons Officer in Wuppertal, Germany, from 23 April 1945 to 26 May 1945, found himself confronted with a problem of feeding controlling and administering to the wants of nearly one hundred thousand displaced persons. By the exercise of resourcefulness, ingenuity and aggressive action he was able to organize a staff comprised of twenty different kinds of nationals and accomplished his mission even to the satisfaction of the Displaced Persons themselves. His zealous efforts were inspiring to all and typifies the cooperation of our Netherlands Allies.

Bron: Schlegel blz. 157-158

Toorren, J. van der

Geboren in 1916.
LTZ3 KMR (01-04-1937), LTZ2 KMR (19-02-1940), e.o. 01-03-1948, LTZ1 (01-03-1948), e.o. 01-11-1950.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 27 van 4 april 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241 ; NKM 1968 blz. 317

Torey, Jatorey

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Burger, woonachtig te Rasjei (Wandammen)

Bron: VOA blz. 276

Torn, Willem Adrianus

Geboren te Lho Seumawè op 15 februari 1918. Omgekomen ten noorden van Mossman, aan boord van C-47 DT-941, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 241 ; www.ogs.nl

Tourton Bruyns, ir. Titus Willem de

Geboren te Teteringen op 14 mei 1898. Omgekomen in het concentratiekamp Buchenwald (Duitsland) op 6 april 1943.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Inspecteur der Domeinen te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 143-144 ; Six blz. 30,145

Toussaint, Izaäk Pieter

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, C.-1-14 R.I.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch []

Touw, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 28 oktober 1943
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

die als hoofdmachinist van het s.s. “ZAAN”, dat van den 29sten November tot en met den 18den December, 1942, en op den 30sten December, 1942, door vijandelijke vliegtuigen, alsmede den 19den Januari, 1943, door een vijandelijke onderzeeboot werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden, zich op moedige en beleidvolle wijze heeft gekweten van zijn taak, mede tengevolge waarvan de vijandelijke aanvallen konden worden afgeslagen en het schip voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Touw, Petrus Dirk

Geboren te Groningen op 11 juli 1917. Overleden te Buggenum op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Korporaal bij het Korps Politietroepen

Veel moed betoond bij het verhinderen van een vijandelijke poging tot het overvallen van de wacht aan de oostelijke zijde van de spoorbrug te Buggenum op 10 mei 1940, waarbij hij is gesneuveld.

Bron: Meijer (1990), p. 284 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.G. Westland

Trap, Meijer

Geboren te Amsterdam op 28 juli 1904. Overleden te Callantsoog op 18 augustus 1960.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 235-236

Treffers, H.

Geboren op 9 december 1880.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Eervol ontslagen ritmeester van het Wapen der Cavalerie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als Plaatselijk Commandant ener verzetsgroep in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk maakte met sabotage aan de spoorwegen en op de weg, zomede het ontvangen en distribueren van zogenaamde “gedropte” wapens. Hij organiseerde de aanvoer van een grote partij wapens per schip uit WEST-FRIESLAND en de distributie daarvan in het najaar van 1944. Bij deze acties nam hij persoonlijk de leiding.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Treffers, Otto

Geboren te Oosterhout op 22 februari 1892. Geëxecuteerd nabij Arnhemia op 6 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Assistent-Resident der eerste klasse te Kota Radja

Bron: VOA blz. 70-71 ; www.ogs.nl

Treffers-Schultze, mevrouw Quirine

Geboren te Soerakarta op 27 oktober 1912. Overleden te Canada op 23 april 1993.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 22 van 20 ferbuari 1954
   Burger, woonachtig te Batavia

Bron: VOA blz. 258-259

Trenning, J.J.

Geboren op 24 oktober 1904.
Legernummer 04.10.24.000.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Reserve-kapitein van het Dienstvak van de Technische Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste jaren van de bezetting (1940-1945) als lid van een sabotageploeg in APELDOORN, die de spoorwegen rond deze plaats geregeld moest opblazen op order der geallieerden. Ook was hij enige tijd commandant van een zogenaamd “dropping”-terrein waar wapens en springstoffen neerkwamen voor de ondergrondse verzetsacties. In de laatste maanden gaf hij wapeninstructies aan verzetsgroepen.
Bij de bevrijding van APELDOORN was hij reeds toegevoegd aan de Canadese troepen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Tricht, Aleid Gerhard van

Geboren te Arnhem op 4 januari 1886.
Gepensioneerd als luitenant-generaal; Nederlands militair attaché in Bern.
Bekende onderscheidingen: NL.3,XXX,Mk,LoM.2

Legion of Merit, Commander (US)
   ?
   Generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 75 ; KGKNIL blz. 58

Trieling, F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 28 september 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 241

Trip, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943 (2e toekenning)
   Derde stuurman ter Koopvaardij

die als vuurleider van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij het uitvoeren van de hem door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven

Bronzen Kruis
 &nsbp; K.B. no. 8 van 15 april 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij

Bron: BL/BK blz. 284

Tripels, mejuffrouw Jenny

Overleden te Ravensbrück in 1945.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,BMW

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? (postuum)
   Burger, voorheen woonachtig te Roermond

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 mei 1948, blz. 1

Tromp, Johannes

Bekende onderscheidingen: FCG.ev

(F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Hoevelaken

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Tromp, ir. Theodoor Philibert

Geboren te Voorburg op 9 juni 1903. Overleden te Eindhoven op 1 juni 1984.
Raadgevend ingenieur firma Louwerse en Co. (1926/1927), ingenieur bij N.V. Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven (1927/1946), lid van het bestuur van de Nederlandse Roeibond (1933/12-1935), voorzitter van de Nederlandse Roeibond (12-1936/1942), lid van het College van Landbouw, Handel en Nijverheid in Bevrijd Zuid-Nederland (1944/02-1945), minister van Waterstaat (05-04-1945/23-06-1945), lid van de Raad van Bestuur van N.V. Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven (1946/1957), lid van het College van Curatoren van de Technische Hogeschool te Eindhoven (1956/1971), vice-president van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (1957/1967), vertegenwoordiger van de T.H. Eindhoven in de Raad voor het Technisch Hoger Onderwijs (1959), lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen (1959), ondervoorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen (1966), lid van de Raad van Commissarissen der K.L.M. (?/01-01-1964).
Res-tltn.SD.d.Art. (01-01-1928), res-eltn. (01-01-1932).
Bekende onderscheidingen: ON.3,BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein voor speciale diensten, bij het Bureau Inlichtingen

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in begin 1943 tot de bevrijding van Eindhoven in 1944 op te treden als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te Londen.
Vervolgens door, onder het nemen van zeer grote risico's, een drietal agenten van dit Bureau onder zijn hoede te nemen, voor één van hen de geheime radioverbinding te verzorgen, te bereiken dat in het Zuiden van Nederland een belangrijk radiocentrum kon worden gevormd en zijn inlichtingengroep steeds radiomateriaal voor de verbinding met Londen te verschaffen.
Tenslotte door een groot aantal uitstekende rapporten, op militair gebied te verzamelen en naar Engeland te doen overbrengen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 234 ; VHK blz. 222 ; NRLL 1939 blz. 311 ; Philips Koerier dd. 28 januari 1950 ; www.parlement.com ; met dank aan de heren H.J. Huisman en B. Keers

Tromp-Gerritsz, Gerdina

Zie Gerritsz, G.

Tromp de Haas, Paul

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Stoker-olieman (20166), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" zijn taak in samenwerking met grootendeels ongeoefend personeel op uitmuntende wijze te verrichten, zoodat het mede aan hem te danken was dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Trouerbach, Erlo

Geboren te Soerabaja op 13 januari 1899. Overleden te Kalitapak (Java) in maart 1943 .
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15-8-1950
   Administrateur bij de Cultuuronderneming Kalitapak nabij Wlingi (Oost-Java)

Bron: VOA blz. 195

Trouw, J.

Geboren in 1909.
OMSD.3 KMR OV (06-02-1931), OMSD.2 KMR OV (22-02-1938), OMSD.1 KMR OV (16-08-1944).
Derde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bron: NKM 1947 blz. 105 ; K.P.M. blz. 325

Tuankotta, Petrus

Geboren te Aboroe, Amboina, op 26 juli 1910.
Algemeen stamboeknummer KNIL 21237.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16-1-1950
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 134

Tuin, W. van der

Bekende onderscheidingen: BK.2,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 29 april 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 december 1943
   Sergeant-torpedomaker (9993) der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 284 ; ARA 2.02.20 inv. 9042

Tuinenburg, Pieter Hendrik

Geboren te Soerabaja op 11 oktober 1915. Overleden te Amsterdam op 3 september 1964.
Algemeen stamboeknummer 131415.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 134

Tuininga, J.W.

Geboren in 1911.
Res-tltn.-vl.d.ML (27-10-1936), res-eltn. (01-01-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 241 ; NRLL 1956 blz. 433

Tuinzing, Katarinus Willem

Geboren te Rotterdam op 6 september 1920.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-03-1953), e.o. en LTZ1 KMR (01-10-1954), e.o. 01-10-1965.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 284 ; Wo.2712

Tuizinga, G.

Bekende onderscheidingen: ON.5

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 17 van 22 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

uitstekend werk verricht als gezagvoerder van het hospitaalschip “Op ten Noort” tot aan de internering van het personeel van dit schip door de Japanners in December 1942.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 736

Tummers, Harry

Geboren op 2 oktober 1918. Overleden te Sittard op 26 april 1987.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.gp,MBE,FCG.ea

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland van eind 1942 tot de bevrijding van het Zuiden van Limburg. In het bijzonder heeft hij geheel zelfstandig, onder zeer moeilijke omstandigheden en onder het aanvaarden van grote risico’s, hulp verleend vij het vervoeren van een groot aantal Franse krijgsgevangenen en leden van Geallieerde vliegtuigbemanningen, die in Noord- en Oost-Nederland door de verzetsgroepen waren verzameld.
Hij heeft vele van deze militairen persoonlijk afgehaald en naar de Nederlands-Belgische grens geleid om hen over te geven aan een overeenkomstige Belgische organisatie.
Hij is hierbij enige malen onder vuur geweest.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   General Orders van 9 januari 1947 ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Echt

Bron: BL/BK blz. 234 ; Decorare 10 blz. 27

Tupker, Adriaan Leendert

Geboren te Semarang op 24 augustus 1922. Overleden te Bangkok op 22 april 1971.
Algemeen stamboeknummer KNIL 97522.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 180-181

Turlings, Jan

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Echt

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21

Tuts, Philippus Christiaan

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Tuyll van Serooskerken, Hendrik Willem Jacobbaron van

Geboren te Huis Den Enk, Arnhem, op 6 september 1900.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Adjudant of His Royal Highness Prince Bernhard.

Bron: PRO WO 373/155 ; NA 1959 blz. 158 ; Allied Awards to the Dutch [323]

Tuyll van Serooskerken, Willem René Albert baron van

Geboren op het Kasteel Zuylen te Zuilen op 28 september 1914.
Luitenant-kolonel der Huzaren, adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin, oud-intendant kasteel Drakensteyn.
Bekende onderscheidingen: HO.4,BK,J

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Ritmeester van het Wapen der Cavallerie

Bron: NA 1966 blz. 66 ; NA 1981 blz. 95

Tuijn, ir. Cornelis Jan

Geboren te Haarlem op 15 november 1901. Overleden te Amsterdam op 20 maart 2003.
Plaatsvervangend voorzitter van het College van Curatoren van de Technische Hogeschool Delft ; General Manager Central Europe Operating Agency of NATO te Versailles ; Directeur Dienst Havens en Handelsinrichtingen van de Gemeente Amsterdam
Bekende onderscheidingen: NL.3,BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: overlijdensadvertentie

Tuynman, Johan Leonard

Geboren te Middelburg op 15 oktober 1917.
OMSD.3 (01-04-1940), OMSD.2 (01-04-1942), LTZ(T)1 (01-11-1950), e.o. en LTZ(T)1 KMR (01-04-1955), e.o. 01-10-1962.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.2,OV,KRV,XX,UNKOR,KWM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Officier Marinestoomvaartdienst der derde klasse

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. in de periode van 18-21 Mei 1940 bij het gereedmaken van, en gedurende den overtocht met het zich aanvankelijk te Ostende bevindende, door de Belgen prijsgemaakte, Deensche s.s. “SVAVA” (ex.Bjorn) onder vijandelijke tegenwerking van een zoodanige voortvarendheid, bekwaamheid, en koelbloedigheid blijk gegeven, dat het hun gelukt is met het overige machinekamerpersoneel het schip, waarvan de machine en de ketels in zeer weinig bruikbaren staat verkeerden, voor wat de werktuigelijke inrichting betreft in een staat te brengen en te houden, die de overtocht naar een Engelsche haven mogelijk maakte, waardoor kon worden voorkomen dat het schip en de kostbare lading in ’s vijands handen viel.

Bron: BL/BK blz. 284 ; ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Wo.2594 ; NKM 1947 blz. 102

Tweel, W. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Sergeant-vliegtuigmaker

Bron: VK blz. 241

Twijsel, R.R.

Geboren in 1917.
OVL.3 (01-09-1944), OVL.2 (01-09-1946).
Bekende onderscheidingen: VK,MID

Vliegerkruis
   K.B. no. 59 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: VK blz. 241 ; NKM 1947 blz. 75

Tijde, A.J. ten

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Tijdgat, C.J.

Geboren op 3 januari 1904.
Legernummer 04.01.03.005.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Sergeant van de Nationale Reserve

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als chef marconist voor de Noordelijke provinciën van een belangrijke inlichtingen- en verzetsgroep in door de vijand bezet gebied in de jaren 1942 en 1943. Hij zocht adressen voor opstelling van radiozenders, hield proefuitzendingen en oefende het bediendend personeel.
In het voorjaar van 1943 gelukte het hem radiocontact te krijgen met het B.I. (Bureau Inlichtingen) te LONDEN door middel van een binnengesmokkeld zendtoestelm waarna gedurende vier maanden regelmatig radioverkeer werd onderhouden, waarbij hij een belangrijk deel der uitzendingen verzorgde.
Door verraad gearresteerd en in 1944 ter dood veroordeeld, keerde hij na de bevrijding levend terug, omdat het vonnis niet werd voltrokken.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Tijen, Coenraad van

Geboren te Monnickendam op 9 december 1904. Overleden te Breda op 3 februari 1997.
Res-tltn.d.Art. (01-03-1933), res-eltn. (01-03-1937), res-kapt. (02-04-1947), res-maj. (01-04-1953).
Bekende onderscheidingen: BK.2,WM26.b,OHK.1,VHK,XX,MBS

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1951 (2e toekenning)
   Reserve-majoor van het Wapen der Artillerie

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 284 ; Heuvel et al. (1985), p. 224 ; NRLL 1956 blz. 206 (NB. maakt alleen melding van BK)