Terug naar Decorati
Terug naar de index

Timmer - Tonnet

Timmer, Berend

Geboren te Emmen op 25 mei 1916. Geëxecuteerd te Pontianak op 27 juni 1942.
Algemeen stamboeknummer KNIL 91050.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950 (postuum)
   Brigadier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 124 ; www.ogs.nl

Timmer, Klaas Leendert

Geboren te Lekkerkerk op 4 januari 1898. Overleden te Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als hoofdmarconist van enige geheime zenders, waarmede hij in 1944 in ROTTERDAM de verbinding onderhield met het Noorden des lands, met EINDHOVEN, nadat dit bevrijd was, en met LONDEN. De telegrammen waren afkomstig van een ondergrondse organisatie, die zich verdienstelijk maakte met het verstrekken van inlichting van militair belang voor de geallieerden, op het gebied van de toestand in de havens, de Waterweg en de pogingen van de bezetter om in September 1944 en volgende maanden deze toegangsweg voor de geallieerden onbruikbaar te maken door middel van versperringen en zinkschepen.
Op 30 Januari 1945 werd hij tijdens een uitzending overvallen en gearresteerd en 8 Maart daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Timmer, P.C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Kapitein der Geneeskundige Dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 234

Timmerman, J.H.

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   ?
   2nd Officer, m.v. 'Rotula'

Bron: Koopv. blz. 53

Timmerman, ir. Pieter

Geboren te Wijdenes op 8 september 1896. Overleden te Soerabaja op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952 (postuum)
   Hoofdingenieur van de Algemene Nederlandsch-Indische Electriciteits Maatschappij ("Aniem") te Soerabaja

Bron: VOA blz. 247-248 ; De Tijd, 29 augustus 1952 ; www.ogs.nl

Timmermans, J.H.J.

Geboren op 9 maart 1893.
Legernummer 930309003.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Adjudant-onderofficier-schrijver van het dienstvak der militaire administratie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als sectiecommandant van de Gewestelijke Reserve te Blerick van Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D.
Toen hij door de gevechtshandelingen in de herfst van 1944 nagenoeg geen verbindingen meer had met zijn districtscommandant te VENLO, heeft hij op eigen initiatief belangrijke gegevens omtrent bewapening en opstelling van de vijand verzameld en aan de gealliëerden doorgegeven, waartoe hij enige malen de frontlijn passeerde en de vijandelijke stellingen verkende.
Voorts organiseerde hij eind November 1944 een overval op een vijandelijke wachtpost te Blerick, welke overrompeling met volledig succes werd bekroond.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 234

Timmermans, Johannes

Bekende onderscheidingen: FCG.ev

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Velp

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Timmermans, prof.dr. P. ('Pierre' / 'Père Tim')

Geboren te Neer.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 1940 - begin 1943 tijdens de bezetting van Nederland, België en Frankrijk als leider van een verzetsbureau onder de naam van “Père Tim” te Nancy (Fr.) totaal ongeveer 2.500 personen van allerlei nationaliteit, waaronder zeer vele verdienstelijke Nederlandse verzetslieden, Nederlandse officieren, Engelandvaarders, bedreigde gijzelaars, Geallieerde piloten en krijgsgevangenen, die uit Duitsland waren ontvlucht en die allen, volgens bekomen aanwijzingen, zich bij hem te Nancy meldden, het mogelijk te maken vandaar naar Zwitserland te komen.
Daartoe er voor te zorgen dat deze personen onderdak en verpleging vonden en van persoonsbewijzen of paspoorten, levens middelebons en andere bescheiden ten behoeve van hun verdere tocht werden voorzien, terwijl hij hen ook herhaaldelijk van de nodige geleiders voorzag.
Begin November 1943 gearresteerd en wegens hulp aan twee Duitse deserteurs tot 3 jaar celstraf veroordeeld en naar Duitsland weggevoerd, zich heldhaftig te gedragen bij zijn verblijf in verschillende gevangenissen, alwaar hij honger en andere grote ontberingen had te lijden evenals martelingen had te verduren, totdat hij, in een uiterst zwakke physieke toestand, half April 1945 door Franse troepen te Rottenburg (D.) werd bevrijd.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Ingetrokken bij K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   -

Bron: Meijer (1990), p. 234 (NB.: geeft voorletters als P.A.F.) ; met dank aan de heer B. Keers

Timmermans, R.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Tweede luitenant voor Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Timmermans-Sidonie, mevrouw

Bekende onderscheidingen: FCG.ev

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Velp

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Timmers, Johannes Christiaan

Geboren te Roermond op 5 juni 1909. Overleden te 's-Gravenhage op 17 november 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Militair apotheker der eerste klasse

Bron: VOA blz. 180

Timmers Verhoeven, Samuel Gerhard ("Sam" of "Dick")

Geboren te 's-Gravenhage op 6 februari 1919. Overleden te Vlissingen op 18 juli 2003.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,OV,LII.4,OVL.4,FMN.4

Bron: VHK blz. 222 ; overlijdensadvertentie

Timpolas, Petrus Manoppo

Geboren te Tulang Ketjil. Overleden te Sooke, nabij Rerer, op 18 april 1942 (51 jaar oud).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 35 van 20 maart 1948 (postuum)
   Gepensionneerd marechaussee der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 234 ; www.ogs.nl

Tissot van Patot, John

Geboren te Amsterdam op 17 december 1898. Overleden te Zeist op 21 januari 1988.
LTZ3 (17-08-1920), KTZ (01-05-1947), pensioen 10-01-1955.
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XXX,Mk,OBE,KB.4p,BOK.p

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 24 juni 1952
   Kapitein-ter-zee

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1311, 1401 ; W.1776

Titaley, Paulus Hendrik

Geboren te Batavia op 2 september 1918.
Algemeen stamboeknummer KNIL 35208.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Ambonees soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 118

Titaley, P.E.D.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 241

Titsing, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 13 Mei 1940 op onverschrokken wijze deel te nemen aan de aanval op door de vijand bezette huizen gelegen in de Zuidrand van OVERSCHIE.
In het bijzonder door, nadat een soldaat was gesneuveld en een andere werd gewond en zijn sectiecommandant vrijwilligers vroeg tot het binnendringen van een aantal door de vijand bezette huizen, zich daarvoor onmiddellijk te melden en in één dezer huizen met deze andere soldaat een achttal vijanden, die zich o.m. door het werpen van een handgranaat te weer stelden, tot overgave te dwingen, waarbij hij slechts bewapend met een pistool als eerste het door hen bezette vertrek binnenstormde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Jonkheer mr.dr. Alidius Warmoldus Lambertus

Geboren te Groningen op 7 maart 1888. Overleden te Wassenaar op 16 augustus 1978.
Tijdelijk gedetacheerd als ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel (1912/1915), gezantschapsattaché te Washington (01-08-1915/15-06-1918), gezantschapssecretaris te Parijs (15-06-1918/01-01-1921), secretaris Nederlandse delegatie bij de Vlootconferentie te Washington (1921), gezantschapssecretaris eerste klasse te Parijs (01-01-1921/1924), toegevoegd aan het Bureau van de internationale conferentie inzake de Russische handel te 's-Gravenhage (1922), gezantschapssecretaris eerste klasse te Berlijn (1924/01-06-1925), Commissaris der Koningin in Groningen (01-06-1925/01-11-1933), president College van Curatoren Rijksuniversiteit te Groningen (1928/1933), kamerheer in particuliere huis H.M. de Koningin, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel (01-11-1933/16-09-1936), Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië (16-09-1936/01-08-1945), e.o. 17-10-1945, geïnterneerd te Formosa (vanaf 1942), geïnterneerd te Mantsjoerije (tot 19-08-1945), buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs (01-02-1946/01-12-1948), buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in speciale zending, hoofd van de gecombineerde Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Noord-Atlantische Raad, de O.E.E.S. (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking) en de interimcommissie van de E.D.G. (Europese Defensie Gemeenschap) (01-07-1950/06-1956), lid Commissie van Drie inzake de Greet Hofmans-affaire (28-06-1956/24-08-1956), minister van Staat (28 juni 1956), voorzitter bestuur Carnegie-Stichting (1957/01-04-1963), voorzitter Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen met België over de Schelde-Rijnverbinding (1960/1963).
Bekende onderscheidingen: NL.1,ON.1,VOA,J,KB.1,LEF.1,GBE,EKL.1,ML.4

Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. no. ? van 21 september 1945
   Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 78 van 26 april 1950
   Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

Honorary Knight Grand Cross in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 3 februari 1942
   Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië

Bron: VOA blz. 136 ; NA 1980 blz. 71 ; Ministers van Staat en hun onderscheidingen blz. 108www.parlement.com

Tjoa Tek Swat,ds. (ook: Tjoa Tek Soat)

Geboren te Tjitjoeroeg op 29 september 1911. Onthoofd te Antjol, Java, op 12 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Predikant te Batavia

Bron: VOA blz. 70

Tobben, H.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 234

Toelen, Johannes Franciscus Cornelis

Geboren te Druten op 1 november 1918. Overleden te Rotterdam op 5 februari 2002.
Dpl.sld.d.Inf. (31-03-1938), res-tltn. (22-05-1948 KB 31 miv. 17-03-1948), res-eltn. (17-03-1950), res-kapt. (26-08-1961 KB 86), e.o. 26-08-1961 KB 86
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,OV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946
   Dienstplichtig tijdelijk sergeant van Speciale Diensten
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw op 12 Mei 1940 op den Grebbeberg onderscheiden. Zich herhaaldelijk aangemeld, en opgetreden als ordonnans naar de voorste lijn, daarbij zelfs anderen vervangende. Voorts daden verricht van bijzonder beleid, waarbij hij telkens onder artillerie- en mitrailleurvuur kwam; is hierbij gewond geraakt. Herhaaldelijk initiatief getoond door vrijwillig het bevel over terugtrekkende afdeelingen, waarbij zich zelfs onderofficieren bevonden, op zich te nemen en deze door zijn moedig en kordaat optreden en zijn voorbeeld weer naar haar stellingen terug te brengen.

Bron: Maalderink (1982), p. 103 ; NRLL 1956 blz. 119 ; met dank aan de heer R.W. Rijpkema

Toepoe, Ferdinand

Geboren te Roui op 3 januari 1912. Overleden te Batavia omstreeks oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 70 ; www.ogs.nl

Togt, Eugene Henri van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 december 1940
   Vrijwillig sergeant (vrijwilliger op voet van een gewoon dienstplichtige) van het Korps Motordienst

voor uitstekende daden, in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven,
te weten deel uitmakende van een bewakingsdetachement met groote onverschrokkenheid, ondanks vijandelijk mitrailleurvuur en bombardementen door vijandelijke vliegtuigen, verschillende belangrijke opdrachten tot het begeleiden van militaire transporten volbracht; zich bij het doorzoeken van een huis, waarin vijandelijke elementen werden vermoed, moedig gedragen, en zich eigener beweging naar Engeland begeven.

Tol, Jacob van den

Geboren te Rotterdam op 21 maart 1914. Overleden aldaar op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de plotselinge vijandelijke aanval uit de lucht op ROTTERDAM zich onmiddellijk als vrijwilliger op te geven om met een patrouille onder bevel van een officier een verkenning uit te voeren naar de Maasbruggen en daaraan op onverschrokken wijze deel te nemen.
Voorts door op de volgende dagen, wederom op onverschrokken wijze, deel te nemen aan het optreden tegen onbetrouwbare elementen te ROTTERDAM, waarbij hij tijdans deze actie op een dak van een huis aan de Essenburgsingel zwaar werd gewond en kort daarna overleed.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Tol, J. van der

Bekende onderscheidingen: ON.5x,VK.2,OHK.3,OV.1,Z.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst (13500)
   Wegens:

Het op 22 December 1941 als lid der bemanning eener, na een aanval op een vijandelijke kruiser door jachtvliegtuigen aangevallen en ernstig beschadigde vliegboot van Onzen Marineluchtvaartdienst, betoonen van initiatief en beleid, door de uitstroomende benzine met de handlenspomp naar de tank terug te voeren, waardoor de boot buiten direct bereik van den vijand kon worden gebracht.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning, ondanks eerdere K.B.)
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst (13500), bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 142,241

Tol, J.C. van den

Geboren in 1893.
KMR: Btgw.Ad.1 (01-07-1914), Ad.1 (01-03-1919), LTZ2 (01-05-1923), LTZ1 (21-08-1931), KLTZ (16-10-1943), e.o. 01-04-1949.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.4,XXX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 29 april 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Garoet'

Bron: Meijer (1990), p. 284 ; NKM 1968 blz. 324

Tomasoa, Lodewijk

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Inspecteur van Politie te Buitenzorg

Bron: VOA blz. 118

Tongeren, Klasinus van

Geboren te Kesteren op 2 december 1912. Omgekomen tijdens een konvooivlucht langs de Noorse kust op 2 december 1941. Begraven op het Nederlands Erehof Gravlund te Oslo, Noorwegen.
Bekende onderscheidingen: BL,DFM

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 15 november 1940 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten:
ingedeeld zijnde als telegrafist-mitrailleurschutter aan boord van Ons vliegtuig R7, hetwelk tot taak had in de nacht van 15 op 16 October 1940 vanuit Engeland naar het door den vijand bezette Nederland te vliegen en aldaar te landen op een der meeren teneinde een voor den geheimen dienst belangrijke opdracht uit te voeren, door zijn bekwaam en voortvarend optreden in hoge mate bijgedragen tot het uitvoeren van de gevaarvolle opdracht.

Distinguished Flying Medal (GB)
   10 januari 1941
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 februari 1941
   Korporaal-telegrafist Koninklijke Marine Reserve (12063)

Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren were pilot, navigator and wireless operator gunner respectively of a Fokker seaplane detailed to undertake a special mission of the very greatest importance involving unusual preparation courage and initiative of a high order. Moreover the operation involved landing and taking off in enemy territory at night without assistance of any kind. Intense opposition from machine guns and searchlights was encountered at a height of less than 100 feet. Sub-Lieutenant Ritte received the entire bust of tracer bullets at point blank range. Fortunately the burst was deflectedby the bomb sight but splinters sprayed this officer's legs, face, hands and chest. Corporal Van Tongeren displayed extreme coolness and qualities of a high order in keeping his gun in action depite the fact that he was wounded in his leg and had his gun nocked out of his hands. Lieutenant Schaper succeeded, by his determination and courage, in bringing his severely damaged aircraft back to base with both members of his crew wounded. Although suffering from loss of blood, Sub-Lieutenant Ritte continued to navigate the aircraft and so enabled his pilot to make a safe landing in the most difficult circumstances. Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte and Corporal Van Tongeren formed a team whose perfect co-operation alone enabled them to extricate themselves from what might have been a hopeless situation.

Bron: Meijer (1990), p. 234 ; Meijer et al. (1997), p. 206,211 ; 320 Sqdr. blz. 219 ; www.ogs.nl

Tonnet, Christiaan

Geboren te 's-Gravenhage op 23 februari 1902. Overleden te Schiphol op 14 november 1946.
Tltn.d.Art. (14-08-1922 KB 68), tijd.ltkol.d.Art. (27-09-1945 KB 27).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BK,VHK,XXV,NOC,OBE,LoM.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 16 van 1 augustus 1950 (postuum bijgeschreven in het register)
   Tijdelijk luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door zich tijdens de bezetting van Nederland met zijn gehele persoon, zonder op gevaar voor eigen leven te letten, in te zetten voor het verzet tegen de vijand, daarbij geruime tijd op te treden als leider van een verzetsgroep, welke zich als doel stelde het inwinnen en doorgeven van militaire gegevens aan de Nederlandse Regering te Londen ten behoeve van de Geallieerde Oorlogvoering.
In het bijzonder:
1. door, na zich op 15 Mei 1942 aan Duitse krijgsgevangenschap te hebben onttrokken door tijdens zijn vervoer van Nederland naar Duitsland op zeer moedige wijze uit een rijdende trein te springen en zich naar Nederland te hebben begeven, tot September 1943 in opdracht van de Engelse Geheime Dienst inlichtingen van militaire aard te verzamelen en door te geven, en daarbij aanvankelijk gedurende enige tijd over nagenoeg heel Nederland terreinen te verkennen waar vliegtuigen op lage vluchthoogte berichten zouden kunne oppikken;
2. door van September 1943 tot zijn arrestatie in Januari 1944 op te treden als leider van de militaire spionage-groep "Barbara";
3. door, nadat hij als gevolg mede van gegevens, welke in handen van de vijand waren geraakt, door een Kriegsgericht ter dood was veroordeeld en naar Duitsland werd afgevoerd, tijdens verder vervoer in Duitsland begin November 1944, wederom op zeer gedurfde wijze uit een rijdende trein te springen, op deze wijze aan gevangenschap te ontsnappen en zich na een paar weken weder in Nederland te melden, om zijn illegaal werk te kunnen voortzetten, niettegenstaande zijn minder gunstige physieke toestand als gevolg van zijn gevangenschap in Duitsland;
4. door van Januari 1945 tot aan de bevrijding van Nederland in 1945 een zeer werkzaam en stimulerend aandeel te hebben in de verzetsorganisatie van het Gewest "Achterhoek" van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Door dit optreden heeft hij bij het uitoefenen van zijn illegaal werk steeds vele en zware risico's gelopen, waarbij hij soms gebruik moest maken van talloze gevaarlijke contacten en hij herhaalde malen zich persoonlijk door moedig optreden aan zijn arrestatie wist te onttrekken.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950 (postuum)
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10-14 Mei 1940 als commandant van de kaderklasse van ongeveer 50 man van het IV Depot Artillerie op zeer goede wijze zijn onderdeel te leiden bij het beschermen van RIJNSBUG, alwaar deze militairen waen gelegerd en daarbij verschillende malen blijk gegeven van grote persoonlijke moed onder ’s vijands vuur, waardoor het moreel van de troep op hoog peil bleef.
In het bijzonder:
1e. door op 10 Mei 1940 te RIJNSBURG enkele beschietingen met een kanon van 7 veld persoonlijk te leiden.
2e. door op 12 Mei 1940, nadat hij had besloten een aanval op de dakpannenfabriek te VALKENBURG (Z.H.) te doen, deze aanval op zeer goede wijze aan het hoofd van zijn troep onder zwaar vijandelijk vuur te leiden en bij de door niet te breken zware tegenstand genoodzaakte terugtocht te trachten een pantserwagen tot staan te brengen door hiervoor op de weg te springen, daarbij het op hem afgeven van enige vuurstoten in de koop te nemen.

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
 &nbps; Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, Staff C.N.F.

Raised and formed Netherlands units to SHAEF requirements.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948 (postuum)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie en commandant van de Sectie G-3 van de Opperbevelhebber der Strijdkrachten.

For:
(...) outstanding work by the manner in which he helped to make available to Allied Armies a number of trained Netherlands light infantry battalions which played a significant part in the final operations leading to the defeat of the enemy.

Bron: Maalderink (1982), p. 171 ; VHK blz. 222 ; Schlegel blz. 251 ; Wiegand, 2003 DA blz. 55 ; Six blz. 29,39,68,86-87,145