Terug naar Decorati
Terug naar de index

Son - Spruijt

Son, A. van

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

voor moedig en beleidvol optreden als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en waarbij door de groote plichtsbetrachting en samenwerking betoond bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven bevelen, het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen, succesvol verliep, terwijl het schip behouden kon worden binnengebracht

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ?
   Chief Engineer, s.s. 'Volendam'

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Koopv. blz. 51

Sonderman, Gerben

Geboren te Drachten op 29 december 1908. Omgekomen bij een vliegongeval te Hagestown, Maryland (USA), op 20 oktober 1955.
Legernummer 08.12.29.003 ; res.tltn-vl ML (27-10-1936).
Bekende onderscheidingen: BL,VK,VHK,XV,VA.4,ZB.4,Bc.4,MBO'HC.4,D.3a,OBE,ME.4,LEF.4,ANL.4k,AAM.4,O.3a,VBDP.4,BV.4,Z.3a,MoF.sp,KMCCF,PKL,E2CM,LHJJ

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Tijdelijk benoemd reserve-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland bij het verzamelen, doorgeven en verzenden van militaire inlichtingen omtrent de vijand, waarbij hij steeds vele en grote risico’s heeft gelopen.
In het bijzonder heeft hij van September 1943 tot Januari 1944 medegewerkt aan de militaire berichtgeving van een grote verzetsgroep.
Hij heeft hiervoor persoonlijk verscheidene verkenningen verricht rondom voor de vijand belangrijke militaire werken. Voorts had hij na Januari 1944 de leiding van een belangrijk onderdeel van deze verzetsgroep.
Door het scheppen van een zorgvuldig systeem van bewaking bij deze verzetsgroep zijn de daarbij werkende leden van zijn onderdeel voor arrestatie gespaard gebleven.
Hij heeft zijn verzetswerk tot de bevrijding voortgezet, ook nadat hij tweemaal door handig optreden aan zijn arrestatie had weten te ontkomen.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten bewezen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak.

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Honorary Officer of the Most Excellent of the Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 1 maart 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 april 1949
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 51 van 20 juli 1955

For service in the Resistance Movement

Bron: BL/BK blz. 233 ; VK blz. 240 ; VHK blz. 212 ; Six blz. 69,89,101-102,144 ; Niet schieten... we are Dutch! ; Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 april 1949, blz. 1 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Sonneveldt, Jacobus

Geboren te 's-Gravenhage op 9 juni 1905. Overleden te Pakan-Baroe (Sumatra) op 30 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951 (postuum)
   Landstormsoldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger ; onderwijzer bij het Mulo te Bandoeng

Bron: VOA blz. 224 ; www.ogs.nl

Sonneville, Dirk Jan

Geboren te Maos op 22 juli 1906. Onthoofd te Antjol, Java, op 12 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950 (postuum)
   Technisch ambtenaar bij de N.V. Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij

Bron: VOA blz. 123 ; VHK blz. 212

Sopaheluwakan, Abraham

Geboren te Saparoea op 4 april 1907. Overleden te Ambarawa op 15 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 68 ; www.ogs.nl

Soplanit, J.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 68

Souffree, H.F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 240

Souisa, mejuffrouw Augustina O.S.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Burger, woonachtig te Ambon

Bron: VOA blz. 114

Spaans

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Sailor, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: Koopv. blz. 52 ; NA 2.16.32 inv.nr. 758

Spaans, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Spaans, Willem

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (90507Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Spaans-Schweitzer, mevrouw N.D.

Zie Schweitzer, N.D.

Spaargaren, J.

Geboren op 25 april 1913.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 tijdens de strijd nabij RHENEN als Commandant-Voertuigen, toen de verbindingen met zijn batterijcommandant waren verbroken en hem bleek, dat het door het opdringen van de vijand wellicht noodzakelijk was de stukken van de in de stelling staande batterij achterwaards te verplaatsen, op eigen initiatief en ondanks dreigende vliegtuigaanvallen en de indruk van geruchten en de van een officier ontvangen aanwijzingen, zich met de stukkenrijders en de voorwagens der vuurmonden in snelle gang over grote afstand naar zijn batterij te begeven.
Hierdoor het mogelijk te maken, dat de stukken juist op tijd in veiligheid konden worden gebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Spangenberg, Willem Frederik

Geboren te Amsterdam op 20 september 1913.
OMSD3 (28-08-1934), OMSD2 (28-08-1936), OMSD1 (16-08-1945), KLTZ TD (01-07-1954), e.o. (pensioen) 20-09-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,OHK.1,OV,XXV,CBE

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Officier van de Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse

Het verrichten van uitstekende diensten als Chef van den Technischen dienst der Anson vliegtuigen, waarna hij is opgetreden als Chef Technischen dienst bij de Hudson Training-flight;
door zijn ijver, plichtsbetrachting en voortvarendheid en zijn goede leiding over het onder hem gestelde personeel heeft hij steeds een zeer goede vlieggereedheid verkregen van de bij zijn afdeeling onderhouden vliegtuigen.

Bron: 320 Sqdr. blz. 219

Spanjer, Tj.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 2 juni 1945
   Dienstdoend hulp-zeeloods

Nadat het schip, waarop hij loodsdienst verrichtte op de Wester-Schelde op een mijn geloopen was, zich, hoewel vrij ernstig gewond zijnde, moedig en flink gehouden bij het ten anker brengen van het schip en bij de ontscheping van de bemanning op een ander vaartuig. Zich daarop onmiddellijk weer beschikbaar gesteld voor het loodsen van dit schip van Vlissingen naar Terneuzen.

Spee, mejuffrouw A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Verpleegster ter Koopvaardij

die als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, moedig en beleidvol optraden en groote plichtbetrachting betoonden, waardoor werd bijgedragen tot het succesvol verloopen van het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035

Speekenbrink, dr. Antonius Bernardus

Geboren te Breda op 20 april 1905. Overleden te Kalmthout, België, op 2 november 1978.
Korp.adelb.zeedienst, e.o. 01-04-1925.
Bekende onderscheidingen: ON.3,NL.3,KB.2,Z.2a,NVC.2,VZS.2,CB,CBE

Honorary Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Wassenaar

Bron: Wo.2090 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2

Speelman, Willem Pieter

Geboren te Vlagtwedde, Groningen, op 20 januari 1919. Gefusilleerd bij Halfweg op 19 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF.bp

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Student economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 134-135 ; Six blz. 41-42,56,64,144 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Spek, A.P. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 24 februari 1945
   Reserve-sergeant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 240

Spek, Jacobus Franciscus van der

Geboren te Haarlem op 17 september 1885. Overleden te 's-Gravenhage op 28 mei 1954.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Gepensioneerd hoofdinspecteur van Politie, voorheen bij de afdeling Politieke Inlichtingen Dienst te Semarang

Bron: VOA blz. 176-177

Speksnijder, Cornelis

Geboren te Stolwijk op 29 december 1901. Overleden te Balai Karangan, nabij Poetoessibau, op 28 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 16 van 9 mei 1951 (postuum)
   Sergeant-majoor-instructeur van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 233 ; www.ogs.nl

Speijer, dr. H.

Geboren in 1913.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1934), res-eltn. (01-01-1938), res-kapt. (01-05-1947).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,XX,LoM4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders No. 22 van 28 februari 1946
   Kapitein bij het kantoor van de Militaire Attaché aan de Amerikaanse Ambassade te Londen

Bron: Schlegel blz. 2249-250 ; NRL 1939 blz. 191 ; NRLL 1956 blz. 81

Spiekerman van Weezelenburg, Everaard Willem Henri

Geboren te Semarang op 12 maart 1912. Overleden te Baarn op 4 oktober 2001.
Legernummer 121512002 ; tltn.-vl-wnr.d.ML-KNIL (21-09-1936), eltn. (21-08-1937), kapt. (04-10-1946), ltkol.-vl-wnr.KLu
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,OV

Bron: KNIL blz. 82,122 ; Overlijdensadvertentie

Spierenburg, G.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 233

Spierings, Catharina M.A.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 28 van 18 april 1947 ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Mekel (België)

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 20

Spil, W.F. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 240

Spill, mr. T.W. van den

Geboren in 1909.
Res-tltn.d.MJD. (17-07-1939), res-eltn. (12-08-1947), res-kapt. (17-01-1949).
Bekende onderscheidingen: XV,MoF

Bron: NRLL 1956 blz. 23

Spit, mr. Henricus Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 23 september 1886. Overleden te 's-Gravenhage op 5 juli 1967.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Gewezen vice-president van de Raad van Nederlandsch-Indië

Bron: VOA blz. 177

Spit-Beekhuyzen, mevrouw E.

Zie Beekhuyzen, E.

Splunder, H. van

Geboren op 28 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1943 en 1944 op het eiland GOEREE, toen hij in opdracht van de Districtscommandant en op eigen intiatief belangrijke gegevens verzamelde betreffende de legering en verdedigingsmiddelen der bezettingstroepen zomede het gebruik van radar bij de nadering van geallieerde vliegtuigen.
Door een fout van een der verzetsmensen moest hij op 11 Juli 1944 onderduiken en verdween hij naar de Biesbosch waar hij zich aansloot bij de na Dolle Dinsdag aldaar opererende verzetsgroep die Duitse soldaten gevangen nam en de wapens buitmaakte voor eigen gebruik.
Na de bevrijding van de Brabantse wal bleef hij vrijwillig in bezet gebied om te assisteren bij de zogenaamde “cross lines” en voor het verzamelen van inlichtingen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Spoelstra, Cornelis Johannes George

Alias A. den Doolaard, auteur
Geboren te Zwolle op 17 februari 1901. Overleden te Hoenderloo op 26 juni 1994.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KMS

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   ?
   Presentator voor Radio Oranje

King's Medal for Service in the Cause of Freedom (GB)
   ?
   Presentator voor Radio Oranje

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 28 april 1962, blz. 15

Spook, F.N.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Cadet-vaandrig der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; KNIL blz. 82

Spoor, Simon Hendrik

Geboren te Amsterdam op 12 januari 1902. Overleden aan de gevolgen van een ziekte te Batavia op 25 mei 1949.
Bekende onderscheidingen: MWO.2,NL.3,ON.3x,OHK.2,OV,XXV,Mk,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   1946
   Generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Decorare 10 blz. 32 ; KNIL blz. 39 ; Zijn uniform staat tentoongesteld op de K.M.A. te Breda

Sporre, Cornelis Johannes

Geboren te Bloemendaal op 22 oktober 1910. Overleden in de Noordzee op 14 november 1941.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum - 2e toekenning)
   Dienstplichtig sergeant van het Korps Motordienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Korps Motordienst

In tijd van oorlog, tijdens de jaren 1940-1945, met levensgevaar ontsnapt uit bezet, Nederland en rechtstreeks naar ENGELAND gekomen met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandse oorlogvoering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 281 ; www.ogs.nl

Sprangers, Walter J.H.L.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 14 van 17 januari 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Kapitein, Netherlands Liaison Officer with the Advance Section, Communications Zone, European Theater

(...) forecasting the number of Dutch repatriated Allied military prisoners expected to be uncovered, and in the location of the centers to which they where to be evacuated when our forces over-ran the German prison camps.

Bron: Schlegel blz. 155-156 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Spriensma, T.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 11 Mei 1940 als ordonnans van de Staf van I-9 R.I., toen het bataljon een aanval deed op het dorp VALKENBURG (Z.H.) en de troep onder vijandelijk vuur nagenoeg niet naar voren was te krijgen, geheel alleen, niettegenstaande hij steeds onder vijandelijk vuur bleef, vooruit te gaan in de richting van de kerk te VALKENBURG, van welke kerk de omgeving door de vijand was bezet.
Voorts door, toen hij in de avond ontdekte dat de terugtocht naar zijn Bataljonscommandant door de vijand was afgesneden, op beleidvolle wijze toch weer naar zijn oommandant weten terug te keren.
Bovendien deze en de daaropvolgende dag zioh herhaaldelijk onverschrokken aan ’s vijands vuur blootstellend berichten en bevelen over te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Springer, Rudolf

Geboren te 's-Gravenhage op 27 oktober 1906. Overleden te Zeist op 25 april 1980.
KNIL legernummer 062227000 ; OvG.2 (26-01-1931), OvG.1 (04-03-1941), DOvG.2 (12-12-1947).
Bekende onderscheidingen: VOA,XV,MBE

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Reserve-dirigerend officier van gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Captain, Dutch Army Medical Service

This officer was entirely responsible for all surgical work carried out in the Prisoner of War Camp, Haroekoe.
Although at times suffering from ill health himself, he always made himself available for any emergency which arose, performing his duty under the most difficult conditions and in a manner which instilled the highest degree of confidence in his patients.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; VOA blz. 132-133

Spronck, Jan Mathijs

Geboren te Schaesberg op 25 december 1914. Overleden te Landgraaf op 12 september 2012.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Dienstplichtig Soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de avond van 10 Mei 1940, behorende tot de 7e Compagnie Pioniers, toen zijn officier-commandant te EPE bleek dat de spoorbrug te APELDOORN over het Apeldoorns-Dierenskanaal nog steeds niet was gesprongen zich onmid-dellijk als vrijwilliger met twee andere soldaten op te geven om zich per auto van EPE naar APELDOORN te begeven om deze spoorbrug alsnog te doen springen.
Aldaar aangekomen de leiding te nemen bij het onder zeer moeilijke en gevaarvolle omstandig-heden met behulp van aangevoerde springmiddelen onbruikbaar maken van deze brug, waarbij hij onder de druk van toenemende bedreiging van in opmars zijnde vijandelijke troepen verkeerde.

Bron: met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Spruijt, Siem

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.1,NGK,B.Med.,KLO,KNSF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 23 juli 1947
   Korporaal-machinist, a/b van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'