Terug naar Decorati
Terug naar de index

Rotgans - Rups

Rotgans, L. ("Bep")

Overleden in 1986.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.3,VHK,S3945,FGS,DM,WM2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de Bewakingscompagnie van het hulpvliegveld "Ockenburg", nadat vijandelijke troepen met transportvliegtuigen, evenals valschermspringers overmachtig in aantal en bewapening, op en in de omgeving van dit vliegveld waren geland, stand te houden en op onverschrokken wijze te bestrijden.
Voorts door, na eerst te zijn gevangen genomen en kort daarna weder vrij te zijn gekomen, onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur, terwijl een groot aantal militairen van zijn compagnie reeds waren gesneuveld of gewond, een zwaargewonde Vaandrig onder 's vijands vuur naar een veiliger plek te brengen en eveneens onder vijandelijk vuur een dodelijk gewonde sergeant daarheen over te brengen en beiden te verbinden.
Tenslotte de gewonde Vaandrig buiten het vliegveld te brengen waarbij hij de Vaandrig liggende op een deur door een sloot moest vervoeren.

Bron: Meijer (1990), p. 232 ; Het Vrije Volk, 28-03-1986, p. 15

Roth, Willem F.

Geboren in 1918.
Eltn.d.Vbd. (16-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,FCG.ea

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Arnhem

Bron: De Gelderlander, 9 juni 1950 ; NRLL 1956 blz. 272 ; niet meer bekende Legerkoerier

Rothkrans, R.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 146

Rotteveel, Alfred Jan

Geboren te Rotterdam op 4 januari 1919. Overleden te Bussum op 25 juli 1993.
LTZ3 (01-06-1944), LTZ2 (01-06-1945), LTZ1 (01-01-1952), pensioen 01-05-1954.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,VHK,OV.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 21 maart 1944
   Korporaal-adelborst der Zeedienst

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 199 ; Leeflang et al. (2004), p. 249 [2.659] ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Roubos, Hendrikus Johannes

Geboren te Werken en Sleeuwijk op 5 oktober 1916. Overleden te Werkendam op 19 september 2008.
Bekenden onderscheidingen: MWO.4,OHK,VHK,OV,MOK,KLO,CEAC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 34 van 14 juni 1950
   Burger, betrokken bij het verzet
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
H.J. Roubos heeft zich tijdens de bezetting van Nederland door de Duisters in de Wereldoorlog II enige malen naar de Zwitserse grens begeven ten behoeve van de Geallieerde legerleiding overgeven van tekeningen van vijandelijke verdedigingswerken tot hij begin October 1943 door de vijand nabij de Belgisch-Nederlandse grens werd gevangengenomen, doch waarna hij onmiddelijk daarop zich wist te bevrijden door een van de vijanden neer te slaan.
Hij heeft door na in 1944 te zijn opgetreden als commandant van de K.P. Sabotageploeg Rotterdam-Zuid, op onverschrokken en doortastende wijze, steeds onder uiterst moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven, in opdracht van de Britse Admiraliteit, onder zijn leiding in de Rotterdamse havens 56.000 ton voor de vijand van groot nut zijnde scheepsruimte met de hem daartoe verstrekte magnetische tijdbommen doen zinken.
Voorts heeft hij na enige vergeefse pogingen, begin October 1944 de twee 10.000 tons koopvaardijschepen "Schönfeld" en "Hansa" tot zinken gebracht, waartoe hij gebruik maakte van een roeiboot der Kriegsmarine.
Enige dagen daarna heeft hij een tiental lichters in de IJselmondse haven doen zinken en op 11 November 1944 toen de vijand een uitgebreide razzia in Rotterdam hield, door te simuleren zwaar te zijn gewond om op straat te kunnen zijn, een met duikbootonderdelen geladen schip in de 2e Katendrechtse haven geheel alleen tot zinken weten te brengen.
Verder heeft hij op 17 Januari 1945 nadat dit door een andere sabotageploeg vergeefs was beproefd de "Westerdam" in de Merwehaven doen zinken, welk schip door de vijand gedeeltelijk met beton was volgestort om te dienen als blokkade-schip in de Nieuwe Waterweg; hiertoe had hij beleidvol voorbereidingen getroffen.
Tenslotte heeft hij de grote bok Titan in een haven bij Schiedam met enkele overgebleven tijdbommen tot zinken gebracht.

Bron: Maalderink (1982), p. 166 ; Heuvel et al. (1985), p. 199

Roukema, E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239

Roukema, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239

Rouvroye, J.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239

Rouwerd, Frederik Willem

Geboren te 's-Gravenhage op 31 mei 1912. Gefusilleerd te Rawicz, Polen, op 30 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Artillerie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Royaards, Willem Jan (Rooyaards?)

Geboren te Utrecht op 15 maart 1906. Overleden op 5 januari 1997.
Oud-huisarts te Beverwijk, oud-directeur-geneesheer Prot. Chr. Ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort, oud-hoofdredacteur Medisch Contact, oud-reserve-officier van gezondheid der eerste klasse.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK.1,KVR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Reserve-officier van Gezondheid der tweede klasse

Bron: Meijer (1990), p. 276 ; Nederland's Adelsboek 1981, p. 153

Royen, dr. Jan Herman van

Bekende onderscheidingen: CBE

Honorary Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Uitgereikt door de Gouverneur-Generaal van Canada (Viscount Alexander) op 10 januari 1950
   Gewezen hoofd van de afdeling voor diplomatieke aangelegenheden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Bron: Allied Awards to the Dutch [386] ; Leidsch Dagblad, 88e jaargang, nummer 26835, woensdag 11 januari 1950, blz. 2

Rozeman, A.

Geboren op 17 juli 1922.
Legernummer 22.07.17.003.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als leidinggevend lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Zuid Drente, die zich bezighield met zogenaamde wapendroppings, alsmede hulp verleende aan leden van geallieerde vliegtuigbemanningen.
Mede door zijn toedoen is de bundeling van de O.D. (Ordedienst) en K.P. (Knokploeg) tot een goed werkend B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten)-onderdeel in Drente met succes doorgevoerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rozeman, Albert Jan

Geboren te Zaandijk op 29 maart 1914. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 6 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Ambtenaar bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogeveen

Bron: VZK blz. 123 ; www.ogs.nl

Rozendaal, J.

Geboren op 14 mei 1904.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een illegale groep in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk maakte met sabotage op de weg en van het spoorwegverkeer.
Hij verborg een geallieerde vlieger gedurende zes maanden in zijn huis en hij leidde een zogenaamde “dropping” van wapens en zorgde voor de doelmatige verspreiding hiervan.
Hij was de ziel van het verzet in zijn omgeving.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Rübsaam, Cornelis Johannes ("Kees")

Geboren te Amsterdam op 29 november 1919. Overleden aldaar op 12 januari 2002.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   ?

For service in the Resistance Movement.

Bron: Overlijdensadvertentie

Ruchtie, Christiaan Theophiel

Geboren te Ngawi, Madioen op 1 augustus 1905. Overleden te Amsterdam op 27 januari 1992.
Legernummer 052001003.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,VOA,VHK

Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Onderluitenant der infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (stamboeknummer 81332)

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 251 ; Heuvel et al. (1985), p. 199 ; De Tijd, 29 augustus 1952

Ruchtie, Johannes Hendrikus

Geboren te Tjimahi op 16 oktober 1910. Overleden te Amsterdam op 3 oktober 2000.
Legernummer 102016001 ; Eltn.SD.KL (16-02-1954).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK,VHK,OV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 251-252 ; Heuvel et al. (1985), p. 199 ; NRLL 1956 blz. 325

Rudenko, Wladimir

Geboren te Bandoeng, Java, op 18 augustus 1922.
OVL3 (01-10-1943), OVL2 (01-04-1945), e.o. 01-10-1946.
Bekende onderscheidingen: DFC

Distinguished Flying Cross (GB)
   5 april 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 13 van 2 juni 1945
   Officier-vlieger der derde klasse, bij het R.A.F. no. 622 Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 210 ; Wo.2961 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 332

Rugebregt, Richard Adolf Ferdinand

Geboren te Bandjanegara (Java) op 30 september 1923. Overleden te Soest op 9 september 2011
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2,VHK,OV.4,KRV.1,HVN,XV,DIG,UNKOR,UNTSO,KWM,USCIB,KPUC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Sindsdien tot reserve-tweede luitenant benoemde militie-adjudant-onderofficier der infanterie van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger (stamboeknummer 194523)

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 28 Januari 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden te Tembilahan (Zuid-Sumatra). In het bijzonder door, toen het m.s. "Sarmi", waarop hij zich met enige andere militairen bevond, bij aankomst te Tembilahan van de kust vijandelijk vuur ontving, zonder zich te bedenken met deze vier man onmiddellijk aan land te gaan teneinde de terroristen, die deze plaats onverwacht hadden bezet, aan te vallen en te verdrijven.
Voorts door met deze kleine groep, welke later nog werd versterkt met 8 man van de aanwezige bezetting, op bijzonder beleidvolle wijze de overmachtige, met automatische wapenen uitgeruste, ongeveer 200 man sterke T.N.I.-bende uit haar stellingen te verdrijven, waarna Tembilahan werd gezuiverd en veilig gesteld.
Door dit bijzonder moedige, voorbeeldige en doortastende optreden te bereiken dat de bende in korte tijd, zonder zelf daarbij verliezen te lijden, met achterlating van 14 gesneuvelden op de vlucht kon worden gedreven, waarbij bovendien nog twee geweren en enige slagwapenen werden buitgemaakt.

.
Bron: Meijer (1990), p. 189,232 ; Heuvel et al. (1985), p. 199 ; Brons nummer 67, p. 20 ; NB.: niet in VOA! ; met dank aan de heren H.J. Huisman en W.F.J. Elgers

Ruhulessin, F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Landschap-radio-telegrafist

Moedig en beleidvol optreden getoond na den Japanschen inval op Nederlandsch Nieuw Guinea door, niettegenstaande bijna alle burger-telegrafisten zich aan de Japanners hadden overgegeven, zich bij de guerilla’s te voegen en hun strijd gedurende ongeveer 2½ jaar mede te maken onder het lijden van zeer vele ontberingen.

Ruige, Anton Pieter

Geboren te Rotterdam op 13 juli 1917. Overleden te Hillegom op 4 december 2006.
Veldgeoloog, oorlogsvlieger, verkeersvlieger, directeur RLD-ICAO Montreal.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VK,OHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 239 ; overlijdensadvertentie

Ruigh, J.

Geboren te Terschelling Halfweg op 11 januari 1904. Overleden aan boord van de 'Sembilan' op 17 april 1943.
Derde stuurman (22-06-1922), tweede stuurman (02-02-1927), eerste stuurman (02-02-1932).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 1 april 1943.
   Eerste stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Marnix van St. Aldegonde'

Bron: Meijer (1990), p. 276 ; Koopv. blz. 19,35

Ruikes-Tummers, mevrouw Mathilda M.

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Echt

Ruiter, Cornelis de

Geboren te Hardinxveld-Giessendam op 4 juni 1919. Overleden te Steenwijk op 5 juli 2009.
Legernummer 19.06.04.014 ; res-tlnt.d.Inf. ; eltn.d.Inf. (01-05-1946), kapt. (15-05-1948), maj. (01-08-1953), ltkol. (01-05-1961).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.2,XXXV,S3945,BS,DM,WM2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 29 September 1944 van BRUSSEL naar NIJMEGEN te vertrekken en aldaar gedurende acht dagen goede diensten te verrichten.
2e. op 1 November 1944 met de eerste reeks landingsvaartuigen onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur te VLISSINGEN te landen als Commandant van de Nederlandse “Commandotroop No. 4”, daarbij tevens optredende als officier toegevoegd aan de algemene landingscommandant.
Vervolgens door in de nacht van 1 op 2 November 1944, na een ontvangen bericht dat enige vijanden zich wilden overgeven, met twee man de vijandelijke linies te passeren, in de door de vijand bezette scheepswerf “De Schelde” binnen te dringen en aldaar vijftien krijgsgevangenen te maken, welke krijgsgevangenen hem waardevolle inlichtingen verschaften over de aanwezige mijnen en de voorbereide vernielingsarbeid aan deze werf en aan het op stapel staande schip “Willem Ruys”.

Bron: Meijer (1990), p. 276 ; NRLL 1974 blz. 54 ; met dank aan de heer B. Keers

Ruiter, E.H. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in September 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, als zodanig deze groep tot aan de bevrijding in Mei 1945 te Rotterdam talrijke uiteenlopende diensten te bewijzen.
In het bijzonder door reeds spoedig belangrijke koeriersdiensten te regelen en in 1945 op te treden als S-phone-bediener, waarmede hij vele weken lang een zeer waardevolle verbinding wist te onderhouden.
Voorts door steeds moedig onder moeilijke omstandigheden ondansk zijn jeugdig uiterlijk met het gevaar voor vijandelijke razzia’s door te zetten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Ruiter, Leendert de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 mei 1940 met een patrouille voor de eigen voorposten nabij RENSWOUDE, een vijandelijk mitrailleur-nest op onverschrokken en voorbeeldige wijze op te ruimen en daarbij de vijand gevoelige verliezen toe te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Rumfabe, Melkianus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Kantoor-oppasser te Manokwari

Bron: VOA blz. 274-275

Rumfabe, Seprianus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie der eerste klasse te Manokwari

Bron: VOA blz. 275

Runia, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 19 november 1943
   Derde machinist ter Koopvaardij

die als 3de machinist van het m.s. “PRINS WILLEM III”, dat den 26sten Maart 1943, geladen met benzine, door een luchttorpedo werd getroffen, moedig en doortastend optrad bij de pogingen tot behoud van het schip, door ondanks de daaraan verbonden gevaren in de met benzinedampen gevulde machinekamer af te dalen teneinde den hoofdolietoevoer af te sluiten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Runtuwene, Arthur

Geëxecuteerd te Batavia op 31 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Burger, woonachtig te Malang

Bron: VOA blz. 76 ;www.ogs.nl

Rups, Jan

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Ingetrokken bij K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (betrokkene heeft geweigerd)
   Burger, woonachtig te Soerabaja

Bron: VOA blz. 110-111

Ruytenschildt, H.E.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Moena' (05-1941/09-1941), s.s. 'Madoera' (03-1942/11-1942), s.s. 'Tabinta' (11-1943/08-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724