Terug naar Decorati
Terug naar de index

Pot - Pijpers

Pot, J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der derde klasse (15274)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 273

Pot, Leendert

Geboren op te Zierikzee op 8 juli 1910. Overleden te Wassenaar op 16 november 2001.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1935), res-kapt. (01-10-1943), res-maj. (22-10-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,VHK,XX,IM.1948,KB.4,MBE,EL.5,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich toe te leggen op de militaire berichtgeving, reeds spoedig daarna zich in verbinding te stellen met uit Engeland gezonden agenten en deze agenten in 1941 en 1942 behulpzaam te zijn bij het verrichten van hun werkzaamheden, voor welk doel hij een inlichtingengroep, welke zich specialiseerde in de militaire inlichtingendienst, organiseerde.
Voorts door als leider van deze groep vele personen voor hun werkzaamheden op te leiden, zodat geleidelijk een organisatie ontstond, welke voor de latere militaire berichtgeving van grote betekenis is geweest.
Vervolgens door, niettegenstaande tengevolge van vijandelijke activiteit alle agenten, met welke hij samenwerkte, werden gevangen genomen en die later zonder uitzondering door de vijand werden gefusilleerd en de vijand hem zelf op het spoor was, zijn organisatie toch weten uit te breiden.
Tenslotte door, toen hij als gevolg van het gevangennemen van één van zijn medewerkers ook zelf eind Mei 1942 werd gevangen genomen, op flinke wijze weten te ontsnappen en daarna zijn werkzaamheden weer voort te zetten, totdat hij, gelet op de moeilijke omstandigheden, waaronder door hem verder zou moeten worden gewerkt, in overleg met hett Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering, zich naar Engeland begaf.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Royal Netherlands Army, attached 2 I(U) Section, HQ 21 Army Group

From the period 1940 to 1945, this officer has performed clandestine work of outstanding value for the Allied cause both before and during the liberation of HOLLAND.
The efficiency with which he has performed this task has been greatly responsible for the smooth running of the special organization to which he is attached.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.353 van 28 december 1945, No.9 van 9 januari 1946 en No.198 van 25 juni 1946
   Majoor bij het United States Office of Strategic Services

After the collapse of organized resistance in Holland, Captain POT was asked by a secred agent, dispatched from England in February 1942, to undertake the military phases of this agent's mission in enemy-occupied Holland. Although marked as a former officer, Captain POT served for several months as a secret agent, in imminent danger of torture and death if captured. On 22 May 1942 he was indeed captured by the Gestapo, but managed to make good his escape, and immendiately resumed his work, specializing in reporting upon the organization and functioning of the Wehrmacht.
In June 1943 Captain POT was finally forced to leave Holland, after having recruited, organized and trained a secret intelligence network which continues to function to this day. Secreted in the water tank of a coastwise steamer, he reached England via Sweden in August 1943. There he officially entered the Netherlands Intelligence Service, and was charged with the instruction, briefing and dispatch of secret intelligence agents, as well as with the interpretation, evaluation and distribution of their reports. During this period he worked together in the closest possible manner with the Office of Strategic Services, which profited greatly by his specialized knowledge of the Wehrmacht and of conditions prevailing in the Netherlands.
Upon its organization in August 1944, Captain POT became one of the original members of the OSS/SI Netherlands Detachment, and reached Eindhoven with the Detachment the day after its liberation, where he took charge of all incoming intelligence.
With the greatest ingenuity, skill and perseverance Captain POT discovered, organized and directed the exploitation of numerous secret telephone lines running from liberated into enemy-occupied Holland. By this means he obtained an extraordinary amount of highly detailed information about enemy dispositions, personalities and movements. These were immediately and continuously reported in such detail, and with so high a degree of accuracy, as to be of the utmost value to the Office of Strategic Services and to SHAEF. It was reliably reported that contemplated offensive action by the enemy across the MAAS toward Antwerp was in part abandoned because of the promptness and completeness of this intelligence.
In addition Captain POT rendered valuable services in the recruiting, training, briefing and dispatching of secret agents across the enemy lines. Here his own long practical experience and his thourough knowledge of the Wehrmacht and its identification were of particular value in preparing these agents.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Meijer (1990), p. 273 ; Heuvel et al. (1985), p. 189 ; Allied Awards to the Dutch [294, 739] ; Schlegel blz. 147-149 ; NRLL 1956 blz. 204 ; Six blz. 61,100,142 (NB.: maakt geen melding van KV!) ; overlijdensadvertentie ; PRO WO 373/155, WO 373/187

Potjer, Barend Adriaan

Geboren in 1886. Overleden op 8 juni 1954.
Bekende onderscheidingen: ON.4,CBE

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. ? van november 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. ? van 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Honorary Commander of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   juli 1943
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. 14 van 11 november 1943
   Uitgereikt door de Gouverneur-Generaal van Australië in het Admiralty House te Sydney op 4 januari 1944
   Captain, m.v. 'Oranje'

Bron: Bezemer blz. 1183 ; Koopv. blz. 51 ; Australian War Memorial

Potjes, L.J.M.

Bekende onderscheidingen: BK,BEM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-vliegtuigmaker (7538)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

British Empire Medal (Military Division) (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Uitgereikt 1 november 1948
   Sergeant-vliegtuigmaker

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 273 ; De Vrije Pers, 1 november 1948, p. 2

Poublon, Charles A.M.

Geboren te 's-Gravenhage op 28 mei 1921. Overleden op 4 december 1992
OVL.3 (01-06-1943), OVL.2 KMR OV (01-12-1944), kapt.-vl.-wnr. KLu (01-11-1949), maj. (31-12-1954), ltkol. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,OV.1,XXX,LVO,S3945,BS.g,IS,DM,WM2

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 2 juni 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 212,238 ; NKM 1947 p. 71 ; overlijdensadvertentie

Poulus, Hendrik

Geboren te Seroewang (Atjeh) op 3 februari 1887. Overleden te Haarlem op 11 november 1958.
Tltn.d.Inf.KNIL (20-07-1912), eltn. (20-07-1916), gedetacheerd bij de Koloniale Reserve in Nederland.
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Kolonel-titulair der Infanterie b.d. van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 131 ; NRL 1923 blz. 653

Pous, Kors Christiaan de

Bekende onderscheidingen: BK,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sinds Mei 1943 als mede-oprichter toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig de verkenning van het zo bij uitstek belangrijke gebied van Rotterdam en omgeving op zich te nemen, waarbij bij alle gelegenbeden welke zijn positie hem bood aangreep om het groepswerk te steunen en een relatie weten te verkrijgen, die regelmatig micro-photo’s medenam naar Zwitserland.
Voorts door onderdak te verlenen aan verschillende medewerkers waaronder de groepsleider, en aan een tweetal marconisten, die gedurende anderhalve maand uit zijn woning verbinding met Engeland onderhielden.
Vervolgens door in Januari 1945 per kano door de vijandelijke linies van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd over te steken voor het vervullen van een belangrijke opdracht om tenslotte daarna, omdat de vijand hem op het spoor was, op dezelfde wijze weer naar Brabant door te komen en aldaar de belangen van zijn groep te blijven behartigen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F, L.O.

Co-operated with 49 Div; after arrival in Rotterdam worked closely with Capt. Gaumond of 2 S.F. Detachment.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [305] ; met dank aan de heer B. Keers

Pouw, J.

Bekende onderscheidingen: OHK.1

Hoewel hem uiteindelijk niets is toegekend, werd de soldaat Pouw op 24 mei 1940 door zijn commandant (de kapitein C. Boosten) voorgedragen voor de Eervolle Vermelding. Deze voordracht luidde als volgt:

Heeft, zelf ernstig gewond zijnde, zijn commandant, sergt. J. Tanis, die aan zijn arm gewond was door een granaatscherf, helpen vervoeren over een afstand van ca. 200 meter en helpen verbinden, en heeft daarna zelf eerst om hulp gevraagd.

Bron: F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Pouwels, Charles Christiaan

Geboren te Padangpandjang op 25 september 1923. Overleden te Rawicz, Polen, op 30 april 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 6 juni 1953 (postuum)
   Sergeant voor speciale diensten der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 273 ; www.ogs.nl

Praag, J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944
   Oorspronkelijk toegekend als 2e toekenning, ingetrokken en vervangen bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 238

Prass, Friedrich ('Frits')

Geboren te Den Helder op 11 april 1895.
N.S.T.C. id.no. 251038, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij: gezagvoerder van het s.s. 'Straat Malakka' (01-04-1943/01-04-1944), m.s. 'Van Heutsz' (01-03-1942/01-04-1943)
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.4

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 19 november 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “VAN HEUTSZ”, dat op den 9den Januari 1943 tijdens een vijandelijken luchtaanval werd gebombardeerd, moedig en beleidvol optrad bij het in veiligheid brengen van zijn met munitie en benzine geladen schip, tengevolg waarvan het vaartuig behouden in een Australische haven kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 920 ; K.P.M. blz. 324

Prass, G.N.

Geboren in 1901.
Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. LTZ1 KMR SD (01-11-1940).
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945 (2e maal)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein van het eenige, bij de landingen op het eiland Leyte betrokken, Nederlandsche m.s. “JANSSENS”, van groote toewijding en plichtsbetrachting blijk gaf bij het vervullen van zijn opdracht, alsmede moedig optrad bij het afslaan van herhaalde en hevige luchtaanvallen, mede ten gevolge waarvan de lading behouden kon worden gelost en het schip voor ondergang werd behoed.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 16 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “JANSSENS”, dat tijdens de evacuatie van Nederlandsch-Indie, varende onder de Javakust, door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad en uitstekende zeemanschap betoonde, mede tengevolge waarvan het m.s. “JANSSENS” alsmede de opvarenden, veilig te Australie aankwam en het schip voor de Geallieerde oorlogsvoering behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 205 ; NKM 1947 blz. 49 ; K.P.M. blz. 324 ; Bezemer blz. 741-744

Prevoo, J.M.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Heerlen

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Priem, F.J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der tweede klasse (15554)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 273

Prins, C.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der tweede klasse (16107), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 273

Prins, D.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 17 van 29 maart 1945
   Matroos V.R.H. (373 VRH)

Prins, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 8 juni 1944
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Bussum'

Bron: BL/BK blz. 273

Prins, P.

Geboren op 24 maart 1896.
Legernummer 96.03.24.002.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Voormalig, tijdelijk benoemd, reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als lid van een verzetsgroep in ROTTERDAM en adjudant van de Gewestelijk Commandant Strijdend Gedeelte.
Zijn optreden was altijd gedurfd maar verantwoord. Persoonlijk bevrijdde hij een koerierster uit het Hoofdbureau van Politie, zomede een zevental politieke gevangenen die onder toezicht van een landwachter werkten.
Ook het transport van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen door ROTTERDAM nam hij meermalen voor zijn rekening.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Prins, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 15 augustus 1950
   Vrijwillig soldaat van het Vrijwillige Landstorm Motordienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, ingedeeld als chauffeur bij de Staf van het 22e Grens Bataljon, zijn opdracht een vernielingsdetachement, ter sterkte van ongeveer 15 man onder bevel van een sergeant, per vrachtauto aan de weg BEEK (Gld.) - ’s-HEERENBERG terug te halen op onverschrokken wijze uit te voeren.
In het bijzonder door, toen hij in de vroege morgen van 10 Mei 1940 een sterke vijandelijke colonne, die het detachement dreigde af te snijden, zag oprukken, onmiddellijk met zijn auto, waarop het detachement dat zijn vernietigingstaak had volbracht, in snelle vaart de vijand tegemoet te rijden.
Daarbij met zijn revolver de voorruit stuk te slaan en terwijl hij met zijn linkerhand de auto bestuurde en met zijn rechterhand op de vijand schoot de wagen zo snel mogelijk door de vijand heen te rijden.
Hierdoor te bereiken dat de zich in de laadbak van de vrachtauto bevindende mitrailleur- en geweerschutters, nadat de auto door de vijand was heengereden, op verrassende wijze vuur op de vijand konden afgeven, waardoor de vijand, ter sterkte van ongeveer 100 man, zware verliezen leed.
Tenslotte, hoewel de auto tengevolge van ’s vijands vuur o.a. aan motor en banden werd beschadigd, daarmede door te rijden tot DIDAM vanwaar het mogelijk was door verwisseling van auto het personeel, zoals was bevolen, naar een overgangspunt aan de IJssel te brengen.

Bron: BL/BK blz. 273

Prinse, Johannes Petrus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij de verdediging van kazemat 38 aan het defensiekanaal ten Noorden van MILL op 10 en 11 Mei 1940.
Onder vijandelijke artilleriebeschieting met zijn commandant in de kazemat stand gehouden totdat dit, tengevolge van voltreffers op de kazemat niet meer mogelijk was.

Bron: BL/BK blz. 273

Prinsen, F.A.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Sergeant-telegrafist

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238

Prinsen, Hendrik

Geboren te 's-Gravenhage op 7 september 1905. Geëxecuteerd te Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Adjunct-secretaris van het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 73 ; www.ogs.nl

Prinsen, Lammert

Geboren te 's-Gravenhage op 13 augustus 1917.
OMSD.3 (08-08-1938), OMSD.2 (16-08-1940), OMSD.1 (01-08-1948), LTZ(T)1 (01-01-1949), e.o. en LTZ(T)1 (01-12-1950), e.o. 01-10-1952.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,OV.2,XX,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 273 ; Wo.2483 ; T.1485 ; NKM 1947 blz. 102

Prinsen, Peter Archibald Johan

Geboren te Wormerveer op 5 september 1889. Overleden op 20 november 1946.
N.S.T.C. id.no. 253017 ; bij de N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland": s.s. 'Saleier' (28-03-1940/25-12-1940), m.s. 'Tabean' (26-12-1940/31-05-1942 en 10-07-1942/29-02-1944), s.s. 'Johan de Witt' (21-08-1944/30-01-1945), m.s. 'Oranje' (06-02-1945/05-04-1945), m.s. 'Christiaan Huygens' (07-04-1945/27-07-1945).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.4

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 5 oktober 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Kapitein van het s.s. “SALEIER”, welk schip in Juni 1940 uit de haven van Brest kon ontsnappen, moedig en beleidvol optrad bij het verlaten van een Fransch convooi naar Casablanca, alsmede tijdens zijn gezag over het s.s. “TABIAN”, gedurende de periode van Maart 1942 tot Maart 1944, in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 235,920

Proehl, Walter (E.W.P.H. ?)

Bekende onderscheidingen: MM

Military Medal (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Sergeant (6018), Netherlands Army, attached to 2 Household Cavalry Regiment

Throughout the period from Oct 44 until Apr 45 when he was severely wounded, Sgt Proehl was attached to A Sqn 2 HCR. He has throughout the campaign displayed the most outstanding courage and by his complete disregard for his personal safety been an inspiration to every one. He always insisted on travelling on the back of the leading armoured cars and so time and again came under very heavy fire. By being right in front he was able to obtain the earliest information both from civilians and prisoners. This early information was frequently of vital importance.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [167]

Pronk, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 maart 1945
   Kwartiermeester ter Koopvaardij

die als kwartiermeester aan boord van het troepentransportschip “MARNIX VAN ST. ALDEGONDE” van groote plichtsbetrachting blijk gaf bij de uitvoering van zijn werkzaamheden tijdens de deelneming van dit schip aan de landingsoperaties op Sicilië en te Salerno, alsmede moedig optrad door, na de torpedeering van dit schip, op uitstekende wijze behulpzaam te zijn bij het, met behulp van een reddingsloep, in veiligheid brengen van troepen en passagiers op een der ter hulp gesnelde schepen.

Pronk, D.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienst
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als opvarenden van het s.s. “IRIS”, ”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optraden bij de uitvoering van de aan hen gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Pronk, Joris Daniël

Geboren te 's-Gravenhage op 18 juni 1908. Gefusilleerd te Kamp Vught op 4 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, in het najaar van 1943 in het bezit te komen van belangrijke gegevens betreffende de vijandelijke kustverdediging, zowel als over vijandelijke versperringen van zeegaten en deze door te geven aan een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en door daarna tevens gegevens over vijandelijke troepenbewegingen aan deze groep ter beschikking te stellen.
Voorts door zich in 1943 bovendien in verbinding te stellen met een andere militaire inlichtingengroep, totdat hij als gevolg van zijn illegaal optreden eind Maart 1944 door de vijand werd gevangen genomen, wist te zwijgen en begin September daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 273 ; VHK blz. 190 ; www.ogs.nl

Pronk, Wilhelm

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 onder hevig vijandelijk artillerievuur een kazemat van het verdedigingswerk Kornwerderzand te verlaten, teneinde een herstelling aan het schietgatblind te verrichten en hierdoor de kazemat weer schietklaar te maken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Proosdij, Maria Gerardina van, echtgenote van Kuipers

Geboren te Amsterdam op 15 september 1923. Overleden te 's-Gravenhage op 1 augustus 2002.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in September 1944 als medewerkster toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig als koerierster de verbindingen te onderhouden met andere illegale groepen, waaronder twee inlichtingengroepen.
Voorts door als codiste bij een radio-zender dienst te doen en in het bijzonder door zich enige malen met het vervoeren van zenders te belasten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; overlijdensadvertentie

Proosdy, Simon van

Geboren te Leiden op 22 oktober 1896.
N.S.T.C. id.no. 254057 ; bij de N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”: 1e stuurman s.s. 'Salabanka' (28-04-1940/25-09-1941), 1e stuurman-troepenofficier en staff captain 'Johan van Oldebarnevelt' (27-03-1944/22-07-1947), gezagvoerder m.s. 'Celebes', m.s. 'Java'.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 1 maart 1945
   Eerste stuurman ter Koopvaardij

die als 1e stuurman en troepenofficier van het m.s. “MARNIX VAN ST. ALDEGONDE” tijden de deelneming van dit schip aan de landingsoperaties op Sicilië en te Salerno van groote plichtsbetrachting en goed beleid blijk gaf bij de onder zijn leiding staande ontscheping der troepen, alsmede moedig en vastberaden optrad tijdens de torpedeering van het schip, mede tengevolge waarvan persoonlijke ongevallen konden worden voorkomen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 920

Prooijen, W. van

Geboren in 1898.
OFZWNR.3 KMR (21-11-1927), e.o. 27-08-1928, OVL.3 (27-08-1928), OVL.2 (27-08-1929), OVL.1 (01-07-1938), HOVL.2 (01-05-1946), pensioen 01-09-1954.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3,OV,XXV,OBE

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 15 juni 1942
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst

Bron: VK blz. 206,238 ; NKM 1968 blz. 330

Pröpper, Henri Herman Laurens

Geboren te Zutphen op 18 juni 1906. Overleden op 5 april 1995.
LTZ3 (18-08-1926), LAdm. (15-12-1960), pensioen 01-11-1962.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2x,BL,OHK.3,XXXV,H.1966,LII.1,KTh.1,VAL.1,D.1,HMI.1,LoM.2,MN.2,Z.2a,MID

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Jacob van Heemskerck'

Bron: Meijer (1990), p. 231 ; Wo.2017 ; overlijdensadvertentie

Provoost, A.P.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 14 juli 1948
   Sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: Allied Awards to the Dutch [1313, 1414] ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, p. 3

Pruijs, Gerrit

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Six blz. 94 ; met dank aan mevrouw Nelleke Pruijs (dochter) en de heer P.J. Schlegel

Pruijs, dr. Willem Marie

Geboren te Koepang, Soerabaja op 25 december 1901. Overleden te Smallingerland op 24 oktober 1982.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 173

Pückel, Wilhelm Arnold

Geboren te Batavia op 25 juli 1918. Overleden te Eindhoven op 31 mei 1992.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 31 juli 1948
   Uitgereikt op 13 november 1948
   Tweede luitenant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, sedert bevordert tot kapitein

Bron: BL/BK blz. 274 ; Hartog, blz. 212-216, 275-276, 283-285 ; "De stille oorlog van Wilhelm Pückel", AD 03-10-1987 (in NIOD:KB I 11682) ; met dank aan de heer J. Stienen

Puil, J.C. van der

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238

Pulskens, Coba

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   Uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947    General Orders no. 24 van 16 april 1947
   Burger, woonachtig te Tilburg

Bron: met dank aan de heer P. Verstraeten

Punt, Laurentius Maria

Geboren te Alkmaar op 13 oktober 1918. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Sergeant-capitulant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Puntman, Antoon Nicolas Albert

Geboren op 7 juli 1920
Inspecteur van Politie, dirigerend officier der Rijkspolitie 2e klasse.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,NI.4,BSTR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst illegaal werkzaam te zijn geweest, als vrijwillig valschermspringer, na in opdracht van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te zijn ingedeeld bij de “Secret Intelligence Branch of the Office of Strategic Services” van het Amerikaanse Leger en op 24 April 1945 achter de vijandelijke linies in Tirol per valscherm in burgerkleding te zijn neergekomen, aldaar ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering onder moeilijke omstandigheden verkenningen omtrent de vijand te verrichten en te doen overseinen, welke inlichtingen van grote waarde waren voor het snel veroveren en bezetten van verschillende plaatsen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.9 van 9 januari 1946
   Sergeant bij het Secret Intelligence Service, Office of Strategic Services

From 1941-1943 Sergeant Puntman was active in the Dutch underground and during the latter part of this period was in charche of the movement in the Arnhem district. In November 1944, having been forced to go underground himself, he volunteered for espionage work with the Office of Strategic Services. Accordingly he was brought to the United Kingdom, trained and scheduled for despatch on such a mission. At the last moment operational reasons compelled the abandonment of this project; Sgt.Puntman, completely disregarding his own personal safety, volunteered to be dropped in civilian clothes by parachute in the dark moon period into the redoubt area of southern Germany. From his long underground experience in enemy-occupied Holland, Sgt.Puntman realised fully the extremely hazardous nature of the project itself, as well as the grave dangers involved in dropping in complete darkness into such mountainous country.
On the night of 24 April 1945, Sgt.Puntman and the other members of the mission were dropped by parachute approximately 15 miles south-east of Kufstein (Austria). The dropping point proved to be a heavily wooded and rocky slope, and Sgt.Puntman was saved from serious injury only by landing in deep snow. He and his companions were met by another Office of Strategic Operations Services mission and by partisans, and conducted to a partisan hut in the mountains. There they learned of a new danger: the local underground chief, who had been advised of their coming and was completely informed of all espionage and underground activities in the region, had mysteriously disappeared a day or two before, so that Sgt.Puntman and his team-mates faced the prospect of immediate betrayal and capture. Despite this, when it became evident that the local underground seemed either unwilling or unable, in view of the circumstances, to escort them to their second objective, Zell am See (Austria), Sgt.Puntman displayed a high degree of initiative and courage in setting out on foot through the woods with one of his team-mates for his objective. En route, at Lotzbhel (Austria), they made contact with a resistance leader who furnished them with shelter. Learning that Kitzhubel was a more important objective than Zell am See, and finding this shelter unsatisfactory as a base of operations, they moved to the home of another resistance leader in the very center of Kitzhubel. While his companion set up his W/T equipment in a house on the outskirts of the town, Sgt.Puntman established contact with local sources of information, whit whom he met daily at considerable personal risk, in view of the strict control exercised by the SS on movements in the region. He succeeded in this way in obtaining tactical information on troop movements and dispositions of men and material, a portion of which his companion transmitted to London by wireless telegraph, and the remainder sent by courier through enemy lines to the advancing American troops. This information was of material assistance in the rapid American occupation of the region. In addition Sergeant PUNTMAN directed the activities of the local underground movement, in the course of which he exhibited a high degree of leadership and sound judgment, in particular by restraining the local underground from blowing up a number of bridges which were later captured intact by the American Forces. On 8 May American troops entered Kitzbuhel. Sgt. PUNTMAN and his team-mate disclosed themselves to G-2 and CIC and for the next few days were of material assistance in locating remnants of Nazi resistance, escapees and suitable persons for Military Government. On 19 May Sgt. PUNTMAN, in accordance with orders, returned to London, having, through the exercise of great personal courage, outstanding ability and uniformly good judgment, succesfully accomplished an extremely difficult and hazardous mission.

Bron: BL/BK blz. 274 ; VHK blz. 190 ; Schlegel blz. 150-151 ; Algemeen Politieblad, 7 november 1970

Pusung, Efron

Algemeen stamboeknummer KNIL 25514.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Menadonees fourier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 108

Put, Cornelis van der

Overleden te Sommelsdijk op 4 december 2009 (92 jaar oud).
AOO KLu.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 274 ; Brons, nummer 66, blz. 25-26

Putt, F.E.M. van der

Geboren op 25 maart 1921.
Legernummer 21.03.25.026 ; res-tltn.AD. (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951).
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden nadat hij in begin 1945 als agent-parachutist op nog door de vijand bezet Nederlands gebied was geland.
Hij heeft de hem als zodanig verstrekte gevaarvolle opdrachten op de juiste wijze uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 274 ; NRLL 1956 blz. 163 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11

Putten, Johannes van der

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Deurne

Bron: Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Putter, J.K. de

Bekende onderscheidingen: PKZ.3x

Cross of Merit with swords in bronze (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Agrariër te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1214] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Pijl, A.W. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Sergeant-majoor van het Korps Politietroepen

Wegens moedig optreden tegenover de vijand gedurende gevechten op de Grebbeberg.
Bij het terugtrekken van hun afdeling op 12 mei 1940 was een lichte mitrailleur met munitie achtergelaten. Geheel vrijwillig werden deze voorwerpen onder zwaar vijandelijk vuur door de beide militairen uit het voorterrein teruggehaald.

Pijper, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 104 van 6 augustus 1946
   Sergeant-machinist (9433), aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Hydra'
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 15 Mei 1940 aan boord van Onzen mijnenlegger "Hydra", toen het schip bij het verlaten van het Zijpe reddeloos werd geschoten en in de machinekamer groote schade werd aangericht, o.a. aan de hoofdstoomleiding, tot het uiterste op zijn post te blijven en moedig en beleidvol het werk te blijven leiden.

Pijpers, Mathias

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maasniel