Terug naar Decorati
Terug naar de index

Oosten - Oyen

Oosten, Anton van

Geboren in 1897
Maj.d.Art. KNIL (31-12-1938).
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Schlegel blz. 75 ; Wiegand, 2003 DA blz. 57

Oosten, S.W.A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 4 november 1943
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042

Oosterhof, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der tweede klasse (15541)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 271

Oosterhout, Carel van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant-majoor-administrateur voor speciale diensten

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 verschillende patrouille-opdrachten voor de voorposten van de Grebbestelling nabij RENSWOUDE, onder vijandelijk vuur, zomede het bezetten van een zeer blootgestelde uitkijkpost, op onverschrokken wijze uit te voeren.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Oosterhuis, A.L.

Geboren op 19 juli 1902. Overleden in 1967.
Legernummer 02.07.19.004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 11 september 1953
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden door in 1940 reeds dadelijk na de capitulatie van NEDERLAND vele Nederlanders behulpzaam te zijn tot het via DELFZIJL verlaten van bezet NEDERLAND teneinde zich naar ENGELAND te begeven en daarbij ook zoveel mogelijk, naast militaire berichten, illegale bladen naar LONDEN door te geven via ZWEDEN.
Voorts door, na maatregelen te hebben genomen om in het bezit van een radio-zender uit ENGELAND te komen, hiermede berichten naar ENGELAND over te seinen en uit ENGELAND per schip ontvangen brieven en geneesmiddelen door te verzenden; een uit ENGELAND gezonden valschermspringer verder te helpen en met deze werkzaamheden door te gaan totdat hij in Juli 1943 door verraad door de vijand werd gevangen genomen, waarna hij, na vele verhoren en na in vele gevangenissen te zijn opgesloten, in Juli 1944 naar DUITSLAND werd vervoerd en in April 1945 werd bevrijd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 230 ; Six blz. 61-62,67,142 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11

Oosterloo, Jannes

Geboren te Beilen op 25 juni 1897. Overleden te Ralla op 7 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Onderluitenant der Militaire Politie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: www.ogs.nl

Oosterom, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich in April 1943 beschikbaar te stellen als medewerker voor een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en zich te belasten met het fotograferen van alle door zijn groep verzamelde rapporten, totdat hij eind 1945 gecompromitteerd raakte en moest onderduiken.
Voorts door in de zomer van 1944 zijn fotowerk te hervatten en bovendien van September 1944 op te treden als leider van de sector ’s-GRAVENHAGE en omstreken voor verkenningswerk, waarbij zijn rapporten uitmuntten door goed verzorgde schetsen van vijandelijke verdedigingswerken en die over de activiteit van V-wapens, snel doorkwamen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Oosterum, P.P. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (11224)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (11224)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1992), p. 271 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Oosterzee, Christiaan Vincent Gradwell

Geboren op 20 maart 1922. Overleden op 18 april 1989.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Bron: VHK blz. 181 ; overlijdensadvertentie

Oostheim, J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 juni 1942
   Korporaal-stoker (10480)
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd en in het bijzonder in de periode van October 1941 - Februari 1942, als chef van de wacht op de stookplaats van Onzen Mijnenveger "Jan van Gelder" met zeer groote toewijding zijn dienst verricht en uitstekende leiding gegeven aan zijn ondergeschikten, ook onder moeilijke omstandigheden tijdens mijnenveegoperaties tegen den vijand.

Oosthoek, Bob

Geboren te Rotterdam op 25 juni 1912. Omgekomen langs het spoor bij Hengelo op 12 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Acteur en docent dramaturgie bij het Residentie Toneel te 's-Gravenhage
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 117-118 ; VHK blz. 181 ; www.ogs.nl

Oostindië, Adrianus Johannes Gerardus

Geboren te Amsterdam op 17 februari 1895. Gesneuveld te Oud-Beijerland op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. van 6 mei 1946 (postuum)
   Sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij de Strategische Groep Bommenwerpers

Bron: www.ogs.nl

Oostman, Frederik Christiaan

Geboren te Deventer op 23 augustus 1919. Overleden te Arnhem op 4 september 1944.
Bekende onderscheidingen: FCG.ev

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950 (postuum)
   Winkelbediende, woonachtig te Arnhem

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 ; www.ogs.nl

Oostrom Soede, Henri Max Louis Frédéric Emile van ("Hans")

Geboren te Groede, West-Zeeuwsch-Vlaanderen, op 12 oktober 1910. Overleden te 's-Gravenhage op 11 juli 1993.
LTZ3 (15-08-1931 KB 18), KTZ (22-12-1955 KB 36), e.o. 16-03-1960 KB 38.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,BK,OHK.2,OV,XX,IM.1948,DSO,D.3a,LII.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 25 van 9 januari 1948
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in de jaren 1942 tot en met 1944 in de Middellandse Zee als Commandant van Onze onderzeeboot "Dolfijn" op zee gedurfde en bekwame wijze belangrijke successen voor de oorlogvoering tegen de vijand te behalen en wel in het bijzonder in de volgende acties;
1. het tot zinken brengen:
van de Italiaanse onderzeeboot "Malachite" (bij Kaap Spartivento op 9 Februari 1943) ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke onderzeebootjagers; van een, door een mijnenveger geëscorteerd, 4-5000 tons koopvaardijschip (bij het eiland Gavoli op 29 Maart 1943);
van een, door een kustvaartuig geëscorteerd, 5-6000 tons koopvaardijschip (onder Civita Vecchia op 4 Juli 1943) waarbij tegenaanvallen van het kustvaartuig met dieptebommen Onze onderzeeboot in gevaar brachten;
van een anti-luchtdoelschoener van 125 ton en een van 200 ton op 4 onderscheidenlijk 13 Juli 1943;
van een koopvaardijschip van 9000 ton bij Bastia op 11 September 1943, ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke torpedoboten;
van twee Duitse transportschepen, elk van 250 ton op 13 September 1943 tussen Spezia en Genua.
2. De stoutmoedige poging de vijand afbreuk te doen in de baai van Santa Maria (Ustica), waarbij, nadat Onze onderzeeboot "Dolfijn" aan de grond was gelopen, een gevecht met een vijandelijke motortorpedoboot moest worden aangegaan onder mitrailleurvuur van de kust.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 2 december 1943
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Maalderink blz. 124 ; Steur blz. 78-87; ARA 2.02.20 inv. 9042

Ooyen, Wilhelm Mathias van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij een gevecht met een sterkere vijandelijke afdeeling nabij DELFGAUW op 10 Mei 1940, waarbij deze afdeeling tot overgave werd gedwongen; hierbij zwaar gewond.

Bron: BL/BK blz. 271

Oranje, prof.mr. Jacobus

Geboren te Berkel en Rodenrijs op 27 juli 1898. Overleden te Amsterdam op 6 april 1946.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoogleraar in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: VZK blz. 119 ; Six blz. 91,142 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Ortije, C. l'

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 128 van 3 mei 1946
   Eerste Luitenant en compagniescommandant bij het 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

For exceptional qualities of leadership and fortitude. He led his company in a number of engagements with German patrols under very hazardous circumstances while harassed by snipers and with almost no support.

Bron: Schlegel blz. 139

Os, C.L. van

Gezagvoerder van het: s.s. 'Alderamin' (06-1940/04-1942 en 09-1942/03-1943), s.s. 'Alpherat' (07-1943/09-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Os, Gerrit van

Geboren te Hilversum op 2 mei 1914. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 www.ogs.nl

Os, Gunnar Hendrik van

Geboren te Batavia op 17 juni 1921.
Legernummer 211817001 ; tltn.d.Art.KNIL (08-06-1942), eltn. (04-12-1946)
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Cadet-vaandrig der Artillerie

Bron: VOA blz. 171 ; KNIL blz. 116

Os, Willem Dirk van

Geboren te Den Helder op 26 april 1896. Overleden te Badhoevedorp op 19 maart 1953.
Marinemachinistenschool Dordrecht, naar Koninklijk Instituut voor de Marine (stamboeknummer 1759), Off.Mach.3 (16-08-1917), Off.Mach.2 (22-12-1920), OMSD.2 (05-04-1923), verlof voor 1 jaar (01-01-1926), e.o. & OMSD.2 KMR (01-09-1927), OMSD.1-tit. KMR (23-08-1939), in actieve dienst (01-11-1944/01-02-1946), e.o. 01-07-1947.
In dienst van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij ; werkzaam vliegveld Waalhaven (01-01-1926), chef motorenbedrijf (01-09-1927), chef technische dienst (tevens inspecteur der burgerluchtvaart) in Engeland (05-1940/1945), chef afdeling voorbereiding toekomstplannen vliegveld Schiphol (1945/1950), adviseur Directoraat Productie van de afdeling voorbereiding toekomstplannen vliegveld Schiphol (01-01-1951/19-03-1953).
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,OBE

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. 1 van 18 maart 1943
   Chief of Technical Service, K.L.M. Airlines

Since 1940, K.L.M. have done most valuable work on the service between this country and Lisbon. Their achievement in maintaining almost a hundred per cent regularity in all weathers with a minimum of radio aids, inadequate equipment and depleted staff had been magnificent and had been a notable contribution to the war effort. Commander Parmentier, as their Flying Superintendent, has been responsible for the fine work done by the pilots and Mr. van Os, as Chief of the Technical Service, for the high standard of technical maintenance. The work done by both these men has been beyond praise.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 792 ; Wo.1759 ; KI.1759

Os van Delden, Berend Gerard van

Vertegenwoordiger van de KNILM op Malakka en Australië (1934-1938), vertegenwoordiger van de KLM in Suriname (1939-1941), in militaire dienst, adjudant van de gouverneur van Suriname (1941-1944), res.-kol., hoofd van het Bureau Repatriëring van het Militair Gezag (1944-1946), vertegenwoordiger van de KLM in Djakarta (1946-1952), onderdirecteur van de KLM (1952-1956).
Bekende onderscheidingen: ON.4,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt in februari 1947
   Tijdelijk reserve-kolonel en hoofd van de Bureau Repatriëring van het Nederlandse Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 224 ; Wiegand, 2003 DA blz. 56 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 februari 1947, blz. 1 ; Het Vaderland, 28 november 1956

Osch, Piet van

Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   29 maart 1947
   Interpreter

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Oskam, Izaäk Jacobus

Bekende onderscheidingen: KB.5

Ridder in de Kroonorde (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Geneesheer, lid van het verzet

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, 6 juni 1947

Osten,dr. Johannes Franciskus ("John")

Geboren te Den Helder op 6 december 1920. Overleden te Valparaiso, Chili, op 22 september 2010.
Geoloog.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig sergeant

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: BL/BK blz. 271 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en B. Winckel

Otten, A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238

Otten, Harry J.P.

Geboren op 26 juni 1905.
Bekende onderscheidingen: MBE,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946 ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Erp

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Otten, H.T.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (8882)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 21" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Stoker-olieman (8882) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9035 ; Meijer (1990), p. 271 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Ottens, Gelius Leberthus

Geboren op 29 augustus 1906.
Model Politievakschool te Hilversum ; Ap. te Amersfoort (15-09-1930), rech. Econ.Dienst (07-1942), Onderinspecteur bij de Opsporingsdienst van het Bureau Nationale Veiligheid (01-07-1945 / 01-08-1947), Adj. en chef van de Economische Dienst te Amersfoort (01-08-1947/01-01-1949), straatdienst, chef van de motorbrigade (verkeerspolitie) (01-02-1952/?).
Bekende onderscheidingen: VHK,NOC,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Amersfoort

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   8 maart 1948
   Policeman

Bron: VHK blz. 182 ; Dagblad voor Amersfoort, 6 juli 1948 (geeft naam als L.G. Otten) ; met dank aan de heer J. Howes

Otterloo, C.L.E. van

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Kwartiermeester (11434) der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als vlieger op Anson vliegtuigen op vele operationeele vluchten, waarbij hij onder vaak slechte weersomstandigheden zijn vliegtuig steeds behouden binnebracht.

Bron: 320 Sqdr. blz. 219

Otto, Cornelis

Geboren op 15 mei 1919.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Vreeswijk

Ouden, Frits Jan Willem den

Geboren te 's-Gravenhage op 23 juli 1914. Overleden op 31 juli 2012.
Legernummer 141923002) ; tltn.d.Art. KNIL (25-07-1936 KB 1z, miv. 02-08-1936), eltn. (13-10-1938), kapt-vl-wnr ML-KNIL (Besch.MvK afd M/Z van 02-09-1944, nr. 274/020/116, miv. 31-07-1944), e.o. 05-07-1950 KB 25, miv 15-06-1950.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VK,OHK.3,OV.3,KNIL,WM2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 15 van 12 februari 1942
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Als commandant-vlieger van eene patrouille bommenwerpers op den 23sten, 24sten en 25sten Januari 1942 bomaanvallen uitgevoerd op vijandelijke schepen en telkenmale ondanks 's vijands jager- en luchtafweer door beleidvol en moedig optreden alsmede initiatief, vastberadenheid en koelbloedigheid den vijand zware verliezen toegebracht hebbende hij daardoor blijk gegeven van uitstekende militaire eigenschappen in den strijd tegen een plaatselijk zeer overmachtigen vijand, zoomede van onverschrokkenheid en kalm beleid in ettelijke gevechten.

Vliegerkruis
   G.B. van 1942 ; K.B. no. 9 van 10 januari 1942
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Maalderink (1982), p. 233 ; MWO-KLu blz. 58-59 ; VK blz. 137,238 ; KNIL blz. 66,122 ; overlijdensadvertentie

Ouden, Gerard A. den

Geboren op 29 oktober 1915.
Res-tltn.-vl.d.ML (15-01-1949), res-eltn. (15-01-1951).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 182 ; NRLL 1956 blz. 55

Oudheusden, Johannes Martinus Petrus van

Geboren te Tilburg op 10 januari 1906. Aan zijn verwondingen overleden te Tilburg op 20 februari 1943.
Dpl.sld.-zkv (01-06-1926), dpl.kpl-zkv (09-03-1940).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Dienstplichtig korporaal-ziekenverzorger van de Geneeskundige Dienst, bij het Bataljon Geneeskundige Troepen
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 nabij het vliegveld Ypenburg als ziekenverzorger bij de 13e Bt. Luchtdoelartillerie met zeer veel zelfopoffering gewonden te verzorgen onder hevig vijandelijk vuur; hij is daarmede doorgegaan ondanks de door hem ondergane ernstige mishandeling door een Duitscher.
Voorts heeft hij zich in het vijandelijk vuur begeven om te trachten den vijand te bewegen niet op een keet te schieten, waar hij gewonden een ligplaats had verschaft.
Hij is enkele jaren later aan de gevolgen van de bovenvermelde mishandeling overleden.

Bron: Maalderink blz. 94 ; www.ogs.nl

Oudhuizen, J.

Geboren in 1904.
LTZ.vk.3 (16-09-1943), LTZ.vk.2oc (16-09-1957), e.o. 01-08-1959.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Majoor-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K X'

Bron: BL/BK blz. 271 ; NKM 1968 blz. 368

Outer, W.H. den

Geboren in 1911.
LTZ3 (01-02-1940), LTZ2 (01-06-1941), LTZ1 (01-08-1946), pensioen 01-09-1966.
Bekende onderscheidingen: OHK.2,OV.3,XXV,KB.5p,BOK.p

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1900, 3394 ; NKM 1968 blz. 325

Ouwerkerk, dr. Leonard Willem van

Geboren te Sigli, Atjeh op 17april 1907. Overleden te Almelo op 2 maart 1986.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Chirurg-gynaecoloog te Bandoeng

Bron: VOA blz. 244 ;

Oven, Friedrich Alexander van

Geboren te 's-Gravenhage op 3 januari 1914. Gefusilleerd te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst in Augustus 1940 in bezet Nederland in verbinding te zijn gekomen met een uit Engeland uitgezonden, per valscherm neergekomen agent en deze zoveel mogelijk steun te hebben verleend, ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland voor de oorlogvoering waardevolle militaire gegevens te verzamelen.
Voorts door in het Oosten van bezet Nederland de nodige contacten voor het verkrijgen van inlichtingen te leggen, totdat hij door de vijand in Maart 1943 werd gevangen genomen en in Juli daaraanvolgende werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Overakker, Roelof Theodorus

Geboren te Haarlem op 9 januari 1890. Geëxecuteerd te Fort De Kock (Nederlandsch-Indië) op 9 januari 1945.
Tltn.d.Inf. KNIL (20-07-1912 KB 62), eltn.d.Inf. KNIL (08-04-1916), genmaj.d.Inf. KNIL (19-02-1942 GB 10).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,OHK.2,XXX,KNIL,NOC,KLO.2,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 15 van 25 juli 1951 (postuum bijgeschreven in het register)
   Generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Onderscheidde zich in de strijd tegen de vijand zowel als in krijgsgevangenschap, door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Na de capitulatie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger besloot hij, ondanks herhaalde en uitdrukkelijke radiografische aanzegging de strijd te staken, deze met de hem ter beschikking staande troepen van Midden- en Noord-Sumatra voort te zetten en heeft hij de strijd tegen de beter bewapende en overmachtige vijand niet opgegeven, dan nadat der verdere voortzetting daarvan met zijn zwaar gehavende en vermoeide troepen slechts nutteloos bloedvergieten zou hebben betekend.
Ook na het beëndigen van de strijd heeft hij als krijgsgevangene een fiere en waardige houding tegenover de Japanners bewaard en standvastig geweigerd aan troepen, welke nog actie voerden, opdracht te geven de wapens neer te leggen. Zodra mogelijk organiseerde hij een ondergrondse verzetsbeweging ten doel hebbende inlichtingen omtrent 's vijand bewegingen te verzamelen, vrouwen en kinderen te helpen en te beschermen, voorbereidingen te treffen voor het wederinstellen van het Nederlands Gezag bij eventueel terugtrekken der Japanners en het vormen van ondergrondse strijdorganisaties uit ondergedoken militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger om bij een landing van Geallieerde troepen de vijand op zijn verbindingen en in de rug te kunnen bestrijden.
Generaal Overakker, die alle verantwoordelijkheid van daden van zijn ondergeschikten op zich nam, werd wegens deze handelingen bij vonnis van een zogenaamde krijgsraad van het Japanse Leger te Fort de Kock op 9 Januari 1945 ter dood gebracht.

Bronzen Kruis
   ? (postuum) ; aan zijn weduwe uitgereikt door generaal-majoor P. Scholten te Medan in november 1947 ; later ingetrokken en vervangen door de M.W.O.
   Generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Maalderink blz. 234 ; BL/BK blz. 182 ; KNIL blz. 39 ; Legerkoerier oktober 1951, blz. 11 ; www.ogs.nl

Overbeek, H.J.

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1936), res-eltn. (01-01-1940), res-kapt. (01-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, ingedeeld als sectiecommandant bij de 5e Compagnie van het IV Depot Bataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was verorverd, te helpen hernemen, daarbij op flinke en voorbeeldige wijze zijn sectie voor te gaan, totdat hij, toen deze aanvankelijk tegen het vijandelijke vuur van het vliegveld vastliep, werd gewond en zijn commando moest overgeven.

Bron: BL/BK blz. 271 ; NRLL 1956 blz. 84

Overdulve, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Uitgereikt door generaal-majoor P. Scholten te Medan in november 1947
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 182,271

Overes, Hermanus Johannes

Geboren te Amsterdam op 7 oktober 1908. Gefusilleerd te Rawicz, Polen, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Overeynder, F.

Geboren in 1914.
Res-tltn.-vl.d.ML (12-03-1941), res-eltn. (12-03-1943), res-kapt. (15-05-1948).
Vloog bij de volgende R.A.F. Squadrons: 24, 320 (R.D.N.A.S.) en 511.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 6 januari 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij de Royal Air Force

Bron: VK blz. 238 ; NRLL 1956 blz. 432

Overgoor, mevrouw Leonarda A., echtgenote van Van Rooy

Geboren op 22 januari 1924.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Breda

Bron: VHK blz. 198 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Overhand, Adrianus Bastianus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als kanonnier van een stuk 6 Veld bij de voorpostengevechten voor Veenendaal nabij een aan de Buurtsteeg op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur zijn dienst te verrichten en stand te blijven houden niettegenstaande een naburig infanterie-onderdeel door zijn stelling terugtrok en poogde ook de bediening van het stuk te doen teruggaan.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Overhand, S.

Bekende onderscheidingen: BK,BME.2p,BOK.p

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman zeemilicien (13217)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Militair Ereteken Artikel 4, 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 271 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3382,3498

Overhof, P.P.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Korporaal bij het 1e Battaljon van het 13e Regiment Infanterie
   Wegens:

For exceptional qualities of leadership and courage (...) an inspiration to the men serving under him.

Bron: Schlegel blz. 145

Overhoff, Carel Frederik

Geboren te Amsterdam op 30 augustus 1891. Overleden te Haarlem op 24 juli 1960.
Res-tltn.d.Inf. (05-12-1911), res-eltn. (05-12-1915), res-kapt. (08-05-1927), res-maj. (26-03-1938), t/res-ltkol.
Bekende onderscheidingen: XXV,LBD,Mk,KMC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Nadat reserve-Majoor Overhoff in Mei 1940 bij de gevechten om de rivier de Noord bij Alblasserdam een goed bataljonscommandant had getoond te zijn, heeft hij zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden in de hieronder omschreven actie in de namiddag van 7 Mei 1945 te Amsterdam.
Op dit tijdstip heeft hij als Gewestelijk Commandant strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten, Gewest 10, te Amsterdam op de Dam, het Damrak en in de naaste omtrek met grote besluitvaardigheid snel een einde gemaakt aan toen reeds levendige vuurgevechten, welke ter plaatse waren ontbrand tussen leden der Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse militairen.
Hij heeft met gevaar voor eigen leven, op een motor met zijspan gezeten, alleen vergezeld door een Duitse officier en een wachtmeester der Koninklijke Marechaussee, als bestuurder, door zijn persoonlijk krachtig en kordaat optreden en door zich moedig tussen de vurenden te begeven, waarbij de bestuurder van het motorrijwiel vlak voor hem dodelijk werd getroffen, het vuren door beide partijen doen staken en de orde hersteld, door welk moedig en beleidvol optreden Amsterdam gespaard bleef voor een noodlottiger omvang of verscherping van dit incident, dat aan de burgerij reeds een aantal van ongeveer twintig doden en honderd en twintig gewonden had gekost.

   Ontslagen als Ridder der 4e klasse bij K.B. no. 33 van 6 mei 1952, wegens:

terzake van het feit, dat hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2½ jaar wegens verduistering van “creditgelden”

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 mei 1947
   Lieutenant-Colonel (Retired), Royal Netherlands Army

Bron: NRL 1939 blz. 120 ; met dank aan de heren B. Keers, R.W. Rijpkema en J. Howes

Oversier, Cornelis Laurens ("Kees")

Geboren op 2 oktober 1920.
Res-tltn.d.Inf. (15-09-1945), res-eltn. (15-03-1948), res-kapt. (01-04-1952), res-maj.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,OV,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 als Commandant van twee sectiën Grenadiers op eigen initiatief en niettegenstaande vijandelijk mitrailleurvuur het voortgaan moeilijk maakte, zich meester te maken van de Belvédère aan den weg van LOOSDUINEN naar MONSTER, waarvan de bezetting den aanval op Ockenburg zeer ernstig belemmerde.

Bron: NRLL 1956 blz. 90 ; Checkpoint, nummer 4, mei 2009, blz. 18-19 ; met dank aan de heer B. Keers

Overvest, H.J. van ("Henk")

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 230

Overweg, C.

Geboren in 1917.
Eltn.VD KLu (01-11-1965), kapt. (01-11-1971).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,Z.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 43 van 22 september 1953
   Sergeant-majoor-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 238

Overweel, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230

Overwijn, ir. Jacobus Fr.

Geboren te Dordrecht op 28 november 1890.
Bekende onderscheidingen: BK,KB.5p,BOK.p,MWB,MHB

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940 reeds dadelijk na de bezetting van Nederland door de vijand deel te nemen aan het verzet en zich enige tijd later aan te sluiten bij een mede in België werkende inlichtingengroep, die zich ten doel stelde militaire gegevens omtrent de vijand in Nederland te verzamelen en daartoe o.a. in 1943, onder het aanvaarden van risico, het eiland Texel te verkennen en de militaire gegevens daarvan in kaart te brengen.
Voorts door, toen hij in Juli 1943 te Dordrecht door de vijand werd gearresteerd en na vele lange verhoren ter dood werd veroordeeld en na een jaar gevangen te hebben gezeten in 1944 naar Duitsland werd overgebracht, in de gevangenissen aldaar, ondanks een onmenselijke behandeling, een hoog moreel, ten voorbeeld aan anderen, te behouden.

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 18 maart 1955    Burger, woonachtig te Dordrecht

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1937] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Overwijn, R.

Bekende onderscheidingen: KV,VK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 21 december 1944
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Na op den 25sten November 1943, als waarnemer van het vliegtuig FR 146 van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk bij een bomaanval op een doel in Normandië te zijn afgeschoten, met zijn parachute behouden den grond weten te bereiken en er in geslaagd met behulp van de bevolking aan gevangenneming door den vijand te ontkomen; bij zijn tocht door Frankrijk naar Gibraltar, moed, volharding en plichtsbetrachting betoond, waardoor het hem is gelukt op 10 April 1944 Engeland wederom te bereiken.

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 238 ; 320 Sqdr. blz. 224

Oyen, Ludolph Hendrik van

Geboren te 's-Gravenhage op 25 april 1889. Overleden te 's-Gravenhage op 28 juli 1953.
Bekende onderscheidingen: ON.3xNL.3,OHK,OV,XXX,H.1937,IM.48,Mk,LoM.2,CB,VM.5

Legion of Merit, Commander (US)
   ?
   Generaal-majoor van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Honorary Companion of the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Archibald Sinclair in april 1943
 &nbap; Major General

for his ability and determination in commanding the Allied Air Forces taking part in the defence of Java.

Virtuti Militari 5th class (PL)
   1942 ; kruis nr. 9147
   Generaal-majoor van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Schlegel blz. 75 ; Virtuti blz. 596,661 ; Flight, 29 april 1943, blz. 438 ; N.B.: Medailles bevinden zich in het Militair Luchtvaartmuseum te Soesterberg