Terug naar Decorati
Terug naar de index

Niftrik - Nijs

Niftrik, Jacobus Gerhardes van ("Job")

Geboren te Vlissingen op 5 augustus 1893. Overleden te Hoogerheide op 1 juli 1976.
Res-tltn.d.Inf. (07-11-1914), res-eltn.d.Inf. (07-11-1918).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BL,EM.1,VHK,MOK,XXV,Mk,KB.4p,BOK.p,FCG.e?

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 augustus 1948
   Burger, betrokken bij het ondergronds verzet

Officier in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm
   ? ; verlof verleend tot aanemen en dragen bij K.B. no. ? van 12 augustus 1948
   Industrieel te Putte

Bron: BL/BK blz. 230 ; VHK blz. 176 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1292 ; NRL 1923 blz. 190

Niftrik-Gevers, Elisabeth Maria Armada van ("Betty")

Geboren te Edegem, België, op 8 juli 1900. Overleden te Woensdrecht op 9 maart 1985.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MOK,KB.5p,BOK.p

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 augustus 1948
   Burger, betrokken bij het ondergronds verzet
   Op 7 februari 1945 schrijft het hoofd van het Bureau Inlichtingen, dr. J.M. Somer, de volgende brief van aanbeveling:

Betreft: Mevrouw Van Niftrik

  Mevrouw Van Niftrik heeft zeker evenveel gedaan voor de vaderlandsche zaak als haar man.
  Indien de Heer Van Niftrik afwezig was, en dat gebeurde uiteraard dikwijls, dan nam zijn echtgenote deze geheelen dienst waar. Zij was van alles op de hoogte, logeerde geregeld de Nederlanders, die op doorreis naar Zwitserland waren, zorgde voor doorzending van stukken naar Antwerpen, kortom zij was de actieve medewerkster van haar man;
  Eén ding had mevrouw Van Niftrik op haar man voor, n.l. dat zij voorzichtiger en verstandiger was. Van Niftrik was te goedgeloovig. Zoo heeft Mevr. Van Niftrik steeds voor het contact met Melse gewaarschuwd, omdat Melse te veel kletste. Uiteindelijk is gebleken, dat Melse inderdaad met Daane te voorschijn kwam, die onze geheele organisatie verraden heeft.
  Een koelbloediger en dapperder vrouw dan Mevrouw Van Niftrik heb ik in Holland niet ontmoet. Tenmidden van de grootste gevaren stelde zij haar huis open voor in grooten nood verkeerende Nederlanders, had voor ieder een vriendelijk en bemoedigend woord en bewaarde steeds haar kalmte.
  Het is m.i. voor een groot deel aan haar voorzichtigheid te danken, dat de zaak bij Van Niftrik niet eerder is vastgelopen.
  Een onderscheiding voor deze dappere vrouw is niet alleen op zijn plaats, zij is een gebiedende eisch. En niet alleen dient deze onderscheiding verleend te worden, doch zij dient spoedig verleend te worden.
  In Augustus kwamen de Van Niftriks in Zwitserland aan; thans is het Februari, dus 6 maanden later. Gezien het belangrijke werk, dat zoowel Van Niftrik als zijn vrouw voor onze nationale zaak hebben verricht, lijkt het mij niet onbillijk met het voorstel te komen de toekenning van een onderscheiding aan de Van Niftrik’s te bespoedigen.
  Overigens mogen worden verwezen naar mijn rapport, waarin ik aan het slot een lans brak voor de famile Van Niftrik. Tevens moge het mij vergund zijn nogmaals de aandacht te te vestigen op het werk van de luitenants De Hort en Brejaart, benevens dat van De Jong, Hüet, Nauta, Porton, Derksen van Angeren, Van Dulken en Ds. De Haas.
  Velen van hen zijn gearresteerd, doch het is m.i. een plicht der Regeering, reeds thans hun verdiensten vast te leggen en voorzooverre betrokkenen nog in vrijheid zijn te doen blijken van erkenning.

Londen, 7 Februari 1945.
w.g.
Dr. J.M. Somer
Kapitein der Inf. K.N.I.L.

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 12 augustus 1949
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 230 ; VHK blz. 176 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1905, A-125 ; ARA 2.03.01 inv. 4954

Nikkel, Aart

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-opperwachtmeester-instructeur van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij de gevechten nabij MILL onvermoeide pogingen in het werk te stellen om de bedreiging van den rechtervleugel van een afdeeling 8 staal meester te worden. Door zijn bezielende leiding en persoonlijk ingrijpen met succes tegen den aanvallenden, met zeer moderne middelen uitgerusten vijand opgetreden en hem tot terugtrekken genoopt en hierdoor verhinderd, dat de eigen infanterie in de voorste lijn werd opgerold.

Bron: BL/BK blz. 230

Nispen tot Pannerden, Jonkheer Everard Lodewijk Anthanasius van

Geboren te Arnhem op 18 juli 1908.
Oud-ambtenaar staatsmijnen, oud-reserve-kapitein der infanterie, directeur Van Nispen's technisch handels- en adviesbureau
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, op 10 Mei 1940 bij het aanvoeren van zijn sectie onder hevig vijandelijk mitrailleurvuur bij een aanval in het boschterrein van Ockenburg.

Bron: BL/BK blz. 270 ; NA 1977 blz. 387-388

Nispen van Sevenaer, Jonkheer Hubert Louis Marie van

Geboren te Huis ten Doelen, Zevenaar, op 6 augustus 1879. Overleden aldaar op 11 maart 1958.
Volontair gemeentesecretarie van Ewijk (1900), ambtenaar gemeentesecretarie te Westervoort (1904), burgemeester van Laren (1909/29-05-1943, 1945), pensioen 03-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4,KMC

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
? ; uitgereikt op 22 juni 1951
Burger

Bron: Laarder Courant De Bel, 13 juli 1954, 14 maart 1958 ; NA 1963 blz. 170 ; overlijdensadvertentie (NB.: spreekt van MoF ipv. KMC)

Nissen-Franken, mevrouw Cornelia Christina

Zie Franken, C.C.

Nivo, C.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 237

Nobels, E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Clavella'

Bron: Koopv. blz. 11,26

Noben, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Sergeant-majoor-instructeur van het Korps Politietroepen

Bron: BL/BK blz. 230

Nodelijk, J.G.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Bosun's Boy, s.s. 'Costa Rica'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; Koopv. blz. 52

Noldus, L.W.P.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Nolte, Joseph Antoon

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (C2790), Netherlands Forces, Headquarters 53 (W) Div.

Lt NOLTE's connection with the Division began in U.K.+ where he did extremely good work by lecturing all units on GERMANY and the GERMANS and also on conditions likely to be encountered on the Continent.
He re-joined the Division in Oct 1944 since when his work for the Division has been invaluable. During the fighting in HOLLAND he was frequently up with the forward units to assist them immediately on capturing a Dutch town or village and was therefore frequently under fire. His energy is inexhaustible and he is always willing to do all he can to help and demands for his assistance are made from many sources. With his great knowledge of the Continent, and GERMANY and the GERMANS in particular, his advice has been of the greatest assistance to me personally.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [334]

Noord, Maarten Willem Wouter van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Soldaat-vliegtuigmaker van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op koelbloedige wijze zijn werkzaamheden voort te zetten ondanks hevige beschieting en bombardementen uit de lucht van het vliegveld BERGEN (N.H.) in den vroegen morgen van den 10en Mei 1940, waardoor eenige beschadigde eigen vliegtuigen weer konden opstijgen voor het uitvoeren van opdrachten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Noordaa, Eduard van der

Geboren op 26 augustus 1908.
Res-eltn.d.Inf.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in December 1943 toe te treden als medewerker tot één van de belangrijkste, met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te Londen samenwerkende, inlichtingengroepen en tevens hulp te verlenen aan neergeschoten geallieerde piloten.
Voorts door, toen het verband van zijn groep in het Oosten van bezet Nederland, nadat deze door de vijand was opgerold en geheel was gedesorganiseerd, zich naar dit gebied te begeven en de dienst aldaar weer te organiseren en voor het bekomen van inlichtingen in vijandelijke Wehrmachtsheime door weten te dringen.
Door zijn optreden, waarbij hij herhaaldelijk grote risico's liep, aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering goede diensten te bewijzen.

Bron: BL/BK blz. 230 ; VHK blz. 178

Noordanus, Jan

Geboren op 14 februari 1916. Overleden te De Bilt op 11 december 2008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, behorende tot de Regimentspatrouille van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken wijze en nagenoeg doorlopend onder vijandelijk vuur deel te nemen aan de zeer gevaarvolle opdrachten, welke aan deze patrouille werden gegeven en zich telkens daarvoor vrijwillig aan te melden.

Bron: BL/BK blz. 270 ; Brons nummer 62, blz. 13-14

Noorden, Gérard Léon Hubert Marie van

Geboren te Maastricht op 2 januari 1915. Overleden te Maastricht op 9 december 1975.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Arts te Zuid-Bantam

Heeft, met gevaar voor eigen leven bij ontdekking niet achtend, in April 1942 voor de medische verzorging van een Engels-Australische guerrilla-afdeling, welke zich ophield in de omgeving van de mijnbouwmaatschappij Tjikotok (Z.Bantam W.Java) en die in een toestand van grote uitputting verkeerde en vele zware zieken telde, uitmuntend zorg gedragen en is hij haar tevens op allerlei wijzen in het voor haar volkomen onbekende zware bergterrein behulpzaam geweest, waardoor vele mensenlevens behouden bleven en deze afdeling in staat was, haar actie gedurende zes maanden te blijven voortzetten.
-->

Bron: Nationaal Archief 2.05.49, inv.nr. 694 ; Spaans (2004), p. 105

Noorden, S.J.M. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no.38 van 30 maart 1945
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Noordenbos, K.U.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 7 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “NIEUW ZEELAND”, dat op den 10den November 1942, varende in de Middellandsche Zee, door een torpedo werd getroffen, onder moeilijke omstandigheden, goede zeemanschap en uitstekende leiding betoonde, mede tengevolge waarvan het aantal slachtoffers tot een minimum beperkt is gebleven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 (NB. oorspronkelijk KB geeft naam als K.R. Noordenbos!) ; Koopv. blz. 11,38 ; K.P.M. blz. 324

Noordendorp, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Noordhof, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 247

Noordhoorn, F.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Noordzij, K.

Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944 (2e toekenning)
   Matroos, aan boord van het s.s. 'Titus'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Volmatroos, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 11,23,47

Noort, Pieter van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Sergeant van het Korps Pontenniers en Torpedisten

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van de 10e Mei 1940 te Dordrecht, na hierom zelf te hebben verzocht, als commandant van een groep van 12 man, behorende tot een detachement Torpedisten, aangewezen om het station aldaar te verdedigen tegen vijandelijke valschermjagers, die in grote getale in de omgeving van Dordrecht waren geland, op onverschrokken en voorbeeldige wijze de hem in verband hiermede gegeven opdracht uit te voeren.
Voortdurende aanvallen van veel beter bewapende valschermjagers, die vrijwel onafgebroken handgranaten wierpen, af te slaan en daarbij mede door zijn persoonlijk optreden als schutter een groot aantal van hen buiten gevecht te stellen.
Tenslotte, toen gebrek aan munitie ontstond, onder zwaar vijandelijk vuur zelf munitie te gaan halen, waarbij hij tijdens deze tocht door een vijandelijke handgranaat zeer zwaar werd gewond en blijvend zwaar invalide geraakte.

Bron: BL/BK blz. 230

Nooten, ds. Willem Nicolaas van

Geboren op 22 (29?) september 1899. Overleden in 1968.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,VHK,MBE,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in dejaren 1943 en 1944 toen hij achtereenvolgens acht leden van geallieerde vliegtuigbemanningen huisvestte en verzorgde tot zij naar het Zuiden konden worden afgevoerd.
Van een Duits officier kreeg hij enkele dagen voor de bevrijding van Meppel, gegevens over de verdediging der stad en de verdeling der troepen. Deze gegevens wist hij aan de Canadezen in de nabijheid door te geven.

Honorary Member in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Meppel

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer B. Keers

Noothout, M.W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Korporaal-telegrafist zeemilicien, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Noothoven van Goor, Gerard Benjamin

Geboren te Gouda op 30 januari 1874. Overleden te Wolverhampton, Engeland, op 12 maart 1942.
Res-tltn. (24-07-1893), res-eltn. (04-05-1897), res-kapt. (16-07-1909), res-maj. (11-06-1918), ltkol., pensioen 1923, directeur Uitgeverij Noothoven van Goor, res-kol., res-genmaj. (22-05-1940), Inspecteur der Nederlandse Troepen, ltgen.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,HO.4vv,E.1,XL,Mk,CB,PA.3,PrRK.2,PrRK.3

Honorary Companion in the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   18 oktober 1941
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 5 van 26 februari 1942
   Luitenant-generaal

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9037

Nooy, Jan Andries de

Geboren op 17 februari 1921.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Enschede ; tijdelijk sergeant-waarnemer-oorlogsvrijwilliger

Bron: K.B. no. 50 van 21 juli 1947 ; met dank aan de heer J. Howes

Nooij, Menno Anthonie de (ook: de Nooy)

Geboren op 5 juli 1919.
Legernummer 19.07.05.004 ; res-eltn.AD. (15-11-1948), res-kapt. (01-05-1953).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,VHK,OV,MoF.bp,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als een der belangrijkste medewerkers van de Districtscommandant te EDE der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) in het spionnage- en inlichtingenwerk in het Zuidwestelijk deel van de Veluwe.
Bij de massale overgang van resten der “Airborne”-Divisie over de Rijn van 22 op 23 October 1944 was hij de man die de verspreide groepen ondergedoken Engelsen naar de concentratiepunten bracht vanwaar de nachtelijke tocht naar de rivier begon. ZIjn voorbeeld werkte stimulerend op de overigen.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Ede ; tijdelijk reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Bron: VHK blz. 178 ; NRLL 1956 blz. 160 ; Zwevend naar de dood, blz. 203 ; met dank aan de heer J. Howes

Nooy, Paulus de

Geboren op 6 december 1922.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Bennekom

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Nooy, R. de

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 29 april 1943
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot "Dolfijn"

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 2 december 1943
   Korporaal-telegrafist (13560) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Nooy, Zwerus de

Geboren op 31 mei 1924.
Res-tltn.d.Inf. (28-11-1946), res-eltn. (28-11-1948), res-kapt. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Bennekom

Bron: NRLL 1956 blz. 96 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Nortier, Johannes Jan

Geboren te Poortvliet op 6 augustus 1917. Overleden te Harderwijk op 30 april 2002.
Tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1941), eltn. (01-05-1943), kapt. (21-09-1949), kol.d.Inf.KL
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,OHK.2,OV.4,NGHK

Bron: overlijdensadvertentie

Nortier, Pieter Jacob

Bekende onderscheidingen: ON.5,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (reg.nr. 2875)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert 1943 als medewerker op te treden van een grote inlichtingengroep, welke samenwerkte met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering.
In het bijzonder door de gehele foto-technische dienst van zijn uitgeverij ter beschikking te stellen van deze inlichtingengroep en de centrale fotodlenst voor deze groep te vormen en bovendien het grootste deel van de werkzaamheden van het groepsgedeelte in en om ‘S-GRAVENHAGE te leiden.
Daarbij, toen waarschijnlijk ten gevolge van verraad de vijand een inval in zijn woning deed, zich aan diens greep weten te onttrekken.
Door dit optreden grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 270 ; met dank aan de heer B. Keers

Nottrot, Johan Christiaan Gerrit

Geboren in 1894
Bekende onderscheidingen: XXV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.14 van 7 januari 1946
   Luitenant-kolonel, Netherlands Liaison Officer with the Headquearters, Advance Section, Communications Zone.

Bron: Schlegel blz. 144

Nouhuys, K.F. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 62 van 20 april 1946
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist-schutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Nout, Johan Carel Arie

Geboren te Semarang op 7 januari 1910. Overleden te Sachsenhausen, Duitsland, op 3 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Nuessink, G.O.J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Nuissenburg, K. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Europees sergeant van het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Het met gevaar voor eigen leven verrichten van spionagediensten in door den vijand bezet, en door ten deele vijandig gezinde bevolking bewoond, gebied, na zich daartoe vrijwillig beschikbaar te hebben gesteld, en waarbij eenige malen inlichtingen werden verkregen, welke het toebrengen van belangrijke verliezen aan Japansche strijdkrachten op Timor door middel van luchtbombardementen mogelijk maakten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Nuland-van Zanten, mevrouw Johanna Maria Margaretha

Geboren te Beverwijk op 27 augustus 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 13 januari 1999.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 170-171

Nuver, W.C.L.

Geboren in 1908.
LTZ3 KMR (01-08-1931), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (01-09-1945).
Tweede stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,XV

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 26 van 17 mei 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse-zeewaarnemer Koninklijke Marine Reserve

Moedig, zelfbewust en loffelijk optreden door, na zich vrijwillig gemeld te hebben voor de bescherming van de vrouwenkampen in Midden-Java, onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, leiding te geven en verbeteringen aan te brengen en door tactvol optreden tegenover de extremisten de vrouwen en kinderen daadwerkelijk te beschermen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; K.P.M. blz. 324 ; NKM 1947 blz. 39

Nuijen, D. (ook: Nuyen)

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 27 maart 1941
   Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Antje'

Bron: Koopv. blz. 11,24

Nuijen, L.J.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, toen vele vliegtuigen overkwamen zich met zijn motor en zijspand op vordering van een sergeant nabij Kijkduin onmiddellijk ter beschikking te stellen voor het door een onderofficier verrichten van verkenningen naar het hulpvliegveld Ockenburg en elders.
Aan deze verkenningen aldus verschillende malen onder vijandelijk vuur op gedurfde wijze geheel vrijwillig als burger deel te nemen.
Voorts militaire berichten over te brengen en een zwaar gewonde naar een ziekenhuis te brengen.

Bron: BL/BK blz. 270 ; met dank aan de heer B. Keers

Nuyten, F.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Nijdam, P.B.J.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Reserve-tweede luitenant, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 230

Nijenhuis, Hendrikus

Geboren op 1 september 1918.
Legernummer 180901014.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een ondergrondse organisatie, die van KAMPEN uit in de Noord-Oostpolder werkte; door zijn betrekking bij de administratie van de polder werd de gelegenheid hiertoe geboden en hiervan dankbaar gebruik gemaakt.
De Duitse veiligheidsdiensten waagden zich bij voorkeur niet in de polder waar het zo moeilijk was de weg te vinden en zo gemakkelijk (voor onderduikers) om zich schuil te houden. Zodoende had de ondergrondse er in vele opzichten vrij spel. In dit gebied werden wapens per vliegtuig neergelaten, er kwamen noodgelande vliegtuigen waarvan de bemanning in veiligheid moet worden gebracht enz., enz.
Bij al deze werkzaamheden was Nijenhuis in het voorste gelid en bediende onder meer de geheime zender die de vliegtuigen de weg moest aangeven om boven de Noord-Oostpolder te komen voor de parachutering van wapens.
Dat de polder niet is geinundeerd toen de bevrijding naderde is te danken aan het feit dat de bevrijders op aanwijzingen van het verzet via de Lemmer de polder zijn binnengegaan, waar de vernielingsmiddelen gereed voor gebruik waren, terwijl Nijenhuis persoonlijk contact hield met het Duitse Sprengkommando om vernieling te voorkomen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 179

Nijhoff, G.P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Nijhoff-van der Meer, mevrouw Dieuwke

Geboren op 27 juni (mei?) 1897.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Ede

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Housewife, Ede

Bron: VHK blz. 179 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Nijholt, J.W.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,NRK4045

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Mei 1940 bij de aanval van KATWIJK op VALKENBURG (Z.H.) ingedeeld bij de Mitrailleur-Compagnie I-9 R.I., toen zijn Compagniecommandant zwaar gewond achterbleef, geheel alleen onder 's vijands vuur naar voren te gaan en hem in veiligheid te brengen.
In het bijzonder door zijn Compagniescommandant over een afstand van ongeveer 100 meter, rechtop gaande, zo goed mogelijk, onder vijandelijk vuur, verder naar achteren te brengen, hem op een klein vaartuig over een brede sloot te brengen, zodat hij enige tijd later aan de geneeskundige dienst kon worden overgegeven.
Voorts door het teruggaan van een gedeelte van zijn compagnie geheel alleen door vuur te dekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Nijholt, S.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 129 van 3 mei 1946
   Soldaat bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

Private Nijholt volunteered to participate in repulsing the attack of German parachutists near Bardenberg, Germany.

Bron: Schlegel blz. 143

Nijkamp, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 15 Mei 1940 nabij WASSENAAR zich vrijwillig te melden om met een patrouille onder bevel van een officier in een motorboot een door de vijand bezette, nabijgelegen,watermolen te overrompelen.
Vervolgens door, na deze watermolen met de motorboot over geheel open terrein te hebben bereikt, tezamen met de officier als tweede daarin binnen te dringen en mede te helpen de vijandelijke bezetting, bestaande uit een officier en zeven manschappen, te ontwapenen, gevangen te nemen en af te voeren.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Nijkerk, Benno M.

Omgekomen in een Duits concentratiekamp.
Bekende onderscheidingen: ON.5

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   1946 (postuum)
   Lid van de groep Dutch-Paris

Nijmeijer, Jan

Geboren op 16 augustus 1918.
Legernummer 18.08.16.001.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Noord-Drente, die zich verdienstelijk maakte met het organiseren van zogenaamde droppings van wapenen, welke bij de bevrijding in April 1945 daadwerkelijk zijn gebruikt onder anderen in de gevechten bij Smilde en Appelscha.
Hij nam persoonlijk aan een vijftal droppings deel, zomede aan de overval op het Huis van Bewaring te Assen op 11 December 1944, waarbij 29 gevangen verzetslieden werden bevrijd en weder in het werk konden worden ingeschakeld.
Aan de gevechten rond Appelscha tussen Duitse troepen en Franse paratroepen, gesteund door K.P. (Knokploeg)-groepen, nam hij een werkzaam aandeel.

Bron: VHK blz. 179 ; met dank aan de heer B. Keers

Nijpels, mr. A. (A.F.?)

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1936), res-eltn. (01-01-1940), e.o. & res-kapt.d.Marns. 06-08-1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Reserve-kapitein der Mariniers

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting tot October 1944 ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland een inlichtingennet op te bouwen in de provincie Noord-Holland, door middel waarvan hij vele waardevolle inlichtingen verzamelde en doorgaf.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: OKM 1947 blz. 86 ; met dank aan de heer B. Keers

Nijs, Hubert F.J.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maastricht