Terug naar Decorati
Terug naar de index

Naber - Niewold

Naber, Casper Antonius Johannes

Geboren te Groningen op 16 maart 1906. Overleden aldaar op 11 november 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert November 1943 behulpzaam te zijn bij de organisatie van een meteorologische landpost in GRONINGEN en zijn pakhuis beschikbaar te stellen als waarnemings- en radiozendpost.
Voorts door tevens behulpzaam te zijn bij de organisatie van een belangrijke militaire inlichtingengroep in Noordelijk Nederland.
Tenslotte door liever zelfmoord te plegen, nadat hij in November 1944 werd gevangen genomen, dan de vele belangrijke feiten, welke hem bekend waren, aan de vijand bekend te maken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Naber, J.

Geboren op 20 februari 1923.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener K.P. (Knokploeg)-groep in Zuid-Drente, die zich actief bezighield met het verzamelen van wapens en het opvangen en vervoeren van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen. Hij was persoonlijk op dit gebied werkzaam en gaf daarbij leiding aan anderen.
Bij de samenbundeling der verzetsgroepen na September 1944 was hij een steun voor de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) en mede dank zij hem werd in Drente een goede organisatie verkregen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Nadort, drs. Carel Johan

Geboren te Tjimahi op 13 november 1906. Overleden te Voorburg op 6 augustus 1997.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949

Bron: VOA blz. 105

Nagtegaal, Adrianus Cornelis

Geboren te Mijdrecht op 22 juli 1912. Gesneuveld te Apeldoorn op 10 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 14 van 22 december 1952 (postuum)
   Timmerman te Apeldoorn, lid van Gewest 6 (Veluwe) van de Binnenlandse Strijdkrachten

Bron: VZK blz. 115

Nahuis, Jacobus Josephus

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Lieutenant, Staff C.N.F., L.O., woonachtig te 's-Gravenhage

Came as Task Troop man from American Sector to join 43 Div as Liaison officer.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [320] ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Nahuijs, Hendrik Philip G.J. van

Geboren op 19 september 1910.
Res-tltn.d.Inf. (01-03-1936), res-eltn. (01-03-1940), res-kapt. (01-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VHK,XV,MC

Military Cross (GB)
   11 december 1944
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Captain, Royal Netherlands Army, attached to the 2nd Canadian Corps

At Flushing on 1 Nov 44, Capt. Van Nahuijs was lent by the Royal Netherlands Army because of his acquaintance with the town of Flushing. He was given the task of guiding a Tp to a vital area in the town. His dash and energy was such that the Tp was able to reach its objective with the utmost speed and obtain complete surprise. In the heavy fighting which followed Capt. Van Nahuijs was prominent for his daring and disregard of danger. On numerous occasions throughout the day and the following day, he made his way, under heavy fire, into buildings where Dutch civilians were taking shelter, and brought them to places of safety.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; VHK blz. 175 ; NRLL 1956 blz. 84 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Nahuwae, Z.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Bestuursassistent van Wassirawi (Isrodsj)

Moedig en beleidvol optreden getoond na den Japansche inval op Nederlandsch-Nieuw Guinea door, niettegenstaande hij door Japanners werd vervolgd en zich te midden van ontrouwe bestuursambtenaren en Papoea’s bevond, de bevolking weten te overreden om het Nederlandsch-Indisch Gouvernement trouw te blijven en de guerilla’s te helpen.

Namen, mr. A.H. van

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Amsterdam-Zuid

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Nanlohy, Matthijs

Geboren te Tjimahi op 3 februari 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 11 maart 1993.
Legernummer 061403000 ; Tltn.d.Inf.KNIL (02-08-1931), eltn. (02-08-1934), kapt. (16-01-1946), maj. (02-09-1947).
Bekende onderscheidingen: VOA,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 130-131 ; KNIL blz. 92

Nanulaita

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Ziekenverpleger

Moed en beleidvol optreden getoond bij Japansche aanvallen in Augustus 1944 op een in aanbouw zijnde kampoeng op Nederlandsch Nieuw-Guinea.

Bron: BL/BK blz. 269

Nap, J.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in het voorjaar van 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, eerst als verkenner en later als leider van een gebiedssector op te treden en deze arbeid op verdienstelijke wijze te verrichten, waarbij hij zich heeft doen kennen als een goed organisator, steeds met grote regelmaat te werken, en uitgebreide voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval, dat de stad Rotterdam in de oorlogshandelingen zou worden betrokken, daarbij beslag leggende op een clandestiene telefoonleiding onder de Maas.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Napjes, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Kanonnier ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 11,35

Nass, Johannes Gerardus Maria (van)

Bij K.B. no. 93 van 31 januari 1967 werd de achternaam Nass gewijzigd in Van Nass.
Geboren te Nijmegen op 17 november 1911. Overleden te Wassenaar op 5 oktober 1989.
Tltn.d.Marns. (05-09-1933), eltn. (05-09-1935), kapt. (01-07-1945), maj. (01-09-1945), ltkol. (01-02-1951), kol. (01-11-1955), genmaj. (01-07-1960), pensioen 16-04-1967.
Adjudant in bijzondere dienst van H.M. de Koningin
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,BL,OHK.2,OV.2,XXX,H.1966,IM.80,KLO,NSF.3,HI.3,LoM.2,LEF.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 73 van 1 februari 1947
   Tijdelijk luitenant-kolonel der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 230 ; KIM. 2297 ; NKM 1968 blz. 336

Nauta, Abraham Johannes Nanne

Geboren te Spaarndam op 10 februari 1909. Overleden te Arnhem op 26 februari 1978.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Directeur van de Middelbaar Technische School te Soerabaja

Bron: VOA blz. 205-206

Nauta, P.

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine (9324)

Nauta, S.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 230

Navest, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der eerste klasse (9940)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 269

Navis, Christiaan

Geboren te Voorschoten op 5 januari 1916. Overleden in 1986.
Tltn.d.Art.KNIL (10-05-1946 GB 9), e.o. KNIL (13-06-1947 GB 7), tijd.res-kpt.d.Art.KL (13-07-1947 KB 13)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,OV.2,MoF.sp

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 43 van 26 augustus 1953
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Heeft zich in de strijd tegen de Duitse bezetting onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw door van Augustus 1941 tot September 1944, aanvankelijk ten behoeve van een grote paramilitaire verzetsgroep en aldus mede ten bate van de Binnenlandse Strijdkrachten, geheel zelfstandig over nagenoeg het hele land met bijzonder grote risico's als gevolg van veelvuldige vijandelijke infiltratie en doordat hij door de Gestapo zwaar werd gezocht, de voor de opbouw van het binnenlands militair verzet onmisbare contacten te leggen en te activeren.
Door zijn ongemeen grote ervaring en critisch inzicht zelf meerdere malen op zijn talrijke gevaarvolle reizen en besprekingen ternauwernood aan arrestatie weten te ontkomen, heeft hij anderzijds velen tijdig voor dreigend gevaar kunnen waarschuwen en daarmede de kwetsbaarheid van het ondergronds verzet in zijn interne verbindingen aanzienlijk verminderd.
Ondank zijn als gevolg van rusteloze activiteit, spanningen en ondervoeding ernstig aangetaste gezondheid, volbracht hij in September 1944 een gewichtige opdracht zich naar het Zuiden te begeven voor het leggen van het eerste contact met de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, het Bureau Inlichtingen en de Chef Militair Gezag.
Hij was een voorbeeld van de zich zelf nimmer ontziende verzetsgeest.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Maalderink blz. 163 ; Six blz. 31,33-34,38,41,44-45,53-54,115 ; Decorare 10 blz. 30 ; Met dank aan de heer P.J. Schlegel

Neeb, Evert Reinier Peter

Geboren te Bangkinang, Sumatra's Westkust, op 30 september 1900. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Employé van het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 143-144 ; www.ogs.nl

Neef, W.G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 5 oktober 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Kapitein, achtereenvolgens van de s.s. “STAD ALKMAAR”, “STAD MAASTRICHT” en “FLENSBURG”, welke schepen alle getorpedeerd werden tijdens zijn commando, op moedige en beleidvolle wijze het gezag over deze schepen voerde gedurende de periode van Juni 1940 tot October 1942, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 234

Neer, F.J. van

Geboren in 1918.
Kapt. (15-05-1948), maj. (01-08-1953), ltkol. (16-03-1960), kol.d.Inf. (01-11-1966).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,KV,OHK.1,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 269 ; NRLL 1974 blz. 52

Neer, J.G.M. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-majoor-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 ; toegekend als zijnde 2e toekenning, ingetrokken en vervangen bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-majoor-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Neervoort, Willem Dirk

Overleden in Spanje op 94-jarige leeftijd.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Bron: Decorare 10 blz. 32

Neher, Lambertus

Geboren te Amsterdam op 13 september 1889. Overleden te Voorst op 22 augistus 1967.
Bekende onderscheidingen: NL.2,ON.2,MoF.gp,KMC

Medal of Freedom with gold palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 augustus 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 april 1949
   Member of Resistance Movement

Bron: Six blz. 53,83-84,91-94,102,142 ; Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 april 1949, blz. 1 ; www.parlement.com ; met dank aan de heren P.J. Schlegel en J. Howes

Nelemans, dr. Antonius P.

Geboren op 25 november 1911.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Bakel

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
  l Doctor, Bakel

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Nelissen, Herman Rudolf

Geboren te Malang op 26 augustus 1914. Overleden te Thanbyuzayat op 27 december 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Soldaat der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: www.ogs.nl

Nelissen, L.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 230

Neut, P. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 11 Mei 1940, behorende tot de bemanning van één van de stukken van 2-I-10 Regiment Artillerie, welke batterij in de voorste lijn der infanterie aan de Maas te ROTTERDAM was aangewezen om vuur te brengen op het door de vijand reeds op 10 Mei 1940 bezette vliegveld Waalhaven, toen het stuk, met opstellingsplaats nabij de Parklaan op de Westerkade, tengevolge van vijandelijk mortiervuur opdracht kreeg van stelling te veranderen, hierbij op flinke wijze op te treden.
In het bijzonder door zijn trekker onder vijandelijk vuur naar de Maasoever te rijden na eerst een aldaar opgesteld ander stuk van zijn sectie rijklaar te hebben helpen maken, waarbij de trekker van dat stuk door vijandelijk vuur werd getroffen.
Vervolgens alleen met zijn officier-sectiecommandant munitie te laden en ook verder onder ’s vijands vuur het zware ingegraven in stelling staande stuk 10 veld aan te haken, zodat het door de trekker kon worden vastgelierd, warbij hij vijandelijk vuur door deze trekker kreeg.
Door een en ander het op moedige en beleidvolle wijze mogelijk te maken dat het stuk kon worden teruggenomen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Neve, P.

Geboren op 17 maart 1911.
Legernummer 11.03.17.010.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Voormalig, tijdelijk aangesteld, dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de maanden September en October 1944 toen hij chef marconist was van een geheim radiostation in ZEELAND dat de verbinding onderhield met het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN en via dit bureau met de naar het Westen oprukkende geallieerde strijdkrachten na de mislukte operaties bij ARNHEM. Hij verzorgde ook de technische uitrusting van de districts-radiostations in zijn gewest.
“Zwarte Piet”, zoals zijn schuilnaam luidde, was de ziel van de radiodienst in ZEELAND.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Ngdoen, Johannis

Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 17 augustus 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Timorees sergeant der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 13677)

Bron: VOA blz. 64

Nichting, P.

Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 5 van 19 augustus 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Als navigatie-officier van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ruim drie achtereenvolgende jaren uitnemende diensten bewezen door het opleiden van vele onderofficieren-vlieger tot zeer bruikbare waarnemers en daardoor in ruime mate bijgedragen tot het operationeel deelnemen van het Squadron aan de oorlogvoering.

Nicolas, ir. Carolus Maria Joseph Antonius Franciscus

Geboren op 24 maart 1895. Overleden te Beesel op 7 augustus 1990.
Oud Managing Director Holland Syndicate (Monrovia, Liberia), oud-hoofd van de OD in de Mijnstreek, oud-lid van de Militaire Missie bij de Geallieerde Controle Raad in Duitsland, oud-militair commissaris van de Mijnstreek, oud-Inspecteur-Generaal van de Mijnstreek.
Legernummer 950324000.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK, Kruis Belgische Verzetsbeweging

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Eervol ontslagen reserve-luitenant-kolonel voor speciale diensten

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1943 en 1944 ls leider van de O.D. (Ordedienst) in de mijnstreek en commandant der districten V (SITTARD) en VII (HEERLEN) van Gewest 19 (Limburg).
Toen de Amerikaanse troepen medio September 1944 over de Nederlandse grens kwamen, stelde hij zich onmiddellijk telefonisch met hen in verbinding en gaf de laatste berichten over de militaire toestand in Zuid-Limburg door. Hij zegde steun toe van de illegale organisatie op de linkerflank der oprukkende legereenheden, waardoor wellicht een snellere bevrijding van de mijnstreken is bereikt.
Toen tijdens het Ardennen offensief de geallieerde troepen de noordelijke sector bij SUSTEREN dreigden te gaan ontruimen, gaf hij de stoot tot het bezet houden van dit terrein door de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), waarop de geallieerden besloten te blijven.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 175 ; Overlijdensadvertentie

Nie, ds. J.A. van

Geboren op 3 augustus 1893.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Eervol ontslagen reserve-legerpredikant, gelijkgesteld met de rang van majoor

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als predikant te Hoogeveen, alwaar zijn huis openstond voor leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die tijdelijk onderdak zochten.
Nadat hij in 1943 moest onderduiken, kwam hij in nauw contact met een verzetsgroep in Twenthe, die onder meer voor de berichtgeving aan de Nederlandse Inlichtingendienst te Londen zorgde.
Hij was bij de zogenaamde droppings van geheime agenten en van wapenen meermalen persoonlijk tegenwoordig en was een geestelijke steun voor velen wier leven evenals het zijne in doorlopend gevaar verkeerde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Nieboer, G.J.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Majoor-telegrafist (03991)
   Wegens:

Het betonen van grote persoonlijke moed en geestkracht tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 bij de verbindingsdienst te Vlissingen, voorts tijdens de mobilisatie in Nederland en de daarop volgende reorganisatieperiode in Engeland in verschillende plaatsingen blijken gegeven van grote zelfstandigheid, toewijding en kalmte.

Niekerk, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Hofmeester-zeemilicien (2982z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 270

Niekerk, Jan Johannes Ferdinand

Geboren te Utrecht op 10 februari 1907. Omgekomen op de Indische Oceaan op 11 november 1942.
Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 (postuum)
   Hoofdmachinist aan boord van het m.s. 'Ondina' van Shell Tankers B.P.M.

Mentioned in Despatches (GB)
   1943
   Chief Engineer, m.v. 'Ondina'

for great gallantry when the vessel, escorted by only one destroyer, was attacked by two enemy raiders, one of which she sank. Although her crew was forced to abandon ship during the action, she was re-boarded and was brought safely to port.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 773 ; Koopv. blz. 52 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van BK!)

Nielsen, P.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Vierde Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 11,35

Niemeijer, H.J.

Geboren op 28 juli 1895.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren van de bezetting (1940-1945), toen hij op velerlei gebied werkzaam was in het ondergrondse werk, als het voorthelpen van neergekomen geallieerde leden van vliegtuigbemanningen, waartoe hij ambtshalve met zijn motorrijwiel de omgeving van APELDOORN doorkruiste. Hij vervoerde geheime zendinstallaties en het bedienend personeel, hielp bij het bergen van wapens en waarschuwde mensen die gevaar liepen voor arrestatie enz.
Hij kwam met alle groepen van het verzet in aanraking doch werd nimmer gepakt, dank zij zijn voorzichtig en beleidvol optreden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Nienhuis, H.

Geboren in 1908.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-06-1941), res-eltn. (01-06-1943), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,MBE

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237 ; NRLL 1956 blz. 432

Niermeijer, Willem Johan

Geboren te Alkmaar op 2 mei 1914. Overleden te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na op 29 Maart 1942 als agentvalschermspringer in bezet Nederland per valscherm te zijn neergekomen, gedurende ruim vijf maanden onder bijzonder gevaarvolle en moeilijke omstandigheden met beperkte hem ter beschikking gestelde middelen op zeer verdienstelijke wijze zijn opdracht om de militaire berichtgeving uit bezet Nederland naar Engeland te verbeteren en uit te breiden uit te voeren, totdat hij begin October 1942 door de vijand werd gevangen genomen en tenslotte begin September 1944 in Duitsland om het leven kwam.

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Nieuweboer, Wilhelmus

Geboren op 21 april 1910.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Burger

Bron: VHK blz. 176 ; Arnhem blz. 203

Nieuwenburg, mejuffrouw Emma van

Geboren te Muara-Enim op 13 november 1921. Geëxecuteerd te Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Employé van het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 64-65 ; www.ogs.nl

Nieuwenhuis, F.C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1945
   Wachtmeester der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als commandant van een peloton huzaren op rijwielen op voorbeeldige en doortastende wijze zijn peloton aan te voeren bij het bestormen van een boerderij aan de Hofweg nabij Overschie, zodat ongeveer vijfentwintig zich daarin bevindende vijandelijke valschermjagers konden worden gevangen genomen.
Voorts door, nadat opdracht was ontvangen in deze boerderij te blijven overnachten, toen in de vroege morgen nog tijdens de duisternis de vijand plotseling daarop aanviel en zwaar vuur te hebben ontvangen, na eerst nog een handgranaat naar buiten te hebben gegooid, met een lichte mitrailleur uit de boerderij te snellen en de vijand in de onmiddellijke nabijheid daarmede onder vuur te nemen.
Vervolgens door zijn peloton in stelling te brengen en op onverschrokken wijze, niettegenstaande hij, nadat hij zelf naar voren was gegaan, ook vuur van eigen afdelingen ontving, zijn peloton tijdens dit nachtgevecht aan te voeren.

Bron: BL/BK blz. 230

Nieuwenhuis, A.A.J.

Geboren in 1907.
OvG.2 KMR (03-10-1939), OvG.1 KMR (01-09-1945).
Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 53 van 15 april 1947
   Officier van gezondheid der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Moedige, zelfbewuste en loffelijke houding tegenover den Japanschen overweldiger in krijgsgevangenschap, daarbij niet terugdeinzend voor lijfstraffen van den vijand en waardoor het aan hen te danken is, dat vele medegevangenen van een wissen dood werden gered.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NKM 1947 blz. 116

Nieuwenhuis, J.M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Matroos der eerste klasse (15179)

Blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeijlijke oorlogsomstandigheden aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" zijn dienst op uitnemende wijze te verrichten, zoodat mede aan hem te danken is, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Nieuwenhuisen, Edwin William Henry

Geboren te Soerabaja op 21 mei 1918.
LTZ3 (13-08-1937), LTZ2 (13-08-1939), LTZ1 (01-09-1947), KLTZ (01-08-1956), KTZ (01-01-1962), e.o. 01-12-1965.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.5,OV.2,NGK,XXV,H.1966,NSF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Luitenant-ter-zee der der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 270

Nieuwenhuizen, Julius van

Geboren te Tjilatjap op 3 oktober 1918. Overleden te Rotterdam op 20 april 2008.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-04-1942), LTZ1 (01-11-1950), e.o. & LTZ1 KMR (23-10-1954), KLTZ KMR (01-01-1968).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.5,OV.1,XXV,IM.1948

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'K.XIV'

Bron: BL/BK blz. 270 ; NKM 1968 blz. 45

Nieuwenhuizen, J.A. van

Bekende onderscheidingen: MH.3,OV

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 14 van 9 december 1947
   Reserve-tweede luitenant, te Bandoeng

wegens het in de nacht van 20 op 21 Mei 1940, onder zeer moeilijke omstandigheden verlenen van hulp aan een aantal Nederlandse gewonden aan boord van het, tengevolge van vliegtuigaanval, zwaar beschadigde en brandende Franse s.s. “le Pavon” nabij de haven van Duinkerken.

Bron: ARA 2.04.57 inv. 2975 ; MH blz. 223

Nieuwenhuijsen, Frederik

Geboren te Amsterdam op 3 oktober 1905. Gefusilleerd te Haarlem-Noord op 12 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Assuradeur bij de verzekeringsmaatschappij De Hollandsche Sociëteit van 1808
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 116 ; www.ogs.nl

Nieuwesteeg, Jacobus F.A.

Geboren op 10 maart 1913.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door vanaf midden 1943 inlichtingen te verzamelen en deze langs de hem beschikbare wegen door te geven.
Voorts door, toen hij in 1944 in rechtstreekse verbinding kwam met één van de belangrijkste inlichtingengroepen van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering, bij deze groep met grote toewijding een leidende functie te vervullen.

Bron: VHK blz. 176 ; met dank aan de heer B. Keers

Niewold, Pieter

Geboren op 23 oktober 1920. Overleden op 23 juni 2002.
Legernummer 20.10.23.000.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,OV.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als leider van een K.P. (Knokploeg) groep op de Veluwe en commandant van een zogenaamd “droppingterrein”, waar vele malen wapens uit geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen, vooral in de Septemberdagen van 1944.
In een gevecht met landwachters wist hij met zijn kameraad door moedig optreden aan arrestatie te ontkomen. Hij nam ook actief deel aan de bevrijding van een vijftigtal gevangen verzetslieden uit het Huis van Bewaring te ARNHEM op 11 Juni 1944.

Bron: BL/BK blz. 270 ; VHK blz. 176 ; www.onderscheidingenforum.nl