Terug naar Decorati
Terug naar de index

Moreau - Muyskens

Moreau, Carel

Geboren te Soerabaja op 6 juli 1908. Omgekomen aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein', in de Straat Badoeng, op 19 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 19 november 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Moree, Leendert Johannes Abraham

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Vrijwillig tijdelijk dienstdoend wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door, na, hoewel reeds 46 jaar zijnde, zich bij het uitbreken van den oorlog als vrijwilliger te hebben gemeld en tot tijdelijk wachtmeester te zijn aangesteld, niet alleen het voorstel te doen tot een zeer koene onderneming te water tegen de bezetting van een watermolen Noord van WASSENAAR, maar vrijwillig daaraan onder bevel van een officier deel te nemen.
Hierbij over open terrein en ruimen afstand onder heftig flankeerend vijandelijk vuur, waarbij zijn motorboot werd doorzeefd door mitrailleurkogels, de bezetting overrompeld, waarbij hij tegelijk met zijn Commandant den molen binnendrong en een officier en zeven man gevangen maakte.

Bron: BL/BK blz. 230

Moret, Dirk

Geboren op 6 juni 1918. Overleden op 14 maart 2002.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard in 1951
   Dienstplichtig adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Mei 1940, toen de Compagnie Wielrijders waartoe hij behoorde Dordrecht uit het Noorden binnenkwam om deze plaats verder te helpen verdedigen, met een tiental vrijwilligers per rijwiel een verkenning vóór de compagnie in de richting van de tunnel nabij het station uit te voeren, waarbij deze patrouille stuitte op vurende vijandelijke pantserwagens, welke kort daarop weer terugtrokken.
Vervolgens door daarna met zijn patrouille de verkenning voort te zetten in de richting van de Chrispijnwijk, gelegen ten Zuiden van de tunnel, totdat hij vuur uit deze wijk ontving.
Voorts door, nadat in het daaropvolgend gevecht zijn Luitenant-sectiecommandant werd gewond en de twee oudere sergeanten van de sectie het bevel niet op zich dorsten te nemen, het bevel, ook over deze twee sergeanten, over te nemen en de sectie daarna, zonder daarbij verliezen te lijden, onder vijandelijk vuur sprongsgewijze naar “Weizicht” volgens door hem ontvangen bevel terug te laten trekken en aldaar stand te blijven houden, totdat hij bevel kreeg om met zijn sectie nog verder op Dordrecht terug te trekken.

Bron: BL/BK blz. 185 ; VHK blz. 173 ; Brons nummer 41, blz. 28

Morlang, K.F.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der derde klasse (16504)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 269

Morpurgo, Meijer

Geboren te Amsterdam op 4 januari 1909. Overleden te Amstelveen op 14 november 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Adjudant-Onderofficier-ziekenverpleger van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 130

Morpurgo, R.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Reserve-tweede luitenant-luchtschutter, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 237

Morsink, A.R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 12 tot en met 14 Mei 1940, ingedeeld bij een compagnie infanterie, welke was belast met de verdediging van het vak aan de Maas gelegen tussen het Haringvliet en de Schiedamse Dijk te ROTTERDAM en zich steeds onmiddellijk aan te melden indien voor het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten en het lopen van patrouilles vrijwilligers werden gevraagd.
In het bijzonder toen op 12 Mei 1940 een vijandelijk bombardement had plaats gevonden o.a. op het Maasstation en enige militairen zich in een schuilkelder op het Oostplein hadden gedekt en hij, zonder succes, had getracht deze militairen te bewegen hun opstelling weer in te nemen, onder vijandelijk vuur een door hen verlangde geestelijke te gaan halen, deze naar de schuilkelder te geleiden.
Voorts door in de namiddag van 13 Mei 1940, toen een ander Nederlands geestelijke en een burger als parlementair met een witte vlag van de zijde van het Noordereiland over de Willemsbrug naderden, als enige op moedige wijze zijn compagniescommandant te vergezellen van het Haringvliet over de Vier Leeuwenbrug, het Bolwerk naar de Boompjes en de Willemsbrug, welk stadsgedeelte onder vuur uit verschillende richtingen lag en tot dat ogenblik het toneel was geweest van een van weerszijden fel gevoerde strijd.
Daarna, toen zijn compagniescommandant de parlementairs naar het Beursstation bracht, deze in de rug te dekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mortel, Johannes F. van de

Geboren op 13 november 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Eindhoven

Bron: VHK blz. 173 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 22

Mos, Didericus Johannes Eppo ("Diet")

Geboren te Den Helder op 17 maart 1893.
N.V. Stoomvaart Maatschappij “Nederland”: hoofdmachinist aan boord van s.s. 'Saleier' (07-44-1940/28-12-1940), m.s. 'Poelau Laut' (29-12-1940/23-07-1942), m.s. “Madoera” (17-10-1942/13-10-1943), m.s. “Tawali” (30-01-1944/09-10-1945).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

die als hoofdmachinist van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad bij het uitvoeren van door den gezagvoerder gegeven opdrachten, mede tengevolge warvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht en voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168,545,917 ; BL/BK blz. 230 ; Koopv. blz. 5,34

Mos, Arie de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Matroos der eerste klasse zeemilicien (10424Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Mos, Jacob de

Geboren te Scheveningen op 16 april 1919.
Bekende onderscheidingen: ON.6,BK,KV,OHK.1,VHK,LE.5

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Kwartiermeester, aan boord van Hr.Ms. Motor Torpedoboot 'S'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Matroos der eerste klasse zeemilicien (12630Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Chevallier de la Légion d'Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   Oud-Engelandvaarder

Bron: VHK blz. 173 ; Schakel blz. 147-164 ; Persbericht Franse Ambassade 1 juni 2004

Most, Marcus Hendrik van der

Geboren te Rotterdam op 12 juni 1902.
N.S.T.C. Id.no. 224035 ; bij de K.N.S.M., 1e stuurman s.s. 'Haulerwijk' (?/30-09-1940), officier van bewapening van het s.s. 'Aelbert Cuyp' (01-07-1943/04-1944).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 3 april 1941
   Tweede stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Haulerwijk'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 917 ; Koopv. blz. 11,30

Most van der Spijk-van Lennep, mevrouw A.E. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Bron: niet meer bekende Legerkoerier

Mostert, Piet

Geboren te Utrecht op 4 december 1919. Overleden te Doorn op 5 december 2005.
Bekende onderscheidingen: VHK,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Utrecht

Bron: VHK blz. 173 ; Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4 ; De Telegraaf, 8 december 2005

Motè, Benardoes

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat der eerste klasse te Merauke

Bron: VOA blz. 271

Motè, Bintang

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie vierde klasse te Enarotali

Bron: VOA blz. 272

Motè, Dominggoes

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Hollandia

Bron: VOA blz. 272

Motè, Ernst

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Burger, woonachtig te Enarotali

Bron: VOA blz. 272-272

Motè, Isac

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Merauke

Bron: VOA blz. 273

Motè, Joachim

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Korporaal van de Koninklijke Landmacht te Merauke

Bron: VOA blz. 273

Motè, Senen

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie derde klasse te Enarotali

Bron: VOA blz. 274

Motman, A.G. van

Hoofdklerk der eerste klasse bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij
Bekende onderscheidingen: ON.BEM

Bron: K.P.M. blz. 324

Motta, Maximiliaan Constantijn

Geboren te Batavia op 30 november 1903.
N.S.T.C. id.no. 224056 ; bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij: 1e stuurman a/b m.s. 'Van Heutsz' (15-05-1940 /12-1940), gezagvoerder a/b s.s. 'Palima' (12-1940 /01-1941), gezagvoerder a/b m.s. 'Makassar' (01-1941/08-1941), gezagvoerder m.s. 'Kampar' (08-1941/07-1942), daarna geïnterneerd.
Bekende onderscheidingen: BL,BK,OHK.2,OBE

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 53 van 28 mei 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Kampar'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 5 juni 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Kampar'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 917 ; Meijer (1990), p. 230 (N.B.: Bronzen Kruis wordt niet vermeldt) ; K.P.M. blz. 324

Mourik, ir A.S. van

Geboren in 1899.
Res-tltn.d.Inf. (24-02-1923), eltn. (24-02-1927), kapt. (26-03-1938), maj.d.TD. (14-10-1948), res-ltkol. (26-10-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XXX,KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Culemborg

Bron: NRL 1939 blz. 138 ; NRLL 1956 blz. 289 ; Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4

Mreijen, Frans Willem

Geboren te Nijmegen op 7 januari 1916. Overleden te Tourrettes sur Loup op 26 februari 2000.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 130

Mühlsteff, C.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 en 11 Mei 1940, ingedeeld als sectiecommandant bij 2-I-10 Regiment Artillerie, welke batterij was aangewezen om van de voorste infanterielijn uit vuur te brengen op o.a. het vliegveld Waalhaven te ROTTERDAM, welk vliegveld reeds op 10 Mei 1940 door de vijand was bezet, er die dag door zijn rustig onbevreesd optreden toe bij te dragen dat vijandelijke vliegtuigen op dit vliegveld konden worden vernietigd.
Voorts door de volgende dag door zwaar vijandelijk vuur genoodzaakt van stelling te veranderen, nadat hij daartoe bevel had ontvangen, één van zij zware stukken 10 veld uit een zeer blootgestelde opstelling te verplaatsen, daarbij onder hachelijke omstandigheden blijk geven van persoonlijke moed.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mul, Jan de

Geboren te Terneuzen op 21 augustus 1906.
N.S.T.C. Id.no. 225035, 4e machinist a/b van het s.s. 'Kangkoeas'.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   Vierde machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Langkoeas'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 917 ; Koopv. blz. 11,34

Mulder, Cornelis ('Kees')

Overleden te Wageningen in 1965.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Wageningen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Wageningen

Bron: Netherlands Master List Grade 4 Awards blz. 16 ; Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4 ; Zierikzeesche Nieuwsbode, 3 augustus 1965, blz. 6

Mulder, mr.ir. Herman

Geboren op 3 mei 1920. Overleden te 's-Gravenhage op 19 augustus 1998.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Februari 1944 als medewerker toe te treden tot een inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en door zijn toewijding, moed en inzicht deze groep op zeer goede wijze te steunen.
Voorts, niettegenstaande er vele arrestaties rondom hem vielen, eind 1944 een opdracht in het Oosten des lands te aanvaarden, welke hij echter als gevolg van zijn gevangenneming door de vijand begin December 1944 slechts ten dele kon volbrengen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 173 ; met dank aan de heer B. Keers

Mulder, Herman

Geboren te Zwolle op 1 juli 1890. Overleden te Leiden op 4 juli 1971.
Legernummer 90.07.01.000 ; res-tltn d.Inf. (01-12-1913 KB 50), res-eltn d.Inf. (01-12-1917), res-kol d.Inf. (08-09-1955 KB 8), e.o. 08-09-1955 KB 8.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BL,XL,Mk,EPF.1

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door het volgende:
Op 10 Mei 1940 door zijn commandant bevolen met een deel van zijn depôt-bataljon de door vijandelijke (Duitsche) parachutisten bezette "Haagsche Schouw" en den naasten omtrek daarvan te hernemen, is hij na zijn ondercommandanten de bevelen daartoe te hebben gegeven, zonder aarzelen en onvervaard met een kleine groep vooruitgegaan en heeft hij eigenhandig - vergezeld van slechts enkele mannen - de vijandelijke bezetting van de brug neergeschoten of gevangen genomen. Dit wapenfeit heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het welslagen van de verdere actie van het Depôt op den eersten oorlogsdag en volgende dagen.
De groote verkeersweg 's-GRAVENHAGE-AMSTERDAM is daardoor op een beheerschend punt vrijgemaakt en in de hand gehouden.
Verder heeft hij, met onder zijn bevelen gestelde onderdeelen van een ander bataljon, bij de verovering van het door den vijand bezette terrein bij de Maaldrift eveneens blijk gegeven van beleid, grooten moed en doortastendheid.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door reeds eind 1940 inlichtingen aan een hem bekende inlichtingengroep te verschaffen en daarna herhaaldelijk gegevens te verzamelen en door te geven, waarbij hij tevens stimulerend en coördinerend oprad.
Voorts door, nadat hij in het voorjaar van 1944 in rechtstreekse verbinding kwam met één van de belangrijkste, met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te Londen samenwerkende, inlichtingegroepen, in belangrijke mate bij te dragen tot de verdere uitbreiding van deze groep.
Vervolgens door, in December 1944 te Zwolle te zijn gevangen genomen, op meesterlijke wijze weten te ontsnappen, waardoor hij veel onheil voor anderen voorkwam.
Tenslotte door de leider van zijn groep te waarschuwen toen hem was gebleken dat deze bij een bespreking op een afgesproken plaats tengevolge van verraad zou worden gegrepen.
Door zijn optreden aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering grote diensten te bewijzen.

Bron: Maalderink blz. 91 ; BL/BK blz. 230

Mulder, Hendrik Jan

Geboren te Olst op 25 januari 1900. Overleden te 's-Gravenhage op 10 mei 1961.
Res-tltn d.Art. (03-12-1921 KB 16), maj d.Art. (19-07-1949 KB 31), e.o. 29-08-1949 KB 24.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden als commandant eener batterij van 8 staal in het gevecht tegen de Duitschers bij MILL op 10 Mei 1940 door bij een verrassenden aanval van vijandelijke infanterie in de flank en in den rug van zijn batterij, zijn vuurmonden 120° te doen omzwenken en onder zeer moeilijke omstandigheden het vuur op den vijand te openen.
Hij heeft, nadat ook beide andere batterijen van de afdeeling waren omgezwenkt, het vuur van de drie batterijen met zooveel succes geleid, dat de aanval met ernstige verliezen door den vijand op korten afstand, werd afgeslagen.

Bron: Maalderink blz. 92

Mulder, H.J. ("Manus")

Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.3,Z.Med.

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 29 januari 1942
   Sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 46,124,237

Mulder, Jacob

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door nadat in den vroegen morgen van 10 Mei 1940 de vuurmonden van de onder zijn bevel staande afdeeling artillerie bij den Schenkeldijk op het eiland van Dordrecht in handen waren gevallen van vijandelijke valschermjagers, met het personeel van zijn afdeeling tot den aanval op den zwaar bewapenden vijand over te gaan en daarbij veel persoonlijken moed betoond. Bij het voortzetten van den aanval op 11 Mei wist hij de vuurmonden te heroveren, doch moest, om omsingeling te voorkomen, terugtrekken. Op 12 en 13 Mei met zijn afdeeling in de gelederen van de Lichte Divisie medegevochten en daarbij wederom veel moed aan den dag gelegd.

Bron: BL/BK blz. 269

Mulder, Jan Jacobs ('Jonny')

Geboren te Noordwolde op 1 juni 1915. .
Res-tltn.-vl.d.ML (27-10-1936), res-eltn. (01-01-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: ON.5,VK,OHK.1,OV.1,XXX

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger bij het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als eerste bestuurder van een T V-vliegtuig, tijdens het bombardement van het vliegveld Schiphol te starten en deel te nemen aan een luchtgevecht tegenover een overmachtige vijand boven het vliegveld. Voorts door op 11 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een bombardementsopdracht naar de Maasbrug te Rotterdam, waarbij het vliegtuig brandend werd neergeschoten.

Bron: VK blz. 237 ; Decorare 21 blz. 22-29 ; NRLL 1956 blz. 433

Mulder, Johan Nicolaas ("Joop")

Geboren te Voorburg (Zuid-Holland) op 6 oktober 1915. Overleden te 's-Gravenhage op 2 mei 1991.
Dpl.sld.d.Art. (02-09-1935), tltn.d.Art. (25-07-1938 KB 97), ged. bij de ML (20-07-1939), ged. bij de MLD (02-06-1940 tot 31-12-1944), eltn. (01-12-1941), eltn-vl-wnr ML (04-05-1944 KB 11), kapt. (15-05-1948), maj. (16-08-1952), ltkol. (16-02-1955), Gouverneur KMA (26-02-1969 KB 37), genmaj KLu (09-05-1969 KB 15), e.o. 15-06-1971 KB 10.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,VK,OHK.3,NGK.1,XXX,H.1937

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 26 van 26 november 1947
   Majoor-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron.
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden, door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in het tijdvak van October 1942 tot Mei 1945, toen hij was ingedeeld bij het 320e Nederlandse Squadron van de Britse Royal Air Force, als vliegtuigcommandant, als formatieleider en als "Flight Commander" deel te nemen aan ruim tachtig oorlogsvluchten, waaronder ongeveer twintig bij het "Coastal Command" en ruim zestig bij de "2nd Tactical Air Force" op diverse oorlogsdoelen ter zee, in Noord Frankrijk en in Nederland, welke vluchten tot de meest gevaarvolle van deze oorlog kunnen worden gerekend.
Bij deze operaties, waarbij zijn vliegtuig zes malen werd getroffen door vijandelijk afweervuur en door het personeel zeer zware verliezen werden geleden, heeft hij, vooral in Noord Frankrijk en in Zuid Nederland, door geslaagde luchtbombardementen krachtig bijgedragen tot het breken van de vijandelijke weerstand.

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Eerste luitenant van de Staf der Artillerie, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Maalderink blz. 123 ; MWO-KLu blz. 55-57 ; VK blz. 120,237 ; 320 Sqdr. blz. 222,225 ; NRLL 1956 blz. 412

Mulder, L.

Geboren in 1924.
Tltn.d.Marns.KMR (01-09-1946), elt. (01-09-1947), kapt. (01-09-1949).
Bekende onderscheidingen: BK,OV.3,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Reserve-eerste luitenant der Mariniers

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in September 1944 te zijn toegetreden tot een militaire inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, vele waardevolle verkenningen te verrichten.
In het bijzonder door, na begin September 1944 te zijn ingezet in de omgeving van VEENENDAAL, iedere verkenningsopdracht tot Januari 1945 tot een goed einde te brengen, meermalen het spergebied in het vijandelijk Rijnfront binnen te sluipen en vijandelijke gevechtsstellingen vast te stellen, tengevolge waarvan deze op zijn aanwijzingen en dank zij de bestaande telefonische verbinding met goed gevolg konden worden gebombardeerd.
Vervolgens door in Januari 1945 een gevaarlijke verkenningsopdracht in de Bommelerwaard uit te voeren; in de tweede helft van Maart 1945 zich in te zetten voor verkenningen aan het IJsselfront Oostelijk van ARNHEM en toen het offensief rond ARNHEM begon door de vijandelijke linie te dringen en waardevolle gegevens over dit front te verstrekken.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: OKM 1968 blz. 97 ; met dank aan de heer B. Keers

Mulder, Menco Rein

Geboren te Groningen op 23 december 1923. Overleden te Utrecht op 24 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Sergeant-titulair, gedetacheerd bij het Bureau Inlichtingen

Bron: BL/BK blz. 230 ; www.ogs.nl

Mulder, mejuffrouw Trijntje ( "Tiny")

Geboren in 1921. Overleden te Jellum op 4 november 2010.
Bekende onderscheidingen: MoF.sp,KMC

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders van 11 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Drachten

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Leeuwarden

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 september 1946, blz. 1 ; Teenage Resistance Heroine Tiny Mulder

Mulder, ir. W.L.J.

Geboren in 1919.
Res-tltn.d.Gen. (01-08-1947), res-eltn. (01-08-1949).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Juli 1944 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en zich tot de bevrijding een waardevol, behendig en moedig verkenner te betonen op iedere plaats waar hij werd ingezet.
In het bijzonder door, na eerst te zijn aangewezen voor het doen van verkenningen in de provincie Friesland, daarna in September 1944 tijdelijk voor hetzelfde doel rondom Arnhem en Nijmegen en vervolgens begin October daaraanvolgende de Noord-Achterhoek in Gelderland te verkennen, deze verkenningen onder moeilijke omstandigheden op goede wijze uit te voeren en door te geven.
Voorts door, na in November 1944 naar Friesland te zijn teruggekeerd, bij de bevrijding van deze provincie uitstekend werk te verrichten door het onderhouden van verband tussen nog bezet en reeds bevrijd gebied.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Arnhem blz. 203 ; NRLL 1956 blz. 259

Mulder, Y.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 2z van 29 januari 1942
   Eerste luitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant en bestuurder transportvliegtuig door beleidvol en vastberaden optreden alsmede bekwaam manoeuvreeren achtervolgend vijandelijk vliegtuig ontgaan en vliegtuig veilig op basis terugbrengen, voorts bij talrijke andere vluchten oorlogsgebied blijk geven van moed, vastberadenheid, beleid, bedachtzaamheid en bekwaamheid als vlieger.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 237

Mulder-Gemmeke, Brunita Josepha ("Jos")

Zie: Gemmeke, Brunita Josepha

Mulders, Jacobus

Geboren te Teteringen op 30 november 1917. Overleden te Siegburg, Landkreis Siegkreis, op 21 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: FCG.ev

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en vermeil (F)
   ? ; uitgereikt in 1951
   Burger

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 juni 1951, blz. 1

Mulders, ir. Pierre Jacques Gesine

Geboren in 1909.
Kapt.-wnr.d.KLu. (01-01-1948), maj. (01-12-1951), ltkol. (16-08-1955).
Bekende onderscheidingen: VK,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als waarnemer-commandant van het commando-vliegtuig va een patrouille van drie T.V.-vliegtuigen, belast met een bombardement op het vliegveld Waalhaven, met deze patrouille door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen heen te breken en de opdracht met succes te volvoeren. Vervolgens nadat beide andere vliegtuigen waren neergeschoten, door beleidvol manoeuvreren het vliegtuig naar de basis teruggebracht.

Bron: VK blz. 237 ; NRLL 1956 blz. 412

Mulders-Langen, mejuffrouw F.M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Stewardess ter Koopvaardij

die als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, moedig en beleidvol optraden en groote plichtbetrachting betoonden, waardoor werd bijgedragen tot het succesvol verloopen van het reddingswerk van 878 personen, w.o. 335 kinderen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Koopv. blz. 11,48

Mulholland, Leonard George ("Louk")

Geboren te Soerabaja op 20 september 1920.
Res-kapt.AD. (01-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Reserve-kapitein voor algemene diensten van de Koninklijke Landmacht

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 12 maart 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 1 december 1945
   Second Lieutenant (4405), Royal Netherlands Armed Forces

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; BL/BK blz. 230 ; VHK blz. 174 ; NRLL 1956 blz. 160

Muller, Jacobus

Overleden te Veghel op 25 juni 2005.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OV.2,B.Med.,VMOO.15

Bronzen Kruis
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 ; uitgereikt te Bandoeng door kapitein F.L. Kroesen in juni 1947
   Korporaal der Luchtdoelartillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 175,184 ; Brons nr. 53, blz. 32

Muller, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Sergeant-machinist zeemilicien (10383z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. in de periode van 18-21 Mei 1940 bij het gereedmaken van, en gedurende den overtocht met het zich aanvankelijk te Ostende bevindende, door de Belgen prijsgemaakte, Deensche s.s. “SVAVA” (ex.Bjorn) onder vijandelijke tegenwerking van een zoodanige voortvarendheid, bekwaamheid, en koelbloedigheid blijk gegeven, dat het hun gelukt is met het overige machinekamerpersoneel het schip, waarvan de machine en de ketels in zeer weinig bruikbaren staat verkeerden, voor wat de werktuigelijke inrichting betreft in een staat te brengen en te houden, die de overtocht naar een Engelsche haven mogelijk maakte, waardoor kon worden voorkomen dat het schip en de kostbare lading in ’s vijands handen viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 269

Muller, Johan Philip

Geboren te Alkmaar op 7 april 1910.
N.S.T.C. id.no. 225047 ; bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij: 3e werktuigkundige van 09-05-1940 tot 07-03-1940 achtereenvolgens op het m.s. 'Boissevain', m.s. 'Ophir', s.s. 'Van der Lijn' en m.s. 'Siberg' (07-12-1941/07-03-1942), vanaf 08-03-1942 geïnterneerd.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2

Bron: K.P.M. blz. 324

Muller, M.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: VK blz. 237

Muller, Victor Hendrik

Geboren te Makassar op 18 mei 1916. Overleden te Nijmegen op 22 november 1990.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 96056)

Bron: VOA blz. 104-105 ; VHK blz. 104-105

Munniks, C. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 maart 1941
   Olieman ter Koopvaardij

die als leden van de bemanning van het s.s. “VOLENDAM”, dat op Vrijdag, 30 Augustus 1940, om 23.00 uur in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, groote moed en plichtbetrachting betoonden, door onder gevaarvolle omstandigheden in de machinekamer op hun post te blijven, tengevolge waarvan werd bijgedragen tot het behouden binnenbrengen van het schip.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Koopv. blz. 11,48

Musch, Ferdinand Otto Boudewijn

Geboren te Salatiga op 2 november 1905. Overleden te Arnhem op 31 augustus 1971.
Tltn.d.GS. (31-07-1921), ltkol.d.GS. (01-05-1949), kol.d.GS. (30-06-1953), tijd.brig-gen.
Bekende onderscheidingen: BL,VOA,OHK,OV.2,XXV,KB.5

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein bij de Generale Staf

Bron: VOA blz. 170 ; NRLL 1956 blz. 11,40

Muskita, Dominggoes

Geboren te Koetaradja op 13 juni 1913. Overleden te Malang op 17 maart 1949.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 248 (NB.: geeft naam als volledige achternaam: Dominggoes Muskita ; www.ogs.nl

Mutters, Johannes

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij de herovering van het vliegveld Ockenburg zijn Compagnie op dappere en onverschrokken wijze aan te voeren. Door persoonlijk ingrijpen zijn soldaten een goed voorbeeld gegeven en onder zwaar vijandelijk vuur met de voorste sectie het vliegveld bestormd.

Bron: BL/BK blz. 269 (NB.: geeft rang als kapitein!)

Muurling, W.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 236

Muyden, Cornelis Petrus Antonius van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, bij de verdediging van een der kazematten van het vliegveld Waalhaven in den vroegen morgen van 10 Mei 1940.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Muyskens, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732