Terug naar Decorati
Terug naar de index

Maanen - Mazereeuw

Maanen, Edmont Maximiliaan van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 als verbindingsofficier, hoewel dit niet zijn opdracht was, zich aan te sluiten bij een groep, tot het doen van een aanval op de Zwetbrug ten Noorden van OVERSCHIE. Door zijn voorbeeld en aansporing tezamen met de groepscommandantwankelmoedigen tot het doorzetten van den aanval bewogen en ten slotte den vijand, die van meerdere kanten werd bedreigd, genoopt zich over te geven.

Bron: BL/BK blz. 228

Maanen, Gerrit Herman Otto van

Overleden te Oosterbeek op 23 oktober 1965 (74 jaar).
Arts.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KMC

Bron: Provinciale Zeeuwsche Courant, 208e jaargang, nummer 251, dinsdag 26 oktober 1965, blz. 6

Maanenberg, Antonius van

Geboren op 1 november 1916.
Legernummer 16.11.01.008.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de jaren der bezetting, nadat hij als beroepsonderofficier zich in 1943 niet had gemeld voor afvoer in krijgsgevangenschap en moest onderduiken. Hij sloot zich aan bij een verzetsgroep in de Achterhoek die actief optrad en waar hij door het geven van wapeninstructie enz. de groep opleidde voor eventueel militair optreden. Hij was herhaaldelijk aanwezig bij het afwerpen van wapens uit geallieerde vliegtuigen en het transport hiervan.
In October 1944 ontkwam hij ternauwernood aan de dood toen zijn groep, die in een boerderij was ondergebracht, werd overvallen door landwachters. Hoewel ernstig gewond wist hij weg te kruipen en zich te verbergen tot hij door zijn eigen mensen werd gevonden.
Na de bevrijding in April 1945 rukte hij mede op met de verzetsgroepen die in militair verband als zogenaamde “Dutch National Battalion” met het Canadese leger over de IJssel trokken tot in de omgeving van Amersfoort.

Bron: VHK blz. 164 ; met dank aan de heer B. Keers

Maas, A.

Geboren in 1905.
LTZ3 KMR (14-03-1929), LTZ2 KMR (02-10-1937), LTZ1 KMR (16-08-1944), e.o. 01-10-1960.
Hoofdemployé bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.1,XXX,LoM.3

Bron: K.P.M. blz. 324 ; NKM 1968 blz. 326

Maas, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 27 augustus 1941
   Kapitein

omdat deze als gezagvoerder van het .s.s. "GAASTERKERK", dat den 14en Juni, 1941, te omstreeks 4.20 ure, door een Duitschen bommenwerper werd aangevallen, moedig en beleidvol optrad bij het treffen van de afweer maatregelen, tengevolge waarvan het schip en de lading voor ernstige averij werden behoed.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Maas, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Maas, J.H.

Geboren in 1916.
Res-tltn.-vl.wnr.d.ML (15-11-1943), res-eltn. (01-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944 (2e toekenning)
   Reserve-tweede luitenant-vlieger-waarnemer
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 1 november 1943
   Reserve-sergeant-vlieger (21082)

Als commandant van een Mitchell-bomvliegtuig van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, bij den dagaanval op een vijandelijk vliegveld nabij Brest op 25 October 1943, blijk gegeven van moed, koelbloedigheid, bekwaamheid en voortvarendheid door, nadat zijn vliegtuig tengevolge van het explodeeren van het vliegtuig van zijn groepscommandant, ruggelings in een steilen duikvlucht was geworpen, waarbij tevens door een voltreffer kabels der trimorganen werden vernield, er in te slagen het zwaar beschadigde vliegtuig met veel inspanning onder controle te brengen en door behendig manouvreeren het zware vijandelijk afweervuur weten te ontlopen, voorts onder hevig afweervuur de nodige orders gegeven door het verlenen van Eerste Hulp aan den zwaargewonden mitrailleurschutter en het herstellen van den trim van het vliegtuig waarna hij, na doeltreffende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen, een uitstekende noodlanding volbracht.

Bron: VK blz. 111-112,236 ; NRLL 1956 blz. 437

Maas, J.W.

Nationaal Commandant van de Jeugd Luchtvaart Brigade (01-10-1959/1962), havenmeester van het vliegveld Zanderij in Suriname (1962).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 35 van 31 oktober 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, gedetacheerd bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 236

Maas, W.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,37

Maasen, Jan H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Roggel

Maaskamp, Alfred Albertus

Geboren te Poerworedjo op 25 november 1920. Overleden boven Kalidjati op 2 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Europeesch fuselier-mitrailleurschutter (Alg.Stbknr. 96730)

Deel uitmakende van de bemanning eener patrouille zware bommenwerpers en optredende als mitrailleurschutter, vele malen deelgenomen aan succesvolle bombardementen op vijandelijke schepen en door vastberaden en moedig optreden in samenwerking met andere schutters, aanvallende vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 146 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Maaskant, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 236

Maasland, J.N.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   9 juli 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 12 september 1942
   Matroos der eerste klasse (12381) der Koninklijke Marine

Voor moed en goede diensten aan boord van Harer Majesteits torpedobootjager ISAAC SWEERS gedurende een succesvolle nachtactie, waarbij twee Italiaansche kruisers tot zinken werden gebracht.

Macaré, N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Macaré, P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Machielse, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Iris'

die als opvarenden van het s.s. “IRIS”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optraden bij de uitvoering van de aan hen gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,31

Mackay, mr. Alexander Willem Rijnhard Baron

Geboren te Arnhem op 7 december 1907. Overleden te Blaricum op 25 oktober 1995.
1940-1945 assist.-secr. Min.v.Financiën, Londen; onderdir. De Nederlandsche Bank.
Bekende onderscheidingen: ON.4,LoM.3,EL.5

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel voor algemene dienst, Hoofd van de Afdeling Financiën van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 216 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Maclaine Pont, P.F.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door sedert de zomer van 1940 als medewerker van een inlichtingengroep uitstekend werk te leveren door het verzamelen en verschaffen van veelzijdige inlichtingen op militair gebied omtrent de vijand, voornamelijk in het centrum des lands.
Voorts een groot aandeel te hebben in het tot stand brengen van steeds weer nieuwe koeriersverbindingen met Engeland.
Tenslotte door, niettegenstaande arrestaties in de kring van zijn onmiddellijke medewerkers, zich herhaaldelijk aan ’s vijands greep weten te onttrekken en zich steeds weer van nieuwe verbindingen weten te voorzien.
Door zijn optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

MacLeod Manuel, J.W.B.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 228

Madai, Cornelis (ook: Madaij)

Geboren te Oeaman (Wisselmeer) op 2 juni 1927.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat van de Koninklijke Landmacht te Kaimona

Bron: VOA blz. 270

Madai, Philippus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Particulier te Enarotali

Bron: VOA blz. 270

Maduro, George John Lionel

Geboren te Curaçao op 15 juli 1916. Omgekomen in het concentratiekamp Dachau op 9 februari 1945.
Bij K.B. no. 30 van 21 november 1939 benoemd tot reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie
De miniatuurstad Madurodam, bij Den Haag, is ter ere van hem opgericht en vernoemd.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uistekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als Commandant van een peloton jonge soldaten met veel beleid en op eigen initiatief de overmeestering te ontwerpen en voor te bereiden van de achter de Vliet bij RIJSWIJK door den vijand bezette villa "Leeuwenburg" (Dorrepaal). Met zeer veel moed aan het hoofd van twee groepen de onder vijandelijk mitrailleurvuur liggende brug over de Vliet overschreden, den aanval op het versterkte steunpunt (Villa "Leeuwenburg") persoonlijk geleid en bij den stormaanval als eerste binnengedrongen, het verzet aldaar gebroken en de bezetting krijgsgevangen gemaakt.

Bron: Maalderink blz. 88 ; www.ogs.nl

Maes, F.J.

Geboren in 1901.
LTZ3.vk.-tit. en pensioen (16-06-1951)
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1,G.Med.,LII.5p,BOK.p

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1949
   Opperschipper der Koninklijke Marine, a/b van Hr.Ms. Ondezeeboot 'K.XIV'

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Opperschipper

Bron: BL/BK blz. 266 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3101, 3387

Mager, J.G.

Geboren op 4 augustus 1910.
Legernummer 10.08.04.001.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 11 Mei 1940 nabij “De Franschman” te Bergen (N.H.), ingedeeld als sectiecommandant bij het Bewakingsdetachement va het vliegpark te BERGEN, op zeer flinke wijze op te treden toen hij telefonisch en radiografisch de mededeling had ontvangen, dat 80 parachutisten in Nederlands uniform waren gedeeld in de omgeving van “De Franschman” en daardoor bij het ontmoeten van een afdeling eigen troepen uit Alkmaar, waarvan hij zeer ster het vermoeden had dat het eigen troepen waren, doch welke afdeling dacht dat zijn troep nabij “De Franschman” de bewuste parachutisten waren en reeds het vuur hadden geopend, te voorkomen dat deze twee Nederlandse afdelingen met elkander in een zwaar vuurgevecht zouden worden gewikkeld.
Daartoe onder het nog steeds aanhoudende vuur van de andere afdeling deze over een afstand van ongeveer 200 meter tegemoet te gaan en tenslotte zich in staande houding volledig aan dit vuur blootstellende zich zekerheid te verschaffen, dat hij met een Nederlandse afdeling had te doen en omgekeerd decommandant er van te overtuigen, dat hij op eigen troepen vuur liet afgeven.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mager, L.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 december 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein van het s.s. “OBERON”, op den 11den November 1940 tijdens vijandelijke vliegtuig aanvallen van goede zeemanschap blijk gaf bij de redding van schipbreueklingen van het s.s. “CREEMUIR” en “TREBARTHA”, alsmede als kapitein van het s.s. “TRAJANUS” in de periode van 30 April 1942 tot 6 december 1942 op moedige en beleidvolle wijze het gezag voerde over zijn schip en voortreffelijike diensten bewees aan de Geallieerde oorlogsvoering.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Koopv. blz. 10,48

Mahieu, J.C.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, toen nabij zijn woning, gelegen aan de Haagweg ten Zuiden van het vliegveld Ypenburg, enige Nederlandse militairen door vijandelijke valschermjagers waren ingesloten, deze militairen in zijn huis op te nemen, hen, mede door het verstrekken van burgerkleding, te helpen ontsnappen door hen in twee ritten met zijn auto, onder vijandelijk vuur, naar Delft te brengen; daarna hun, op zijn erf achtergebleven, uitrusting en munitie eveneens met zijn auto naar Delft te vervoeren.
Voorts door een motorrijwiel van een motor-ordonnans, die zijn tocht tengevolge van 's vijands handelingen niet kon vervolgen en zich op zijn erf bevond, naar Delft te rijden, terug te lopen en daarna met zijn auto, onder vijandelijk vuur, ook de motorordonnans naar Delft te brengen.
Vervolgens door, toen hij bij terugkomst van deze derde autorit op zijn erf een luxe legerauto aantrof, ook deze auto persoonlijk naar een militaire instantie in Delft te rijden en af te leveren, teneinde te beletten dat de vijand zich hiervan zou meester maken.
Tenslotte door, toen hem door officieren werd gevraagd zoeklichten van het vliegveld Ypenburg af te willen gaan halen, op onverschrokken wijze aan dit verzoek gevolg te geven door met zijn auto, vergezeld van zijn zoon, onder vijandelijk vuur het vliegveld op te rijden, een zoeklicht aan zijn auto te bevestigen, dit naar Rijswijk te brengen en daarna op dezelfde wijze, nog steeds onder vijandelijk vuur, een tweede zoeklicht van het vliegveld naar Rijswijk te vervoeren.

Bron: BL/BK blz. 229

Mahieu, Rudi Armand

Geboren te Meester Cornelis op 13 februari 1926. Overleden te Rijswijk op 15 maart 2004.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Bron: VOA blz. 279 (NB.: Meldt dat de VOA in Mahieu's overlijdensadvertentie niet voorkomt in de registers van de Kanselarij) ; VHK blz. 165 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 17 maart 2004 (NB.: Dit is de enige bron dat de heer Mahieu een VOA zou hebben gekregen. Bewijs hiervoor is nog niet gevonden)

Mahu, Piet

Geboren te Stoppeldijk op 5 september 1917. Omgekomen ten noorden van Batavia, aan boord Hr.Ms. Vliegboot 'X 17', op 25 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (postuum)
   Sergeant-vlieger (14474) der Marine Luchtvaartdienst

Als eerste vlieger van een vliegboot van Onze Marine Luchtvaartdient in Nederlandsch-Indië blijk gegeven van moed en doorzettingsvermogen bij het uitvoeren van vele verkennings- en convooivluchten gedurende den geheelen duur van den oorlog in en om Nederlandsch-Indië en meer in het bijzonder bij het redden van overlevenden van het s.s. "Van Overstraten" in den Indischen Oceaan, van het s.s. "Sloet van de Beele" en van Onzen torpedojager "Van Nes" in de Java-Zee en bij het bombarderen van een vijandelijk transportschip nabij Muntok, waarbij het vliegtuig brandend werd neergeschoten en met de bemanning verloren ging.

Bron: BL/BK blz. 229 ; VK blz. 237 ; www.ogs.nl

Mak, ds. Catrinus

Geboren te Schiedam op 28 september 1899. Overleden te Smallingerland op 3 juli 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-veldpredikant, in rang gelijkgesteld met kapitein

Bron: VOA blz. 103-104

Mak, Johannes

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Third Officer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; Koopv. blz. 53

Maks, W.B.

Geboren in 1918.
Eltn-wnr.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.3

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Adjudant-onderofficier-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237 ; NRLL 1956 blz. 326

Malawan

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Inheems sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Malen, D. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 15 mei 1941 ; later vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kanonnier aan boord van het s.s. 'Beursplein'

Bron: BL/BK blz. 229 ; Koopv. blz. 5,26

Maliezer, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 35 van 20 maart 1948 (postuum)
   Menadolees sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Maljers, Adriaan

Bekende onderscheidingen: MoF,KMCCF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Wachtmeester, woonachtig te Veere

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 4 april 1949
   Wachtmeester, woonachtig te Amersfoort

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 30 maart 1949

Mallens, J.A.F.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Kaatsheuvel

Mallinckrodt, Jan

Geboren te Riouw (Nederlandsch-Indië) op 11 februari 1886. Overleden te Zwollekerspel op 9 juli 1951.
Tltn d.Inf. (24-07-1909 KB 53), Eltn d.Inf. (24-07-1914), maj d.Inf. (18-03-1938), ltkol-tit d.Inf. (13-09-1946 KB 94), e.o. 22-09-1946 KB 94.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXXV,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Majoor van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op Vrijdag 10 Mei 1940 na hevige gevechten het vliegveld Valkenburg op de Duitschers te heroveren en als één der eersten dit vliegveld en de hangars weder te betreden. Hij heeft zich gedurende dezen geheelen aanval steeds in de voorste gelederen bevonden.
Op 13 Mei 1940 heeft hij op eigen initiatief het boschperseel "De Pan" veroverd, daarbij zijn afdeeling zeer moedig aangevoerd en is hij als één der eersten dit boschperseel binnengedrongen.
Gedurende de dagen 10 tot 14 Mei en de daartusschen gelegen nachten zonder voldoende rust de overblijfselen van zijn bataljon met buitengewonen moed en bezielende leiding aangevoerd, hij is daarbij een zoodanig voorbeeld geweest voor zijn ondergeschikten, dat zij in staat zijn geweest te verrichten wat gedurende deze dagen door het bataljon gedaan is.

Bron: Maalderink blz. 89

Maloky Roeben

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Infanerist der eerste klasse klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 990/A

Heeft zich onderscheiden door bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen japan.
MALOKY ROEBEN vertrok 4 April 1944 als burger met een Catalinavliegtuig uit de haven van Boemei naar Australië onder leiding van een kapitein, alwaar hij in militaire dienst trad.
Op 2 augustus 1944 vertrok hij met een luitenant naar het eiland Nila binnen de Japanse verdedigingslijn om zich aldaar te voegen bij de geheime Nefis III Partij “Turnip”.
Onder leiding van een sergeant vertrok hij naar Teon, alwaar MALOKY achterbleef om orde en rust te handhaven en de wachtposten rondom het eioand te controleren.
Op 24 October 1944 ging hij op bevel van een adjudant terug naar Nila, waarna hij als ordonnans met deze meeging naar Roemdai.
In opdracht van voornoemde adjudant ging hij daarna met 9 burgers naar Banda, voorzien van een prauw, waarin behalve genees- en levensmiddelen ook wapens verborgen waren. Ondanks een zwaar verhoor door de Japanners bij de landing op Banda werden deze wapens niet ontdekt en kon hij ze veilig op de daarvoor bestemde plaats afleveren.
Ondanks bewaking gelukte het hem contact op te nemen met de bevolking teneinde inlichtingen te kunnen inwinnen omtrent Japanse stellingen en schuilplaatsen.
Op 9 Januari werd hij door de Japanners gevangen genomen en overgebracht naar Ambon in de gevangenis Poka Poele.
Op 2 Juni 1945 wist hij de gevangenis te ontvluchten en zich in het bos te verbergen, doch op 15 Juni 1945 kwam men hem op het spoor en werd hij wederom gearresteerd; op 25 Augustus d.a.v. (na Japanse capitulatie) vrijgelaten, meldde hij zich onmiddelijk weer bij de uit Australië aangekomen officieren.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 229 (NB. geeft naam als R. Maloky)

Malssen, mejuffrouw Margaretha Christina Maria van

Geboren op . Overleden te Colmschate op 9 januari 1984.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 december 1949
   Hoofdcommies bij het Ministerie van Oorlog

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 165 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Mamahit, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Vijfde machinist ter Koopvaardij

die als van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Koopv. blz. 10,34

Mambor, Philippus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Kamponghoofd te Rasjei (Wandammen)

Bron: VOA blz. 270-271

Man, G.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Man, J.M. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door gedurende de maanden September en October 1944 de mappen met militaire inlichtingen, welke afkomstig waren van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland van Rotterdam naar Noord-Brabant en omgekeerd door middel van een postzak via de door de vijand in beslag genomen pont Gorcum-Sleeswijk te vervoeren.
Voorts door deze gevaarlijke arbeid enige malen daags weekenlang met goed gevolg te volvoeren, totdat hij midden October 1944 werd gevangen genomen, zich bij zijn verhoor stoutmoedig te gedragen door alles te ontkennen en namen te verzwijgen, waardoor verdere gevolgen werden voorkomen, tenslotte na te zijn gevangen gezet bij een transport weten te ontsnappen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Man, Simon Paul Pieter de

Geboren te Heenvliet op 21 september 1907. Overleden op 1 april 1969.
Studeerde burgerlijke bouwkunde aan de MTS te Utrecht. Ambtenaar bij de dienst gemeentewerken te Zeist (1928), directeur gemeentewerken te Naaldwijk (1946), directeur gemeentewerken te Laren (1953/01-04-1969).
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,VHK,LoM.4,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als leider van een K.P. (Knokploeg) in UTRECHT, nà November 1944 van het Strijdend Gedeelte der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), na Maart 1945 als Gewestelijk Commandant S.G. (Strijdend Gedeelte).
Bij de bezetting van het Hoofdgebouw der Nederlandse Spoorwegen in September 1944 zogenaamd om de Duitse leiding voor sabotagedaden van Nederlandse illegalen te beschermen, had hij een leidende rol evenals in de maatregelen, die na onderschepping der Duitse telefoonberichten in dit gebouw nodig waren om de aanvoer van munitie enzovoorts naar het Duitse leger rond ARNHEM te verhinderen of te vertragen. Ook de wapendroppings en de sabotage van het spoorwegnet en het verkeer op de weg hadden onder zijn supervisie plaats.
Hij was een inspirerend voorbeeld voor zijn mensen omdat hij zich nimmer ontzag en, als het kon, zelf van de partij wilde zijn.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Major, Commander of the armed Resistance Forces of District 8 in Holland

For service as Commander of the armed Resistance Forces of District 8 in Holland. Major de MAN was an outstanding leader in all active resistance work, such as sabotage, and achieved superior results in his operations against the enemy.

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Naaldwijk

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 229 ; VHK blz. 165 ; Schlegel blz. 217 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Laarder Courant De Bel, 4 april 1969

Man, Willem Godfried Eugène de

Geboren te Simpelveld op 9 april 1904. Overleden te Hillegom op 27 mei 1994.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: VOA blz. 168

Manders, Bernardus M.

Geboren op 14 december 1914.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Bakel

Bron: VHK blz. 165 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946

Manders, C.R.R.

Geboren in 1917.
Tltn. (05-10-1938), eltn. (01-05-1942), kapt. (15-05-1948), maj.-vl. KLu (16-02-1955), ltkol. (16-02-1955), kol. (01-11-1961), cdre. (17-10-1966).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,OHK.1,XXXV

Bron: NRLL 1974 blz. 6

Manengkey

Geëxecuteerd te Indaroeng, Sumatra's Oostkust, in september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 61-62

Manengkey

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 11 juni 1948
   Menadonees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 266 ; Kokkelink blz. 254 (Noot: geeft naam als Manenkey en rang als soldaat)

Manfred, I.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Timorees soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 229

Manschot, Adriaan van

Geboren te Jaarsveld op 10 mei 1916. Omgekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigen boven het verkeerspunt bij Geldern (Duitsland) op 9 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BK,VK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944
   Officier-vlieger der derde klasse

Het betoonen van persoonlijken moed, initiatief en uitmuntende plichtsbetrachting tijdens den aanval van Japansche jachtvliegtuigen op de vliegbooten van Onzen Marine Luchtvaartdienst gemeerd bij het vliegkamp Tondano op 26 December 1941, door zich geheel alleen onder vijandelijk vuur te water te begeven om gewonden uit de zwaar beschadigde vliegtuigen te redden.

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 13 juli 1944
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: BL/BK blz. 266 ; VK blz. 237 ; www.ogs.nl

Mansum, ir. Anthonie Adriaan van

Geboren te Hoofddorp op 28 juni 1912. Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte nabij Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van een geheim radiostation dat van December 1944 tot medio Februari 1945 de verbinding onderhield tussen het centraal bureau van een belangrijke inlichtingendienst en het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
18 Februari 1945 werd de radiopost overvallen en viel hij in handen van de S.D. (Sicherheits-Dienst) waarna hij op 8 Maart daaraanvolgend werd gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Mante, Samuel

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 - na zich vrijwillig daarvoor te hebben aangemeld - met een sectie slechts gedeeltelijk geoefende manschappen van het Depot Luchtstrijdkrachten een aanval te doen op een in aantal sterkere en zwaar bewapende vijandelijke afdeeling te OVERSCHIE en deze met zware verliezen tot den aftocht gedwongen.

Bron: BL/BK blz. 229

Mante, W.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Manusaway, Akwila

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Kamponghoofd te Windesi (Wandammen)

Bron: VOA blz. 271

Manwari, Cornelis

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Particulier te Sombokoro (Wandammen)

Bron: VOA blz. 271 <--; met dank aan de heer R.W. Rijpkema-->

Manz, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 237

Marang, Pieter G.

Geboren op 5 februari 1921.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,FCG.ea

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Echt

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Deventer

Bron: VHK blz. 166 ; Dagblad voor Amersfoort, donderdag 21 november 1946 ; De Gelderlander, 9 juni 1950

Marcelis Hartsinck, C.G.R. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 september 1940
   Reserve-kapitein-waarnemer

voor uitstekende daden voor het Vaderland bedreven in tijd van oorlog, te weten: als vrijwilliger deelgenomen aan bombardementsvluchten boven door den vijand bezette vliegvelden en stellingen, terwijl de vijand in groote overmacht in de lucht aanwezig was.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Marcus, E.J.

Bekende onderscheidingen: PKZ.3x

Cross of Merit with swords in bronze (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Tramconducteur te Groningen, voorheen woonachtig te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1213] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Mariën, Karel

Geboren te Klaten, Soerakarta, op 15 februari 1900. Gesneuveld bij Palembang op 3 januari 1947.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van de Militair Geneeskundige Dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 142-143 ; KNIL blz. 41 ; www.ogs.nl

Mars, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Marsman, R.J.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   Department of the Army General Orders no. 5 van 1948
   Dutch Civilian

When the Headquarters of the Ninth Army entered Gutersloh, Germany sometime in Arpil, 1945, Mr. R.J. Marsman was approached by a reconnaissance party of the Headquarters Companyb and was asked for certain information by Colonel James J. Warren, Jr., Cavalry, Headquarters Commanding and Commanding Officer of the Special Troops, Headquarters, Ninth U.S. Army.
Mr. Marsman, who was a Dutch liberated prisoner of the Germans, voluntarily assisted the United States Military forces in every possible manner, and stayed with the Headquarters Ninth Army until June, 1945. Marsman spoke six languages and was of invaluable service. He voluntarily, an at the risk of his life, pointed out Gestapo agents and at one time addressed an unruly mob of approximately 100 German SS Troops in a hospital. His effort successfully quelled the disorder. At another time, while accompanying a reconnaissance patrol near Brunswick, where fighting was going on, he assisted in locating a German armored group, which was subsequently destroyed by the Second Armored Division. These voluntary acts on the part of Mr. Marsman caused him to become a marked man to the Germans.

Bron: Schlegel blz. 141 ; Wiegand, 2003 DA blz. 37

Markenstein-van den Hengel, mevrouw J.T.

Zie Hengel, J.T. van den

Martens, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 2 december 1943
   Sergeant-monteur (7906) der Koninklijke Marine

Als opvarende van Onze Onderzeeboot “O 24” gedurenden geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz.267

Martens, Bernard

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Heldendorp

Martens, C.A.

Geboren op 8 oktober 1916.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1943 toen een honderdtal ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen onder zijn geleide veilig over de Nederlands-Belgische grens werd gebracht, niettegenstaande de toenmaals strenge contrôle door de Duitse bezetting, die van de clandestien verleende hulp kennis droeg.
In de aanvang van 1944 kwam aan deze werkzaamheden een einde door arrestatie van enige medewerkers aan deze ontsnappingslijn.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Martens, Hendrikus W.

Geboren op 15 januari 1915.
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.ev

Oorlogskruis 1940-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Huissen

Bron: VHK blz. 166 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Martens, W.J.

Geboren op 18 oktober 1918.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in het jaar 1943 toen een honderdtal ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen onder zijn geleide veilig over de Nederlands-Belgische grens werd gebracht, niettegenstaande de toenmaals strenge contrôle door de Duitse bezetting, die van de clandestien verleende hulp kennis droeg.
In de aanvang van 1944 kwam aan deze werkzaamheden een einde door arrestatie van enige medewerkers aan deze ontsnappingslijn.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Martens, Wilhelmus H.

Geboren op 10 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.ev

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Huissen

Bron: VHK blz. 166 ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Martens, Wilhelmus

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Oorlogskruis 1939-1945 met bronzen ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Huissen

Bron: De Gelderlander, 9 juni 1950

Marijs, Cornelis Agardus Jan ("Cees")

Geboren op 11 maart 1917. Overleden te 's Gravenhage op 26 juli 2010.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,VHK,OV.4,XXX,DIV,CEAC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden door op 10 en 11 Mei 1940 als commandant van twee afgesneden secties infanterie in het Zuid-Oostelijk deel van het Eiland van Dordrecht, op onverschrokken, bezielende en zeer beleidvolle wijze leiding te geven aan het blijven bestrijden van aldaar gelan-de overmachtige vijandelijke valschermjagers, die door nieuwe landingen voortdurend werden versterkt.
En, mede door gebrek aan munitie, krijgsgevangen te zijn gemaakt, weten te ontsnappen en, onder het medebrengen van waardevolle gegevens omtrent den vijand, zich weer bij de eigen troepen aan te sluiten.

Bron: Meijer (1990), p. 229 ; Brons nummer 67, blz. 25 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Masselink, J.

Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 324

Mast, C. van der

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (12513)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (12513)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 267 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Mast, Willem van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door van November 1943, na zich reeds te voren enige waardevolle verbindingen voor het inlichtingenwerk te hebben verschaft, met goed gevolg op te treden als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep in bezet gebied en bij deze arbeid leiding te geven in de provincies Noord-Brabant en Limburg.
Voorts door in Februari 1944 in belangrijke mate mede te werken tot het inrichten van een geheim telefoonnet voor het inlichtingenwerk in de provincies Noord-Brabant en Limburg, welk net van het ogenblik dat Maastricht werd bevrijd uiterst belangrijke diensten heeft bewezen bij het regelmatig doorgeven van de opstellingen van de vijand.
Dit en verder met levensgevaar verbonden constructief bevrijdingswerk voort te zetten tot hij na de bezetting van de Zuidelijke provincies door de Geallieerden ander belangrijk werk kon verrichten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 229 ; met dank aan de heer B. Keers

Mastbergen, Albert van

Geboren te Utrecht op 28 augustus 1918.
320 Sqdr. (1941), eervol ontslag 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der tweede klasse (14829)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 267

Mastrigt, H. van

Bekende onderscheidingen: EL.5

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004

Matatula, Jan

Geboren te Ambon op 29 juli 1908. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 9 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (stamboeknummer 22140)

Bron: VOA blz. 62

Mathijssen, Gerardus P.

Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Velsen-IJmuiden

Bron: VHK blz. 166 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 (NB.: Geeft naam als Mathijsen)

Matitawaer, B.Z.E. (Mattitawaer?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Amboineesch soldaat 1e klasse K.N.I.L. Vechtwagens

Bron: Meijer (1990), p. 267

Matla, mr. J.H.G.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van de Mitrailleur Compagnie van het Ie Bataljon van het 4e Regiment Infanterie bij de gevechten op 10 Mei 1940 tot het heroveren van het vliegveld VALKENBURG en op 11 Mei daaraanvolgende in de duinen van KATWIJK AAN ZEE en tot de WASSENAARSCHE SLAG, waarbij hij op rustige, voorbeeldige wijze onder vijandelijk vuur zijn compagnie leidde en niet te schromen tot het schragen van het moreel van zijn onderdeel, staande, onder ’s vijands vuur, bevelen te geven en zelf een zware mitrailleur te helpen herstellen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Mattijsen, Willem

Geboren te Amsterdam op 1 april 1904. Omgekomen bij een massale aanval op Bremen op 26 juni 1942. Hij ligt begraven op het kerkhof Duinhof te Velsen.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 13 van 25 april 1947 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover den vijand onderscheiden, door als Officier-waarnemer tijdens den oorlog, tot zijn sneuvelen op 26 Juni 1942, deel te nemen aan 71 operationeele vluchten.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 237 ; 320 Sqdr. blz. 225 ; www.ogs.nl

Matze, Dirk Johannes

Geboren te Hazerswoude op 15 december 1897. Overleden op 20 mei 1989.
LTZ.vk.3 (01-09-1947), LTZ.vk.2oc (01-09-1949), e.o. 16-07-1958.
Oud-voorzitter van de Marine Sportvereniging Zeemacht.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,Mk,NOC.5,MVK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Opperkonstabel der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: Meijer (1990), p. 267 ; NKM 1968 blz. 366 ; Overlijdensadvertentie

Matzen, S.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 237

Maurenbrecher, H.A.

Geboren in 1910.
Legernummer KNIL 102203001 ; tltn.ML-KNIL (31-07-1932), eltn. (31-07-1935), kapt. (31-01-1942), maj. (10-12-1943), ltkol.vl-wnr.d.KLu (01-04-1952), kol.vl-wnr. (28-02-1955), tijd.cdre.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.4,XX

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Majoor der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 120 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 237 ; KNIL blz. 122 ; NRLL 1956 blz. 409

Maurik, Hendrikus Theodorus van

Geboren te Utrecht op 6 augustus 1918. Overleden te Amsterdam op 7 november 2003.
Bekende onderscheidingen: D.3b,FCG.p

Bron: Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 15 oktober 2003

Mauritz de Raaf, J.F.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 47 van 20 februari 1946
   Kapitein, Repatriation and Liaison Officer with the 9th U.S. Army

(...) organizing and directing the work of all Netherlands personnel who were engaged in repatriation of Netherlands civilians and liberated prisoners of war in the Army area (...) Captain de Raaf contributed materially to the succesful repatriation of approximately fifty thousand Netherlands nationals (...)

Bron: Schlegel blz. 142

Mauve, Antonie

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Temporary Major, Netherlands Forces, attached Liaison Main HQ First Canadian Army

As Senior Netherlands Liaison Officer attached to Main HQ 2 Cdn Corps and Main HQ First Cdn Army from 10 Sep 44 to 30 Apr 45, this officer coordinated and supervised, in a very efficient manner, the Netherlands Tactical Liaison Officers employed by First Cdn Army.
Through Maj MAUVE's energy, efficiency and long experience in the Netherlands Army, he has maintained a force of Liaison Officers down to unit level which was of immense value to the forward troops and the various formation headquarters during their advance through HOLLAND.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [278]

Mazereeuw, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Korporaal-machinist

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (13238)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 267