Terug naar Decorati
Terug naar de index

Licher - Lippmann

Licher, Willem Mourits

Geboren te Amsterdam op 21 mei 1918. Overleden te 's-Hertogenbosch op 12 november 2005.
Bekende onderscheidingen: ON.GEM,BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Korps Pontenniers en Torpedisten

Bron: BL/BK blz. 265 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Lichte, J.H. van der

Legernummer 070201000.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-kapitein voor algmene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945, als verbindingsofficier van het Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst in AMSTERDAM. In die functie hield hij regelmatig contact met de leidende radiostations.
In September 1944 werd hij Hoofd van de Koeriersdienst en in Februari 1945 van de Koerierscentrale. Hij was permanent in levensgevaar door de aard van zijn werk en werd tweemaal gearresteerd, doch wist beide malen door handigheid en list vrij te komen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Lie In Tjoeng, Thomas Eduard

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Particulier te Bokin, landschap Amanatoen (Timor)

Bron: VOA blz. 103

Liebau, J.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 17 april 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: BL/BK blz. 228 ; Koopv. blz. 5,27

Liefde, Johannes de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Voormalig kadet-vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, tijdens het verdedigen van de Maas bij KATWIJK (MOOK), op voorbeeldige wijze zijn sectie onder zwaar vijandelijk artillerievuur aan te voeren, zich herhaaldelijk naar de groepen van zijn sectie te begeven, om zijn manschappen moed in te spreken en tot het uiterste te blijven standhouden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Liefde, M.J.C. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 29 april 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als vliegtuigcommandant bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ongeveer acht maanden blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele dag- en nacht oorlogsvluchten waarbij meerdere geslaagde bomaanvallen op de vijandelijke scheepvaart werden verricht onder vaak zwaar vijandelijk afweervuur, terwijl meermalen aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen moesten worden afgeslagen.

Bron: VK blz. 236

Liefde, W. de

Geboren op 10 maart 1920.
Legernummer 20.03.10.008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Eervol ontslagen eerste-luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 29 September 1944 uit BRUSSEL per jeep naar NIJMEGEN te vertrekken en aldaar gedurende acht dagen, ingedeeld bij het Hoofdkwartier van de 1st British Airborne Division, goede diensten te bewijzen, waarbij hij tijdens een tocht naar voren onder vijandelijk mitrailleurvuur kwam.
2e. op 1 November daaraanvolgende, ingedeeld bij No. 4 Commando, gezeten in een van de eerste twee landingsvaartuigen, onder zwaar vijandelijk vuur te VLISSINGEN te landen, daarna, nog steeds onder vijandelijk vuur, verschillende opdrachten uit te voeren, o.a. de werf “De Schelde” met goedgezinde Nederlanders naar springladingen af te zoeken, om vervolgens enige malen tijdens het doordringen in VLISSINGEN, door flink optreden, verscheidene vijanden gevangen te nemen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Liefstingh, Menno Berend

Geboren te Groningen op 9 maart 1917. Overleden te Doorwerth op 26 december 1981.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Groningen

Bron: Overlijdensadvertentie De Telegraaf, 28 december 1981, p. 6

Liem, Ho Gwan

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 236

Liempd, Antonius Johannes Maria van

Geboren te Schijndel op 30 januari 1906. Doodgeschoten nabij Wageningen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het III-2 Lv.R.
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden tegenover den vijand onderscheiden door zich op 12 mei 1940 als eerste vrijwillig te melden - terwijl anderen nog aarzelden - om deel te nemen aan een onbeschermd bombardement op vijandelijke artillerie ten oosten van Wageningen door drie C-V vliegtuigen (van toenmaals sterk verouderd type). Deze gevaarlijke opdracht met moed en beleid uitgevoerd; hierbij aangevallen door vijandelijke jagers, waardoor twee der eigen vliegtuigen werden afgeschoten en het derde toestel - hoewel beschadigd - op zijn basis kon terugkeren. Is hierbij gesneuveld.

Bron: BL/BK blz. 228 ; www.ogs.nl ; www.grebbeberg.nl

Lieneman, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK,HOoF

Bronzen Kruis
   K.B. no. ?
   Uitgereikt te Bandoeng door generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt op 30 april 1948
   Koninklijke Marechaussee

Bron: BL/BK blz. 177

Lier, mr. Theo Jan Antoine Marie van

Geboren te Heerlen op 11 mei 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 6 juni 1992.
Plaatsvervangend directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Nijmegen (01-04-1941/15-12-1944), in gevangenschap in Duitsland (1944/1945), directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Apeldoorn (01-07-1945/01-01-1946), directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Dordrecht (01-01-1946/01-01-1947), directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Nijmegen (01-01-1947/15-07-1952), territoriaal officier der sociale dienst te West-Java en Noord-Sumatra (1949/1950), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (15-07-1952/01-09-1973), lid Raad van State (01-09-1973/01-06-1986) (benoeming bij K.B. van 06-08-1973 No. 47).
Res-tltn.d.Art. (04-01-1951 KB 27), res-eltn.d.Art. (28-06-1951 KB 20), e.o. 26-08-1961 KB 81.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.3,NL.3,VHK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Kornet van het Wapen der Artillerie, actief in het verzet
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door:
van Maart 1943 tot April 1944 mede te werken aan een der grootste inlichtingengroepen op militair gebied, daarvoor Noord-Brabant en een groot gedeelte van Zuid-Holland te verkennen, zich daarbij een scherpzinnig verkenner en een bekwaam berichtgever tonend, waardoor reeds na een half jaar werkens, dank zij zijn combinatievermogen, een globaal overzicht van de militaire toestand werd verkregen, door op 17 September 1943 met de leider van zijn groep en enige anderen zich stoutmoedig meester te maken van een Duitse Schnellboot in de Scheveningse vissershaven om daarmede naar Engeland over te steken, welke boot echter wegens weigering der motoren moest worden prijsgegeven; voorts door, toen de leider van de groep door de vijand was gevangengenomen, tijdelijk als groepsleider op te treden, grote regelmaat in het werk te brengen, de verzending, van door de groep vervaardigde microfoto's langs koerierslijnen te organiseren en de groep in radiografische verbinding met Londen weten te brengen, waardoor de berichtgeving zeer werd versneld, wijders door in Januari en Februari 1944 te trachten naar Engeland over te steken, hetgeen mislukte, al wist hijzelf te ontkomen, vervolgens door in April 1944 een vierde poging te doen en daarbij te trachten twee belangrijke personen mede naar Engeland over te brengen, waarbij hij werd gearresteerd, ten slotte door zijn stug doorzetten in een voor het inlichtingenwerk critieke tijd, waarbij de leiding tweemaal verloren was gegaan, de basis te hebben gelegd voor een latere periode van bloei ondanks het vroegtijdig afbreken van zijn werk door zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf, waaruit hij na de capitulatie van de Duitsers terugkeerde.

Bron: Maalderink blz.162 ; VHK blz. 161 ; www.parlement.com

Lier, Willem van

Geboren te Utrecht op 1 juli 1899. Overleden te Apeldoorn op 13 mei 1976.
LTZ3 (17-08-1920 KB 51), KTZ (01-02-1947 KB 12), e.o. 01-02-1950 KB 36.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,OV,XXV,IM.1948,Mk,OBE

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Voor daden van moed, beleid en trouw met zijn schip tegenover den vijand in tijd van oorlog bedreven, te weten, op den 10den Mei 1940 na bekomen bevel zich met Onze torpedoboot "Z5", waarover hij het bevel voerde, opgestoomd naar Rotterdam en daar onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutsvuur den overgang van Duitsche troepen van den Zuidelijken Maasoever naar den noordelijken over de Maasbrug bemoeilijkt en tijdelijk verhinderd, totdat de aan boord aanwezige munitie was opgeschoten, daarna met genoemde bodem, waar aan boord 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, naar Hoek van Holland teruggekeerd, teneinde zich daar van nieuwe munitie te voorzien, daarna deelgenomen aan de bestrijding van Duitsche afsluitingen op de oevers van den Nieuwen Waterweg en vervolgens met zijn schip naar Engeland overgestoken.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 18 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Maalderink blz. 87 ; Wo.1795

Lieuwen, Jacob ('Jaap')

Geboren te Terschelling op 26 januari 1921. Overleden te Dordrecht op 26 december 2010.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.4,OV,NGK,G.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist (16126)

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236 ; met dank aan de heren R.A. Lieuwen en R. van Kleef

Liezenberg, drs. Simon A.

Geboren op 26 februari 1906.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 16 oktober 1948
   ?

Bron: VOA blz. 232 ; VHK blz. 161

Ligt, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 25 november 1943
   Kanonnier ter Koopvaardij

die als kanonnier van het m.s. “ALPHARD”, dat op den 20sten Januari, 1943, herhaaldelijk door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig en plichtsgetrouw is opgetreden bij de afweermaatregelen, tengevolge waarvan een der vijandeliijke vliegtuigen werd neergeschoten

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 265

Ligtermoet, Ary Gustaaf Leonardus

Geboren te Tjimahi op 15 april 1919. Overleden in gevangenschap te Odessa, Rusland, op 31 oktober 1948.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951 (postuum)
   Cadet-vaandrig

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst van 1940 tot begin 1944 tot driemaal toe tevergeefs te hebben gepoogd om uit Duitse krijgsgevangenschap te ontvluchten, in Januari 1944 er in te slagen uit het Duitse krijgsgevangenkamp te Stanislau in Polen met een andere cadet-vaandrig te ontsnappen en zich daarna in Oostelijke richting te begeven met het doel zich bij strijdkrachten van de bondgenoot Rusland te melden om aan de verdere strijd tegen de vijand te kunnen deelnemen.
Vervolgens door, na zich bij de Russen te hebben gemeld, door wie hij echter als krijgsgevangene werd beschouwd en zelfs dwangarbeid moest verrichten, opnieuw te ontvluchten waarbij hij in November 1946 aan de Hongaars-Roemeense grens door de Russen wederom werd gearresteerd, waarna hij, na tot 3 jaar gevangenisstraf wegens deze ontvluchting te zijn veroordeeld, naar een krijgsgevangenkamp te Odesse werd overgebracht, alwaar hij zeer ernstig ziek werd, tengevolge waarvan hij op 13 October 1948 in een hospitaal overleed.
Gedurende zijn krijgsgevangenschap in Rusland blijk te geven van een zeer hoog moreel en waardig optreden als Nederlands militair o.a. door te weigeren, in Russische opdracht, Duitse krijgsgevangenen met een karwats te slaan om daardoor te bewijzen dat dit zijn vijanden waren en hij daardoor vrij zou kunnen komen.

Bron: BL/BK blz. 228 ; KNIL blz. 59 ; Hartog blz. 224-236,372 ; www.ogs.nl

Ligthelm, Willem Adriaan Otto

Geboren te Voorburg op 13 november 1922. Overleden aldaar op 22 mei 2014.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK,VHK,OV.2,DM,WM2

Kruis van Verdienste
   ?
   ?

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 161 ; overlijdensadvertentie

Ligtvoet, Petrus Jacobus

Geboren te Rotterdam op 6 juni 1921. Gesneuveld bij Hedel op 25 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945 (postuum)
   Soldaat-Oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Bron: BL/BK blz. 228 ; www.ogs.nl

Limbeek, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in November 1944 toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en, belast zijnde met de leiding van de sector Midden-Overijssel, zich een uitstekend verkenner in dit gebied te betonen en nauwkeurige berichten over het vijandelijke V-wapen te verstrekken, waardoor belangrijke doelen konden worden gebombardeerd.
Na door de oprukkende geallieerde troepen te zijn bevrijd ongeveer midden April door de vijandelijke linies te breken tot het uitvoeren van een hem van geallieerde zijde verstrekte opdracht, tijdens welke tocht hij op een vijandelijke patrouille stuitte, waarbij hij ternauwernood het leven wist te redden.
Door dit optraden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Limbosch, Louis Theodore

Geboren te Lawang op 31 maart 1919. Omgekomen boven het verkeerscentrum bij Manderfeld (België) op 13 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236 ; www.ogs.nl

Limburg Stirum, Carel Everhard graaf van ("Eef")

Geboren te Bloemendaal (Overveen) op 22 december 1917. Gesneuveld te Ginkel, Gelderland, op 10 mei 1940.
Woonde van 26-10-1933 t/m 07-07-1938 in Zeist.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1949 (postuum)
   Kornet van het Wapen der Cavallerie, 2-I-4 R.H.

Bron: BL/BK blz. 265 ; NA 1977 blz. 116-117 ; NA 1984 blz. 183 ; www.ogs.nl (geeft plaats van overlijden als Ede) ; met dank aan de heer R.P.M. Rhoen

Limque, Willem Anton

Geboren te Modjokerto op 14 november 1922. Omgekomen bij een vliegtuigongeval bij Voorhout op 8 november 1948.
OVL.3 (01-09-1944), OVL.2 (01-09-1946).
Bekende onderscheidingen: VK,MID.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 16 van 2 juni 1945
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband

Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij R.A.F. Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236 ; NKM 1947 blz. 75 ; Nieuwe Leidsche Courant, 9 november 1949, blz. 5

Linde, Frederik van der

Geboren in 1905. Overleden in 1987.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,OHK.2,G.Med.,K.XVIII

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-kok (9439)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-kok (9439)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 265 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Linde, J.A. van der

Gedurende het Arnhem-offensief gedetacheerd als liaison bij het 508th P.I.R., U.S. 82nd Airborne Division.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951 (2e toekenning)
   Als zodanig tijdelijk aangesteld korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten in zijn groep vielen, werd gewond.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 19 april 1945
   Dienstplichtig korporaal

Behoorende tot de luchtlandingstroepen tijdens de gevechten in de omgeving van Nijmegen, medio September 1944, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond. Alhoewel nooit geoefend zijnde in parachute-springen zich vrijwillig opgegeven om per parachute bij de brug te Nijmegen te worden neergelaten.

Bron: BL/BK blz. 265 ; Decorare 8 blz. 35 ; met dank aan de heer B. Keers

Lindeman, Wijbertus Johannes

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Aangepast bij K.B. no. 12 van 12 februari 1942
   Korporaal-vliegtuigmaker zeemilicien

Voor moedig en beleidvol optreden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun ontsnapping uit door den vijand bezet gebied door gebruik te maken van een op dien vijand buitgemaakt vliegtuig en het landen daarmede op geallieerd grondgebied, hoewel dat vliegtuig de vijandelijke kenteekenen droeg.

Bron: BL/BK blz. 265 ; Niet schieten... We are Dutch!

Linden, F.J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Winckel

Linden, W.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,37

Linden, A. van der

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1957), LTZ.vk.2oc (01-01-1960), e.o. 01-08-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,OHK.3,OV.1,KRV,G.Med.,UNTSO,MID,PUC

Bron: NKM 1968 blz. 370

Linden, F. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Korporaal-kok der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 265

Linden, van den

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   ?
   Second Officer, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 758 ; Koopv. blz. 52

Linden-Moll, mevrouw J. van der

Zie J. Moll.

Lindenborn, Willem

Geboren te Den Helder op 5 april 1910. Overleden te Zwolle op 22 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van September 1944 tot zijn arrestatie in het voorjaar van 1945, eerst als ondercommandant van de Knokploeg en later als commandant daarvan te ZWOLLE.
In het bijzonder heeft hij op gedurfde wijze en onder moeilijke omstandigheden de droppings van wapenen en springmiddelen op afwerterreinen en het vervoer daarvan naar opslagplaatsen persoonlijk geleid.
Voorts heeft hij, geheel alleen, nabij Zwolle de spoorlijn Zwolle - Ommen gesaboteerd met het doel ’s vijands bevoorrading voor de startbanen voor V-wapenen te DALFSEN zoveel mogelijk te bemoeilijken.
In Maart 1945 liep hij door een ongelukkige toeval te ZWOLLE in de armen der “Sicherheitsdienst” en werd hij bij een poging tot ontvluchting zwaar gewond, aan welke verwonding hij enkele dagen later overleed.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 228 ; www.ogs.nl

Lindeijer, dr. Evert Willem

Geboren te Kethel op 3 augustus 1908. Overleden te Delft op 17 november 1981.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16-1-1950
   Soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 129-130

Lindner, Hendrik Dirk

Geboren te Utrecht op 21 februari 1897. Overleden te Soest op 27 november 1971.
LTZ3 (05-10-1918), KLTZ (16-08-1940), pensioen 15-03-1946.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 25 oktober 1940 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein-luitenant-ter-zee

Voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, te weten, als Commandant van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", in de periode van 5 Juli - 1 October 1940, toen dit schip ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal uitgevoerd, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden.

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; Wo.1719

Lindo, ir. A.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door begin 1944 toe te treden als medewerker tot één van de balangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied in Nederland en als zodanig werkzaam te zijn in het Zuiden van Nederland, waar bij als plaatsvervangend leider van zijn groep optrad.
In het bijzonder door, de opdracht ontvangen hebbende het telefoonnet ten dienste van het inlichtingenwerk te stellen, er door zijn technische bekwaamheid, zijn organisatievermogen en zijn relaties, reeds na een maand in te slagen een geheim telefoonnet in de provincie Noord-Brabant op te bouwen,
daarna een soortgelijk net, met aansluiting op het Brabantse, in Limburg gereed te maken en een deel van het net in Gelderland daaraan te koppelen, waardoor het mogelijk was dat hij het binnenrukken van de Geallieerde legers in Zuid-Nederland een snelle berichtgeving van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd mogelijk was, waarbij hij echter grote risico's bleef lopen, omdat hij de berichten uit de voornaamate plaatsen, en andere delen van Noord-Brabant moest coördineren, evenals rapporten die per koerierslijn aankwamen doorgeven.
Tenslotte door, na da bevrijding van Zuid-Nederland, het werk voort te zetten, totdat hij, nadat hem was verzocht tot het uitvoeren van een soortgelijke organisatie naar bezet gebied over te steken, midden Maart 1945 tijdens deze tocht werd gevangen genomen en een zeer moeilijke gevangenisperiode onderging.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Lingeman, Reint Albertus

Geboren 8 februari 1916. Overleden in 1998.
Na de oorlog agent van politie te 's-Gravenhage.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie, bij de Verbindingsafdeling van het Ie Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg op onverschrokken wijze, onder rechtstreeks bevel van de Commandant van het Ie Bataljon van het 8e Regiment Infanterie, 's vijands overmachtige em omsingelende aanvallen op een voor de verdediging belangrijk gebouw te helpen afslaan.
In dit, weinig dekking biedend, gebouw onder zwaar vuur van nagenoeg alle zijden gedurende vier uren tot de laatste patroon stand te houden, waarbij tenslotte het gebouw vlam vatte en instortte.

Bron: www.grebbeberg.nl

Lingen, B.J.M. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236

Lingen, dr. Derk van

Geboren te Wonseradeel op 6 februari 1895. Overleden te Doetinchem op 20 februari 1954.
8e Regiment Infanterie.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Eervol ontslagen reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 12 en 13 Mei 1940 als Commandant van een compagnie infanterie, waaraan toegevoegd twee sectiën zware mitrailleurs, bij het verdedigen van het vak “Maasstation” te ROTTERDAM en deze verdediging onder voortdurend zwaar, zeer goed gericht vijandelijk vuur van de Zuidelijke oever van de Maas op voorbeeldige en bezielende wijze te voeren en tot het uiterste tot de aflossing van zijn compagnie te blijven volhouden, waardoor de eigen stellingen aldaar ten volle konden worden gehandhaafd, de vijand gevoelige verliezen werden toegebracht en diens pogingen tot overgang in de kiem konden worden gesmoord.
Daarbij in het bijzonder op 12 Mei 1940 toen, kort nadat zijn troep een ander onderdeel had afgelost, een vijandelijk bombardement uit de lucht op het Maasstation plaats vond, waarbij vele doden en gewonden vielen en een paniek dreigde te ontstaan, door zijn onverschrokken houding tijdens dit bombardement waarbij hij werd gewond en door persoonlijk rustig ingrijpen daarna zijn ondergeschikten er toe te brengen stand te blijven houden en zelfs het vuur tijdens het bombardement te onderhouden.

Bron: Meijer (1990), p. 228 ; www.ogs.nl

Lingen, H.J.A. van ("Hans")

Bekende onderscheidingen: VK,LII.5p,BOKp

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Sergeant-majoor-schutter

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Sergeant-majoor-vliegtuigschutter

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend, 3098, 3383

Lingen, Jan Anton van

Geboren te Soekaboemi op 14 augustus 1910. Overleden te Leiden op 13 maart 1999.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Matroos-Seiner der Kustwacht van de Koninklijke Marine

Bron: VOA blz. 244 ; VHK vlz. 162

Lingen, Otto van

Geboren te Buitenzorg op 28 augustus 1890. Overleden te 's-Gravenhage op 16 oktober 1975.
Tltn.d.Inf.KNIL (06-08-1914), eltn. (13-08-1917).
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Luitenant-Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 166-167 ; NRLL 1923 blz. 654

Linschoten, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 september 1940
   Reserve-eerste luitenant-vlieger

voor uitstekende daden voor het Vaderland bedreven in tijd van Oorlog, te weten: als bestuurder deelgenomen aan een bombardementsvlucht boven een door den vijand bezette stelling, terwijl de vijand in groote overmacht in de lucht aanwezig was.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Linschoten, N. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Mei 1943 toe te treden als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, gedurende zeer lange tijd belangrijke diensten hiervoor te verrichten en de daaraan voor hem verbonden grote risico’s te aanvaarden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Linthorst Homan, mr. Henri Peter ("Harry")

Geboren te Assen op 29 mei 1905. Overleden te Wapenveld op 3 februari 1989.
Res-tltn.d.Art. (17-12-1926), res-eltn. (17-12-1930), res-kapt. (15-06-1939).
1929-1935 advocaat en procureur te Assen; 1935 juridisch adviseur Philips, Eindhoven; 1939-1943 directiesecretaris Philips, Eindhoven; 1943-1944 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Londen; 1944-1945 Kolonel, Hoofd van de Afdeling Binnenlandse Zaken van het Nederlands Militair Gezag; 1945-1970 commissaris van de koningin in Friesland.
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,KV,VHK,H.1937,LoM.3,OBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 4 mei 1944
   Reserve-kapitein

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Colonel, Royal Netherlands Army

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel (1253), Netherlands Military Administration

Lt-Colonel LINTHORST HOMAN has performed outstanding services as Head of Section I of the NMA which has controlled the civil administration of THE NETHERLANDS, the Underground Movement in its relations with Civil Affairs and the purging of undesirable elements, during the operational period.
Throughout he has kept the closest contact with British representatives and has ensured that the interests of the Armies have been fully secured.
He did a great deal to keep the civil administration functioning efficiently during the winter of 1944/45, thus assisting in the security of our lines of communication.
His knowledge of HOLLAND under conditions of occupation, from which he escaped in 1944, has proved invaluable.
Lt-Colonel LINTHORST HOMAN's advice to the Armies on political affairs was invariably sound and of the greatest assistance.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [245, 650] ; Heuvel et al. (1985), p. 162 ; Schlegel blz. 215 ; Wiegand, 2003 DA blz. 35 ; NRL 1939 blz. 282 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Linze, Azing F.

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   July 1945
   Third Engineer Officer, tug 'Antic'

  A British Landing Craft was torpedoed at night and shortly after midnight the Dutch Rescue Tug "Antic" was ordered to go to her assistance. It was very dark, with heavy head wind, and a strong sea running, and when "Antic" came upon the landing craft nearly four hours later, that vessel was almost immediately lost to sight, and was not located again until another hour passed. The "Antic" agreed to follow an escort corvette into unswept water to the assistance of the landing craft. The "Antic" then took the landing craft in tow, but a quarter of an hour later a mine exploded very close to the landing craft, and almost at once she sank lower in the water. The "Antic’s" motor boat was lowered and brought alongside the sinking vessel.
  Twelve men were taken off, including six wounded, and all put aboard the "Antic". Casualties were put ashore at Antwerp. Two members of the crew of the landing craft were lost overboard at the time of the explosion, and although a search was made, no trace of them was found. The landing craft sank shortly after the rescue work had been completed.
  Captain Slijp displayed promptitude, courage and good seamanship in going to the rescue of the torpedoed landing craft, particularly in view of the dangerous and difficult circumstances. The splendid spirit shown by the whole crew reflects credit on his excellent and inspiring leadership.
  Third Engineer Officer Linse and Able Seaman Rijpsma, were outstanding for their gallantry and total disregard for personal safety. They manned the motor boat in a rough sea and rescued the men from the sinking landing craft.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 759 ; Bezemer blz. 1259-1261

Linzel, Jan

Geboren te Zaandam op 18 augustus 1918. Overleden te Voorburg op 6 februari 2009.
1968-1984 militair attaché Indonesië.
Legernummer 18.08.18.003 ; kapt. (01-05-1946), maj. (16-08-1952), ltkol. (01-05-1958), kol.d.Inf. (01-01-1966), briggen.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BL,BK,OHK.4,OV.3,RV.1,XXXV,KLO,UNKOR,MBE,S3945,FGS,DM,WM2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. zich op 29 September 1944 per jeep van BRUSSEL naar NIJMEGEN te begeven en, ingedeeld bij het Hoofdkwartier van het 1st Allied Airborne Army, aldaar goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November daaraanvolgend tegelijk met het Hoofdkwartier van 47 Royal Marine Commando te WESTKAPELLE onder zwaar vijandelijk vuur te landen, nadat de boot waarop hij zich bevond tot tweemaal toe was getroffen.
Daarna op 2 November zich òf bevindend bij de door de Nederlandse militairen gevormde sub-sectie van 47 Commando òf bij de leiding van dit “Commando”, onder zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur en vuur van scherpschutters, steeds onverschrokken mede naar voren te gaan en zoveel mogelijk leiding te geven.
Tenslotte door op 3 November d.a.v. met de Nederlandse groep deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterking nabij ZOUTELANDE en toen hem, nadat deze versterking was genomen, bleek dat velen door van zeer nabij inslaand vijandelijk mortiervuur gewond waren achtergebleven, mede te helpen een zwaargewonde meer achterwaarts te brengen, alwaar deze gewonde geneeskundige hulp kon worden verleend.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 3 december 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 18 oktober 1948
   Captain, Netherlands Forces, 10 (Inter-Allied) Commando

This officer was a member of the Dutch troop of No. 10 Inter-Allied Commando from its formation in 1942 and took command in 1943 until the troop was disbanded in August 1945.
In 1943 his troop was sent to India to take part in the Burma campaign but was recalled for operations in Europe in 1944.
A section of the troop took part in airborne landings at Arnhem and suffered severe casualties in both men and material. After the evacuation had taken place Captain Linsell collected together his remaining men and reported with them for duty with No. 4 Commando Brigade, which formation was preparing for the attack on Walcheren Island.
Before his men could be got ready for another battle it was necessary for them to be completely re-equipped. The speed with which this was accomplished was due in no small way to the energy and drive of Captain Linsell. When the operation was over he returned to England in order to train 100 men whom he had recruited while in Holland, to be ready for battle before the end of the war. So successful was he in his efforts that, by March 1945, he was able to report that the men were ready in all respects for active service. It was, therefore, possible to employ his force in the closing stages of the European War.
Throughout his service with No. 10 Commando, Captain Linsell's loyalty to his Commanding Officer and to the British Army as a whole was intense. There were many obstacles to be faced before men of another country, some of whom spoke no English. could be welded into an efficient fighting unit of the British Army, but the task, however difficult, was successfully carried out. That this was so due in no small way to this officer's keeness, perseverance and outstanding devotion to duty.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; BL/BK blz. 228,265 ; Allied Awards to the Dutch [351] ; NRLL 1956 blz. 47 ; NRLL 1974 blz. 51 ; Dagblad voor Amersfoort, 26 oktober 1948

Linzel, Jan

Geboren te Stadskanaal op 7 december 1915. Overleden te Glengarrif (Ierland) op 5 mei 2019.
Eltn.-vl.d.KLu (20-05-1948), kapt. (01-11-1949).
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.2,XV,S3945,FGS,DM,WM2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 28 oktober 1943
   Reserve-sergeant-vlieger

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Vliegerkruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding, gedurende één of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940, tijdens een luchtgevecht boven het vliegveld "YPENBURG".

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer et al. (1997), p. 236 ; NRLL 1956 p. 417

Lippmann, J.C.J.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-majoor-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146