Terug naar Decorati
Terug naar de index

La Djamoe - Lawick van Pabst

La Djamoe

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Djoeroemoedi te Merauke

Bron: VOA blz. 269

Laagwater, Gerrit Jan

Geboren te Amsterdam op 2 mei 1893. Gefusilleerd te Utrecht op 10 december 1943.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als een der pioniers van het verzet op de Betuwe.
Door zijn enthousiasme en vaderlandsliefde wist hij de weifelmoedigen in zijn omgeving op te beuren en aan te vuren tot actie. Hij trachtte in samenwerking met anderen een vlammenwerper te construceren die niet tot ingebruikneming is gekomen door de arrestatie der ontwerpers. Hij stelde zijn fabriek beschikbaar voor het nemen van proeven en het verbergen van clandestiene wapens, terwijl hij zijn financiën goeddeels aan het verzet opofferde.
Hij verzamelde inlichtingen van militaire aard, onder andere door als chauffeur op vliegvelden te gaan werken. Op 9 December 1942 werd hij gearresteerd en de volgende dag gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Laak, Johannes Hermanus Arnoldus Maria ter

Geboren te Tilburg op 23 mei 1913. Overleden te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Sergeant der Militaire Politie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na als één van de eerste agenten begin October 1941 in bezet Nederland per valscherm te zijn neergekomen, tot begin 1942 onafgebroken onder zeer moeilijke omstandighedn en met beperkte middelen te werken om militaire inlichtingen naar Engeland te verzenden, totdat hij begin 1942 door de vijand werd gevangen genomen en na een verblijf in verschillende gevangenissen en concentratiekampen in Duitsland om het leven kwam.

Bron: BL/BK blz. 227 ; www.ogs.nl

Laaken, Floris van der

Geboren te Amsterdam op 24 september 1919. Overleden te Hattem op 4 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de bezettingstijd van Nederland als chef van de technische buitendienst van de Radiodienst van één van de grootste verzetsgroepen de radioverbindingen in te richten, te doen bezetten en blijvend te verzorgen tussen de belangrijkste plaatsen in bezet gebied, als het overseinen van voor die posten verzamelde, veelal belangrijke militaire berichten naar Engeland te bevorderen.
Voorts door, toen in November 1944 de leider van deze dienst werd gearresteerd, zelf de gehele leiding op zich te nemen en daarbij zelfs dwars door de Duitse contrôle de zendposten van een nieuw net beOosten de IJssel van het nodige materiaal te voorzien, tot hij in Februari 1945 werd gearresteerd en daarna gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 227 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Laamens, L.

Geboren in 1919.
Res-tltn.-vl.wnr.d.ML (15-11-1943), res-eltn. (01-03-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 1 november 1943
   Reserve-sergeant-vlieger, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als commandant van een Mitchell-bomvliegtuig van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk bij den dagaanval op een vijandelijk vliegveld nabij Brest op 25 October 1943, blijk gegeven van moed, koelbloedigheid, bekwaamheid en voortvarendheid door, nadat zijn vliegtuig tengevolge van het explodeeren van het vliegtuig van zijn groepscommandant zwaar was beschadigd en in steilen duikvlucht was geworpen, er in te slagen dit weder op lage hoogte onder controle te brengen en door behendig manouvreeren het op deze hoogte zware vijandelijk afweervuur te ontlopen, vervolgens het initiatief te nemen twee afgedwaalde vliegtuigen der formatie te verzamelen en naar Engeland terug te loodsen, waarna hij tenslotte een succesvolle landing volbracht.

Bron: VK blz. 236 ; NRLL 1956 blz. 437

Laan, K.J. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 19 november 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder, gedurende de periode van Mei 1940 tot Augustus 1942, van het m.s. “JOHAN VAN OLDENBARNEVELT”, dat als troepentransportschip uitstekende diensten aan de geallieerde oorlogsvoering bewees, op moedige en beleidvolle wijze het bevel over zijn schip voerde in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Koopv. blz. 10,32

Laan, Reindert Johannes van der

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1942
   Captain, s.s. 'Alphacca'

  The ship was torpedoed, and sank in eight minutes. The Master’s organisation was excellent, and under his direction four boats were lowered safely, all on board (except fifteen killed by the explosion under the crew’s quarters) getting safely away. The Master’s foresight in having fuel oil stored in all four boats allowed the two boats with engines to tow the other two all the way to a neutral port, which was reached in five days.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 767 ; Koopv. blz. 51

Laanen, Cornelius van

Geboren op 8 maart 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Dinther

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   At present in Dutch Army

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 27 ; met dank aan de heer J. Howes

Laanse, Antonius Joannes Maria

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door op 11 Mei 1940 geheel vrijwillig en slechts in gezelschap van een andere inwoner van Roosendaal uit de desbetreffende voertuigen hoeveelheden munitie, welke door terugtrekkende Nederlandse militairen in de, tengevolge van vijandelijke luchtaanvallen, brandende stad Roosendaal waren achtergelaten en een gevaar voor de gehele stad opleverden, weg te voeren, zulks, nadat eerst personeel van de opruimingsdienst van de luchtbeschermingsdienst ter plaatse had geweigerd deze gevaarvolle opdracht uit te voeren, terwijl deze tocht enige malen moest worden herhaald.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Laatsman, Johan H. (ook: J.H. Laatsman de Bailleul)

Bekende onderscheidingen: ON.5,MoF.sp

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   1946 ; uitgereikt door Koningin Wilhelmina te Brussel op 24 oktober 1946
   Lid van de groep Dutch-Paris

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Brussel

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946

Labots, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Stoker-olieman (7755z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. motorboot “M 74”, welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 263

Labouchère, mevrouw Anne E.A. ('Bep'), echtgenote van Van Valkenburg

Geboren op 10 november 1921.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: VHK blz. 224 ; Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz.

Labouchère, mr. Charles Bernard

Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland een inlichtingennet op de Veluwe en in het Oostelijk deel van de provincie Utrecht op te bouwen en deze afdeling tot aan de bevrijding in 1945 in stand te houden onder het gelijktijdig verzamelen van vele waardevolle militaire gegevens.
In het bijzonder door op 17 September 1944 te Oosterbeek, desgevraagd, zijn steun aan de Britse luchtlandingstroepen te verlenen door zich als gids beschikbaar te stellen bij het per jeep vervoeren van munitie naar afgesneden onderdelen bij de brug bij Arnhem.
Voorts door, nadat was gebleken, dat tengevolge van 's vijands handelingen dit niet mogelijk was, hij enige malen onder vijandelijk vuur geraakte en de jeep werd vernield, daarna per brengun-carrier, waarin de te vervoeren munitie was overgeladen, weer te trachten door te dringen, totdat de er mede belast officier de poging om de brug bij Arnhem te bereiken moest opgeven.
Vervolgens door, nadat door een Britse colonne, waarbij hij eveneens als gids dienst deed, tevergeefs getracht was naar Arnhem door te breken, uiteindelijk, toen de Britse strijdkrachten waarbij hij zich bevond op een klein terrein in de verdediging waren gedrongen en hij zijn taak als gids niet verder kon vervullen, te ontsnappen en de arbeid voor zijn eigen inlichtingengroep weer ter hand te nemen.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   23 april 1947
   Civilian, Velp

Bron: BL/BK blz. 227 ; met dank aan de heren J. Howes en B. Keers

Lacomblé, Eugène Edouard Bernard

Geboren te Arnhem op 26 oktober 1896. Met zijn schip ten onder gegaan tijdens de Slag in de Javazee in de nacht van 27 op 28 februari 1942.
LTZ3 (16-11-1917 KB 38), KLTZ (01-02-1940 KB 43).
Ondieptewater-mijnenveger naar hem vernoemd en te water gelaten op 6 februari 1960.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,XX,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 31 van 28 mei 1949 (postuum bijgeschreven in het register)
   Kapitein-luitenant-ter-zee
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door begin 1942 als Commandant van Onze kruiser "de Ruyter", hoewel hij nog slechts gedurende korte tijd met dit commando was belast, door zijn rustig, moedig en doelbewust optreden het vertrouwen der bemanning belangrijk weten te versterken en haar moreel hoog te houden, hetgeen o.a. tot uiting kwam toen bekend werd, dat deze oorlogsbodem op 26 Februari 1942, wellicht voor de laatste maal, van Soerabaia zou vertrekken om de overmachtige Japanse vijand te bestrijden en de gehele bemanning desalniettemin met geestdrift zee koos.
In het bijzonder onderscheidde hij zich:
1e. door begin Februari 1942 beoosten Kangean gedurende een langdurig bombardement, hetwelk werd uitgevoerd door een groot aantal vliegtuigen, door kundig en buitengewoon handig met het schip te manoeuvreren, de vele daarop afgeworpen bommen te ontwijken, waardoor het schip en de bemanning behouden bleven en midden Februari d.a.v. in Gasparstraten bij een luchtaanval, welke zes uren duurde, nogmaals met succes dezelfde manouevre uit te voeren.
2e. door in de nacht van 27/28 Februari 1942 tijdens de slag in de Javazee tegen de overmachtige vijand - toen het schip, hetwelk dienst deed als vlaggeschip van het Geallieerde eskader, door een torpedo midscheeps werd getroffen, nadat het in de namiddag van 27 Februari twee vijandelijke torpedojagers in de grond had geboord en zelf door een directe treffer geraakt - een bezielend voorbeeld aan de bemanning te geven door haar op te dragen het zinkende schip met de gewonden te verlaten, doch zelf aan boord te blijven, waardoor hij met zijn schip ten onder is gegaan.

Bron: Maalderink blz. 229 ; Wo.1698 ; www.ogs.nl

Laer, R. van

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Majoor-vliegtuigmaker der Koninklijke Marine, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het betoonen van goede plichtsbetrachting en ijver als oudste onderofficier van den Technischen dienst bij de operational Hudson-flight, waarbij het ondergeschikte personeel op zoodanige wijze inspireerde, dat onder zeer moeilijke omstandigheden een zeer gunstige oorlogsgereedheid van het materieel werd bereikt.

Lagaaij, Charles Albertus

Geboren te Ede op 6 maart 1907. Omgekomen ten noorden van de Gasparstraat, aan boord van Hr.Ms. 'Van Nes', op 17 februari 1942.
LTZ.3 (16-08-1927), LTZ.1 (15-08-1938).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: BL/BK blz. 227 ; KIM.2108 ; www.ogs.nl

Lagaay, P.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Westernland' (04-1940/eind 1942), m.s. 'Noordam' (08-1942/11-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Lagan, Pangeran

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Kepala Besar Kampong Long-Metoeil, onderdistrict Long Berang, afdeling Boeloengan en Beraoe (Borneo)

Bron: VOA blz. 101

Lagerwerff, J.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 236

Lahey, Hendrik A. (Hendricus A.L.M.)

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maasniel

Lam, Gijsbertus

Geboren te Amsterdam op 13 juni 1940.
Bekende onderscheidingen: KB.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 maart 1955
   Burger, woonachtig te Utrecht

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1936] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Lam, Hendricus T.I. van 't

Geboren op 22 januari 1922.
Legernummer 22.01.22.007.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener verzetsgroep in de Achterhoek waar hij onder anderen aanwezig was bij enige zogenaamde “wapendroppings” en een werkzaam aandeel had bij de instructie van ondergrondse strijders in het gebruik der wapens en bij de opleiding in militair verband, zodat mede door zijn hulp het zogenaamde “Dutch National Battalion” na de bevrijding van de Achterhoek aan de zijde der geallieerde legers kon oprukken tot Amersfoort. Helaas kon hij deze actie niet meemaken, daar hij bij het opruimen van een Duits weerstandsnest in de omgeving van Aalten werd gewond.

Bron: VHK blz. 156 ; met dank aan de heer B. Keers

Laman Trip, Jonkheer Frans Theodoor

Geboren te Breda op 8 februari 1919. Overleden te Zierikzee op 26 april 2005.
LTZ3 (01-04-1942), LTZ2 (01-04-1944), LTZ1 (01-09-1952), e.o. en LTZ1 KMR (01-01-1955), e.o. 01-10-1973.
Inspecteur Rijksvaartuigendienst.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,XXX,J,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 46 van 24 januari 1946
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 263 ; Wo.2740 ; NA 1980 blz. 87 (NB.: geeft geboorteplaats als Ginneken) ; overlijdensadvertentie

Laman Trip, Jonkheer Johan Herman Willem Scato

Geboren te Princenhage (N.Br.) op 11 april 1911. Gesneuveld in de Middellandse Zee, aan boord van de Hr.Ms. 'Isaac Sweers', op 13 november 1942.
LTZ3 (21-08-1931), LTZ2 (21-08-1933), LTZ1 (16-08-1942)
Radioverbindingsofficier afd. zeemacht, Commando Zeeland (Vlissingen) (1939–1940); diende aan boord van de Hr.Ms. 'Isaac Sweers' (02-08-1940/13-11-1942)
Bekende onderscheidingen: ON.5,OHK.2

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Het in de mobilisatie 1939/1940 en de daarop volgende oorlogsdagen in Mei 1930 op uitstekende wijze organiseren en leiden van de verbindingsdienst in het Commando Zeeland, zomede wegens het betonen van grote voortvarendheid en plichtsbetrachtingtijdens zijn plaatsing bij de afbouw van Onze torpedojager “Isaac Sweers”.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan dhr. H. Houterman

Lambert, Leonard Gerard

Geboren te St. Gilles, Brussel, België, op 24 maart 1919. Overleden te Lunteren op 15 april 1945.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Achterveld

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) (NB.: geeft naam als Leonard C.) ; met dank aan de heer J. Howes

Lambrechtsen, Floris Willem

Geboren te Amsterdam op 3 juni 1919. Overleden te Rotterdam op 16 juli 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse voor speciale diensten Koninklijke Marine Reserve

Als opvarende van Onze flottielje motortorpedobooten in het Vereenigd Koninkrijk gedurende geruimen tijd in meerdere gevaarvolle gevechtsacties en offensieve patrouilles tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, plichtsbetrachting en uithoudingsvermogen, waardoor de gevechtsacties en patrouilles op succesvolle wijze konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 263 ; met dank aan de heer M. Lambrechtsen

Lamers, Herman J.

Geboren op 26 februari 1917.
Legernummer 170226009.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10 tot 14 Mei 1940 bij zijn optreden als patrouille-commandant tegen vijandelijke luchtlandingstroepen en parachutisten in de omgeving van DELFT.
Hij heeft op 11 Mei 1940, geheel vrijwillig, als commandant van een patrouille, bestaande uit nog niet geheel geoefende recruten, op kordate wijze een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van vijandelijke parachutisten in de volkstuintjes ten Zuiden van DELFT, waarbij hij onder vijandelijk mitrailleurvuur geraakte, totdat hij door eigen mortiervuur werd gedwongen deze tuintjes weer te verlaten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 156

Lamme, H.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 2 september 1942
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 55'

Bron: VK blz. 236

Lammers, J.G.J.

Geboren op 2 maart 1907.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een belangrijke verzetsgroep in een gedeelte van de Achterhoek, waar hij het contactpunt was voor zijn medewerkers en kon bereiken dat het verzetswerk in goede banen werd geleid. In zijn boerderij gaf hij onderdak aan leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en werd onderricht gegeven in de behandeling van wapens, die op een door hem uitgezocht terrein per vliegtuig werden afgeworpen.
Hij werd eind December 1944 gearresteerd doch ontsnapte 1 Februari 1945 uit een trein die hem naar Duitsland zou vervoeren.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Lammerts van Bueren, dr. Bernard

Geboren te Soerabaja op 4 november 1905. Overleden te Zoetermeer op 16 januari 1996.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 101

Lancelot, M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 41420 D)

Als vrijwilliger deel uitmakende van een Australische “Field Party” op Nederlandsch Nieuw Guinea moedig en beleidvol optreden getoond door, na door verraad op 25 Maart 1944 in een Japansche hinderlaag te zijn gevallen, daaruit weer weten te ontsnappen en, na vele rondzwervingen zich op 22 April 1944 te melden bij een Amerikaansch legeronderdeel. Daarna, hoewel ziek en uitgeput, onmiddellijk wederom deelgenomen aan verschillende patrouilles.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049

Lancker, Albert Ferdinand

Geboren te Utrecht op 2 maart 1894. Gesneuveld te Wierden op 11 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,BK,VHK,C

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 5 december 1952 (postuum)
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van de R.V.V. (Raad van Verzet) in OVERIJSSEL en een deel van de Achterhoek. Hij wist zijn medewerkers te inspireren door zijn voorbeeld van werkkracht en zelfverloochening.
De spoorwegsabotage-acties in het Oosten des lands in September 1944 zijn voor een belangrijk deel aan zijn initiatief te danken.
Hij werkte nauw samen met gedropte militaire agenten van de inlichtingendienst te LONDEN, waardoor het verzet beter voorzien werd van wapens.
Op 11 Februari 1945 werd zijn hoofdkwartier omsingeld en onderzocht. Hij schoot twee aanvallers neer en hield de andere in bedwang zodat de bewoners konden ontkomen. Toen hij zelf probeerde te vluchten, werd hij neergeschoten.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949 (postuum)
   Ingetrokken bij K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Certificate of Commendation (GB)
   2 april 1946
   Captain, Royal Netherlands Army

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; PRO WO 373/184 ; BL/BK blz. 227 ; VHK blz. 156 ; www.ogs.nl

Land, Albert Gerrit van der

Geboren te Batavia op 3 april 1915.
LTZ3 (13-08-1937), LTZ2 (13-08-1939), LTZ1 (01-09-1947), KLTZ (01-08-1956), e.o. 01-06-1964, pensioen (01-03-1965)
Bekende onderscheidingen: BL,OHK,XXV,H.1937

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten, op den 10den Mei 1940 gewond zijnde als vuurleider van de kanons van 7,5 c.M. aan boord van Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot tegen den vijand te Rotterdam werd ingezet, op zijn post gebleven en zich van zijn taak op zeer goede en rustige wijze gekweten en ook verder zijn dienst op lofwaardige wijze vervuld, totdat hij na aankomst te Portsmouth op 17 Mei 1940 door den geneeskundigen dienst aldaar kon worden opgenomen, waarbij operatief ingrijpen noodzakelijk bleek.

Bron: ARA 2.02.34 inv. 9034 ; BL/BK blz. 227 ; NKM 1968 blz. 315

Land, Cornels van 't

Geboren te Terschuur op 24 oktober 1903.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Brandstoffenhandelaar, woonachtig te Epe

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 28

Land, Johannes van der

Geboren te Amsterdam op 21 november 1915. Omgekomen boven Lisieux, Dét. Eure (Frankrijk), in de nacht van 12 op 13 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Landgraaf, Jan de

Geboren te Sliedrecht op 11 februari 1921. Overleden te Sliedrecht op 22 maart 1978.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,MBE,MoF

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, betrokken bij inlichtingenwerk voor het Bureau Inlichtingen
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door van Januari 1945 tot de bevrijding van West-Nederland 30 malen ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering met zijn kano langs een ongeveer 18 km lange watwerweg de geheime verbinding tot stand te brengen tussen bezet en bevrijd Nederland over de Biesbosch en de Merwede, steeds varende tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten.
Voorts door op één van zijn tochten, toen zijn boot door vijandelijk vuur tot zinken werd gebracht, zich zwemmende en lopende door vijandelijke mijnenvelden in veiligheid te stellen.
Ten slotte door, in vereniging met enige andere goedgezinde Nederlanders, waarbij hij als onder-commandant optrad, in de Biesbosch deel te nemen aan het overvallen en gevangen nemen van kleine groepen zwaar bewapende Duitse soldaten, die daarna werden opgeborgen en bewaakt in motorschuiten in een afgelegen deel van de Biesbosch.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sliedrecht

Bron: Maalderink blz. 160 ; overlijdensadvertentie Zierikzeesche Nieuwsbode, 28 maart 1978

Landheer, W.M.F.

Vierde werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 28 van 17 juli 1947
   Majoor-machinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als opvarende aan boord van Onze “K 14” en “K 15”, gedurende geruime tijd in krijgsverrichtingen tegen de vijand.

Bron: BL/BK blz. 263 ; K.P.M. blz. 324

Landman, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 24 juni 1943
   Derde Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Aagtekerk'

Bron: Koopv. blz. 10,22

Landman, Paulus W.A.

Geboren op 5 december 1911.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Hilvarenbeek ; tijdelijk reserve-majoor voor algemene dienst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Civilian, Hilvarenbeek

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946

Landmeter, H.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Haulerwijk

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Landzaat, T.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Matroos ter Koopvaardij

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:
als opvarenden van het Nederlandsche motorschip “Omlandia”, welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southamption naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, door niettegenstaande de zware bomaanslagen rond het schip en heftig mitrailleurvuur der vliegtuigen, waardoor het schip zwaar beschadigd werd, op post te blijven en den gezagvoerder ter zijde te staan.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 263

Landzaat, Willem Pieter

Geboren te Leiden op 7 april 1886. Gesneuveld op de Grebbeberg op 13 mei 1940.
Tltn. d.Inf. (15-09-1909 KB 59), Eltn d.Inf. (15-09-1913), Maj. d.Inf. (25-01-1937 KB 134).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,XXX,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Majoor van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich op 13 Mei 1940 op den Grebbeberg onderscheiden door buitengewonen moed en trouw en door de uitstekende beleidvolle wijze, waarop hij onder de moeilijkste omstandigheden, het bevel over zijn bataljon heeft gevoerd.
Toen de vijand de stoplijn doorbroken had en de Commandopost aanviel, heeft hij op krachtdadige wijze de verdediging daarvan gevoerd en zelf hieraan medegewerkt door met een vuurwapen op de aanvallers te schieten.
Als een dapper soldaat heeft hij tot het uiterste zijn post verdedigd, totdat hij, als eenig overblijvende op zijn post, vermoedelijk in den loop van 13 Mei is gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 86 ; www.ogs.nl

Lang, Gerardus de

Geboren te Malang op 2 december 1888. Overleden te 's-Gravenhage op 4 juli 1960.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Commissaris van Politie der eerste klasse

Bron: VOA blz. 203-204

Lang, G. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Lang, Joseph Carel Christiaan

Geboren te Klakah op 11 juli 1903. Onthoofd te Tasnan, Bondowoso, op 23 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Architect te Malang

Bron: VOA blz. 142 ; www.ogs.nl

Lange, G. de

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de soldaat De Lange op 21 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. Deze voordracht luidde als volgt:

... op 10 Mei 1940 de opdracht kwam met een roeibootje te Katwyk aan den Ryn den Ouden Ryn over te steken, teneinde de vyandelyke Duitschers aan den anderen kant te kunnen verdryven. Zonder dralen meldden zich de dpl.soldaten G. de Lange, W. van den Burg, W. Voordouw, W.J. Koolloos en gelukte het ondanks het voortdurende vuur en de laagvliegende vliegtuigen den overkant te bereiken en daar vasten voet te verkrygen. Door dit moedige optreden van bovengenoemde soldaten is het later gelukt vrywel de geheele Verbindings Afdeeling over te kunnen zetten.

Bron: BL/BK blz. 264 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Lange, Reinder Gebbienus de

Geboren te Sleen op 22 februari 1896. Geëxecuteerd te Antjol, Nederlands-Indië, op 10 april 1943.
Tltn.d.Inf. KNIL (04-09-1922 KB 90), Kpt.d.Inf. KNIL (14-08-1934 GB 1).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,XV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950 (postuum bijgeschreven in het register)
   Kapitein van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door te weigeren zich bij de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in Maart 1942 neer te leggen; hij heeft integendeel de strijd onmiddelijk illegaal voortgezet.
In het bijzonder heeft hij, na het ondergrondse verzet te Bandung te hebben georganiseerd, deze actie over geheel Java uitgebreid en vooral aan het militaire verzet tot doel gesteld:
gewapende hulp te verlenen aan de Geallieerden bij een mogelijke invasie;
sabotage op de voor de vijand belangrijke industrieën;
doorzending van voor de geallieerde oorlogvoering belangrijke berichten;
het voeren van anti-N.S.B.-actie in de interneringskampen, alsmede het verspreiden van nieuwsberichten uit het buitenland.
Tevens heeft hij een onmisbaar aandeel gehad in de opbouw en de samenbundeling van burger-verzetsgroepen met de verschillende guerilla-afdelingen; hij is door allen als algemeen leider van het verzet erkend en heeft een hechte samenwerking van die afdelingen tot stand weten te brengen.
Dank zij zijn uitnemende en bezielende leiding en zijn persoonlijk voorbeeld heeft de door hem opgebouwde verzetsactie nog tijdens zijn leven en ook na zijn terechtstelling de vijand ernstige verliezen aan mensenlevens en materieel toegebracht en het radiocontact met Australië tot stand gebracht, waardoor de voorgenomen vijandelijke militaire actie tegen Australië in hoge mate werd belemmerd en de vijand werd gedwongen een naar verhouding sterke troepenmacht op Java te handhaven ten koste van zijn actie buiten Nederlandsch-Indisch gebied.
Toen hij in Augustus 1942 ten gevolge van verraad werd gevangen genomen, heeft hij ondanks zware folteringen bij zijn verhoren en maandelange onmenselijke behandeling in gevangenschap, fier en onbuigzaam en zijn eed als officier steeds indachtig aan elke dwang van de vijand tot bekentenis weerstand geboden tot aan hem begin April 1943 het doodvonnis door onthoofding werd voltrokken.

Bron: Maalderink blz. 230 ; VHK blz. 158 ; KNIL blz. 46,65 ; www.ogs.nl

Langen van der Valk, Johannes Hendrik Arie Pieter

Bekende onderscheidingen: LoM.3
Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Luitenant-kolonel, lid van de Afdeling Ontheemden van het Nederlands Militair Gezag

From September 1944 when United States Armies firts liberated Netherlands soil in the South Limburg area of the Netherlands, Lieutenant Colonel (then Major) Langen van der VALK was in charge of the Displaced Persons problems in the zone of the United States Armies. In the confused cross movement of refugees and returning Displaced Persons he worked tirelessly to arrange for the reception and medical care and dispersal of Displaced Persons. Of greatest assistance to the United States Army was the way in which he arranged for transit of French and Belgian Displaced Persons through the province of Limburg and away from the military zone.

Bron: Schlegel blz. 212-213

Langenbach, Ferdinand ("Ferry")

Geboren te Malang op 24 februari 1921. Omgekomen bij een vliegongeval nabij Noordwijk op 12 januari 1951.
Mil.matr. (30-07-1941), kwmr-ARO.zm. (05-08-1941), OZMWNR3 KMR TV (01-06-1943), OZWNR2 KMR TV (01-12-1944), e.o. en OVL2 KMR OV (?), LTZ2(V) KMR OV (?).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 12 oktober 1944
   Officier-Zeewaarnemer der derde klasse Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband, bij het Fleet Air Arm No. 860 Squadron

Bron: correspondentie met schoonzoon Jan Nelissen

Langendam, Rudolf

Geboren te Amsterdam op 31 maart 1924. Omgekomen boven Acqueville, Calvados (Frankrijk) in de nacht van 18 op 19 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Langeveld, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in September 1944 te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, tot aan de bevrijding van West-Nederland in Mei 1945 op zeer goede wijze zowel als verkenner en later als leider van een bepaald gebied op te treden.
In het bijzonder door de verkenningen in dit gebied, hetwelk door de terugtocht van de vijand gedurende het tijdvak van November 1944 tot Mei 1945 in belangrijkheid steeg, onder moeilijke omstandigheden op uitstekende wijze te organiseren, er goede contacten te leggen, deskundige rapporten op te maken en door te geven en tenslotte persoonlijk op te treden als “S-phone operator”, waarbij zijn meldingen omtrent afschietplaatssn van V 1 projectielen van groot belang waren om deze daarna met goed gevolg te kunnen bombarderen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Langeveld, Willem Frederik van

Geboren te Vlissingen op 1 oktober 1891. Overleden te 's-Gravenhage op 4 november 1958.
LTZ3 (31-07-1915), KTZ (16-08-1943), pensioen 01-08-1946.
Bekende onderscheidingen: NL.3,BK,OHK.2,XXX,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kapitein-luitenant-ter-zee

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. toen op den 2en Juni 1940 de bemanning van het te Southampton liggende m.s. “PRINSES BEATRIX” van de Stoomvaartmaatschappij Zeeland weigerde te varen, na bekomen opdracht met het hem toegewezen weinige Marinepersoneel en na overreding ook met hulp van de burgerscheepsbemanning dit schip als Marinetransportschip in dienst gesteld en binnen 12 uur zeeklaar gemaakt en daarmede in het tijdvak van 2 – 8 Juni 1940 eenige malen onderdeelen van het Fransche leger in Engeland onder moeilijke omstandigheden van Plymouth naar Brest overgevoerd.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 264 ; Wo.1608

Lans, Leendert Johannes

Geboren te Rotterdam op 5 februari 1916. Gefusilleerd te Utrecht op 22 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Ambtenaar bij de P.T.T., woonachtig te Rotterdam

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid van de verbindingsdienst in Gewest 8 (UTRECHT) en de rechterhand van wijlen W. Heukels in de maand na de luchtlandingen op 17 September 1944, toen via een geheime telefoonlijn rechtstreeks contact met de geallieerde bevelvoerders in NIJMEGEN bestond, hetgeen voor de gang der operaties van uitnemend belang is geweest. Hij werd op 16 October tegelijk met Heukels gearresteerd en met hem op 18 Januari 1945 gefusilleerd.

Bron:ARA 2.02.32 inv. 618 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Lanschot, E.P. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 228

Lanschot, Willem Charles Jean Marie van ("Bib")

Geboren in Huis Muiserick, Vught, op 30 juni 1914. Overleden te Eindhoven op 16 augustus 2001.
Tltn.d.Cav. (25-07-1938 KB 97), Kpt.d.GS. en tijd.kol.d.Cav. (08-06-1948 KB 15), e.o. 30-11-1948 KB 17
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.3,OHK.2,VHK,IM.1948,KLO,TMPT,HGJ.1,GdG.2a,EN.2,EL.?,FL.3,VZS.3,SGE

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Tijdelijk kolonel van het Wapen der Cavalerie, actief in het verzet
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw door, reeds kort nadat de vijand Nederland in Mei 1940 had bezet, aan te vangen met het organiseren van ondergrondse werkzaamheden en de leiding te nemen van de inlichtingendienst van de toenmalige Ordedienst.
Voorts door zich in verbinding te stellen met één van de eerste uit Engeland gezonden Nederlandse agenten en deze, evenals een uit Engeland gezonden radiotelegrafist, onderdak en steun te verlenen, alsmede leiding te geven; voorts door het ten behoeve van de Geallieerde oorlogvoering opmaken en naar Engeland verzenden van berichten en inlichtingen.
Vervolgens door, toen door verraad in de organisatie zowel de agent als de radiotelegrafist uit Engeland, benevens vele personen uit vorenbedoelde inlichtingendienst werden gevangengenomen, met bewonderingswaardige standvastigheid, ondanks zware, onmenselijke mishandelingen en éénmaal zelfs tot 100 uren aan een stuk voortgezette verhoren steeds te blijven ontkennen, dat hij iets met de inlichtingendienst uitstaande had, ten einde ook daarmede het leven van zijn kameraden te redden, waarna hij, zonder dat het de vijand was gelukt hem enige bekentenis af te dwingen, naar Natzweiler (Elzas) en later naar Dachau werd overgebracht.

Bron: Maalderink blz. 161 ; Steur blz. 20-29 ; VHK blz. 158 ; Six blz. 110,141 ; Overlijdensadvertentie

Lap, D.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,36

Lapré, Rudolf

Geboren te Cheribon op 4 augustus 1917. Omgekomen bij een vliegtuigcrash te Sermarang op 4 augustus 1946.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Sergeant-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij de 1e Afdeeling van de 2e Vliegtuiggroep

Bron: VK blz. 236 ; www.ogs.nl

Larive, Etienne Henri ("Hans")

Geboren te Singapore op 23 september 1915. Overleden te 's-Gravenhage op 28 december 1984.
LTZ3 (13-08-1937 KB 24), LTZ2 (13-08-1939), tijd.LTZ1 (30-11-1944 KB 15), e.o. 01-07-1946 KB 28.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.5x,BK.2,OHK.3,H.1966,DSC*

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 24 van 23 juli 1947
   Gepensioneerd luitenant-ter-zee der tweede klasse
   Wegens:

Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door:
1e. in de nacht van 14 op 15 Juni 1942 nabij de Franse kust ter hoogte van Calais als commandant van Onze motortorpedoboot 203, welke boot met twee Britse motortorpedoboten in flottilleverband opereerde onder een Britse Commandant, op zeer bekwame, gedurfde wijze en met succes een vijandelijk convooi nabij Calais aan te vallen en met slechts lichte schade aan zijn eigen boot op zijn basis terug te keren;
2e. in de nacht van 4 op 5 Juli 1943 als commandant van een flottille motortorpedoboten, bestaande uit Onze motortorpedoboten 235, 240 en een Britse motortorpedoboot, in het Nauw van Calais in samenwerking met de zware 35 centimeter Britse batterijen van Dover, op zeer bekwame wijze twee vijandelijke, zeer zwaar bewapende torpedobootjager, welke op doortocht door het kanaal waren, aan te vallen;
3e. in de nacht van 26 op 27 September 1943, wederom nabij de Franse kust als Oudste Officier van de 9e Britse Motortorpedobootflottille, waarbij hij zelf het bevel voerde over de Nederlandse flottille motortorpedoboten, bestaande uit Onze Motortorpedoboten 202, 204 en 231, een zwaar geëscorteerde vijandelijke koopvaarder, welke trachtte het kanaal door te komen, op hoogst beleidvolle wijze zeer dicht onder de zwaar door de vijand verdedigde Franse kust, onder vijandelijk vuur, te benaderen en met succes aan te vallen, tengevolge van welke actie dit vijandelijk schip vermoedelijk tot zinken is gebracht.

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Maalderink blz. 121 ; Wo.2426 ; NKM 1968 blz. 320

Larsen, H.L.

Geboren in 1894.
OvG2 (24-08-1921), OvG1 (21-10-1929), DOvG2 (30-09-1938).
Bekende onderscheidingen: XX,OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Lieutenant-Colonel, Dutch Army Medical Service

As the Senior Dutch Medical Officer in Siam this officer came into close contact with United Kingdom and Australian prisoners of war. In many camps he was the Senior Medical Officer and looked after the health of all troops without showing any preference for those of his own nationality.
He was always most co-operative and helpful.
Both his skill and example had a great influence on the lives of many prisoners of war.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; NRL 1939 blz. 565

Lassche, Jan J.

Overleden te Leeuwarden op 28 september 1977 (80 jaar).
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,OHK.4,WZ.4

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een vijandelijke torpedo werd getroffen, waardoor het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden, zeer moedig en beleidvol optrad en uitnemende zeemanschap betoonde, mede tengevolge waarvan het schip te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht en voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168, 545 ; BL/BK blz. 228 ; Koopv. blz. 5,34 ; Leeuwarder Courant, 29 september 1977

Last, Dirk H.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Bussum

Latour, H.A.M.

Cdt, Cadettenschool Alkmaar (12-09-1908), tltn.d.Cav. (28-07-1914), leerling HKS (02-01-1923/01-11-1926), directeur der Cavalerie en cdt. Depot der Cavalerie (23-01-1947), Garnizoenscommandant van Amersfoort (02-01-1948), pensioen 30-10-1948.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XXX,H.1937,IM.48,Mk,KB.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Tijdelijk luitenant-kolonel van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 264 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1248 ; Dagblad voor Amersfoort, 30 oktober 1948

Latumahina, Josephus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Commies der tweede klasse te Sorong

Bron: VOA blz. 269

Lauwers, H.M.G.

Geboren op 19 juli 1915.
Legernummer 150719024.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen.
Na arrestatie door de vijand wist hiju op behendige wijze het vertrouwen der Duitsers te winnen in het door hen opgezette England-Spiel en trachtte hij op juiste wijze van dit vertrouwen gebruik te maken om de inlichtingendienst in LONDEN van zijn gevangenneming te waarschuwen.
Bovendien trachtte hij, door zijn medewerking aan de Duitsers te geven, het leven van de overige agenten te redden.
Tenslotte is hij in September 1944 naar een concentratiekamp gebracht en in April 1945 bevrijd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Lauwerse, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Volmatroos ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 10,23

Laven, F.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 128 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie en commandant van de transportsectie van het Hoofdkwartier van het Regiment Stoottroepen.

For great courage and skill in the performance of a special and extremely hazardous mission. He penetrated the enemy lines near Roermond, Holland, and established contact with members of the underground movement in captured territory, thereby greately facilitating the liberation of the region.

Bron: Schlegel blz. 134 (geeft naam als: Laeven)

Lawick, Victor Hugo Baron van

Geboren te 's-Gravenhage op 18 juli 1914. Overleden te Emsworth, Verenigd Koninkrijk, op 22 december 2002.
Adb.MSD. e.o. (05-12-1929), OMSD.3 (28-08-1934), OMSD.2 (27-02-1937), OMSD.1 (01-01-1946), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (16-11-1954), pensioen 01-04-1962.
Bekende onderscheidingen: OHK.4,OV,XXV,NOC,DSC

Distinguished Service Cross (GB)
   9 juli 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 12 september 1942
   Lieutenant (E), Royal Netherlands Navy

Voor moed en goede diensten aan boord van Harer Majesteits torpedobootjager ISAAC SWEERS gedurende een succesvolle nachtactie, waarbij twee Italiaansche kruisers tot zinken werden gebracht.

Bron: Wo.2305,2337 ; T.1432 en 1439 ; NKM 1947, blz. 100 ; NKM 1968 blz. 346 ; Overlijdensadvertentie

Lawick van Pabst, Jhr. Diederik Jan Anthonie Albertus van

Geboren te Doetinchem op 13 september 1902. Overleden in Huis Het Kleine Loo te Apeldoorn op 5 november 1958.
Tltn.d.Art. (30-07-1925), eltn.d.Art. (30-07-1929), kpt.d.Art. (15-06-1939), LtKol. (1949), Kol.-tit. (1953).
Ordonnansofficier van Koningin Wilhelmina (1935-1940), Intendant van het Koninklijk Paleis en Domein Het Loo, Adjudant (1940-1957) en Adjudant i.b.d. (1957) van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana.
Bekende onderscheidingen: HO.3,XXX,J,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie, bij de Afdeling Ontheemden van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 214 ; NA 2000/2001 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2