Terug naar Decorati
Terug naar de index

Kubbe - Kwantes

Kubbe, Eurico

Geboren te Madioen op 1 oktober 1917. Overleden te Eindhoven op 27 augustus 2013.
Bekende onderscheidingen: VOA,DIV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 137517)

Bron: VOA blz. 100

Kudding, Victor Daniel

Geboren te Poerworedjo op 25 juli 1914. Onthoofd te Batavia-Antjol (Java) op 7 april 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Employé bij de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij

Bron: VOA blz. 140-141 ; VHK blz. 154 ; www.ogs.nl

Kuiken, L.C.

Geboren te Batavia op 10 juli 1921. Overleden te Wassenaar op 2 februari 2008.
OVL3 (01-11-1941), OVL2 (01-11-1942), LTZ1-vl (01-11-1951), KLTZ-vl (01-11-1960), KTZ-vl (01-07-1967), e.o. 01-09-1971.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.3,OV,NGK,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 236 ; NKM 1968 blz. 72

Kuiper, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Kwartiermeester V.R.H. de Koninklijke Marine

Flink optreden a/b van onzen trawler-mijnenveger IJMUIDEN door toen dit schip na door een vijandelijk vliegtuig te zijn gebombardeerd en gemitrailleerd zonder aarzelen naar een op het dek terechtgekomen bom toe te gaan en deze met hulp van anderen buiten boord te zetten.

Bron: BL/BK blz. 263

Kuiper, Jan

Bekende onderscheidingen: DFM

Distinguished Flying Medal (GB)
   26 april 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 3 augustus 1944
   Reserve sergeant-waarnemer der Marine Luchtvaartdienst (1649928), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 206,211 ; 320 Sqdr. blz. 226

Kuiper, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   2e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Koopv. blz. 10,23

Kuiper, J.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Ordinary Seaman, s.s. 'Costa Rica'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 765 ; Koopv. blz. 52

Kuiper, W.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Brigadier der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Kuipers, drs. Andries

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in November 1943 toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en reeds dadelijk uit te blinken door zijn goede verkenningen en het tot stand brengen van velerlei zeer waardevolle verbindingen, waardoor hij begin 1944 reeds tot de kern van zijn groep behoorde.
Voorts door de verkenningen in Noord-Holland en het Noordelijk gedeelte van Zuid-Holland te organiseren en te leiden, waardoor, vooral uit het moeilijk toegankelijke kustverdedigingsgebied, de meest waardevolle inlichtingen kwamen, welke inlichtingen een goed inzicht gaven in de troepenstructuur en in het defensiestelsel van de vijand. Daarenboven door hetr organiseren van een opleidingscentrum nieuwe medewerkers ten behoeve van verschillende landsgedeelten aan te trekken en op te leiden.
Tenslotte door kans te zien, uit 's vijands staven zelf, inlichtingen te verkrijgen, welkde door de kennis van de vijandelijke verdedigings-, terugtochts- en inundatieplannen van groot belang zijn geweest.
Aldus belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 227 ; met dank aan de heer B. Keers

Kuipers, Albert L.

Geboren op 20 december 1914.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Sliedrecht

Kuipers, J.P.

Tweede werktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5

Bron: K.P.M. blz. 324

Kuipers, J.P.

Geboren in 1915.
Kapt.-vl.d.ML (15-05-1948), maj.vl.d.KLu (15-08-1952), ltkol. (16-02-1955).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XX,IM.1948

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 227 ; NRLL 1956 blz. 411

Kuipers, L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Magazijnmeester, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,37

Kuipers, M.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 227

Kuipers, P.O. ('Paul')

geboren op 28 januari 1919. Overleden op 1 maart 1995.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 20 maart 1944
   Dienstplichtig soldaat

Bron: overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kuipers-Rietberg, Helena Theodora ("Heleen")

Geboren te Winterswijk op 26 mei 1893. Omgekomen in het concentratiekamp Ravensbrück (Duitsland) op 27 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoofdbestuurslid van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 106 ; Six blz. 70,141

Kuipers-van Proosdij, Maria Gerardina

Zie Proosdij, M.G. van

Kuipers van Steenbergen, Jan

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Inlichtingenpersoon, werkzaam geweest bij de politie te Semarang

Bron: Spaans (2004), p. 60

Kuiters, C.M.N.

Geboren in 1912.
OvG.2 KMR (18-10-1941), OvG.1 KMR (01-03-1946).
Scheepsgeneesheer ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 53 van 15 april 1947
   Officier van gezondheid der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve

Moedige, zelfbewuste en loffelijke houding tegenover den Japanschen overweldiger in krijgsgevangenschap, daarbij niet terugdeinzend voor lijfstraffen van den vijand en waardoor het aan hen te danken is, dat vele medegevangenen van een wissen dood werden gered.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; K.P.M. blz. 324 ; NKM 1947 blz. 116

Kuitert, Pieter Eddy

Geboren te Soerabaja op 22 februari 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 7 februari 1996.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 31 van 10 januari 1947
   Officier-zeewaarnemer der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband, bij de Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding in een luchtvaartuig, tegenover den vijand onderscheiden, door als waarnemer deel te nemen aan 58 vluchten (met 350 vlieguren) tegen de vijandelijke bezetting op verschillende punten van Nederlandsch-Oost-Indië in het tijdvak van 15 Maart 1944 tot September 1945.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; overlijdensadvertentie

Kuizenga, N.K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Kun, Leopold Gerard Louis van der

Geboren te Roermond op 7 mei 1892.
Adb1. (19-08-1912), LTZ2 (19-08-1914), LTZ1 (21-07-1923), KLTZ (27-08-1934), KTZ (12-04-1939), SBN (01-07-1946), pensioen 01-07-1946.
Commandant Hr.Ms. 'K XIII' (27-05/13-12-1926), commandant Hr.Ms. 'De Ruyter' (08-01-1938/04-05-1939), commandant Hr.Ms. 'Java' (04-05-1939/27-04-1940), liaison-officer te Singapore (20-01-1941/18-01-1942), chef staf van de Bevelhebber Strijdkrachten Oosten te Colombo (05-03-1942/10-11-1943), Nederlands Regeringsvertegenwoordiger bij de Combined Chiefs of Staff in Washington (15-05-1944/31-01-1946).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,R.1,XXX,Mk,K.XIII,WZ.3,LoM.2,CBE

Legion of Merit, Commander (US)
   ? ; uitgereikt in juli 1946
   Schout-bij-nacht buiten dienst

Bron: Boer (2007), p. 105-108 ; Heldersche Courant, 29 juli 1946

Kuneman, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236

Kunst, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 227

Künzel, Wily Joseph Erwin

Geboren te Salatiga op 8 april 1908. Gesneuveld in een luchtgevecht boven Numansdorp op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 6 mei 1946 (postuum)
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 236 ; KNIL blz. 52 ; www.ogs.nl

Kusters, Johannes Petrus Josephus Waltherus

Geboren te Arnhem op 1 april 1895. Overleden te Batavia-Antjol (Java) op 7 april 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Algemeen omroepleider van de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 155 ; Spaans (2004), p. 141-142 ; www.ogs.nl

Kuijer, J.A.

Geboren in 1917.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1945), res-eltn. (10-03-1948), res-kapt. (01-06-1952)
Bekende onderscheidingen: OHK.2,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, bij de Administratie van het Regiment Stoottroepen

... effectively providing liaison activities between the regimental headquarters and the Ninth United States Army

Bron: Schlegel blz. 133 ; NRLL 1956 blz. 91

Kuijk, A.J. van

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1958), LTZ.vk.2oc (01-01-1961), e.o. 01-07-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK.3,OV,G.Med.,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946
   Bootsman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 263 ; NKM 1968 blz. 371

Kuyper, Henry K.M. de

Geboren in 1911.
Res-tltn. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Reserve-kapitein

Bron: Schlegel blz. 74

Kuyper, Tj.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 december 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Barendrecht'

die als gezagvoerder respectievelijk van het m.s. “WOENSDRECHT”, het s.s. “KATENDRECHT” en het m.s. “BARENDRECHT” in het tijdvak van Juli 1940 tot October 1943, op moedige en uitnemende wijze het bevel over zijn schip voerde in een gebied, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groot gevaar van vijandelijke handelingen werd geloopen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042 ; Koopv. blz. 10,25

Kuyper, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Matroos ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 10,48

Kuypers, Cornelis Anthonie

Geboren te Vlaardingen op 18 november 1906. Overleden te Doetinchem op 26 februari 2003.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Dirigerend officier van gezondheid der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 100

Kuypers, J.

Geboren op 12 mei 1896.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, als directeur van het Postkantoor te WOUDRICHEM en van 1943 af tevens als waarnemend burgemeester van WOUDRICHEM, tijdens de bezetting van het Land van ALTENA deel te nemen aan het verzet, waarbij door vele van zijn handelingen militaire belangen werden gediend.
In het bijzonder door in November en December 1944, toen in het Land van ALTENA heft front langs de Bergse Maas was ontstaan en medio December 1944 naar schatting, behalve vijandelijke troepenconcentraties in de omgeving van GORINCHEM, 15 à 20.000 man vijandelijke troepen in het Land van ALTENA waren samengetrokken en een grote hoeveelheid overgangsmiddelen, eveneens blijkbaar voor een grote aanval over de Bergse Maas, was verzameld, niet alleen er toe bij te dragen dat deze militaire gegevens omstreeks Kerstmis 1944 aan de geallieerden werden bekend gemaakt, maar door zijn beleidvol optreden tijdig het juiste tijdstip van de aanval weten vast te stellen en door te geven.
Zodoende er op beslissende wijze toe bij te dragen dat van geallieerde zijde, waar deze aanval niet was voorzien, daartegen nog tijdig - zij het op het laatste ogenblik - afdoende maatregelen konden worden genomen.
Tenslotte door zich in April 1945 door de linies naar bevrijd gebied en terug te laten brengen toen, tengevolge van het in handen vallen van de vijand van twee boten, in zes dagen geen berichten waren doorgekomen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kuypers, Wilhelmus

Geboren te Heer op 14 juni 1917. Omgekomen boven Bourdon, dépt. Somme, Frankrijk, op 20 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Kuijsten, Adriaan Stephanus

Geboren op 17 december 1918.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Sprang-Capelle

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   School Teacher, Sprang-Capelle

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Kuijsten, Leonardus ("Leen")

Geboren op 17 december 1916.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Sprang-Capelle

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 155

Kuyt, Willem

Geboren op 6 december 1911.
Legernummer 11.12.06.000 ; korp.d.Inf.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 18 van 27 januari 1953
   Burger, woonachtig te Nijkerkerveen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 18 van 27 januari 1953
   Farm Labourer, Nijkerkerveen

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 154 ; met dank aan de heer B. Keers

Kwak, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1942
   Derde machinist, aan boord van s.s. 'Costa Rica'

die als 3e machinist van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden en groote plichtsbetrachting heeft betoond, door zijn werk in de door het binnenstroomende water bedreigde machinekamer tot het laatste oogenblik toe te blijven uitvoeren

Bron: Meijer (1990), p. 263

Kwak, L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 27 augustus 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Hoofdmachinist

omdat deze als hoofdmachinist van het s.s. "SURINAME", dat den 23en Februari, 1941, te omstreeks 18.30 ure, door twee Duitsche bommenwerpers met brisantbommen en mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig en beleidvol optrad bij het treffen van de noodige voorzieningen in de machinekamer, zoodat de machines ongestoord in werking bleven, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: Meijer (1990), p. 227 ; Koopv. blz. 6,45

Kwantes, K.

Geboren in 1896.
Res-tltn.d.Inf. (01-11-1916), res-eltn.d.Inf. (01-11-1920), res-kpt.d.Inf. (01-11-1935).
Bekende onderscheidingen: XXX,Mk,EL.4,FCG.p,MRFz

Officier dans la Légion d'Honneur en Croix de Guerre avec palme (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Médaille d'argent de la reconnaissance française (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

... pour services signalés à la France

Bron: K.B. no. 50 van 21 juli 1947 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1

Kwast, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Majoor-monteur (7278)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman