Terug naar Decorati
Terug naar de index

Kop - Kris

Kop, Henricus Joannes Eliza van der ("Hans")

Geboren te Soerabaja op 15 oktober 1923. Overleden te 's-Gravenhage op 4 mei 2004.
Kpl.Adb.Zeedienst, OVL3 (01-10-1943), OVL2 (01-04-1945), LTZ(V)1 (01-07-1954), KLTZ(V) (01-10-1963), KTZ(V) (01-01-1970), Cdr(V) (01-10-1973), pensioen 01-02-1974.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.2,OV,XXX,KB.5p,BOK.p

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
  Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 136,235 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 1901, 3388 ; Wo.2950 ; NKM 1968 blz. 73

Koper, J.H.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Korporaal van het Korps Politietroepen

Wegens moedig optreden tegenover de vijand gedurende gevechten op de Grebbeberg.
Bij het terugtrekken van hun afdeling op 12 mei 1940 was een lichte mitrailleur met munitie achtergelaten. Geheel vrijwillig werden deze voorwerpen onder zwaar vijandelijk vuur door de beide militairen uit het voorterrein teruggehaald.

Koppelaar, W.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   4e stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: BL/BK blz. 227 ; Koopv. blz. 5,35

Koppen, H.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, ingedeeld als groepscommandant bij de 5e Compagnie van het IV Depôt Bataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was veroverd, te helpen hernemen, daarbij op flinke wijze op te treden.
In het bijzonder door, toen hij als een der eersten het vliegveld had bereikt en een luitenant-sectiecommandant van zijn compagnie was gewond en hij van deze het commando had overgekregen, met een andere sergeant op moedige wijze tegenover de vijand stand te blijven houden tot grote steun van een sectie zware mitrailleurs van een ander onderdeel, totdat de vijand tegen de avond tot overgave werd gedwongen.
Voorts door op uitstekende wijze leiding aan zijn ondergeschikten te geven.

Bron: BL/BK blz. 262 ; met dank aan de heer B. Keers

Koppen, Hendrik Theodorus

Geboren te Vlissingen op 17 februari 1912. Overleden te Gorinchem op 12 oktober 2000.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. no. 21 van 29 juli 1943 (reg.nr. 810)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, Officier van Artillerie aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Witte de With'

Als Officier van Artillerie van Hr.Ms. Torpedobootjager "Witte de With" tijdens den Slag in de Java Zee op 27 Februari 1942, toen een Japansche torpedobootjager trachtte den Britschen Kruiser "Exeter" aan te vallen, blijk gegeven van hoog moreel, bekwaamheid en goede leiding bij het afgeven van snel en nauwkeurig geschutvuur, hetwelk reeds bij het eerste salvo dekkend lag en treffers veroorzaakte, tengevolge waarvan de vijand na een kort gevecht afdraaide en achter een nevelscherm verdween, zonder iets te hebben uitgericht."

Bron: BL/BK blz. 262 ; overlijdensadvertentie

Koppers, P.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Matroos-kok ter Koopvaardij

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:
als opvarenden van het Nederlandsche motorschip “Omlandia”, welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southamption naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, door niettegenstaande de zware bomaanslagen rond het schip en heftig mitrailleurvuur der vliegtuigen, waardoor het schip zwaar beschadigd werd, op post te blijven en den gezagvoerder ter zijde te staan.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 262

Koppier, A.

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 3 april 1941
   3e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Apollonia'

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1941
   Third Officer, m.v. 'Apollonia'

  Enemy surface craft opened intense fire, destroying the ship’s gun at the first salvo, setting the ship ablaze and holding her at the waterline. The starboard boat was lowered, and picked up some of the crew who had jumped overboard. Two torpedoes were then fired into her and she sank. The enemy fired two rounds at the lifeboat before leaving. There were twenty-two survivors and fourteen men lost their lives.
  During the firing Mr. Koppier, Third Officer, returned from the boat to the ship and carried a wounded man to the boat, thereby saving his live.
  The Chief Engineer, Mr. Jongejan, was on deck helping to launch the boats when the lights went out, for the auxiliaries had been stopped as well as the main engines when the Master ordered the engines to be stopped. He therefore left the others and went alone into the engine-room and restarted the dynamo, giving light to work by.
  The wireless officer had been severely wounded by a splinter before leaving the ship. He did not mention this and did excellent work in pulling other survivors out of the water before his strength failed him.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772 (NB.: Staat hier alleen in de citatie vermeld) ; Koopv. blz. 10,24,51

Korbijn, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Kwartiermeester zeemilicien (1273z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. motorboot “M 73”, welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: BL/BK blz. 262 ; ARA 2.02.20 inv. 9035

Koreau, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 19 november 1942 ; later vervangen door een Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, Koninklijke Marine Reserve (D.V.), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: (NB.: niet vermeld in BL/BK!)

Korff, Jacob

Geboren te Loemadjang, Pasoeroean, op 31 december 1881. Overleden in de gevangenis te Soekamiskin, Bandoeng, op 12 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Onderluitenant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 59 ; www.ogs.nl

Korndörffer, Johannes Cornelis

Geboren te Den Helder op 29 november 1908. Overleden te Rotterdam op 10 oktober 2001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O.21'

Bron: BL/BK blz. 262

Kors, Cornelis Wouter

Geboren te Djokjakarta op 11 juli 1908. Overleden te Kolonedale op 15 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Fourier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 227 ; www.ogs.nl (NB.: geeft rang als sergeant)

Kort, Petrus C.A.M. de

Geboren op 28 november 1914.
Legernummer 14.11.28.002.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van NEDERLAND bij het verzamelen van militaire gegevens voor een inlichtingengroep, die aanvankelijk in het Zuiden van NEDERLAND en later in geheel NEDERLAND werkte.
In Maart 1942, toen de leider van de groep naar ENGELAND was uitgeweken, heeft hij de leiding op zich genomen, het inlichtingenwerk onder moeilijke omstandigheden voortgezet en berichten naar ENGELAND doorgegeven totdat hij in Mei 1944 werd gevangen genomen.
Nadat hij uit een gevangenkamp had weten te weg te komen, sloot hij zich aan bij de K.P. te AMSTERDAM als commandant van de gemotoriseerde reserve.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten bewezen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: VHK blz. 151 ; met dank aan de heer B. Keers

Kortbeek, F.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Eerste Luitenant bij het 1e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

... an officer of great activity and daring. He was always present in the thick of the hardest fighting to lead and encourage his troops.

Bron: Schlegel blz. 132

Korteweg, dr. Anton

Geboren te 's-Gravenhage op 8 oktober 1906. Overleden te Brummen op 6 augustus 1984.
Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Medical Practitioner, Brummen

Bron: www.korteweg.org ; met dank aan de heer J. Howes

Korteweg, Robbrecht

Geboren te Amsterdam op 5 april 1903. Overleden te 's-Gravenhage op 9 april 1984.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-kapitein van de Militaire Motordienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 99

Korthals Altes, Jacobus Johannes Cornelis ("Kees")

Geboren te Amsterdam op 20 september 1909. Overleden te 's-Gravenhage op 2 april 1984.
LTZ3 (21-08-1931), LTZ2 (18-08-1934), LTZ1 (16-08-1942), pensioen 01-08-1948.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.3,XV,GM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

George Medal (GB)
   ?
   Lieutenant-Commander, OIC 'P' Party 3006

Bron: BL/BK blz. 227 ; NKM 1968 blz. 317 (NB.: maakt melding van een Kruis van Verdienste met Gesp, doch lijkt mij qua datum van K.B. zeer onwaarschijnlijk)

Korwa, Paulus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Cipier te Sorido op Biak

Bron: VOA blz. 269

Kossen, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Schipper der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Bootsman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 5 april 1945
   Bootsman der Koninklijke Marine (11402)

Bron: BL/BK blz. 262

Kosten, Johannis

Geboren te Oost en West Souburg op 12 mei 1914. Overleden te Bussum op 4 juli 1997.
LTZ3 KMR (01-09-1941), LTZ2 KMR (01-09-1943), e.o. en LTZ.w.2 KMR (01-11-1950), e.o. en LTZ.w.1 (01-08-1952), KLTZ.w. (01-10-1961), pensioen 16-05-1969.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,VK,OHK.2,OV,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; overlijdensadvertentie

Koster, Hendricus Petrus

Geboren te Haarlem op 11 april 1883. Overleden te Dordrecht op 1 augustus 1963.
Vrijw.Kann. Korps Rijdende Artillerie (18-01-1899), overgeplaatst Korps Pontonniers (20-07-1901), aaoi (01-04-1919), e.o. 13-07-1936 KB 50 ; gemobiliseerd 30-09-1939, e.o. 23-06-1940, Binnenlandse Strijdkrachten 05-09-1944 / 31-08-1945.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.GEMx,OHK.1,G.Med.,Mk,?

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 24 van 15 maart 1948
   Gepensioneerd adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Genie bij het Korps Pontonniers en Torpedisten
   Wegens:

Heeft zich in de strijd, door het bedrijven van uistekende daden van moed, beleid en trouw, onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 te DORDRECHT - niettegenstaande hij reeds in 1936 was gepensioneerd, doch zich bij het afkondigen van de mobilisatie in Augustus 1939 weer ter beschikking als instructeur van kader had gesteld - onverwijld een patrouille te vormen, om daarmede zelfstandig de, zowel in aantal als in bewapening, overmachtige vijandelijke gelande valschermjagers te gaan bestrijden.
Die dag als eerste daad met zijn patrouille, over nagenoeg open terrein, een door sterke vijand bezet, gelegen nabij de wijk Krispijn, aan te vallen, een gewonde korporaal onder 's vijands vuur in veiligheid te brengen, terwijl niemand van zijn patrouille dit aandurfde, daarna eveneens alleen het huis binnen te dringen en de bezetting ervan gevangen te nemen.
Als tweede daad, eveneens over nagenoeg open terrein, de bezetting van het clubhuis van een voetbalterrein in de rug te benaderen en op beleidvolle wijze, door goed gericht vuur, in de armen van een ander eigen onderdeel te drijven en aldus het gevangen nemen ervan te bevorderen.
De volgende dag weer met zijn patrouille uitrukkend, in de onmiddelijke nabijheid van de Israëlitische begraafplaats te DORDRECHT, een auto, waarin zich ongeveer 8 Duitse soldaten bevonden, onder vuur te nemen, waarbij hij zelf de chauffeur buiten gevecht stelde met het gevolg, dat deze vijanden, of werden gedood, of werden gevangen genomen. Tenslotte op 12 Mei, door het optreden van zijn patrouille, het doordringen van de vijand langs de spoorweg GORINCHEM-DORDRECHT te beletten en daarbij, vergezeld door slechts een man, een vijandelijke mitrailleurstelling, eveneens met veel beleid, uit de flank te benaderen en tot zwijgen te brengen, vervolgens deze mitrailleur, onder vijandelijk vuur, persoonlijk buit te maken.

Bron: Maalderink (1982), p. 85

Koster, Hendrikus de ('Henk')

Geboren te Kruiningen op 15 november 1917. Overleden te Delft op 23 november 2015.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 20 mei 1943
   Matroos der 1e klasse (14056)

Als opvarenden van Onzen Torpedobootjager "Van Nes" tijdens de luchtaanvallen van Japansche bommenwerpers en duikbommenwerpers op 16 Februari 1942 in de Java-Zee, welke aanvallen ruim twee uren duurden en waarbij het schip tenslotte een serie voltreffers ontving en onmiddellijk zonk, blijk gegeven van goed moreel, doorzettingsvermogen, voortvarendheid en goede plichtsbetrachting, meer in het bijzonder bij het verdragen van dagenlange ontberingen op een vlot of in een sloep tijdens de reddingspogingen.

Bron: Meijer (1990), p. 262 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Koster, Henri Johan de

Geboren te Leiden op 5 november 1914. Overleden te Wassenaar op 24 november 1992.
Bekende onderscheidingen: ON.2,NL.3,BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden reeds van Augustus 1940 verbinding op te nemen met van Engeland uitgezonden agenten; het zich daarbij in alle opzichten daadwerkelijk inzetten voor het inlichtingenwerk en zich daartoe doorlopend aan grote gevaren bloot te stellen, waarbij de vijand hem enige malen op het spoor is geweest.
Voorts door van begin 1943 tot de bevrijding van Nederland als plaatsvervangend leider van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland voortreffelijk werk te verrichten op het gebied van de militaire inlichtingendienst.
Vervolgens door aan uitgezonden agenten geregeld steun te blijven verlenen, vooral bij het installeren en het in bedrijf stellen en houden van radio-zenders, totdat in October 1944 een zender in zijn tijdelijke woning werd gepeild en overrompeld.
Tenslotte door zijn medewerking te verlenen bij het transporteren van Geallieerde vliegtuigbemanningen.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 227 ; Heuvel et al. (1985), p. 152 ; Overlijdensadvertentie ; www.parlement.com ; met dank aan de heer B. Keers

Koster, J.W.

Eerste stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 28 oktober 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het m.s. “Balik Papan”, dat op den 14den April, 1943, varende in Milne Bay, door een formatie vijandelijke duikbommenwerpers werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol is opgetreden tegenover den vijand en uitnemende leiding heeft betoond, mede tengevolge waarvan de aanval werd afgeslagen en twee vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 262 ; K.P.M. blz. 324

Koudijs, Gerard

Geboren te Wageningen op 22 april 1906. Overleden te Doorn op 17 januari 1982.
LTZ3 (16-08-1927), LTZ2 (16-08-1929), LTZ1 (15-08-1938), KLTZ (01-02-1948), KTZ (01-08-1952), Sbn. (01-06-1956), pensioen 01-09-1958.
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BL,OHK.3,OV.1,XXX,DSC,LoM.3

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot '0 23'

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten, het met groote bekwaamheid en vastberadenheid naar zee brengen in den nacht van den 13den op den 14den Mei 1940 van de zich op de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam in afbouw bevindende onderzeeboot "O 23", zonder dat de boot beschermd was tegen magnetische mijnen, terwlijk de Nieuwe Waterweg versperd was geworden met vele magnetische mijnen, waarvan de ligplaatsen niet bekend waren en terwijl op sommige plaatsen op beiden oevers troepen-afdeelingen van den vijand streden, daarna het brengen van de boot naar Engeland in veilige haven.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Leeflang et al. (2004), p. 203 [2.106] ; Meijer (1990), p. 227 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 302 ; ; Nederland's Adelsboek 1980, p. 12

Kouw, M.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gezagvoerder van het: s.s. 'Khoen Hoca' (03-1942/05-1943), m.s. 'Janssens' (09-1943/11-1943), s.s. 'Generaal Verspeijk' (03-1944/09-1944), m.s. 'Fort Wilhelmus' (11-1944/08-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 324

Kouwenhoven, F.

Geboren te Maassluis op 25 januari 1917.
Legernummer 17.13.25.007 ; res-tltn.d.Inf. (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de middag van 13 Mei 1940 als Vaandrig behorende tot de Mitrailleurcompagnie van het II Bataljon van het 1e Regiment Wielrijders, weke compagnie deel moest nemen aan de verdere verdediging van Dordrecht.
In het bijzonder door, na eerst in de richting van het station te Dordrecht te zijn doorgedrongen, doch tengevolge van het naderen van vijandelijke pantserwagens over de Spuibrug weer moest terugtrekken, toen hij bemerkte dat een sergeant-stukscommandant van een aldaar opgesteld stuk pag., hetwelk reeds onder vuur van een doorgedrongen vijandelijke pantserwagen lag, de brug met hulp van een ander persoon trachtte open te draaien, deze onmiddellijk te hulp te snellen.
Daartoe onder ’s vijands vuur zich midden op de brug te begeven en met de zwengel van de brug in rechtopstaande houding, onder vijandelijk vuur, de brug verder te helpen opendraaien en daarna door het water naar zijn eigen onderdeel terug te keren.
Door dit optreden te beletten dat vijandelijke pantserwagens deze brug konden overtrekken.

Bron: Meijer (1990), p. 262 (NB.: geeft rang als vaandrig) ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 84 ; met dank aan H.J. Huisman

Kouwenhoven, Gerard

Geboren te Maassluis op 18 augustus 1920. Overleden te Monaco op 24 december 2006.
Senior Operations Manager K.L.M. te Genève.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,VHK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Uitgereikt te Genève op 10 februari 1950
   Reserve-eerste luitenant voor Algemene Dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na begin October 1944 als marconist-valschermspringer per valscherm in bezet Nederland te zijn neergekomen en te zijn toegevoegd aan een militaire inlichtingengroep in Noord-Nederland, voor deze inlichtingengroep een aantal belangrijke berichten naar Engeland te verzenden, totdat hij zich begin November daaraanvolgende bij een vijandelijke overval op de woning, waarin hij zich met zijn zender bevond, hoewel deze zender werd gevonden en diententengevolge het huis zeer streng werd bewaakt, aan zijn gevangenneming op bijzonder moedige en beleidvolle wijze wist te onttrekken.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Uitgereikt te Genève op 30 januari 1951
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor Algemene Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Second Lieutenant

Bron: Nationaal Archief 2.05.49 inv.nr. 694 ; PRO WO 373/155 ; Heuvel et al. (1985), p. 152 ; Meijer (1990), p. 227 ; met dank aan H.J. Huisman

Kox, A.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 1 van 15 april 1943
   Timmerman, aan boord van het s.s. 'Willemsplein'

Koymans, L.A.G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 12 mei 1945
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 236

Kraaienveld, J.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Machinist, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Kraak, E.Th.

Geboren te Depok (Buitenzorg) op 10 december 1922. Overleden te Leiden op 19 mei 2014.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.1,B.Med.,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 23 juli 1947
   Matroos der eerste klasse

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, als opvarende aan boord van Onze onderzeeboten "Dolfijn" en "O 21" gedurende geruime tijd in krijgsverrichtingen tegenover de vijand.

Bron: BL/BK blz. 262 ; Brons, nummer 66, blz. 27 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Kraay, Antonie de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als kanonnier van een stuk 6 Veld vij de voorpostengevechten voor Veenendaal nabij en aan de Buurtsteeg op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur zijn dienst te verrichten en stand te blijven houden niettegenstaande een naburig infanterie-onderdeel door zijn stelling terugtrok en poogde ook de bediening van het stuk te doen teruggaan.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kraay, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 38 van 20 maart 1946
   Dienstplichtig korporaal, bij de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de gevechten bij HEDEL in April 1945.

Bron: BL/BK blz. 262 ; Prinses Irene blz. 115

Kraayenbrink, Kees

Geboren op 28 januari 1917.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Halfweg

Certificate of Commendation (GB)
   29 januari 1947
   Doctor, Bennekom

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) ; met dank aan de heer J. Howes

Kragt, Edward

Geboren te suikerfabriek Djatiroto, residentie Pasoeroean, Java, op 2 september 1924.
Korp.Adb.Zeedienst, OVL3 (01-10-1943), OVL2 (01-04-1945), LTZ1(V) 01-07-1954), KLTZ(V) (01-10-1963), KTZ(V) (01-01-1970), e.o. 16-09-1974.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VK,OHK.1,OV.4,XXX

Vliegerkruis
   K.B. no. 60 van 10 januari 1950
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 236 ; Wo.2952 ; NKM 1968 blz. 73

Kramer, dr.ir. Frans

Geboren te Leeuwarden op 23 april 1894. Overleden in de Tjipinang-gevangenis te Batavia op 21 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 20 van 21 december 1949 (postuum)
   Voorzitter van het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 59-60 ; www.ogs.nl

Kramer, H.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 19'

Bron: VK blz. 236

Kramer, Johannes Piere

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 2 september 1942
   Volmatroos, aan boord van het s.s. 'Achilles'

Commendation (GB)
   1942
   Sailor, s.s. 'Achilles'

The ship was attacked by a German aircraft, which dropped four bombs. Under the Master’s direction, return fire was at once opened by the defensive armament. The Gunners shot so accurately and with such coolness that the enemy was crippled. The coup de grâce was given by the fire of an escort ship, and the aircraft fell into the sea.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 262 ; Koopv. blz. 53

Kranenburg, Leendert Arie Dirk

Geboren op 6 november 1916. Overleden op 17 februari 1999.
Tltn. (01-08-1938), eltn. (02-04-1947), kapt. (05-01-1949), maj. (31-10-1954), ltkol. (30-10-1960), kol. (01-11-1965), briggen. (01-11-1969), genmaj.d.Inf. (01-09-1971).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,OV.3,XXXV,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 262 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 14 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 50 ; overlijdensadvertentie

Kranendonk, mejuffrouwG.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Kranz, Charles Godefroid

Geboren te 's-Gravenhage op 11 januari 1922. Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte nabij Wassenaar op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van enige geheime zenders, waarmede hij in 1944 in ROTTERDAM de verbinding onderhield met het Noorden des lands, met EINDHOVEN, nadat dit bevrijd was, en met LONDEN.
De telegrammen waren afkomstig van een ondergrondse organisatie, die zich verdienstelijk maakte met het verstrekken van inlichting van militair belang voor de geallieerden, op het gebied van de toestand in de havens, de Waterweg en de pogingen van de bezetter om in September 1944 en volgende maanden deze toegangsweg voor de geallieerden onbruikbaar te maken door middel van versperringen en zinkschepen.
Op 10 November werd hij bij de grote razzia gepakt en weggevoerd, doch wist na enige dagen te ontsnappen en meldde zich opnieuw voor zijn werk. 2 Februari 1945, kort na de overval op de zendpost, werd hij gearresteerd en 8 Maart daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Krayenhoff van de Leur, Dirk A. (Kraijenhoff?)

Geboren op 13-09-1918.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in September 1942 als medewerker toe te treden tot een inlichtingengroep, welke groep later uitgroeide tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland.
In het bijzonder door zeer vele verkenningen te verrichten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en door zijn doortastend en beleidvol optreden, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden en dank zij zijn goede door hem gelegde contacten, door weten te dringen tot geheime bijzonderheden van het vijandelijke verdedigingssysteem, waarbij zijn rapporten uitblonken door helderheid en zakelijkheid.
Voorts door, toen de Geallieerde legers Zuidelijk Nederland binnenrukten en niettegenstaande hij wist, dat hij van Januari 1944 af door de vijand werd gezocht, zijn inlichtingennet uit te breiden en vele nieuwe medewerkers daarin te betrekken.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: VHK blz. 153 ; met dank aan de heer B. Keers

Krebs, P.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-konstabel der Koninklijke Marine Reserve (01039), Marine Luchtvaartdienst, R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron, wegens:

Het verrichten van uitstekende diensten als konstabel, waarbij hij door eigen initiatief spoedig op de hoogte was der moderne vliegtuigbewapening en hierdoor in staat het vliegend personeel op kundige en duidelijke wijze te instrueeren.

Bron: 320 Sqdr. blz. 220

Krediet, Christoffel ("Chris")

Geboren te Telok-Dalam (Nederlands-Indië) op 31 mei 1915. Overleden te Delfstrahuizen op 21 juli 1975.
Res-tltn.AD. (05-06-1942 KB 21), Militair Brevet voor Vlieger (01-10-1943), res-tltn-vl ML (06-01-1944 KB 9 miv. 01-10-1943), res-eltn-vl ML (02-11-1944 KB 17 miv. 01-03-1948?), res-kapt. 01-10-1950, e.o. 01-01-1959.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,XV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 4 juni 1942
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het Bureau Inlichtingen
   Wegens:

Ondanks groot levensgevaar geheime opdrachten uitgevoerd, die voor het Koninkrijk der Nederlanden van onschatbare waarden hadden kunnen zijn.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 3 augustus 1944
   Soldaat bij het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, wegens:

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland werd bereikt.

Bron: Maalderink blz. 159 ; MWO-KLu blz. 50-51 ; NRLL 1956 blz. 433

Kremer, Pieter Harm

Geboren op 13 augustus 1904.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Uitgereikt door de Australische consul-generaal te Batavia op 14 juni 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 25 september 1947
   Major, Royal Netherlands Indies Army, seconded to Far Eastern Liaison Office

Major P.H. Kremer was seconded by the Netherlands Indies Forces to FELO in July 1942 and since that time has worked as an executive officer of the organisation.
On February 13th 1944 Major Kremer planned and led a FELO Mission to the Island of Sereca in the Banda Sea. At that time this area was completely under Japanese control. The operation involved a night landing in enemy occupied territory.
The Mission which was completely successful produced a great deal of valuable intelligence and resulted in the area being developed as a base for further special operations.
In April 1944 Major Kremer carried out successful patrols in the vicinity of Eilanden River in Dutch New Guinea.
Since that time this officer has been in command of F.E.L.O. bases in Hollandia and Morotai, and has commanded F.E.L.O. Detachments which went with the landing Forces to Tarakan and Balikpapan. In all these operations he has had under his command both Australian and Dutch Officers and other ranks.
Throughout his service with this organisation Major Kremer has exhibited devotion to duty which can only be described as exceptional. In field operations he has shown exceptional courage and judgement under difficult and hazardous conditions and has earned the respect and affection of all Australian and Dutch personnel who have served with him.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [353] ; Australian War Memorial

Kreuning, K.

Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Lieutenant, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Kriek, David Wilhelmus Nicolaas

Geboren te Delft op 16 september 1902. Overleden te Amsterdam op 27 juli 1990.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Adminstrateur bij de mijnbouwonderneming Tjikotok te Bantam

Bron: VOA blz. 100 ; overlijdensadvertentie

Kries, Fokke Abraham

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain (5140), Royal Netherlands Army, 1105 Coy (General Transport)

From the period 1940 to 1945, this officer has performed clandestine work of outstanding value for the Allied cause both before and during the liberation of HOLLAND.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [285]

Krikke, Jan

Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 16 mei 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Amstelland'

Commendation (GB)
   1941
   Chief Engineer, s.s. 'Amstelland'

The ship was twice attacked by enemy aircraft. She was not seriously damaged the first time, but a heavy bomb fell through the after bulkhead of the Officers' bathroom and remained unexploded. The Chief Officer tried hard to lift it out but he was unable to move it.
Two bombs fell near her in the second attack, and she began to leak badly in the forepeak and in Nos. 1 and 2 holds. Her crew got the pumps going, and for 44 hours they worked unceasingly. A Destroyer stood by; her Commanding Officer repeatedly urged the Master to give up what he saw was a hopeloss end, and in view of the unexploded bomb very dangerous task.
At last the Merchantman lowered a boat and 26 of her crew went aboard the Destroyer. The remaining 20 men worked until, three hours later they received a signal that no tug could reach them until the next day. Then they abandoned ship.
Captain Riethergen, completely exhausted, was the last to leave. Half way down the ladder he lost grip and fell into the sea; he was picked up 15 minutes later, but the Destroyer's doctor was unable to revive him. He was the only casualty.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772, 799 ; Koopv. blz. 10,24,53

Krimpen, W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Marechaussee

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 262

Krimpen, W.C. van

Geboren in 1924.
Eltn.Klu (30-08-1949), kapt. (01-01-1954).
Bekende onderscheidingen: OV.3,KRV,UNKOR,BOK.p,MWB,MHB,KPUC

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Kapitein der Koninklijke Luchtmacht

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3404,3420] ; NRLL 1956 blz. 422 ; Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Kris, Gabriel

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1941
   Captain, Master of the m.v. 'Rotula'

The ship, which was unarmed, was bound for port laden with a cargo of aviation spirit. She was in convoy when she was attacked by three enemey aircraft one of which soon sheered of to attack another ship. The other aircraft bombed and machine gunned her. A bomb started a fire in the after part of the ship. Her engines were stopped and the vessel was brought to a standstill, but the flames spread round her. Some of the crew jumped overboard. The Master, however, remained quietly on the poop with his men until rescued by a lifeboat from the escorting vessel. The Second and Third Mates, who were on the bridge at the time of the attack, rushed to the wheelhouse, picked up two loaded Tommy guns and, ignorig the enemy's machine gun fire, opened fire on him.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772, 799 ; Koopv. blz. 53