Terug naar Decorati
Terug naar de index

Knaap - Köhler

Knaap, Cornelis van der

Geboren te Rotterdam op 10 juli 1916. Omgekomen nabij Cherbourg, Frankrijk, op 28 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: FCG.p

Croix de Guerre 1939-1945 avec palme (F)
   1950 of 1951
   Reserve-eerste-luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: De Tijd, woensdag 3 januari 1951, p. 6 ; www.ogs.nl

Knapp, August Karel

Geboren te Padang op 11 april 1915. Omgekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigen boven het verkeerspunt bij Geldern (Duitsland) op 9 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve speciale diensten

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235 ; www.ogs.nl

Knapper, mevrouw M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Knecht, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Knecht, J.B. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1 van 19 februari 1942
   militie-sergeant-2e bestuurder-mitrailleurschutter der Militaire Luchtvaart

als 2de bestuurder luchtschutter bommenwerper tijdens gevecht met overmacht vijandelijke jachtvliegtuigen hoewel gewond met moed en volharding van alle kanten aanvallende vijand tot laatste toe met mitrailleurvuur bestrijden waardoor hij hooge mate eraan medegewerkt dat bestuurder vliegtuig in hand kon houden en noodlanding kon uitvoeren.

Bron: Meijer (1990), p. 261

Kneepkens, August Pieter Theodoor Maria

Geboren op 4 november 1910. Overleden op 22 december 2000.
Bekende onderscheidingen: VHK,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, C. 1st Prov. Coy

Did excellent work as commander of Provost Companies.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [312]

Knip, H.C.W.

Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 41 van 8 augustus 1945 (2e toekenning)
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Knol, R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Telegrafistenmaat (11620)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 261

Knoll, G.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 227

Knoll, W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Soldaat bij het Korps Wielrijders

Bron: BL/BK blz. 227

Knollema, B.J.

Bekende onderscheidingen: NKHV

Koning Haakon VII Vrijheidskruis (N)
   ? ; uitgereikt te Sydney in 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 11 juni 1947, blz. 2

Knoop, Joannes Henri

Geboren te Bandoeng op 18 april 1919. Overleden te Den Haag op 18 februari 2012.
Tltn. (08-06-1940), kapt. (05-02-1949), maj.d.KLu (31-10-1953), ltkol. (01-11-1957), kol. (01-11-1965), cdre. (16-09-1968), genmaj. (01-05-1971), ltgen. (01-05-1973).
Bekende onderscheidingen: ON.3x,NL.3,KV,OHK.2,OV,XXX,LoM.2

Bron: NRLL 1974 blz. 5 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 20-02-2012

Knoote, Jacob J.A.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 76 van 9 juli 1947 EUCOM/USFET
   Luitenant

Bron: met dank aan de heer P. Verstraeten

Knopper, B.

Eerste stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 1 van 30 augustus 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Het als officier der Artillerie van Onzen Mijnenlegger "Willem van der Zaan" blijken geven van uitmuntende bekwaamheid, initiatief en plichtsbetrachting zoowel bij het gebruik der batterij als bij het geheel herstellen met eigen middelen van een reeds als onherstelbaar beschouwd kanon.

Bron: K.P.M. blz. 324

Knoppers, Hendrikus

Geboren te Woensel op 18 mei 1908. Overleden te Blaricum.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 41 van 20 maart 1946 (reg.nr. 6611c)
   Captain, Staff.C.N.F.

Section G-2 Staff C.N.F. Intelligence and sabotage for SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [302] ; Registers van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Knottenbelt, Maarten Jan

Geboren te Batavia (Nederlandsch-Indië) op 12 maart 1920. Overleden te 's-Gravenhage op 19 augustus 2004.
Dpl.sld.d.Inf. (20-08-1940), res-tltn.d.Inf. (24-07-1941 KB 2 miv 01-08-1941), res-eltn. (01-08-1943), tijd.res-maj BBO (03-09-1945 KB 18), res-kapt. (15-05-1948), e.o. 01-10-1960
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.2,XV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, bij het Nr. 2 Troop, Nr. 10 Commando
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uistekende daden van moed, beleid en trouw door:
1e. begin Maart 1944 als Luitenant met enige Nederlandse militairen, ingedeeld bij de Britse Nr. 2 Troop van het Nr. 10 Commando geheel vrijwillig en op voorbeeldige, onverschrokken wijze onder moeilijke en herhaaldelijk levensgevaarlijke omstandigheden actief deelnemen aan de strijd tegen de Japanse vijand in Birma;
2e. na in Augustus 1944 in Engeland te zijn teruggekeerd, zich onmiddelijk, wederom geheel vrijwillig, aan te melden om als Nederlandse Inlichtingenofficier deel te nemen aan de landing bij Arnhem van de Britse Airborne Division, voorts door tijdens de daarop gevolgde actie in September d.a.v., op eigen initiatief, het bevel op zich te nemen over een detachement van ongeveer 25 Britse militairen van de "West Yorks" en met hen een voor het gevecht belangrijke huizengroep te Oosterbeek te verdedigen;
daarna verbinding met de Nederlandse verzetslieden op te nemen en Poolse strijdkrachten, die de Rijn nabij Oosterbeek overstaken, op te vangen en te geleiden en tenslotte, toen de Geallieerde onderdelen over de Rijn moesten terugtrekken, hoewel gewond zijnde, deze rivier over te zwemmen;
3e. na opnieuw in Engeland te zijn teruggekeerd, zich voor de derde maal geheel vrijwillig ter beschikking te stellen om op 3 April 1945, hoewel hij tevoren nimmer daarin was geoefend, als valschermspringer nabij Barneveld te landen en op te treden als Commandant van een afdeling ongeoefende manschappen der Binnenlandse Strijdkrachten en daarmede in de onmiddelijke nabijheid van de vijand tot twee malen toe een hinderlaag te stellen ten einde aan Geallieerde troepen het oversteken van het Apeldoornse Kanaal nabij Oenen mogelijk te maken.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 30 maart 1945
   Ingetrokken bij K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Ingedeeld zijnde bij het “Airborne Corps”, hetwelk medio September 1944 in de omgeving van Arnhem en Nijmegen opereerde, moed, beleidvol optreden, bekwaamheid en doorzettingsvermogen getoond door zich, na de landing, op uitstekende wijze van zijn opdracht te kwijten.

Bron: Maalderink blz. 120 ; NRLL 1956 blz. 84

Knufing, Bernardus A.

Geboren op 9 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,FCG.ea

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1942, 1943 en 1944 bij de verzorging van enige honderden ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen, die in zijn boerderij onderdak, voeding en kleding kregen en werden gereedgemaakt voor hun verdere tocht Zuidwaarts.
Hij liep zeer groot risico voor zich en zijn gezin omdat er bijna ononderbroken stroom van militairen zijn boerderij passeerde.

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: VHK blz. 148 ; De Gelderlander, 9 juni 1950 ; met dank aan de heer B. Keers

Knufing-Eekelder, mevrouw T.J.

Zie Eekelder, T.J.

Knijff, W.

No. 4 Commando, gedetacheerd als liaison bij het 505th P.I.R., U.S. 82nd Airborne Division (09-1944).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 19 april 1945
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 82e American Airborne Division, na nabij GROESBEEK te zijn geland, zich zeer verdienstelijk te maken als tolk en contactman met de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en op 19 September d.a.v. deel te nemen aan de poging om MOOK op de vijand te heroveren.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen, waarbij hij op 2 November, toen veel last werd ondervonden van uitgebreide draadversperringen en mijnenvelden, waardoor de opmars en aanvallen in de richting van VLISSINGEN op een zeer klein front onder zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur moest geschieden, werd gewond en moest worden afgevoerd.

Source: Decorare 8 blz. 35 ; met dank aan de heer B. Keers

Koanfora, Jeremias

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Temoekoeng Pariti van het landschap Koepang

Bron: VOA blz. 99

Kobus, mejuffrouw Hermina Maria

Geboren te Soerabaja op . Overleden te Gorssel op 10 augustus 1973.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 30 van 5 augustus 1952
   Apothekeres, destijds te Bandoeng

Bron: VOA blz. 249-250 ; De Tijd, 29 augustus 1952

Koch, Idore

Geboren op 24 december 1913.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 98513)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 148 ; Kokkelink blz. 253

Kock, Petrus P. de

Geboren op 12 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: ON.GEM,BK,OHK.2,VHK,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 18118)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 261 ; VHK blz. 148 ; Kokkelink blz. 253

Kock, Theodorus Hiddo

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, nadat het onderdeel waartoe hij behoorde tengevolge van zwaar vijandelijk artillerievuur terugtrok, zich in de commandopost van de Commandant van het 8e Regiment Infanterie op onverschrokken en krachtdadige wijze bij de verdediging aan te sluiten, daarbij op 13 en 14 Mei een voorbeeld vormende voor wankelmoedigen.
  Vervolgens door op 14 en 15 Mei de leiding van de verdediging van een aan de Rijn gelegen Steenfabriek gedurende geruime tijd zelfstandig op zich te nemen en het doordringen van de vijand te beletten.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Koe, M. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Koe, Sieuwert Salomon de

Geboren te Utrecht op 2 april 1915. Gefusilleerd op 21 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in 1942 aanvankelijk als verkenner en later als leider op te treden van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig zeer verdienstelijk en baanbrekend werk te leveren.
In het bijzonder door, niettegenstaande verschillende arrestaties, welke in zijn omgeving plaats vonden, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden zeer belangrijke gegevens omtrent de vijand weten te verzamelen en naar Engeland te zenden, waarbij hij, tengevolge van ’s vijands ingrijpen, gebruik moest maken van geheel nieuwe routes, totdat hij omstreeks half December 1943 door de vijand werd gevangen genomen en na een verblijf in verschillende gevangenissen en concentratiekampen eind Juni 1944 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 227 ; VHK blz. 148 ; www.ogs.nl (NB.: spreekt van BK ipv. BL) ; met dank aan de heer B. Keers

Koedam, Johannes

Geboren op 29 december 1920. Overleden te Heemstede op 8 juli 1990.
Oud-gezagvoerder KLM.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-adjudant-onderofficier-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 235 ; Overlijdensadv.

Koen, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Koene, Cornelis M.M.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 5 van 20 maart 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Stamboom Familie Hupkes (NB.: geeft aan MoF.sp) ; met dank aan de heer P. Verstraeten

Koene, J.P. (P.J. ?)

Geboren in 1919.
Kapt.d.Inf. (16-11-1951), maj. (01-11-1958), ltkol. (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XXV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 4 november 1943
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; NRLL 1974 blz. 76

Koenen, A.

Geboren op 5 augustus 1919.
Legernummer 19.08.05.007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 aan de Westzijde van de IJSSEL tegenover ZUTPHEN nabij de Hoven, toen zijn sergeant-groepscommandant wegens verwonding uitviel en hij het commando van de groep op zich nam.
Heeft voorts het moreel van de manschappen van zijn groep hooggehouden en moedig stand gehouden, daarbij de vijand, die met rubbertbootjes de IJSSEL overstak, vele verliezen toebrengend, totdat tengevolge van munitiegebrek en omsingeling van zijn groep hij genoodzaakt was zich over te geven.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Koers, Klaas

Geboren op 1 juni 1913.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maasniel

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   13 maart 1948
   -

Bron: VHK blz. 148 ; met dank aan de heer J. Howes

Koershuis, Johan

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

Bron: Schlegel blz. 127-129

Koert, Joseph van (Jozef?)

Geboren te Leiden op 18 maart 1890. Vermist sinds 22 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BMM

Maritieme Oorlogsmedaille 1940-1945 (B)
   1 augustus 1944 (postuum)
   Stoker aan boord van het Belgische schip 'Gandia' (ID-nummer 504263)

Hebben het leven verloren door vijandelijke actie in zee, slachtoffers hunner beroepsplichten en vaderlandsliefde.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 788 ; Vos blz. 210 ; www.ogs.nl ; met dank aan dhr. P. Verstraeten

Koeslag, Albert Jan, Jr.

Geboren op 18 november 1922.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Utrecht

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Student, Laren

Bron: VHK blz. 148 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Koeslag, Albert Jan, Sr.

Geboren te Laren op 4 oktober 1885. Overleden aldaar op 2 oktober 1962.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Laren

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Laren

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; Laarder Courant De Bel, 9 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer J. Howes

Koesveld, A.W.M. van

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Gezagvoerder van het: s.s. 'Palopo' (12-1942/07-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724 (NB. geeft naam als 'Koetsveld' ; K.P.M. blz. 324

Koets, dr. Peter John

Geboren te Macon, Georgia, Verenigde Staten, op 3 november 1901. Overleden te Oegstgeest op 12 mei 1995.
Bekende onderscheidingen: VOA,LII.3

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-eerste luitenant voor bijzondere diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 165 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 2606

Koger, J.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-konstabel (8533)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-konstabel (8533)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 261 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kohlbrugge, mejuffrouw H.Charlotte

Geboren op 8 april 1914.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren der bezetting toen zij onder meer in 1942 op eigen initiatief naar Zwitserland reisde en de zogenoemde Zwitserse weg vond die zij voor de doorzending van berichten bruikbaar maakte. Langs deze weg zijn door vele verzetsgroepen berichten, bestemd voor de Regering te LONDEN, doorgegeven. Deze berichten waren van velerlei aard, onder meer betroffen zij geestelijke en kerkelijke kwesties doch ook talrijke militaire berichten kwamen langs deze weg ter kennis der Regering.
In 1943 sloot zij zich aan bij de Ordedienst en verrichtte op het algemeen hoofdkwartier belangrijk administratief werk. In April 1944 werd zij gearresteerd bij een poging om in opdracht van de Chef van de Staf van de Ordedienst belangrijke berichten naar Engeland over te brengen en bracht een half jaar in concentratiekampen door, waardoor haar gezondheid een gevoelige klap kreeg. Na haar ontslag uit het kamp trad zij opnieuw in functie bij het algemeen hoofdkwartier van de Ordedienst.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Driebergen op 9 juni 1954
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 227 ; Six blz. 59,64,73,81-82,100,141 ; De Gelderlander, 10 juni 1954 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Köhler, N.Th.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 30 april 1942
   Dienstplichtig soldaat

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welken overtocht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands, groote gevaren waren verbonden.

Bron: BL/BK blz. 261