Terug naar Decorati
Terug naar de index

Ket - Klijzing

Ket, Jan

Geboren op 14 januari 1914.
Legernummer 14.01.14.002.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als vooraanstaand lid van de verzetsgroep Aalten die zich op schier elk gebied bewoog waar aan de bezetter afbreuk kon worden gedaan. Na zijn arrestatie door de S.D. (Sicherheits Dienst) wist hij op gedurfde wijze te ontsnappen tijdens het vervoer naar Vught; onmiddellijk ging hij door met het verzetswerk en nam een werkzaam aandeel in de zogenaamde “wapendroppings”. Hij gaf persoonlijk leiding bij de instructie aan verzetsstrijders in de behandeling der wapens en oefende op militaire leest.
In opdracht van zijn commandant zocht hij contact met het Canadese leger bij Grave, waartoe hij door de linies ging.
Na de bevrijding van de Achterhoek kon hij een volledig geoefend verband ter beschikking stellen, hetwelk in het “Dutch National Battalion” werd opgenomen en waarin hij na enige tijd als compagniescommandant optrad; hij verwierf zich als zodanig de lof der geallieerde troepenaanvoerders.

Bron: VHK blz. 143 ; met dank aan de heer B. Keers

Ketel, David

Geboren te Driebergen op 15 juni 1913. Overleden te Chesières, Zwitserland, op 15 mei 2006.
Oud-ambassadeur.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Reserve-kapitein der Infanterie voor Speciale Diensten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 203 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 17 mei 2006

Ketelaar, Harm

Geboren te Assen in 1913.
Res-kapt.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt in het stadhuis te Assen op 24 juni 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Wikipedia ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Ketting, Jaap

Bekende onderscheidingen: BL,VK,OHK.3,OV.3

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Militie-sergeant der eerste klasse-vlieger-mitrailleurschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Deel uitmakende van de bemanning eener patrouille zware bommenwerpers en optredende als 2e bestuurder-mitrailleurschutter vele malen deelgenomen aan succesvolle bombardementen op vijandelijke schepen en daarbij hoewel zelf gewond, door moedig en vastberaden optreden bij herhaling aanvallende vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten.

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 22 februari 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft gedurende de oorlog met Japan, met moed en volharding,als lid van een vliegtuigbemanning,in de periode 1943-1945, tenminste drie en veertig opdrachten met een totaal van 258 operationele vlieguren, onder zware vijandelijke afweer, met goede resultaten uitgevoerd en hierbij de vijand aanzienlijke verliezen aan personeel en materiel toegebracht in het gebied van 122°-138° Oosterlengte en 3°-13° Zuiderbreedte.

Bron: BL/BK blz. 226 ; VK blz. 146,235 ; Decorare 19 blz. 25-27

Keuker, J.K.F.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 December 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239 ; K.P.M. blz. 324

Keulemans, D.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 17 mei 1941
   Vijfde machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Mijdrecht'

omdat deze als leden van de bemanning van een koopvaardijschip moedig en beleidvol optraden, mede als gevolg waarvan een vijandelijk schip tot zinken werd gebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 88 ; BL/BK blz. 244

Keulen, S. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Keuter, Albert

Geboren te Blokzijl op 7 januari 1892. Omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen op 10 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Doopsgezind predikant te 's-Gravenhage
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 102-103 ; www.ogs.nl

Keijl, P.J. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Soldaat der Vechtwagens van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 226

Keyser, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 15 mei 1941
   3e Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Tuva'

Bron: Koopv. blz. 10,48

Keyzer, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Korporaal-machinist (11705) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 260

Keyzer, J.C. de

Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.3,B.Med.

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Stoker-olieman (13161)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker-olieman (13161)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 162,260 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kieboom, Cornelis Willem

Geboren te Amsterdam op 5 mei 1896. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol (Java) op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950 (postuum)
   Employé bij het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 140

Kieboom, E.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 24 augustus 1940
   Tweede machinist ter Koopvaardij

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten:
als opvarenden van het Nederlandsche motorschip “Omlandia”, welk schip - op den 8sten Augustus 1940 in verband met vijf andere schepen op weg zijnde van Southamption naar Falmouth - aangevallen werd door een twaalftal vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, door niettegenstaande de zware bomaanslagen rond het schip en heftig mitrailleurvuur der vliegtuigen, waardoor het schip zwaar beschadigd werd, op post te blijven en den gezagvoerder ter zijde te staan.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 260

Kiek, Maurits

Geboren op 5 augustus 1909. Overleden in februari 1980.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,VHK,MoF,KMC,LII.5p,BOK.p,MWB

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Wassenaar

Maurice Kiek, Dutch civilian fought most couragously for the cause of liberty rendering aid of exceptional importance to members of the American and British armed forces who were evading capture in the enemy-occupied countries of Europe. The courage, bravery, and exceptional devotion to the common cause of freedom displayed by this person in undertaking such hazardous duties, knowing the price to be paid if apprehended, were a definite contributing factor to the termination of hostilities in this theater, meriting the highest degree of praise.

   Het officiële MoF-rapport over M. Kiek luidt als volgt:

When the war broke out Kiek lived in Belgium. After the surrender he came into contact with the Belgian underground organizations. Registered as a Rhine-shipper, he regurlarly travelled through the occupied districts and collected military datas, which were sent to England. At the end of 1941 the German counter-espionage got on his track and he could scarcely escape an arrest. Bills with a photo were sticked in Belgium, promising a prize of Frs. 100.000. Kies escaped to Holland, where he continued his work. At the beginning of 1942 his position became untenable. A second attempt to arrest him failed at the last moment, however, his mother was arrested and sent to a concentrationcamp; she never returned. Kiek decided to go to England in order to continue his work. Via Belgium, France, Switzerland, Spain, Portugal, South America, Curacao, United States and Canada he arrived in England in the earlier part of 1943.

Via the Dutch Intelligence Service he worked for the Eng.Int.Service.
He freely went back for this service to the occupied districts. Dropped in France near the Belgium borders under difficult circumstances, he reached Brussels and arranged an escapeline, radio-contact with England and contact between Dutch and Belgian organizations.

Kiek was arrested on the 5th of Sept '43 at Brussels some days before his return to England. Kiek agreed with the plan to cooperate with the Germans, however he warned London (when he had the first radio-contact) that he was arrested. The so called Security checq was not given by him to the Germans.

On the 11th of May 1944 he was sentenced to death at Brussels by the "Kriegsgericht der Luftwaffe." 27 Pilots, among who several Americans, were helped by him, either direct or indirect. All of them safely arrived in England.

After his condemnation he was placed at the disposal of the German instantion which had asked for his arrest in 1941. By the fact that the allied troops had landed in the meantime in France the prisons in Belgium were vacated. Via several camps and prisons Kiek was liberated by the Americans on the 23rd of April 1945 at Amberg.

Ridder in de Orde van Leopold II met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Wassenaar

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Mechanical Engineer, Ghent

Bron: BL/BK blz. 260 ; VHK blz. 144 ; Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952 ; Nieuwe Leidsche Courant, maandag 18 februari 1980, blz. 3 ; met dank aan de heren J. Howes en P. Verstraeten!

Kiel, Gustav Karl Philipp ('Gustaaf')

Geboren te Etzenhausen-Dachau (Duitsland) op 26 augustus 1913. Overleden te Beekbergen op 28 oktober 2013.
Bekende onderscheidingen: VK,DIG,DIV

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als bestuurder van een D XXI vliegtuig van het vliegveld Ypenburg opstijgende een groot aantal vijandelijke vliegtuigen aan te vallen, waarbij hij de motor van een vijandelijk transportvliegtuig in brand schoot.
Voorts nadat hij een afdeling vijandelijke jagers had aangevallen tot zijn munitie was verschoten en hij mede wegens benzinegebrek op het vliegveld Noordwijkerhout moest landen, aldaar op-nieuw op te stijgen en, hoewel zonder munitie, weer naar het vliegveld Ypenburg te vliegen, waarbij hij bij een aanval van vijf vijandelijke jagers boven Wassenaar werd neergeschoten en zwaar werd gewond.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Kiela, G.

Geboren te Alblasserdam op 16 januari 1914. Gesneuveld te Rijswijk op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, behorende tot de 4e Compagnie van het IV Depôt Bataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was veroverd, te helpen hernemen, op voorbeeldige wijze aan de strijd deel te nemen.
In het bijzonder door bij de aanval op dit vliegveld, waarbij de sectie, waartoe hij behoorde, onder zwaar vijandelijk vuur over nagenoeg geheel open terrein moest aanvallen, niettegenstaande er doden en gewonden vielen, aan de aanval tot zeer dicht nabij de hoofdingang van het vliegveld met durf deel te nemen en de hem gegeven opdrachten met volkomen toewijding uit te voeren.
Voorts door, toen de sectie aldaar niet langer kon standhouden en bevel had onvangen om terug te trekken, met zijn cadet-vaandrig-sectiecommandant de terugtocht van de sectie te dekken, totdat hij sneuvelde.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kielstra, mr. Jan Marinus

Geboren te Amsterdam op 27 juli 1915. Overleden te Wassenaar op 1 oktober 1972.
Raadadviseur kabinet minister-president.
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door als leider van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland gedurende lange tijd tot aan de bevrijding met grote voortvarendheid en kennis van zaken een deel van de militaire berichtgeving te verzorgen.
Voorts door zich in verbinding te stellen met uit Engeland uitgezonden agenten, langs radiografische weg zijn berichtgeving te versnellen en geregeld steun te verlenen aan in bezet Nederland werkende agenten, welke steun hem uit Engeland was gevraagd.
Tenslotte door in April 1944 zelf van bezet Nederland naar Zwitserland te reizen om een bestaande weg waarlangs rapporten en andere gegevens werden verzonden nog beter te organiseren, welke weg tot Augustus 1944 zeer goed heeft voldaan.
Door dit optreden bijzonder belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   22 november 1947
   Civilian

Bron: BL/BK blz. 227 ; NA 1985 blz. 363 ; met dank aan de heren J. Howes en B. Keers

Kiepe, Pierre Casimir

Geboren te Koetaradjah, Atjeh, op 8 augustus 1914. Overleden te London, Verenigd Koninkrijk, op 26 juli 1991.
OMSD.3 (28-08-1934), OMSD.2 (28-08-1936), OMSD.1 (16-08-1945), LTZ(T)1 (01-01-1949), e.o. & LTZ(T)1 KMR (01-12-1952), e.o. 01-10-1959.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK.3,OHK.2,XX,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 56 van 22 augustus 1946 (3e toekenning)
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der eerste klasse, bij de Onderzeebootdienst

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945 (2e toekenning)
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 2 maart 1944
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 15'

Bron: BL/BK blz. 72,260 ; Wo.2336 ; T.1438 ; NKM 1947 blz. 100

Kiewiet, Paul

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door bij een aanval van laagvliegende vliegtuigen op het vliegveld BERGEN (NH) op 10 Mei 1940 te midden van mitrailleurvuur en invallende bommen als eenige van een min of meer gedemoraliseerd bewakingsonderdeel zijn mitrailleur tegen deze vliegtuigen te blijven bedienen totdat dit wapen weigerde.

Bron: BL/BK blz. 227

Kiewiet de Jonge, E.J.C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Kikkert, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Kilat

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Inheems burger, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Bron: BL/BK blz. 227

Kingma, Gerrit

Geboren te Burgum op 26 augustus 1912. Overleden te Heerenveen op 24 januari 1996.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941 ; later ingetrokken en vervangen door een Bronzen Leeuw
   Sergeant-machinist zeemilicien (5906z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende daden in tijd van oorlog tegenover den vijand voor het Vaderland bedreven, t.w. op 20 Mei 1940, als hoogste in rang van het machinekamerpersoneel, behoorende tot een zich te Ostende bevindend detachement der Koninklijke Marine, dat twee kleine Belgische motorvisschersvaartuigen toegewezen kreeg om mede naar de Duins over te steken, door zijn bekwaamheid, volharding en bezielend voorbeeld voor het overige machinekamerpersoneel – en dit onder meerdere vijandelijke bomaanvallen – er in geslaagd om de motor van een dezer vaartuigen, welke spoedig na vertrek in onbruikbaren staat kwam te verkeeren, met zeer gebrekkig gereedschap een zoodanigen staat van bruikbaarheid te geven, dat met het vaartuig het detachement der Koninklijke Marine naar een Engelsche haven kon worden overgevoerd,
voorts als opvarende van Hr.Ms. motorboot “M 73”, welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 227 ; Leeuwarder Courant, 26 januari 1996 (NB.: claimt BL en BK)

Kingma, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-machinist (18035)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: met dank aan de heer H.J. Huisman

Kingma, Marten

Geboren op 21 juli 1893. Overleden te Beetsterzwaag, 9 december 1965
Bekende onderscheidingen: KV,MoF

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend bij het verlenen van hulp aan en het vervoeren van een groot aantal leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die in de zomer van 1944 in de NOORD-OOSTPOLDER dan wel elders in het Noorden des lands tengevolge van de oorlogshandelingen waren gedwongen per valscherm te landen.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Vollenhove

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Leeuwarder Courant, 11 december 1965

Kist, Cornelis Louis ("Loek")

Geboren te Bandoeng op 19 juli 1916. Geëxecuteerd te Leusden op 24 juni 1943.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949 (postuum)
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 227 ; KNIL blz. 57 ; Six blz. 43,141 ; www.ogs.nl

Kist, Jan Christiaan

Geboren te Leiden op 22 september 1913. Overleden te Rawicz, Duitsland, op 31 januari 1944. (volgens Wo.2353 gefusilleerd in september 1944 onderweg naar het concentratiekamp Mauthausen)
Sgt.Adb.Zeedienst, e.o. 30-09-1933.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 260 ; Wo.2353 ; www.ogs.nl (claimt alleen KV)

Kits van Heijningen, A.H.

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (02-11-1945), res-eltn.d.Inf. (15-03-1948), res-kapt.d.TD. (01-04-1952).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 227 ; NRLL 1956 blz. 291

Klaassen, Adriaan Willem

Geboren te Breskens op 9 maart 1917. Omgekomen boven Lisieux, Dépt. Eure (Frankrijk), in de nacht van 12 op 13 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Matroos der eerste klasse (15660)

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235 ; www.ogs.nl

Klaveren, J. van

Hoofdwerktuigkundige ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 29 van 3 juli 1945 (2e maal)
   Hoofdwerktuigkundige ter Koopvaardij

die als hoofdwerktuigkundige van het eenige, bij de landingen op het eiland betrokken, Nederlandsche m.s. “JANSSENS”, van groote toewijding en plichtsbetrachting blijk gaf bij de deelneming van dit schip aan deze landingen, alsmede moedig optrad bij het vervullen van zijn plichten in de machinekamer tijdens herhaalde en hevige luchtaanvallen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 5 van 16 oktober 1943
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij

die als hoofdmachinist van het m.s. “JANSSENS”, dat tijdens de evacuatie van Nederlandsch-Indie, varende onder de Javakust, door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden op uitstekende wijze leiding gaf aan het Marine-personeel belast met het werktuigkundige gedeelte van het m.s. “JANSSENS”, mede tengevolge waarvan het m.s. “JANSSENS” alsmede de opvarenden veilig te Australie aankwam en het schip voor de Geallieerde oorlogvoering behouden bleef.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042, 2.16.32 inv. 205 ; K.P.M. blz. 324 ; Koopv. blz. 10,31

Kleekamp, Paulus Adriaan

Geboren te Amsterdam op 28 september 1890. Overleden in het Kommando Sandbostel, Neuengamme, op 1 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Handelaar in olie en vetten

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren der bezetting toen hij zijn woning openstelde voor de ondergrondse werkers; onder andere heeft hij zes maanden lang, in 1944, de staf van een belangrijke organisatie gehuisvest, met alle gevaren van dien.
Door verraad is tenslotte arrestatie gevolgd van de gehele familie bestaande uit vader, moeder en 4 kinderen; hiervan hebben de vader en de twee oudste zoons hun leven moeten laten in het concentratiekamp.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kleeringh van Beerenbergh, Onno Frederik Wilhelm

Geboren te Bangil op 18 mei 1914. Overleden te Leidschendam op 6 december 1996.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Wachtmeester van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 119616)

Bron: VOA blz. 98-99

Kleffens-Horstmann, mevrouw M.H. van

Zie Horstmann, M.H.

Kleian, Jan P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9040

Kleiman, Leendert

Geboren te Hellevoetsluis op 25 december 1907.
OMSD.3 (18-08-1928), OMSD.2 (18-08-1930), OMSD.1 (01-12-1941), LTZ(T)1 (01-01-1949), pensioen 1 oktober 1950.
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.3,OV.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944 (2e toekenning)
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XV'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 2 september 1942
   Officier Marinestoomvaartdienst der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 261 ; Wo.2136 ; T.1411 ; NKM 1968 blz. 348

Klein, ir A.J.

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Art. (01-12-1939), res-eltn. (17-09-1947), res-kapt.d.TD. (01-02-1949).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 261 ; NRLL 1956 blz. 291

Klein, S.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Kleisen, Gerrit Wiechert

Geboren te Apeldoorn op 9 september 1917. Gefusilleerd te Overveen op 6 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1941 tot 1944 in het verzet. Hij heeft van 1941 tot 1943 en groot aantal leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en ontsnapte krijgsgevangenen over de grens gebracht en verder geleid.
Hij heeft gedurende deze periode verscheidene malen, ten behoeve van een belangrijke Nederlandse inlichtingendienst, documenten overgebracht op het traject BREDA - ANTWERPEN - BRUSSEL.
Hij heeft, nadat hij door ’s vijand optreden was gedwongen onder te duiken en te verhuizen, zijn verzetswerk in een K.P. (Knokploeg)-groep van de ACHTERHOEK voortgezet waar hij eind April 1944 gevangen werd genomen, waarna hij begin Juni daaraanvolgend werd gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 145 ; www.ogs.nl

Klerk, A.P. de

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx,BK

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Kwartiermeester (6672)
   Wegens:

Het zich onderscheiden aan boord van Onzen mijnenveger "Jan van Gelder" door de wijze waarop hij gedurende 5 maanden de functie van chef d'equipage heeft waargenomen en de voorbeeldige wijze waarop hij zijn dienst als richter bij de achtermitrailleur a.l. heeft verricht.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 juni 1942
   Bootsman (6672)
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd en in het bijzonder in de periode October 1941 - Februari 1942 als chef d'equipage en onderofficier op het mijnenveegdek van Onzen mijnenveger "Jan van Gelder" blijken geven van moed, buitengewone toewijding en plichtsbetrachting onder vaak zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden tijdens mijnenveegoperaties tegen den vijand.

Bron: BL/BK blz. 261

Klerk, P. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Matroos der eerste klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 261

Klerks, Jules Herman Eduard

Geboren te Batavia op 24 april 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 13 november 1975.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Gevangenis-opzichter van de Struiswijkgevangenis te Batavia

Bron: VOA blz. 164-165

Kleyman, Willem (Kleiman?)

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Ensign (11563), Royal Netherlands Army, 1106 Company (General Transport)

From among the 2,450 ORs of the Royal Netherlands Transport Column which has been serving since its formation as part of 21 Army Group, and which has rendered great service to the British Army in providing transport services which made rapid advances possible, Ensign KLEYMAN has been selected as one of the most outstanding.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [337]

Kleyn, Adriaan van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als bedieningsman van een stuk 8 staal, hetwelk in een open gevechtsopstelling was geplaatst, in het gevecht bij St. AGATHA aan de Maas, onder zeer zwaar vijandelijk vuur, deze vuurmond op onverschrokken wijze, gedurende geruime tijd te bedienen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kleijnenberg, Ernst August

Geboren te Vlaardingen op 23 augustus 1903. Overleden te 's-Gravenhage op 9 augustus 1979.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Employé bij de Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij

Bron: VOA blz. 243-244

Kliest, Aart Johannes

Geboren op 12 januari 1920.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Apeldoorn

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   27 november 1947
   Civil Servant, Apeldoorn

Bron: VHK blz. 145 ; met dank aan de heer J. Howes

Klinge, Jacob

Geboren te Maassluis op 30 mei 1886. Overleden aan boord van de sleepboot 'Roode Zee', in Het Kanaal, op 24 april 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 juni 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van de sleepboot 'Roode Zee'

Bron: Koopv. blz. 10,43 ; www.ogs.nl

Klink, A.J. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 227

Klinkers, Hendrik

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als zware-mitrailleurschutter bij de bezetting van kazemat 61 bij de verdediging van de brug bij de sluis te BORN aan het Julianakanaal, tegen een verraderlijke aanval, ondanks talrijke voltreffers van de vijandelijke artillerie op deze kazemat, op onverschrokken wijze en met groot succes de zware mitrailleur te bedienen en te blijven standhouden, totdat een voltreffer door het schietgat de bezetting van de kazemat buiten gevecht stelde en hem verwondde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kloeg, Reinier David

Geboren te Rotterdam op 23 februari 1908. Overleden te Utrecht op 15 maart 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951 (postuum)
   Student theologie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het ondergronds verzet tijdens de eerste jaren der bezetting tot zijn arrestatie in April 1943 als lid ener geheime inlichtingengroep, die zich tevens bezig hueld met de verzorging en het transport van ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen.
Hij heeft inde jaren van zijn activiteit baanbrekend werk verricht en werd door degenen, die hem kenden en met hem hebben gewerkt, als een der steunpilaren van het verzetswerk beschouwd.
Hij heeft zijn arbeid ten behoeve van de geallieerde oorlogvoering tenslotte met de dood moeten bekopen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kloezeman, W.A. (J.A.?)

Bij het No. 4 Commando, gedetacheerd als liaison bij de 505th P.I.R., U.S. 82nd Airborne Division (09-1944).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 17 September 1944, ingedeeld bij de 82e American Airborne Division, na nabij GROESBEEK te zijn geland, zich zeer verdienstelijk te maken als tolk en contactman met de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en op 19 September d.a.v. deel te nemen aan de poging om MOOK op de vijand te heroveren.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk vuur nabij WESTKAPELLE te landen en op 3 November d.a.v. onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, werd gewond.

Source: BL/BK blz. 261 ; Decorare 8 blz. 35 ; met dank aan de heer B. Keers

Kloos, Jan P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Reserve-sergeant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235

Klooss, Barend

Geboren te Rotterdam op 22 oktober 1913. Gefusilleerd in het concentratiekamp Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 261 ; www.ogs.nl

Klooster, B.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Oosterwolde

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Klooster, Jan ten

Geboren te Hoogeveen op 16 februari 1883. Omgekomen op de Roode Zee op 26 mei 1941.
Bekende onderscheidingen: HO.5a,BL,XX,Mk,MBE,DSC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 40 van 16 januari 1947 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Costa Rica' van de K.N.S.M.

Distinguished Service Cross (GB)
   3 juni 1941 (postuum)
   Captain, Master of the m.v. 'Costa Rica'

Bron: BL/BK blz. 227 ; Easton 2009: 145 ; NOKM 1929 blz. 60, 323 ; Koopv. blz. 51 ; De Nederlandsche Ridderorden, blz. 875 ; London Gazette, 3 juni 1941 ; www.ogs.nl ; onderscheidingen zijn in de collectie van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden

Kloosterhuis-Neeb, mevrouw Maria Louise

Geboren te Weltevreden op 2 december 1902. Overleden te 's-Gravenhage op 16 maart 1969.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 38 van 5 november 1954 ; uitgereikt in december 1954 te 's-Gravenhage door ir. Feber
   Burger

Bron: VOA blz. 261 ; Algemeen Handelsblad, 31 december 1954

Kloosterman, P.

Geboren op 12 april 1893.
Legernummer 93.04.12.001 ; res-kapt.d.NatRes. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich reeds in November 1940 beschikbaar te stellen voor het inwinnen van militaire gegevens omtrent de vijand in ZEELAND, zich later tot dit doel aan te sluiten bij een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied, waarbij hij tot de bevrijding van ZUID-BEVELAND optrad als algemeen leider van ZEELAND en als commandant van de Groep ZUID-BEVELAND en onder het aanvaarden van grote risico’s als zodanig vele belangrijke inlichtingen te verzamelen en door te geven.
In het bijzonder door, toen eind October 1944 Geallieerde treoepen ZEELAND naderden, verbinding daarmede te zoeken en te verkrijgen en deze troepen gegevens omtrent vijandelijke artillerie opstellingen door te geven.
Voorts door, toen eind October 1944 Geallieerde strijdkrachten bij ’s HEER ABTSKERKE (ZUID-BEVELAND) met een peloton carriers waren aangekomen, zich daarbij aan te sluiten en gegevens te verstrekken omtrent vijandelijke opstellingen in de onmiddellijke nabijheid, waarbij hij onder vijandelijk pag. vuur geraakte toen deze afdeling tot de aanval overging.
Tenslotte door daarna Geallieerde troepen op ZUID-BEVELAND inlichtingen te blijven verstrekken en met deze troepen op te rukkennaar het Sloe om aldaar een nagenoeg onbekende waadbare plaats aan te geven om een verrassende aanval op WALCHEREN te kunnen uitvoeren.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: NRLL 1956 blz. 392 ; met dank aan de heer B. Keers

Kloosterziel, Hendrik

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Groningen

Kloote, Dirk

Geboren te Zierikzee op 16 februari 1886. Vermist sinds 11 november 1943.
Bekende onderscheidingen: BMM.g

Maritieme Oorlogsmedaille 1940-1945 met gesp (B)
   6 mei 1944 (postuum)
   Vierde machinist, aan boord van het Belgische schip 'Carlier'

Heeft het leven verloren door vijandelijke actie in zee, na gedurende meer dan 2 jaar de gevaren der zeevaart in oorlogstijd getrotseerd te hebben aan boord van schepen onder Belgische vlag.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 788 ; Vos blz. 210 ; Koopv. blz. 53 ; met dank aan dhr. P. Verstraeten

Klop, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der derde klasse (15858)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 261

Kloppers, Rudolf Karel

Geboren in 1890.
Res-tltn.d.Art. (01-12-1913), res-eltn. (01-12-1917), res-kapt. (01-12-1928).
Bekende onderscheidingen: XXX,Mk,OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel (5187), Royal Netherlands Army, 5 Netherlands HQ Canadian Royal Army Service Corps

This Officer is the Commander of the Royal Netherlands Transport Column of 6 G.T. Coys, which he raised, trained and commands. This column has provided invaluable transport assistance to 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; NRL 1939 blz. 269

Kluis, ds. Aalbert Teunis Willem de

Geboren te Nijmegen op 26 november 1897. Overleden te Voorburg op 24 augustus 1980.
Predikant te Serooskerke (W.) (1929-1932), Vlissingen (1932-1935), Rotterdam (1935-1945); Hoofd-legerpredikant (1945-1962)
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,BK,DKRK3945

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Hoofdlegerpredikant

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door van 11 Mei 1940 af op moedige wijze per rijwiel te ROTTERDAM verschillende in de strijd gewikkelde troepenonderdelen, zowel Landmacht als Mariniers, op te zoeken, hun geestelijke verzorging te verlenen en moed in te spreken, o.a. de troepen die zich in het Maasstation bevonden, welk station in de morgen van 11 Mei 1940 door de vijand uit de lucht was gebombardeerd en welk station steeds onder vijandelijk vuur van de Zuidoever van de Maas lag.

Dansk Røde Kors Minde tegn for Krigshjaelpearbejde 1939-1945 (DK)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Hoofd-legerpredikant

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Klusman, zuster Leonore Henriëtte

Geboren te Semarang op 2 maart 1901. Geëxecuteerd te Kampong Tjongkrong op 6 juni 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Zendingzuster te Bondowoso

Bron: VOA blz. 59 ; www.ogs.nl

Kluwen, J.

Bekende onderscheidingen: BK,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Hoofdmachinist aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Distinguished Service Cross (GB)
   ?
   Chief Engineer, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 253,758 ; BL/BK blz. 261 ; Koopv. blz. 51

Kluyve, mr. J.J.J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 December 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend bij het verlenen van hulp aan en het vervoeren van een groot aantal leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, die in de zomer van 1944 in de NOORD-OOSTPOLDER dan wel elders in het Noorden des lands tengevolge van de oorlogshandelingen waren gedwongen per valscherm te landen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Klijn, I.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 5 van 26 augustus 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Eerste stuurman

Die als eerste stuurman van het .s.s "FARMSUM", dat den 7en December, 1940, kort na het invallen van de duisternis, in den Noord-Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd en daardoor zonk, uitzonderlijke moed en geestkracht, benevens een boven alle lof verheven beleid toonde bij het bevel, gedurende tien dagen, tijdens zeer zwaar weder, over een open reddingsloep, zoodat tenslotte zeventien van de oorspronkelijk negentien opvarenden behouden door een Engelsch oorlogsschip konden worden opgenomen.

Bron: Meijer (1990), p. 227 (geeft naam als J.T. Klijn) ; Vos blz. 149,187,204 ; Koopv. blz. 5,29 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Klijn, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der derde klasse zeemilicien (90504Z) der Koninklijke Marine

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Klijzing, F.J.

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Colonel, Royal Netherlands Army

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1