Terug naar Decorati
Terug naar de index

Kaar - Kessler

Kaar, Cornelius van het

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (4264), Royal Netherlands Army, attache dto HQ 43 Division

Lt Van het KAAR has been attached to HQ 43 Div, as Dutch Liaison Offr, from 13 Feb 44, until the end of hostilities in Europe. Whether functioning as an interpreter, or as a Liaison Offr, his work has been outstanding. At all times, by night or by day, he has carried out every task given to him, with cheerful willingness, initiative and resource. His aid and assistance, so enthusiastically given, have been most invaluable in overcoming the many inherrent difficulties of a British Division fighting on the continent.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [333]

Kabiay, Bastiaan

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie te Hollandia

Bron: VOA blz. 268

Kadt, Sidney Rudi de

Geboren te Heemstede op 8 april 1920. Overleden te Vogelenzang op 5 januari 2013.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,VHK,OV,IV.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; Heuvel et al. (1985), p. 141 ; overlijdensadvertentie

Kafiar, Josias

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Dorpshoofd van Mankbos op Biak (Warsa)

Bron: VOA blz. 268

Kahn, Hans

Bekende onderscheidingen: BK,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 6 december 1940
   Dienstplichtig sergeant van van het Korps Motordienst

voor uitstekende daden, in tijd van oorlog voor het vaderland bedreven, te weten,
als commandant van een bewakingsdetachement met groot beleid en onverschrokkenheid ondanks vijandelijk mitrailleurvuur en bombardementen door vijandelijke vliegtuigen verschillende belangrijke opdrachten tot het begeleiden van militaire transporten volbracht; zich gedurende straatgevechten en bij het doorzoeken van huizen, waarin vijandelijke elementen vermoed, moedig en doortastend gedragen en door tactvol optreden het onnoodig vergieten van bloed voorkomen, en zich eigener beweging naar Engeland begeven.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Chief Section G-4 Staff C.N.F. Ordnance and supply to SHAEF requirments.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [319]

Kaijadoe, H.A.J.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Gevangenbewaker te Medan

Bron: VOA blz. 98

Kalalo, J.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949 (postuum)
   Burger, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Bron: Meijer (1990), p. 226 (NB.: staat niet vermeld op de site van de Oorlogsgravenstichting)

Kalf, Jacob

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 bij een aanval op vijandelijke luchttroepen nabij ZOETERMEER, waarvoor hij zich vrijwillig had gemeld; heeft met veel beleid en zelfopoffering een achtergebleven gewonden soldaat, onder hevig vuur van den vijand gered.

Bron: Meijer (1990), p. 226

Kalishoek, J.F.

Gezagvoerder ter Koopvaardij bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 25 januari 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 240 ; K.P.M. blz. 324

Kalkman, Jan

Geboren te Den Briel op 10 augustus 1892. Overleden te Vlaardingen op 4 november 1972.
Gehuwd te Maassluis op 3 juni 1920 met Neeltje Poldervaart.
Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,OHK.3,MBE,DSC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 20 mei 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van de sleepboot "Schelde", sedert ons land in den oorlog betrokken is, onder gevaarvolle omstandigheden, moedig en beleidvol optrad, alsmede groote plichtsbetrachting betoonde bij het, onder leiding van de Britsche Admiraliteit uitgevoerde bergingswerk, tengevolge waarvan waardevolle scheepsruimte voor de geallieerde oorlogsvoering behouden bleef.

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1943
   Captain, Master of the tug 'Schelde'

  In heavy weather a floating dock, which was in tow of two tugs, broke away. Repeated efforts by the tugs to take her in tow again failed, and the dock was drifting rapidly towards the rocks nearby.
  Captain Kalkman realised the danger of the situation. With great skill he brought his tug alongside the dock, made fast his lines and then towed her clear of danger.
  In the very bad weather conditions obtaining, high qualities of courage and leadership were required, and but for Captain Kalkman’s action, the dock would have been lost.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 770 ; Koopv. blz. 10,44,51 ; Genealogie Kalkman

Kalter, Andries

Geboren te Rotterdam op 11 november 1904. Gesneuveld bij een Duitse inval te Zwolle op 28 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 4 van 7 december 1951 (postuum)
   Groothandelaar in groenten en aardappelen te Emmen

Bron: VZK blz. 100 ; www.ogs.nl

Kam, P. de

Geboren op 30 augustus 1914.
Legernummer 14.08.30.000 ; res-tltn.d.Inf. (01-12-1939), res-eltn. (11-09-1947), res-kapt. (01-02-1949).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Reserve-kapitein van het Wapen der infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als verbindingsofficier aan de Staf van gewest 15 O.D. (Ordedienst)-Zeeland gedurende de bezettingstijd. Hij organiseerde de verzetsbeweging en koos de juiste mensen uit voor de belangrijke posten in het gewest.
De radiodienst met geheime zenders in de verschillende districten kwam door zijn bemiddeling tot stand en bewees gewichtige diensten in de tijd dat de geallieerde troepen door Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland naar WALCHEREN oprukten, zodat militaire inlichtingen konden worden verstrekt, die voor de oorlogvoering van belang waren.
Toen de geallieerden in DOMBURG stonden, heeft hij zich per boot van MIDDELBURG daarheen begeven om contact op te nemen, hetgeen groot risico meebracht.

Bron: NRLL 1956 blz. 87 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Kam, M.P. de

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-torpedomaker (10304)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-torpedomaker (10304)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 259 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kambey, A.B.S.

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Menadonees sergeant der tweede klasse (20276) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als groepscommandant zoowel op den 10en Februari 1942 in het gevecht om Dilly, als op den 18en September 1942 in het gevecht bij Leber, (beide Portugeesch Timor) aan den overmachtigen vijand zware verliezen toegebracht.

Bron: Hartman (2002), p. 77 ; Meijer (1990) p. 259 (NB.: geeft naam als Kambei)

Kamerling, Abraham

Geboren te Oude Tonge op 22 januari 1916. Overleden nabij Poetoessibau op 28 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948 (postuum)
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; www.ogs.nl

Kamman, Johan Hendrik

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Netherlands Military Mission to HQ 21 Army Group

Captain Kamman has acted as second in command to the Head of the Netherlands Military Mission to HQ 21 Army Group since August 1944.
He is a first-class officer, extremely capable, energetic and conscientious and possesses great charm and intelligence. He has done invaluable work throughout this period on every type of task between HQ 21 Army Group and Royal Netherlands Brigade (Princess Irene).

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [315]

Kamp, Arnoldus J.M.

Geboren op 5 januari 1925.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Delft

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 141 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Kamp, D.C. van der

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 12 en 13 Mei 1940 als commandant van drie sectiën van een compagnie infanterie bij het verdedigen van het vak “Maasstation” te ROTTERDAM en aan deze verdediging onder voortdurend zeer goed gericht vijandelijk vuur van de Zuidelijke oever van de Maas op voorbeeldige en bezielende wijze te blijven deelnemen. In het bijzonder door op 12 Mei 1940, toen kort na het door zijn compagnie aflossen van de bezetting van het vak “Maasstation” dit station door vijandelijke vliegtuigen werd gebombardeerd, waarbij vele doden en gewonden vielen waardoor een paniek ontstond, met groot gevaar voor eigen leven de orde te herstellen.
Voorts door onder het zich herhaaldelijk bloot stellen aan vijandelijk vuur zijn onderdeel, hetwelk op 12 en 13 Mei 1940 onder grote ontberingen de strijd moest volhouden, steeds met nieuwe moed te bezielen. Tenslotte door, toen hij in de vroege morgen van 14 Mei, na nauwelijks enige uren te hebben gerust, met het gedeelte van de compagnie, dat daartoe in staat was, opnieuw aan het Maasstation was ingezet tot het weder herstellen van de oorspronkelijke toestand, zich niet alleen hiervan met voortvarendheid onder ’s vijands vuur te kwijten maar daarna ook verder uit eigen initiatief te trachten ook in de richting van de Maasbruggen hulp te verlenen en daarheen nog steeds onder ’s vijands vuur over de Oosterkade op te rukken.
Door dit optreden in hoge mate er toe bij te dragen niet alleen dat de stellingen in dit gebied op 12 en 13 Mei en in de morgen van 14 Mei konden worden gehandhaafd maar ook dat vijandelijke overgangspogingen over de rivier in de kiem konden worden gesmoord.

Bron: Meijer (1990), p. 226

Kamp, ir.Kars Lucas

Geboren te Valparaiso, Chili, op 15 december 1912. Gefusilleerd te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in begin 1942 aanvankelijk optredend als koerier van een belangrijke inlichtingendienst, spoedig een van de voornaamste medewerkers van zijn groep te worden, vele goede medewerkers aan zijn groep toe te voegen en zich zeer actief te tonen op het gebied van het voorbereiden van koerierslijnen, waarlangs de verzamelde gegevens moesten worden vervoerd.
Vervolgens door een camouflage-vorm voor rapporten, welke van bezet gebied de Geallieerden moesten bereiken, te ontwerpen, welke vinding van groot belang voor het latere inlichtingenwerk is geweest.
Nadat hij, ondanks zijn voorzorgsmaatregelen, door de vijand in Juni 1942 werd gevangen genomen, werd hij na een langdurig proces ter dood veroordeeld, welk vonnis in Juli 1943 ten uitvoer werd gelegd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kampen, J.H. van

Bekende onderscheidingen: ON.ZEM

Zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 29 april 1947
   Administrateur van Nederland te Zee en Zeemanshuis te Flushing, Long Island

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 107

Kamper, L.

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 september 1949
   Captain (now Lieutenant-Colonel), Dutch Army

The unsavoury task of interpreting Japanese orders which were invariably degrading fell upon this officer. Often an interpreter was punished when misunderstandings (...), though he was not at fault.
Interpreters were able often to persuade the Japanese to reduce working hours and impose mere reasonable tasks on exhausted men. They were involved in all complaints against brutality and often were punished for so-called biased interpretation. Life was a continual strain for them as they were liable to be disturbed at any hour of the day or night by the lowest Japanese sentry.
The task of dealing with un-civilised Japanese who had worked himself up into a general hate was a situation to be faced many times daily.
Under conditions such as these this officer still continued to fight for the rights of prisoners of war and his efforts did much to alleviate conditions in the camp at Thailand.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187

Kamphorst, Peter

Geboren te Ermelo op 24 november 1894. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Wachtmeester-te paard der eerste klasse van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Kamphuis, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Kampinga, Wibbe Arend

Geboren in 1918.
Tltn.d.Inf. (15-08-1940), eltn. (01-01-1945), kapt. (15-05-1948), maj. (31-07-1953), ltkol. (01-05-1959).
Bekende onderscheidingen: OHK.3,OV,XXX,H.1962,MC

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 oktober 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 1 maart 1945
   Lieutenant (517), No. 3 Independent Company, Royal Netherlands Brigade

During the time the R Netherlands Bde has been on active service in Europe, this Officer has shown consistent initiative, courage and leadership in difficult circumstances.
In particularly:-
(i) While in the PORT VIEUX area, he led a patrol across the SEINE into country held by the enemy and of which no details as to strength or dispositions were known. This patrol was carried out with determination and tenacity and proved of value to the Bde.
(ii) In the Ops north of the ALBERT CANAL he carried out a patrol into BOURG LEOPOLD before this town was occupied, in order to contact the Belgian Resistance movement and to obtain information about the strength and dispositions of the enemy. This patrol was also successful and produced both the information and prisoners which were badly needed at the time for the furtherance of successful ops in the area.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [150] ; NRLL 1956 blz. 48 ; NRLL 1974 blz. 54

Kan, Willem Cornelis (“Wim”)

Geboren te Scheveningen op 15 januari 1911. Overleden te Nijmegen op 8 september 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Soldaat der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 214511)

Bron: VOA blz. 129

Kan-Vonk, mevrouw Cornelia Diederika (“Conny”)

Geboren te Amsterdam op 28 april 1901. Overleden te Rheden op 31 januari 1988.
Huwde op 28 juni 1933 te Amsteram met Willem Cornelis Kan.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Burger

Bron: VOA blz. 163

Kann, F. (K.?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als hoofdmachinist van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven opdrachten, zoodat ongeveer 2600 man Britsche troepen in een zeer korte spanne tijds, zonder een enkel ongeval op de begeleidende Engelsche oorlogsbodems in veiligheid konden worden gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 259

Kanters, A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 ; toegekend als zijnde 2e maal, ingetrokken
   Sergeant-schutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Kanters, A.C.H.

Geboren in 1910.
Res-tltn.d.Cav. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1935), eltn. (01-01-1939), ritm. (02-05-1947).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XX

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRL 1939 blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 176

Kapiteijn, H.A.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der eerste klasse (13876), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Kar, Barend van de

Geboren te Amsterdam op 8 september 1913. Overleden te Mauthausen op 3 september 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947 (postuum)
   Transportarbeider, gewezen korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; www.ogs.nl

Karmelk, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der derde klasse (15873)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 260

Karnebeek, Armand van

Geboren in 1909.
LTZ3 (21-08-1929), LTZ2 (21-08-1931), LTZ1 (30-01-1941), KLTZ (01-02-1950), KTZ (01-08-1954), SBN (01-05-1965), VADM (01-12-1961), e.o. (pensioen) 01-10-1967.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BK,OHK.3,OV,XXXV,IM.1948,CVO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 19 december 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: Meijer (1990), p. 260

Karnebeek, Jonkheer Herman Adriaan van junior

Geboren te 's-Gravenhage op 11 november 1903. Overleden te 's-Gravenhage op 13 juli 1989.
Oud-directeur Standard Vacuum Petroleum Maatschappij N.V., oud-voorzitter Nederlandse Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel, oud-voorzitter van het Nederlands Olympisc Comité, honorary member of the International Olympic Committee.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,VOA,J

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Directeur van de Standard Vacuum Petroleum Maatschappij N.V.

Bron: VOA blz. 163-164 ; NA 1975 blz. 342 ; NA 1983 blz. 448-449

Kars, Gerrit E.

Geboren op 28 februari 1903.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ouder-Amstel

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 142

Karsdorp, A.

Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 6 december 1940
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse Koninklijke Marine Reserve

omdat deze als gezagvoerder van het s.s. "DEUCALION" der K.N.S.M. - welk schip op den 4den Juli 1940, in convooi varende met vele andere schepen, aangevallen werd door een groot aantal Duitsche vliegtuigen en daarbij 8 bomtreffers opliep, waardoor het schip tot zinken werd gebracht - een groote kloekmoedigheid heeft betoond door onder het vuur van den vijand leiding te blijven geven aan de navigatie van zijn schip, waardoor hij ernstig werd gewond.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723

Karssen, Hendrik

Geboren te Bodja op 26 april 1918. Overleden te Bandoeng op 22 april 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 15 maart 1948 (postuum)
   Milicien-Matroos der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; www.ogs.nl

Karssen, Karel Bernardus Albertus

Geboren te Koeta Radja op 13 november 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 19 juni 2005.
Algemeen stamboeknummer 91062.
Bekende onderscheidingen: BL,VOA,VHK

Bronzen Leeuw
   ? ; uitgereikt op de Van Ghentkazerne te Rotterdam in 1949
   Sergeant-majoor-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Sergeant-majoor-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Als tweede bestuurder-mitrailleurschutter in vliegtuig-patrouille zware bommenwerpers, moedig en beleidvol optreden, meerdere aanvallen achtervolgende vijandelijke jachtvliegtuigen succesvol afslaan, daarbij onder zeer moeilijke omstandigheden een door gevecht noodzakelijk geworden herstelling aan vliegtuig op doeltreffende wijze uitvoeren, waarna vliegtuig en bemanning behouden bleven en naar basis konden terugkeren.

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant-majoor-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 196,226 ; VOA blz. 97 ; Heuvel et al. (1985), p. 142 ; Brons no. 54, blz. 37

Karssies, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Karthaus, dr. H.R.

Geboren op 15 juli 1893.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Arts

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in het tijdvan van 11 - 16 Mei 1940, toen de bevolking van BREDA bevel had ontvangen te evacuëren en hem was gelast als geneesheer-chirurg te BREDA te blijven, onder zeer moeilijke omstandigheden, met beperkte hulpmiddelen en onder een paniekstemming in de omgeving, geneeskundige hulp te verlenen in het St. Ignatius Ziekenhuis aan ongeveer 200 patiënten waaronder ruim 80 Nederlandse, Franse en Duitse gewonde militairen en daarbij tevens noodoperaties in de schuilkelder van dit ziekenhuis te verrichten, terwijl de stad bovendien door de vijand uit de lucht werd gebombardeerd en een bom in de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis viel.
Voorts door, behalve in voormeld ziekenhuis, nog in een ander ziekenhuis gewonde militaire te opereren terwijl er grote risico’s aan waren verbonden zich op straat te bevinden.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Karwapi, Cornelis

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Kamponghoofd van Doesner (Wandamen)

Bron: VOA blz. 268

Kaspers, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 30 september 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Prins Maurits'

Bron: Koopv. blz. 10,42

Kasteel, dr. Petrus Albertus

Geboren te Zwolle op 4 november 1901. Overleden te Rome op 13 december 2003.
Bekende onderscheidingen: NL.3,GdG.1,EL.3,HGJ.3,MoF.sp

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Willemstad door Admiral W.R. Monroe in oktober 1946
   Gouverneur van Curaçao

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services as Governor of Curaçao, Netherlands West Indies, from July 15, 1942, to August 31, 1945. Applying a high degree of initiative and intelligence to the performance of his vital duties, Dr. Kasteel rendered invaluable service in the successful execution of the combined military objectives of the Aruba-Curaçao Sector of the Caribbean Sea Frontier and in maintaining the efficiency of the supply lines furnishing the war fronts of the United Nations with valuable and necessary petroleum products. By his inspiring leadership, professional ability and tact, Dr. Kasteel contributed immeasurably to the spirit of cooporation and friendship existing between the armed forces of the United States and the Netherlands Government and to the unity of the Allied Military command in this area.

Bron: De Tijd, 2 november 1946 ; overlijdensadvertentie NRC Handelsblad dd. 19 december 2003

Kastein, dr. Gerrit Willem

Geboren te Zutphen op 25 juni 1910. Pleegde zelfmoord op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 19 februari 1943.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Neuroloog te 's-Gravenhage
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 101 ; www.ogs.nl

Kats, Adriaan

Geboren te Vlissingen op 8 mei 1904.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,BK,OHK.1,LII.5p,BOK.p,WM2

Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. ? van 7 maart 1946
   Majoor-torpedomaker der Koninklijke Marine

Bronzen Kruis
   K.B. no. ? van 14 april 1942
   Majoor-torpedomaker der Koninklijke Marine

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis met palm (B)
   Belgisch Koninklijk Besluit van 24 maart 1947 ; verlof verleend tot tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Majoor-torpedomaker der Koninklijke Marine

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3099, 3384

Kattouw, Anton Hendrik

Geboren te Haren, Groningen, op 17 februari 1915. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve, nabij Apeldoorn, op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich ln April 1944 beschikbaar te stallen als marconist van een inlichtingengroep en als zodanig onder meestal uiterst gevaarvolle omstandigheden goede radiotelegrafische verbinding met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te LONDEN te onderhouden en waardevolle berichten te verzenden.
Toen hij in November 1944 werd gevangen genomen, zich moedig te gedragen.
Hij werd in Maart 1945 gefusilleerd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl

Katz, Nathan

Known awards: EM.?

Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945
   ?
   Kunsthandelaar, woonachtig te Dieren

Bron: Haarlems Dagblad dd. 14 december 2007

Kaurie

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Papoea

Moed en beleidvol optreden getoond door uitstekende diensten te bewijzen aan de Nederlandsche guerilla’s die in het Vogelkopgebied van Nederlandsch Nieuw Guinea opereerden, door het verzamelen en inleveren van belangrijke gegevens bij de guerillaleiders, mede waardoor deze strijd ca. 2½ jaar kon worden volgehouden.

Kautz, P.M.

Geboren in 1914.
Tltn (04-08-1935), eltn (04-08-1939), kpt (15-10-1947), maj (30-11-1951), ltkol (01-11-1955), kol (31-12-1959).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1947
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 260

Kauwenberg, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 2 maart 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst (18179), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als mitrailleurschutter aan boord van een bomvliegtuig van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk bij den dagaanval op een vijandelijk vliegveld nabij Brest op 25 October 1943 blijk gegeven van moed, groote plichtsbetrachting en volharding door, nadat hij zwaar was verwond aan dij en linkerarm, op zijn post te blijven in het zwaar beschadigd vliegtuig en op voorgeschreven wijze de juiste opstellingsplaats achter het dwarsschot in te nemen toen het vliegtuig een buiklanding moest maken.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Kawengian, Hendrik Frederik

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 43153)

Bron: VOA blz. 98

Kawilarang, Loeky Alex

Geboren te Banjoewangi, Besoeki, op 18 maart 1918. Overleden te Leiden op 26 januari 2004.
Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken Artikel 4, 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 5 april 1950
   Korporaal-telegrafist

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3398, 3499

Keesom, Hendrik Willem

Geboren te Leiden op 25 februari 1908.
Sgt.adb.zeedienst e.o. 05-03-1928, LTZ2 KMR (04-04-1941), in act.dst. 04-04-1941, LTZ1 KMR OV (16-04-1947), e.o. 01-04-1955, KLTZ 01-04-1955, pensioen 16-08-1960.
Derde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,E.1,OHK.2,OV.2,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 6 november 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: Meijer (1990), p. 260 ; K.P.M. blz. 324 ; NKM 1968 blz. 315

Keizer, Adrianus de

Geboren op 10 februari 1922. Overleden te Werkendam op 3 mei 2007.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,CEAC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 188,260 ; Heuvel et al. (1985), p. 142 ; Brons nummer 59, blz. 16-17,25

Keizer, L.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 7 van 10 augustus 1944 ; uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235

Kelder, Willem N.

Geboren op 25 maart 1895.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de laatste maand der bezetting van het eiland Texel, toen een opstand der Georgische troepen op 6 April 1945 een toestand van oorlog veroorzaakte, waarbij de Binnenlandse Strijdkrachten zich aan de zijde der Georgiërs schaarden in de strijd tegen de Duitse troepen.
In de eerste dagen van de strijd wisten de Binnenlandse Strijdkrachten met goedvinden van de Commandant der Georgiërs het bestuur op het eiland over te nemen van de burgerlijke autoriteiten en sloten een vijftigtal vrijwilligers zich bij de opstandige troepen aan, waarbij rond de haven van OUDE SCHILD hevige gevechten plaats vonden.
Nadat de Duitse troepen versterking kregen uit DEN HELDER en de Duitse artillerie een bombardement opende op DEN BURG, werd de toestand voor de Binnenlandse Strijdkrachten onhoudbaar en moest met op de boerderijen onderduiken.
De Georgiërs hielden stand in en achter de duinstrook langs de Noordzeekust en werden door de bevolking van het eiland gevoed.
Als hoofd van de Binnenlandse Strijdkrachten op Texel nam Kelder de leiding bij bovengenoemde gebeurtenissen; hij nam de functie van burgemeester op zich in de eerste dagen van de opstand en onderhield nauw contact met de bevelvoerende officier der Georgiërs, ook nadat hij met de Binnenlandse Strijdkrachten had moeten onderduiken. Zodra de toestand het gedoogde, kwam hij weder naar DEN BURG om de leiding van het burgerlijk bestuur in handen te nemen, nadat in Nederland de wapenstilstand was getekend, doch op Texel de militaire macht in feite nog in Duitse handen was, zodat hij hierbij aanzienlijke risico’s liep.
Aan zijn leiding is het te danken, dat de chaos in de veertien dagen na het sluiten van de wapenstilstand geen bloedige gevolgen heeft gehad.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 226 ; Heuvel et al. (1985), p. 143

Kellerman, Albert

Zoon van een Amsterdams diamantair, woonachtig te Frankrijk. Nam als legionair van het Vreemdelingenlegioen deel aan de Slag om Narvik in 1940. Geraakte daar in Duitse krijgsgevangenschap, maar wist naar Engeland te ontvluchten. Nam daar dienst bij de Prinses Irene Brigade.
Bekende onderscheidingen: FMM,FCG

Bron: Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen

Keltjens, Josephine Hendrika, echtgenote vanReijnders

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door in de morgen van 10 Mei 1940, als telefoniste op het postkantoor te LOTTUM, de telefonische verbindingen tussen militaire commandanten, die op het telefoonnet waren aangesloten, onder ’s vijands artillerievuur te blijven onderhouden, niettegenstaande het lokaal, waarin zij werkte, werd getroffen.
Voorts door nog deze verbindingen tot stand te brengen, toen vijandelijke troepen, die de Maas reeds waren overgestoken tot voor het postkantoor waren doorgedrongen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kemis

Geboren cirka 1888. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 17 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Javaans sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 58 (NB. geeft als voorletter een 'K.') ; www.ogs.nl

Kempees, Johannes Karel

Geboren te 's-Gravenhage op 12 februari 1910. Overleden te Corseaux, Zwitserland, op 15 september 1997.
LTZ3 (29-08-1930), LTZ2 (29-08-1932), LTZ1 (15-11-1941), KLTZ (01-01-1951), e.o. en KLTZ KMR (01-01-1951), e.o. (01-10-1960).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK.2,OHK.3,OV.2,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 14 december 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: Leeflang et al. (2004), [2.201] ; NOKM 1947 blz. 13

Kempen, W. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 27 november 1941
   Olieman, aan boord van het s.s. 'Amstelland'

Bron: Koopv. blz. 10,24

Kemper, W.F.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Sergeant-majoor-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Kennedij, Jan Hendrik

Geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel op 9 februari 1910. Overleden te Loosduinen op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de Bewakingscompagnie van het hulpvliegveld "Ockenburg", nadat vijandelijke troepen met transportvliegtuigen, evenals valschermspringers overmachtig in aantal en bewapening op en in de omgeving van dit vliegveld waren geland, onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur stand te houden, totdat hij tijdens het onder 's vijands vuur herstellen van een lichte mitrailleur sneuvelde.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kenninck, Willem Johannes

Geboren te Den Helder op 28 maart 1911. Gesneuveld te Overschie op 14 mei 1940.
Dpl.sld.d.Cav. (01-08-1931), Kpl.d.Cav. (02-04-1932), Wmr.d.Cav. (01-10-1932).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Wachtmeester van het Wapen der Cavalerie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 14 Mei 1940 toen de Commandant der Ie Divisie zich nabij OVERSCHIE met hem naar de voorste strijdende afdeelingen begaf, vrijwillig aan den aanval van de voorste sectie infanterie deel te nemen en door zijn voorbeeld de voorwaartsche beweging in gang te houden, waarbij hij is gesneuveld.

Bron: Maalderink (1982), p. 84 ; www.ogs.nl

Kenter, C.A.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover ds vijand onderscheiden door in het tijdvak van 10-14 Mei 1940, ingedeeld als korporaal verkenner bij de Ie Batterij 6 Veld, geheel vrijwillig op onverachrokken en voorbeeldige wijze deel te nemen aan een aantal gevaarvolle verkenningen in de richting van het vliegveld VALKENBURG.
In het bijzonder door op 13 Mei 1940, ingedeeld bij een verkenningspatrouill e onder bevel van een officier naar het vliegveld VALKENBURG, over een vaart te zwemmen en zich naar een molen, welke tot op dat ogenblik door de vijand was bezet geweest en waaruit vijandelijk vuur was ontvangen, te begeven en na de beneden-verdieping daarvan te hebben onderzocht, van een lekgeschoten boot een overgang over de vaart tot stand te brengen opdat de rest van de patrouille dit water zou kunnen overschrijden.
Voorts door met de patrouille op het vliegveld door te dringen, alwaar hij onder zwaar vijandelijk vuur kwam, waaraan hij zich op koelbloedige wijze wist te onttrekken.
Tenslotte door, toen bij de batterij als gevolg van een vuuroverval op korte afstand een soldaat werd gewond, deze gewonde met zijn batterijcommandant in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kentgens, Joseph

Geboren op 21 december 1915.
Legernummer 15.12.21.011.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK,MoF,KMC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Eervol ontslagen reserve-officier-tandarts der eerste klasse van het Dienstvak van de Geneeskundige Dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als Plaatselijk Commandant van ZOETERMEER.
Op 29 April 1945 was hij met zijn ondercommandant en vele anderen, waaronder 7 leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, ondergedoken in een jachthuis aan de Rotte toen dit tegen de avond omsingeld werd nadat de wachtposten buitenshuis waren overmeesterd.
Hij besloot onmiddellijk tot gewapende tegenweer en deelde daartoe de in het huis aanwezige wapens uit. Toen hij wilde gaan vuren, werd hij in het hoofd getroffen en stortte neer. Zijn ondercommandant nam de leiding over en wist met opoffering van eigen leven een veilige aftocht af te dwingen waarbij ook een Amerikaans militair sneuvelde.
Met een zware hoofdwond werd hij gevangen genomen en naar ROTTERDAM vervoerd, waar een week later de bevrijding plaats had.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Zoetermeer

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Zoetermeer

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 143 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer B. Keers

Kerdijk, Eugene

Geboren te Soerabaja op 20 augustus 1922. Omgekomen ten noorden van Mossman, aan boord van C47 DT-941, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Militie-sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; www.ogs.nl

Kerkdijk, Bernhard Johannes

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Machinist bij de Binnenscheepvaart

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door in het tijdvak van 10 tot en met 14 Mei 1940, als machinist van de motorboot "De Vrijheidsplaat", welke op 10 Mei 1940 van militaire zijde was gevorderd, op goede wijze troepen en materieel - in het bijzonder op 14 Mei - over de Maas te vervoeren van de Vondelingenplaat naar VLAARDINGEN en de machine te blijven bedienen en de kapitein ter zijde te blijven staan, ondanks het feit, dat de boot herhaaldelijk blootstond aan aanvallen van vijandelijke vliegtuigen en aan de uitwerking van in de Maas afgeworpen magnetische mijnen, waardoor o.a. een loodsboot in zijn nabijheid tot zinken werd gebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kerkhoven, A.P.C.C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944
   Adspirant-reserve-officier-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 30'

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Kerkhoven, Emile Rudolf

Geboren te Gamboeng, Nederlands-Indië, op 18 maart 1921. Overleden te Uchelen op 24 november 1944.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Wekerom

Bron: Netherlands Master List (NA): Grade 4 (NB. geeft achternaam als Kerckhoven) ; met dank aan de heer J. Howes

Kerkvoorde, Jan Hendrik van

Geboren te Bandoeng op 22 januari 1926. Geëxecuteerd te Batavia op 26 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950 (postuum)
   Radiomonteur te Bandoeng

Bron: VOA blz. 122-123

Kerkvoort, Willem Jan

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant, 1-14 R.I.

Administration in Paycorps.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch []

Kessel, drs. Heinrich Cornelius Marie van

Geboren te Antwerpen, België, op 8 december 1902. Geëxecuteerd te Batavia-Antjol op 23 september 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Secretaris van het Algemeen Landbouw Syndicaat te Batavia

Bron: VOA blz. 58-59 ; www.ogs.nl

Kessel, Jacob van

Geboren op 2 maart 1900.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1929), res-eltn.d.Inf. (01-01-1933).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,VHK,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich door tet bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 als sectiecommandant bij het deelnemen aan een aanval onder vijandelijk vuur, ook uit de lucht, op het vliegveld VALKENBURG, hetwelk in de vroege morgen door de vijand was bezet waarbij op zijn aanwijzingen een laagvliegend vijandelijk transportvliegtuig word neergeschoten.
Vervolgens door op l1 Mei daaraanvolgende, niettegenstaande hij de vorige dag door een bajonetsteek in zijn been was gewond, nadat zijn bataljon op 10 Mei 1940 zeer zware verliezen had geleden bij de verdediging en het heroveren van het vliegveld VALKENBURG, geheel vrijwillig op onverschrokken en kundige wijze een verkenning te verrichten naar dit, inmiddels door de vijand door vuur beheerste vliegveld en met belangrijke gegevens omtrent ’s vijands opstellingen naar de eigen linie terug te keren.

Eltn. Kessel was oorspronkelijk door zijn commandant (majoor J. Mallinckrodt) voorgedragen voor de M.W.O. De voordracht was als volgt:

   Voor toekenning van de Militaire Willemsorde moge ik voordragen:

Reserve 1e Luitenant J. van Kessel, van 2-III-4 R.I.Om de navolgende redenen:

   Meer dan gewone moed betoond onder volgende omstandigheden:
Terwijl het Bataljon in de gevechten van den vorigen dag nagenoeg vernietigd was -- er waren nog twee sectiën tirailleurs en vier stukken zware mitrailleurs --, vrijwillig, alleen een verkenning gehouden op het door den vijand bezette vliegveld VALKENBURG, terwijl daarvoor kruisvuur lag van vijandelijke mitrailleurs.
Hij is daarna met belangrijke berichten weer in de stelling terug gekeerd.

   Deze daden zijn door mij persoonlijk geconstateerd en gevolgd op 11 Mei 1940.

Cp., 18 Mei 1940.

De Majoor,

Bataljonscommandant III-4 R.I.
(w.g.)
(J. MALLINCKRODT.)

Bron: Meijer (1990), p. 168,226 ; Heuvel et al. (1985), p. 143 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Kessler, Johan Herman

Geboren te Oegstgeest op 3 december 1919. Overleden te Laren op 15 november 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in begin 1943 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland.
In het bijzonder door zich als zodanig onder gevaarvolle omstandigheden een onvermoeibaar verkenner in Noord- en Zuid-Holland te betonen en van zijn verkenningen rapporten, welke steeds uitblonken door zakelijkheid en grote nauwkeurigheid, in te dienen, naast deze verkenningen zich ook te bewegen op het organisatorisch terrein en bovendien nog voor zijn groep belangrijke contacten te leggen, welke van uitermate groot gewicht bleken te zijn voor de verbinding met Engeland.
Voorts door in October 1944 onder moeilijke omstandigheden verkenningen in de Gelderse Achterhoek te verrichten totdat hij eind November 1944 door de vijand aldaar werd gevangen genomen, waarbij hij tengevolge van mishandeling door de vijand tijdens zijn verhoor, omdat hij bleef zwijgen, het leven liet.
Door dit optreden zeer belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; Heuvel et al. (1985), p. 143 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers