Terug naar Decorati
Terug naar de index

Jobse - Juten

Jobse, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig verkenningen te verrichten op Walcheren en Zuid-Beveland.
In het bijzonder door niet alleen nauwkeurig schetsmateriaal van de kustdefensie te leveren, doch ook onder zeer moeilijke omstandigheden, ondanks goede vijandelijke camouflage, juiste gegevens te verstrekken over aard, aantal en bewapening van de aldaar gelegerde vijandelijke troepen, in welk gebied binnen één jaar tijd driemaal een vijandelijke divisie wisselde.
Voorts door in het tijdvak, voorafgaande aan de bevrijding van Walcheren, zeer nauwkeurige gegevens te blijven verstrekken, ook nadat door de overstroming van Walcheren zijn woonplaats en huis moesten worden ontruimd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Jochems, Jan

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders no. 24 van 16 april 1947
   Burger

Bron: met dank aan de heer P. Verstraeten

Jochemsen, A.M.

Geboren op 30 januari 1911.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List (NA): Grade 4

Jogli, Kumopa

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie vierde klasse te Enarotali

Bron: VOA blz. 268

John, Petrus Johannes

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 en 12 Mei 1940 als kanonnier van een stuk 6 Veld bij de voorpostengevechten voor De Klomp nabij en aan de autoweg naar Ede op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur zijn dienst te verrichten en nadat een voltreffer op 12 Mei het merendeel van de bediening had gedood en de overigen - evenals hijzelf - werden gewond, een andere daarbij zwaar gewonde kameraad naar de hulpverbandplaats te brengen, na eerst nog het sluitstuk van het kanon in het water te hebben geworpen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Joles, mejuffrouw S.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Jolly, P.R.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 146

Jong, A.D. de

Geboren op 23 augustus 1917.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op de 30e October 1944 toen DONGEN (NOORD-BRABANT) door de geallieerde troepen bevrijd was, zich als gids aan te melden bij de tankafdeling, die naar het Westen zou oprukken, richting OOSTERHOUT. Hij ging aan het hoofd van een colonne tanks langs een hem bekende binnenweg vóórop, meestentijds te voet teneinde de volgende colonne te kunnen waarschuwen voor gevaar in de vorm van troepeneenheden of batterijen. De tocht geschiedde onder aanhoudend artillerievuur op de tankcolonne, terwijl hij zelf onder mitrailleurvuur van een groep Duitsers is geweest. OOSTERHOUT werd mede dan zij zijn vrijwillig aangeboden hulp zonder bloedvergieten of bombardement van Engelse zijde bevrijd.

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; met dank aan de heer B. Keers

Jong, A.G.J. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1 van 19 februari 1942
   Europeesch brigadier-luchtvaartradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart

als luchtvaart-radiotelegrafist bommenwerper tijdens gevecht met overmacht vijandelijke jachtvliegtuigen met moed en volharding van alle kanten aanvallenden vijand tot laatste toe met mitrailleurvuur betrijden, waardoor hij hooge mate eraan mede gewerkt dat bestuurder vliegtuig in hand kon houden en noodlanding uitvoeren.

Bron: Meijer (1990), p. 258

Jong, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, behorende tot de kaderklasse van het 3e Depôt Bataljon, toen zijn groepscommandant was gewond, het commando over deze groep soldaten, eveneens ingedeeld bij de kaderklasse, op zich te nemen en deze groep op onverschrokken wijze in een fabrieks-complex in de Zuidrand van Delft onder zwaar vuur van gelande vijandelijke valschermjagers aan te voeren.
In het bijzonder door, niettegenstaande er in zijn groep doden en gewonden vielen, de strijd tot het invallen van de duisternis te blijven volhouden en gewonden, met gevaar voor eigen leven, onder vijandelijk vuur, water te gaan brengen.

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; met dank aan de heer B. Keers

Jong, C. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist zeemilicien der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Jong, D. de

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Matroos-voorman aan boord van het s.s. 'Iris'

die als matroos-voorman van het s.s. “IRIS”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden zeer moedig en beleidvol optrad bij het overboord zetten van een op het voorschip gevallen, niet ontploften bom, waarmede werd bijgedragen tot het behoud van schip en lading.

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; Koopv. blz. 5,31

Jong, D. de

Gezagvoerder van het: s.s. 'Soesterberg' (05-1940/10-1940), s.s. 'Windsum' (07-1941/01-1944).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Jong, D.M.Ph. (de?)

Geboren in 1904.
Tltn.d.Inf. (23-07-1928), eltn.d.Inf.KNIL (23-07-1931), maj.d.Inf. (22-10-1948), ltkol. (16-06-1951).
Bekende onderscheidingen: BK,E.1OHK.3,OV,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Hartman (2002), p. 77 ; Meijer (1990), p. 259 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 535 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956 p. 43

Jong, Dirk Ruurd de

Geboren te Medan, Sumatra, op 3 maart 1917.
OMSD.3 (08-08-1938), OMSD.2 (16-08-1940), OMSD.1 (01-09-1948), LTZ1(T) (01-01-1949), e.o. en LTZ(T)1 KMR (01-12-1950), e.o. 20-05-1953.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.3,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XV'

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; Wo.2481 ; T.1483 ; NKM 1947 blz. 102

Jong, Gijsbert Albert de ("Gijs")

Geboren te Magelang, Midden-Java (Nederlands-Indië) op 27 juli 1916. Overleden te Eefde op 13 september 2006.
Tltn.d.Inf. (08-06-1941), eltn.d.Inf.KNIL, kapt.d.Inf. (01-07-1950), maj.
Bekende onderscheidingen: BL,KV,OHK.2,VHK,OV.2,XV,KLO,TMPT,LII.4p,BOK.p,MBE,EL.5

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 4 mei 1944
   Cadet-vaandrig

Officier in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Belgisch K.B. no. 4828 van 1 april 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 60 van 8 januari 1954
   Kapitein der Infanterie

Service exceptionnels de guerre rendus à la Belgique en collaborant activement avec la Sûreté de l'Etat et la Résistance belges.

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 20 maart 1946
   Captain, Royal Netherlands Army, 2 I(U) Section, HQ 21 Army Group

From the period 1940 to 1945, this officer has performed clandestine work of outstanding value for the Allied cause both before and during the liberation of HOLLAND. The efficiency with which he has performed this task has been greatly responsible for the smooth running of the special organization to which he is attached.

Chevalier de la L&ecute;gion d'Honneur (F)
   Decreet no. 58308 van 23 februari 1951
   Capitaine

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Heuvel et al. (1985), p. 138 ; Meijer (1990), p. 226 ; Allied Awards to the Dutch [307, 1332, 1406] ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 2815, 3402 ; NRLL 1956 blz. 55

Jong, H. de

Geboren te Terschelling West op 6 juni 1895. Overleden op 16 juni 1988.
Derste stuurman (1923), tweede stuurman (10-02-1928), eerste stuurman (09-10-1929), in 1943 in dienst bij de Koninklijke Marine.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   8 van 15 april 1943
 &nbep; Eerste stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Tiba'

Bron: Meijer (1990), p. 258

Jong, Hendrik Linze Jan de

Geboren te 't Meer, Friesland, op 18 februari 1889. Overleden te Milsbeek op 25 januari 1962.
Off.Mach.3 (18-08-1921), OMSD.3 (05-04-1923), HOMSD.2 (01-09-1947), KLTZ(T) (01-01-1949), KTZ(T) (01-01-1951), pensioen 01-02-1955.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.3,OV.2,XXV,DSC

Bron: Wo.1879 ; T.1354

Jong, Henri S. de

Bekende onderscheidingen: MBE,BSTR

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 28 januari 1948
   Major (4115), Royal Netherlands Army, SHAEF C-5 Div. DP Branch

This officer was appointed in agreement with the Supreme Command, Allied Expeditionary Force, to be Chief Dutch Liaison Officer for Repatriation.
He was responsible, from December 1944 until 8th May 1945, for co-ordinating the efforts of 70 Liaison Officers in the field. In addition, he was responsible for maintaining direct liaison between his Government and the Supreme Commander, Allied Expeditionary Force.
The manner in which Major H.S. de JONG carried out his task was outstandingly co-operative and he did everything in his power not only to bring satisfaction to his own Government but to make the very complicated problem of repatriating his own nationals as easy as possible for the Supreme Commander.
The zeal and understanding shown by this officer and the excellent spirit of co-operation which he brought to his task had a most important bearing on the success achieved by the C.5 Branch of SHAEF.
It was very largely due to the unceasing efforts of the Officer that the repatriation of 230,000 Dutch Nationals was effected with such speed.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 17 van 15 maart 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 10 augustus 1946
   Majoor, Chief Netherlands Liaison Officer to SHAEF

(...) 90 Dutch Liaison Officers in the field of connection with the welfare ands repatriation of Dutch nationals, and for insuring that these officers carry out their duties in accordance with the policies laid down by the Supreme Headquarters, A.E.F., and the Netherlands Government. This officer had also the important responsibility of maintaining direct contact between Supreme Headquarters, A.E.F., and the Netherlands Government, and has continued to carry this responsibility with Combined Displaced Persons Executive since the dissolution of Supreme Headquarters, A.E.F.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [354, 711] ; Schlegel blz. 124

Jong, Herman de

Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (Military Division) (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Sergeant (2186), Netherlands Military Mission to 21 Army Group

Sjt. H. DE JONG has been on the Staff of the Netherlands Military Mission to H.Q. 21 Army Gp from the moment it was formed as the only clerk on this establishment. Through his constant zeal and his excellent knowledge of the English language he has been invaluable throughout the campaign from Normandy into Germany. He has shown exceptional competency in the performance of his task and has done more than the actual duties required of him.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [369]

Jong, Johannes Adrianus de

Geboren te Rotterdam op 17 juli 1914. Geëxecuteerd te Sario, Menado, Nederlands-Indië, op 25 augustus 1942.
Tltn.d.Inf.KNIL (25-07-1936 GB 1z), Eltn.d.Inf.KNIL (22-06-1939 GB 13).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 16 van 7 oktober 1947 (postuum bijgeschreven in het register)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd door het bedrijven van uistekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door:
op of omstreeks 21 Maart 1942, nadat het leger in Nederlandsch-Indië reeds had gecapituleerd, als commandant van het detachement Kolonedale (Celebes), na van zijn commandant de opdracht tot capituleren aan de Japanners te hebben ontvangen, te weigeren de wapenen van zijn troep over te dragen en zelfs zich meester te maken van de bewapening van ongeveer zestig man, welke reeds door een andere officier te Poso (Celebes) was ingeleverd;
nadat de Europese gezinnen van Midden-Celebes te Poso voor internering naar Manado waren verscheept, te besluiten met zijn troep de strijd in het Poso gebied tot het uiterste voort te zetten niettegenstaande hij wist, dat dit onder uiterst moeilijke omstandigheden zou moeten geschieden en voor hem, indien hij zou worden gevangen genomen, de doodstraf zou betekenen;
gedurende April tot en met Juli 1942 de strijd tegen de overmachtige vijand aan te binden en deze bij herhaling ernstige verliezen toe te brengen, zodat deze, drie- tot vierhonderd man sterke vijandelijke afdeling, was gedwongen versterking uit Makassar te ontbieden;
na in het begin van Augustus 1942 door uitputting in handen van de vijand te zijn gevallen, zich tijdens zijn gevangenschap en bij zijn executie onverschrokken te gedragen.

Bron: Maalderink blz. 225 ; VHK blz. 139 ; KNIL blz. 52,65 ; www.ogs.nl

Jong, J. de

Geboren in 1910.
Eltn.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK,OV

Vliegerkruis
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946
   Adjudant-onderofficier-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 325

Jong, J.J. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Bootsman (10179), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Als kwartiermeester tevens chef d'equipage van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden zijn taak op uitnemende wijze te vervullen, zoodat het mede aan hem te danken was, dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Jong, K. de

Gezagvoerder van het: s.s. 'Jupiter' (06-1940/04-1941), s.s. 'Odysseus' (05-1941/02-1942), s.s. 'Achilles' (04-1942/09-1942), s.s. 'Bachus' (01-1943/10-1943).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Jong, P. de

Geboren te Terschelling West op 24 mei 1891. Overleden aldaar op 22 februari 1978.
Derde stuurman (23-04-1914), tweede stuurman (20-12-1920), eerste stuurman (25-04-1919).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 19 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Hoogland'

Bron: Koopv. blz. 10,31

Jong, Petrus Jozef Sietze de ("Pieter")

Geboren te Apeldoorn op 3 april 1915.
LTZ3 (28-08-1934), LTZ2 (28-08-1936), LTZ1 (16-08-1944), T/KLTZ (16-10-1953), KLTZ (01-07-1954), KTZ (01-09-1958), e.o. & KTZ KMR 24-07-1963, e.o. 01-05-1975.
1934-1946 bij de Onderzeedienst, 1947-1948 Medewerker Marinestaf voor de Onderzeedienst, 1948-1951 Adjudant van de minister en staatssecretaris van Marine, 1951-1953 gezagvoerder Hr.Ms. fregat "De Zeeuw", 1953-1955 stafofficier bij de allied commander-in-chief channel te Portsmouth, 1955-1958 adjudant van Hare Majesteit de Koningin, 1955-1958 waarnemend chef-staf van de inspecteur-generaal der Marine, 1958-1959 commandant H.M. jager "Gelderland", 1959-1963 staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende Koninklijke Marine), 1963-1967 minister van Defensie, 1967 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1967-1971 minister-president en minister van Algemene Zaken, 1970 minister van Economische Zaken a.i., 1971-1974 lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Bekende onderscheidingen: ON.1,BK.2,OHK.4,OV.1,XL,H.1962,H.1966,LII.1,MBC.1,MMNA.1,VO.1a,Z.2a,LVO,SAL.4,DSC,MID,UNKOR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Als Oudste Officier van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Distinguished Service Cross (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Lieutenant Commander, Royal Netherlands Navy, Royal Netherlands Submarine O24

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; PRO ADM 1/30712 ; NKM 1968 blz. 45 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; www.parlement.com ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jong, Pieter de

Geboren op 20 januari 1915. Overleden te Sneek op 10 mei 2001.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Mei 1940, ingedeeld als fourier bij de Staf van II-32 R.I., toen hij zich op het Maasstation te ROTTERDAM bevond, welk station, bezet door onderdelen van één van de infanterie-compagnieën en een deel van de Mitrailleur-Compagnie van dit Bataljon, uit de lucht werd gebombardeerd, onmiddellijk nog tijdens het bombardement te trachten militairen die onder puin waren bedolven, te bevrijden.
Voorts door, toen vuur van het Noordereiland werd ontvangen en hij bemerkte dat een zware mitrailleur geheel zonder bediening was, geheel uit eigen beweging, hoewel hij niet bekend was met de juiste wijze van bedienen van een zware mitrailleur, de vijand daarmede langdurig onder vuur te nemen.
Tenslotte door zich steeds vrijwillig aan te melden voor het onder zijn aanvoering lopen van patrouilles.

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; overlijdensadvertentie Leeuwarder Courant, 11 mei 2001

Jong, R. de

Bekende onderscheidingen: PVO.2

Medaille "Partisaan van de Vaderlandslievende Oorlog" 2e klasse (Sowjet Unie)
   1964 (posthuum)
   Partisaan, afkomstig uit Menaldum

Bron: Onbekend (1964, 27 mei). Russische onderscheiding postuum toegekend. Leidse Courant, p. 1.

Jong, Roel de

Geboren op 24 juni 1913. Overleden op 25 juli 1975.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt in het Tropenmuseum te Amsterdam op 21 november 1946
   Inspecteur van Politie te Amsterdam (stamboeknummer 370)

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; Tijdschrift voor de Amsterdamse Politie, 3 december 1946

Jong, S. de

Geboren op 17 januari 1912. Overleden op 23 november 1963.
Legernummer 120117501 ; kapt.-vl.wnr.d.KLu (15-05-1948), maj. (16-08-1952), ltkol. (16-08-1955).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV.2,XV,NOC,D.3a,O.3a

Vliegerkruis
   K.B. no. 45 van 8 augustus 1950
   Toenmalig kapitein der Infanterie-vlieger-waarnemer van het sedert opgeheven Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft gedurende de oorlog met Japan met moed en volharding, als lid van een vliegtuigbemanning, in de periode 1943-1945, ten minste 37 opdrachten, met een totaal van 222 operationele vlieguren, onder zware vijandelijke afweer, met goede resulaten uitgevoerd en hierbij de vijand aanzienlijke verliezen aan personeel en materiaal toegebracht in het gebied van 122o - 138o Ooster Lengte en 3o - 15o Zuider Breedte.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 412 ; met dank aan Hans en Anne-Marie Oosterhout

Jong-van den Broek, mevrouw Alida de

Geboren op 12 december 1920. Overleden op 6 februari 2000.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 139

Jongbloed, mr. G.F.J.

Geboren in 1913.
Res-tltn. (15-05-1937), res-eltn. (15-02-1941), res-kapt.-vl.d.ML (01-02-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; NRLL 1956 blz. 432

Jongbloed, Hermanus

Geboren te Joure op 13 maart 1905. Omgekomen te Soekaboemi op 15 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950 (postuum)
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Controleur der eerste klasse van het Binnenlands Bestuur

Heeft zich gedurende de Japanse bezettingstijd bijzonder onderscheiden door daden van moed, geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
De Heer Jongbloed was tijdens de Japanse inval controleur 1e klasse van het Binnenlands Bestuur te Soekaboemi. Hij is op zijn post gebleven en heeft tegenover de Japanse bezetters een krachtige en vastberaden houding aangenomen.
Zo weigerde hij zeer beslist te voldoen aan het verzoek van Japanse officieren om Europese prostituees te leveren. Waarschijnlijk is deze weigering de directe reden dat hij werd medegevoerd en op 15 Maart 1942 op straat werd neergeschoten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 210 ; www.ogs.nl

Jonge, C. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 27 november 1941
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Amstelland'

Bron: Koopv. blz. 10,24

Jonge, Jonkheer mr. Ernst Willem de

Geboren te Sinabang op 22 mei 1914. Overleden te Rawicz (Polen) op 3 september 1944.
Directie-secretaris N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na eind Februari 1942 als agentorganisator te Katwijk aan Zee aan land te zijn gezet, gedurende drie maanden onder zeer moeilijke omstandigheden zich op bijzonder beleidvolle wijze te kwijten van de hem door de Nederlandse Regering en door de Geallieerde Legerleiding gegeven opdrachten.
In het bijzonder door er in te slagen een organisatie op te bouwen, welke regelmatig waardevolle militaire gegevens naar Engeland wist over te brengen.
Voorts door, nadat de toestand voor hemzelf bijzonder gevaarlijk was geworden en vele personen in zijn omgeving waren gevangen genomen, met volledige wegcijfering van zijn persoonlijke veiligheid en zonder nochtans roekeloos te worden, door te gaan met de hem opgedragen taak te vervullen, totdat hij eind Mei 1942 door de vijand werd overmeesterd en na een verblijf in verschillende gevangenissen en concentratiekampen in Nederland naar Duitsland werd vervoerd, van waar hij niet is teruggekeerd.

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; NA 1983 blz. 408 (NB. geeft geboorteplaats als Simeuluë) ; www.ogs.nl (N.B.: spreekt van BK ipv BL!) ; met dank aan de heer B. Keers

Jonge, Hendrik Geert de

Geboren te Doorweerth op 28 december 1916. Overleden te Rotterdam op 10 december 2010.
Tltn.d.Art. (25-07-1938 KB 97 miv. 01-08-1938), tijd.kapt. (02-07-1945 KB 13), e.o. 04-06-1946 KB 85.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,H.1937,NOC,DSO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw te bedrijven door:
na op 12 Maart 1943 als organisator-parachutist in bezet Nederland te zijn neergelaten met opdracht de militaire berichtgeving uit te breiden en verder verband op te nemen met het Nationale Comité, voor de militaire berichtgeving een zeer goede organisatie te grondvesten die dank zij zijn leiding en stimulerend voorbeeld vooral in het laatste oorlogsjaar belangrijke inlichtingen aan de Geallieerde Oorlogvoering kon verstrekken;
voorts door, na met grote doortastendheid en beleid deze inlichtingengroep te hebben georganiseerd, te trachten daarvan persoonlijk in Engeland te rapporteren om op gelijke wijze andere groepen te doen oprichten en daartoe op even voortvarende en uiterst stoutmoedige wijze, vergezeld van zes andere Nederlanders, een vijandelijke, bewapende motorsnelboot in de Scheveningse haven te overmeesteren om met dit vaartuig naar Engeland over te steken; hierin echter niet slagende omdat de motoren weigerden.
Eindelijk pogen over Frankrijk en Spanje naar Engeland over te steken, waarbij hij op 1 September 1943 in de Pyreneeën door den vijand gevangen werd genomen en na verblijf in enige gevangenissen en concentratiekampen in Duitsland, in 1945 werd bevrijd.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Honorary Companion of the Distinguished Service Order (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 7 augustus 1946
   Captain, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/155 ; Maalderink blz. 157 ; Allied Awards to the Dutch [23] ; Van Ojen blz. 98-100,408,740,985 ; Six blz. 70-71,87,140 ; NRL 1939 blz. 265 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jonge, J. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 4 november 1943
   Timmerman machinist ter Koopvaardij

die als timmerman machinist van het m.s. “Tiba”, dat in het tijdvak van 4 Maart tot en met 31 Maart, 1943, herhaalde malen vijandelijke lucht- en duikbootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige en beleidvolle wijze is opgetreden bij het uitvoeren van de hem door zijn meerderen gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de taak van dit schip bij de krijgsverrichtingen op de Noord-Afrikaansche kust met goed gevolg werd uitgevoerd en het schip, alsmede de lading oorlogsmateriaal, behouden bleven

Bron: Meijer (1990), p. 259

Jonge Melly, Johan Frederik Henri de

Geboren te Amsterdam op 16 oktober 1905. Gefusilleerd op de Leusderheide op 29 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als koerier van de O.D. (ORDEDIENST) in 1941, waarbij hij het hele land bereisde.
Daarnaast pleegde hij sabotage op het vliegveld SOESTERBERG en wist hij wapens te bemachtigen uit door Duitsers bewaakte magazijnen.
In Mei 1942 werd hij gearresteerd en na een bewonderingswaardig goed gedrag in gevangenschap volgde zijn dood voor het vuurpeleton in Juli 1943.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 259 ; VHK blz. 139 ; Six blz. 34,140 ; www.ogs.nl

Jonge Oudraat, R.H. de

Geboren in 1921.
Tltn.d.marns. KMR (30-08-1944), eltn. KMR (30-08-1945), e.o. & kapt.d.marns. (01-08-1947), maj. (01-01-1956), e.o. 01-02-1967.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,OV.4,XX,KLO

Bron: NKM 1968 blz. 339

Jonge van Ellemeet, Jonkheer Willem Cornelis Mary de

Geboren te Deventer op 17 mei 1914. Overleden te Wassenaar op 15 december 2009.
Commandant zeemacht Nederland.
LTZ3 (17-08-1935), LTZ2 (17-08-1937), LTZ1 (16-08-1945), KLTZ (01-05-1955), KTZ (01-01-1960), SBN (01-05-1965), VADM (01-05-1967), e.o. (pensioen) 01-11-1971.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BK.2,OHK.2,OV,XXXV,H.1966,Jr,NSF,MN.4,Z.3a,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02369), aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 29 april 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02369), aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 december 1943
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 259 ; NA 1983 blz. 426 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jongebeur, J.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Oosterwolde

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Jongejan, Adriaan

Geboren te Klundert op 4 oktober 1913. Overleden te Amersfoort op 6 maart 1986.
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Wachtmeester der eerste klasse der Huzaren
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Mei 1940, in de Zuidrand van Delft opdracht ontvangen hebbende om met zijn sectie pantserafweergeschut langs de autoweg naar Rotterdam voorwaarts te gaan, voor zijn sectie uit te rijden met zijn motor met zijspan en onder vijandelijk vuur uit het zijterrein zowel zijn eigen uit de trekkers gestegen manschappen, als de voorste infanteriegroepen voor te gaan en tot voorwaarts door het begroeide weggedeelte ter weerszijden van de auto weg te brengen.
Voorts door, niettegenstaande voortgezet vijandelijk vuur uit het zijterrein sterker was geworden, geheel ongedekt op de geheel open weg op zijn motor op en neer te rijden om een ieder aan te moedigen verder langs de begroeide bermen de aanval voort te zetten.
Door de aldus verkregen vordering in belangrijke mate bij te dragen tot het herwinnen van het moreel door aldaar optredende onderdelen.

Bron: Meijer (1990), p. 259 ; met dank aan Patrick Jongejan (kleinzoon)

Jongejan, J.

Bekende onderscheidingen: KV,MBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 3 april 1941
   Eerste Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Apollonia'

Honorary Member in the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1941
   Chief Engineer, m.v. 'Apollonia'

  Enemy surface craft opened intense fire, destroying the ship’s gun at the first salvo, setting the ship ablaze and holding her at the waterline. The starboard boat was lowered, and picked up some of the crew who had jumped overboard. Two torpedoes were then fired into her and she sank. The enemy fired two rounds at the lifeboat before leaving. There were twenty-two survivors and fourteen men lost their lives.
  During the firing Mr. Koppier, Third Officer, returned from the boat to the ship and carried a wounded man to the boat, thereby saving his live.
  The Chief Engineer, Mr. Jongejan, was on deck helping to launch the boats when the lights went out, for the auxiliaries had been stopped as well as the main engines when the Master ordered the engines to be stopped. He therefore left the others and went alone into the engine-room and restarted the dynamo, giving light to work by.
  The wireless officer had been severely wounded by a splinter before leaving the ship. He did not mention this and did excellent work in pulling other survivors out of the water before his strength failed him.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 772 (NB.: Staat hier alleen in de citatie vermeld) ; Koopv. blz. 10,24,51

Jongeotter, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Stoker der derde klasse (16525)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 259

Jongerius, H.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 14 Mei 1940 met een andere soldaat twee trailers, waarvan één beladen met springmiddelen en de andere met ontstekingsmiddelen, tijdens het vijandelijk bombardement van ROTTERDAM vrijwillig in veiligheid te brengen.
In het bijzonder door, toen tijdens het eerste bombardement op ROTTERDAM bommen in de onmiddellijke nabijheid insloegen, waarbij de trailers lichtelijk werden beschadigd en na een Kapitein op het grote gevaar te hebben gewezen met deze explosiefstoffen in de stad ROTTERDAM te blijven en deze geen verdere maatregelen wilde nemen, samen de trailers, toen het tweede bombardement van ROTTERDAM begon, door het brandende stadsgedeelte en het bombardement van de Veemarkt over de Oude Dijk naar KRALINGEN en GOUDA in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Jonges, J.

Geboren op 24 januari 1914. Omgekomen nabij Alblasserdam op 11 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Soldaat van het Wapen der Infanterie, bij het 2-III-1 R.W.

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; www.ogs.nl

Jongewaard, Nicolaas Jan

Geboren te Zaandam op 22 november 1908. Overleden te Den Helder op 26 februari 1985.
LTZ3 KMR (01-08-1931), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (01-09-1945), e.o. 01-07-1955, KLTZ 01-07-1955, pensioen 01-10-1962.
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.2,OV.2,XXX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve (27478)

Bron: VOA blz. 230 ; NKM 1968 blz. 314 (NB.: maakt geen melding van VOA)

Jongh, Jan

Geboren op 11 november 1916.
Legernummer 161111002.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Voormalig tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de latere jaren der bezetting, door actief deel te nemen aan vele geslaagde pogingen tot sabotage van het verkeer te land en te water in het gewest Noord-Holland, welke sabotage van hogerhand, hetzij uit het Algemeen Hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten te AMSTERDAM, danwel uit het Gewestelijk Sabotage Commando te ALKMAAR of ZAANDAM, werd opgedragen; dikwijls geschiedde dit in zodanig algemene zin dat veel aan initiatief en beleid van de uitvoerders werd overgelaten.
Door deze sabotage-acties werd het Duitse verkeer dusdanig in de war gestuurd dat de oorlogvoering tegen de geallieerden nadelig werd beinvloed.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 140

Jongh, J.E. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Onderluitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Jongman, Hindrik

Geboren te Slochteren op 7 juli 1911. Omgekomen bij een aanval op vijandelijke schepen in de Noordzee op 9 november 1942.
Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (GB)
   ?
   Vliegtuigmaker der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst (00992z)

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206 ; www.ogs.nl

Jongsma, ir. Jan

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 129

Jonker, Eduard Arthur ('Eddy')

Geboren te Amsterdam op 16 juli 1920. Overleden te Wassenaar op 17 maart 2020.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,OHK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 4 november 1943
   Dienstplichtig soldaat

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland gekomen, met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 259 ; Müller (2016:BK), p. 139-140 ; Brons 95, p. 9-10

Jonker, Leendert

Overleden te Arnhem op 29 juli 2005.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,Z.Med.

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 1 november 1943
   Korporaal-vliegtuigschutter (18183)

Als mitrailleurschutter van een Mitchell-bomvliegtuig van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, bij den dagaanval op een vijandelijk vliegveld nabij Brest op 25 October 1943 blijk gegeven van moed, hoog moreel, groote plichtsbetrachting en volharding door, nadat hij bij een voltreffer in het vliegtuig zwaar was verwond, met volkomen terzijde stelling van zijn hevige verwondingen waarvoor geen verdoovend middel kon worden toegediend op zijn post te verblijven en zelfs nadat hij door bloedverlies wegzakte, zich geheel weten te beheersen, voortdurend verzekerende het goed te maken, waardoor hij op uiterst loffelijke wijze het moreel van de bemanning hoog hield.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jonker, S.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Jonkman, Tjibbele

Geboren te Dokkum (Fr) op 17 september 1920. Overleden op 28 juni 2000.
Tltn.d.marns. (01-04-1940), eltn. (01-09-1942), kapt. (01-07-1945), maj. (01-05-1950), ltkol. (01-03-1960), e.o. 01-10-1966.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,KV,OHK.1,OV.4,NGK.1,XXV,KLO,D.3a

Bronzen Kruis
   K.B. no. no. 26 van 29 november 1946 (reg.nr. 1822HH)
   Kapitein der Mariniers (2588)

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als 2e luitenant der Mariniers op 10 Mei 1940 deel te nemen aan de gevechten op de Boompjes te Rotterdam en in het bijzonder bij de bezetting van het Maashotel. Aldaar stand te houden, den vijand veel afbreuk te doen en tenslotte dit hotel moeten ontruimen, omdat het door den vijand in brand was geschoten.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 29 april 1943 (reg.nr. 373)
   Eerste luitenant der Mariniers (2588)
   Wegens:

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Registers van de Kanselarij der Nederlandse Orden ; NKM 1968 blz. 338 ; Overlijdensadvertentie

Joolen, H. van

Geboren op 1 december 1910.
Legernummer 101201007.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als lid der O.D. (Ordedienst) in TWENTE sinds de oprichting. In 1943 werd hij 5 maanden opgesloten; na vrijlating ging hij door met zijn werk. Bij de oprichting der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) werd hij een der leiders van TWENTE. Hij wist zijn district met beleid te organiseren.
In Februari 1945 op wegnaar een geheime samenkomst werd hij door een geallieerd vliegtuig beschoten en gewond, doch zette na herstel zijn werk voort, waartoe onder andere behoorde de ontvangst en distributie van “gedropte” wapens, en het contact met geallieerde agenten.
Mede dank zij zijn persoonlijk aandeel was de fusie van O.D. (Ordedienst) en K.P. (Knokploeg) in TWENTE een succes.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Joosen, C.P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als "achteruit chauffeur" in één van de pantserwagens, belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit vliegveld uit de lucht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk zijn mede-taak als mitrailleur-schutter onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond op onverschrokken wijze uit te voeren.
In het bijzonder door vijandelijke troepen, die de transportvliegtuigen, welke met de kanonnen van de pantserwagens op het ogenblik van landen in brand waren geschoten, wilden verlaten, met zijn mitrailleurs met goed succes onder vuur te nemen.
Voorts door daarna, toen een deel van het vliegveld door de vijand was vermeesterd en zijn pantserwagen opdracht kreeg naar dit deel een verkenning te verrichten, onder zwaar vijandelijk vuur deze opdracht te helen uitvoeren totdat hij werd gewond, doch niettegenstaande deze verwonding nog enige tijd aan de strijd te blijven deelnemen.

Bron: Meijer (1990), p. 259 ; met dank aan de heer B. Keers

Joosse, Pieter

Geboren te Arnhem op 31 december 1912. Omgekomen te Aruba, Nederlandse Antillen, op 17 februari 1942, bij een poging tot het demonteren van een Duitse electrische torpedo op het strand, nabij de Lago-raffinaderij.
LTZ3 (28-08-1934), LTZ 2 (28-08-1936)
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,DSC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. zich in het tijdvak van 10 – 14 Mei 1940 als Commandant van Hr.Ms. “MIJNENVEGER III” op lofwaardige wijze gekweten van verschillende hem in de Positie IJmuiden gegeven opdrachten tot het vegen van magnetische mijnen en het versperren van vaargeulen met zinkschepen, en tenslotte, nadat de haven van IJmuiden afgesloten was, overgestoken naar Engeland om aldaar den strijd mede voort te zetten.

Distinguished Service Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 2 van 20 januari 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; Easton, blz. 139 ; Meijer (1990), p. 259 ; Wo. 2352

Joosten, Egidus

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 9 van 9 januari 1946
   Tweede Luitenant, Dutch Signal Intelligence Service, attached to the Signal Section at the Headquarters, 9th U.S. Army.

Second Lieutenant JOOSTEN and a number of Dutch enlisted men under his command, were assigned the task of securing, translating and analyzing captured German communications records and documents. By his energetic leadership and complete disregard for personal safety and comfort he and his men entered captured towns not yet completely cleared of the enemy and searched the ruins of Reichpost buildings for records and documents concerning the German communications systems. This information when translated and reproduced in usable form for the use of this army and higher headquarters and higher headquarters, has proved invaluable. His discovery of records of the FK-232 German Defense cable has strongly influenced the Signal Plans of the Ninth United States Army. The information furnished higher headquarters by Lt. JOOSTEN has resulted in favorable official comment for the Ninth Army.

Bron: Schlegel blz. 125

Joosten, G.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 129 van 3 mei 1946
   Tweede Luitenant bij de verbindigsafdeling van het Regiment Stoottroepen

Bron: Schlegel blz. 126

Joosten, Harry

Geboren op 22 juli 1907.

Bekende onderscheidingen: KMC,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Grubbenvorst

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom
   9 maart 1948
   Butcher, Grubbenvorst

Bron: Netherlands Master List (NA): Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Joosten,ir. H.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 12 Mei 1940 als sectiecommandant tijdens een gevecht om een door de vijand bezette boerderij bij de Kaswetering nabij het vliegveld VALKENBURG.
In het bijzonder door, toen hij in de morgen opdracht had ontvangen om met zijn sectie deze boerderij, welke ver voor de eigen troepen uit lag, te bezetten en hij bij het naderen steeds vijandelijk vuur daaruit ontving, met twee groepen van zijn sectie sprongsgewijze over open terrein, met als enige dekking reeds gedood vee, zich daarheen te begeven, totdat hij, niettegenstaande hij zelf de boerderij reeds had bereikt, was genoodzaakt zich weer terug te trekken toen hij bemerkte, dat eigen troepen teruggingen en hij met zijn afdeling onder eigen vuur geraakte.
Vervolgens door in de namiddag, terwijl in zijn nabijheid opnieuw vijandelijke valschermjagers landden, de aanval geheel uit eigen beweging op deze boerderij wederom in te zetten, waarbij het hem gelukte met enige soldaten de boerderij binnen te dringen en toen de vijand, die zich op één van de verdiepingen van de boerderij had genesteld en op zijn sommatie en bij het schieten door het plafond zich niet wilde overgeven, de boerderij in brand te steken, welke daarna tot de grond toe afbrandde, daardoor tevens te voorkomen dat de vijand zich nogmaals daarin zou nestelen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Joosten, J.G.W.

Bekende onderscheidingen: LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders No. 6 van 23 januari 1948
   First Lieutenant, Royal Netherlands Army, Headquarters, Stoottroepen Regiment

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services while on the staff of the Headquarters, Stoottroepen Regiment Limburg, serving with the 9th United States Army. First Lieutenant Joosten displayed exceptional administrative ability, understanding and diplomacy in coordinating the staff work of his organization with that of the 9th Army.

Bron: Schlegel blz. 206 ; Wiegand, 2003 DA blz. 31

Joosten, Martinus

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Deurne

Jordaan, Hendrik Johan

Geboren te Haaksbergen op 9 juli 1918. Gefusilleerd te Mauthausen op 21 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 259 ; Six blz. 41,140 ; www.ogs.nl

Jorissen, Herman Cornelis

Geboren te Dordrecht op 18 juli 1917.
LTZ3 (08-08-1938), LTZ2 (12-08-1941), e.o. 16-10-1948.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,OHK.3,H.1937,DSC,MID,VD.2,PhG.4,WOTh.4

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02479)

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 17 van 29 maart 1945
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Bron: Meijer (1990), p. 226,259 ; Easton blz. 139 ; Wo.2479 ; NKM 1968 blz. 320

Joseph-Souisa, mevrouw Louise Mary

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Particuliere te Ambon

Bron: VOA blz. 115

Josso, ir. Paul

Geboren te Amsterdam op 29 juli 1917.
Adb. Zeedienst, e.o. (01-05-1936), cdt.Inf. KNIL (15-09-1936), cdt.-sgt., e.o. (23-02-1938), Technische Hoogeschool Delft (09-1938/09-1942), mil.sgt. (01-11-1943), cdt.sgt.Inf.KNIL (22-12-1943/05-01-1944), cdt.-vdg.ll-vl. ML-KNIL (01-08-1944), tltn.vl-wnr. (01-02-1945), Technische Hoogeschool Delft (10-1946), werktuigbouwkundig ingenieur (02-1947), ingenieur bij de firma Koopman & Co. te Amsterdam (1947/1950), Werkspoor NV: te Amsterdam (1950), leider werkzaamheden te Willemstad (1951), manager idem te Geelong (Australië) (07-1952).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK

Bron: KI.2469 ; KIM.2469

Joustra, mevrouw Anna Hendrika

Geboren te Medan op 6 maart 1897. Overleden te Oosterbeek (gemeente Renkum) op 8 december 1988.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Particuliere

Bron: VOA blz. 162 ; overlijdensadvertentie

Juch, P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235

Jungschläger, Leon Nicolaas Hubertus

Geboren te Maastricht op 31 januari 1904. Overleden te Djakarta op 19 april 1956.
Volgde HBS te Maastricht, volgde de kweekschool te Amsterdam, leerling-stuurman bij de Stoomvaartmaatschappij ,,Nederland", stuurman en later gezagvoerder bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, LTZ3 KMR (03-09-1927), LTZ2 KMR (13-06-1931), LTZ1 KMR (01-10-1942), bij de marineluchtvaartdienst (1941), hoofdinstructeur voor de navigatie te Jackson, Mississippi, commandant van het opleidingsinstituut voor de opleiding van oorlogsvliegers aldaar, KLTZ KMR, commandant-navigator bij het ML-KNIL, vloog veel samen met Britse en Amerikaanse vliegtuigeskaders, lid (1944) en in 1945 hoofd van NEFIS, chef van de Nautische Dienst van KPM, 01-02-1954 gevangen genomen als oorlogsmisdadiger door de Indonesische regering en op 24-02-1956 ter dood veroordeeld. In Indonesische krijgsgevangenschap overleden.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.2,XX

Bron: K.P.M. blz. 324

Jurgens, mevrouw

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Juta, Henri Marinus

Geboren te Paramaribo op 10 oktober 1912. Overleden in 1984.
OFZWNR.3 KMR (02-03-1942), OZWNR.2 KMR (01-10-1943), e.o. en LTZ1-wnr. (01-05-1953), KLTZ-wnr. (01-04-1963), pensioen 16-10-1967.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK,OV,XV,KLO,HZP.6

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 3 augustus 1944
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 235 ; NKM 1968 blz. 334

Juten, ir.
A.J.L.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Bergen op Zoom

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6