Terug naar Decorati
Terug naar de index

Jaapies - Jippes

Jaapies, P.

Geboren in 1910.
LTZ3 KMR (01-09-1941), LTZ2 KMR (01-09-1943), e.o. en OZWNR2 KMR (01-10-1948), e.o. en LTZ.w.1 (01-08-1952), KLTZ.w. (01-10-1961), pensioen 01-02-1965.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BL,VK,OHK.4,XX

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 19 november 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, commandant van Hr.Ms. Vliegboot 'X 35'
   Wegens:

Als commandant van Vliegboot X 35 van Hr. Ms. Marine Luchtvaartdienst gedurende twee achtereenvolgende maanden blijk gegeven van groote bekwaamheid, tactisch inzicht, initiatief, hoog moreel, grote plichtsbetrachting en uithoudingsvermogen bij talrijke verkenningsvluchten boven vijandelijk gebied en meer in het bijzonder:
1e tijdens een succesvol luchtgevecht met een Japansch verkenningsvliegtuig op 19 December 1941;
2e bij de verkenning ten behoeve van Hr.Ms. Onderzeeboot "K14" op 23 December 1941, waarbij een vijandelijke transportvloot periodiek werd verkend en den strijd met vijandelijke jachtvliegtuigen werd aanvaard, teneinde de onderzeeboot gelegenheid te geven ongemerkt op te stomen;
3e door de in laatst bedoeld gevecht zwaar beschadigde vliegboot behouden naar de basis te brengen.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (oorspronkelijk 2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: BL/BK blz. 226 ; VK blz. 110,131,235 ; NKM 1968 blz. 334

Jaarsma, J.D.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 20 mei 1943
   2e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Brastagi'

Bron: Koopv. blz. 9,26

Jacob, Samuel

Geboren te Haria Saparua op 9 augustus 1907. Omgekomen ten noorden van Mossman, aan boord van C-47 DT-941, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Jacobs, J.P.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Sergeant-telegrafist (9264)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-telegrafist (9264)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. ? ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Jacobs, L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   -

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in begin 1945, na reeds gedurende geruime tijd een Nederlandse onderofficier der Marechaussee alle hulp te hebben gegeven bij het verzamelen van militaire gegevens op het eiland Goeree en Overflakkee, toen twee Nederlandse agenten dit geinundeerde eiland, hetwelk inmiddels in de frontlinie was komen te liggen, hadden bereikt o.a. met het doel uit het reeds bevrijde Noord-Brabant een S-phone onder te brengen voor het doorgeven van militaire gegevens, deze twee agenten de meest mogelijke steun te verlenen en hun installatie in zijn boerderij onder te brengen.
Voorts door tot begin Mei 1945, niettegenstaande hij reeds enige tijd tevoren bevel van de vijand had ontvangen om te evacueren, toch met zijn gezin op zijn geinundeerd landbouwbedrijf te Den Bommel te blijven en onder het aanvaarden van zeer grote risico’s zelf actief aan de berichtgeving deel te nemen en op resolute wijze de vijandelijke, zeer scherpe contrôle op een dwaalspoor te brengen, daarmede nog grotere risico’s op zich te nemen, zulks te meer daar de vijand reeds zware represaille-maatregelen in voorkomende gevallen had genomen en het nagenoeg was buitengesloten, dat hij bij ontdekking uit het inundatiegebied kon ontsnappen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Jacobs, Petrus Marinus Johannes

Geboren te Loon op Zand op 3 september 1913. Overleden te Tilburg op 22 juni 1994.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Sergeant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 93019)

Bron: VOA blz. 96-97

Jacobs, Rudolf

Geboren te Batavia op 14 februari 1915. Overleden bij een vliegongeluk nabij Horst (L.) op 7 augustus 1953.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 22 van 30 januari 1951
   Vaandrig-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 235

Jacobs, Willem J.H.

Geboren op 17 februari 1900.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Venlo

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA)

Jacometti, Johan Henri Azon

Geboren te Loemadjang op 1 september 1887. Gesneuveld te Rhenen op 12 mei 1940.
Tltn.d.Inf.KNIL (29-07-1911), eltn.d.Inf.KNIL (18-12-1914), kpt.d.Inf.KNIL (22-07-1921), maj.d.Inf.KNIL (29-07-1935), res-maj.d.Inf. (25-08-1939).
Bekende onderscheidingen: BL,E.1,OHK.1,XXV,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie, Commandant II-8 R.I.

Bron: BL/BK blz. 226 ; KNIL blz. 43 ; www.ogs.nl ; www.grebbeberg.nl

Jacquard, Rene

Geboren op 29 januari 1916.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 189816)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 256 ; VHK blz. 135 ; Kokkelink blz. 254

Jacques Baalde, dr. Bernardus Cornelis Petrus

Geboren te 's-Gravenhage op 7 januari 1904. Overleden te 's-Gravenhage op 21 maart 1980.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 84

Jager, ir. Albert Jacob de

Geboren te Bandoeng op 9 november 1907.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Majoor-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 97

Jager, B.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Jager, C. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 226

Jager, C.M. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941
   Matroos V.R.H. (12320) der Koninklijke Marine

Als matroos-hulp-kanonnier a/b van onzen trawler-mijnenveger OMMERING, welk schip in de Britsche wateren reeds vele mijnen heeft geveegd voortdurend groote plichtsbetrachting en flinkheid betoond, zijn mede-opvarenden ten voorbeeld.

Bron: BL/BK blz. 257

Jager, Eduard Cornelis de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij een aanval op de door den vijand bezette brug bij de Haagsche Schouw met zijn Bataljonscommandant de bediening van een vijandelijke mitrailleur buiten gevecht te stellen; voorts met anderen het voorterrein van het wegenknooppunt aldaar van vijanden te zuiveren.
Tenslotte bij een gevecht aan de Maaldrift met veel moed en beleid onder hevig vijandelijk vuur sectiën van een hem vreemd onderdeel, die aarzelden om tot den aanval over te gaan, door zijn voorbeeld en leiding tot voorwaarts gaan te bewegen en aldus krachtig bij te dragen tot het heroveren van de Maaldrift.

Bron: BL/BK blz. 226

Jager, Frans Paul de

Geboren te 's-Gravenhage op 18 maart 1914. Gesneuveld te Moerdijk op 10 mei 1940.
Res-tltn d.Art. (27-12-1935 KB 135), res-eltn d.Art. (13-12-1938 KB 50).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum bijgeschreven in het register)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij het bruggehoofd aan de Zuidzijde van de Moerdijkbrug, met een sectie 6 veld omsingeld zijnde door overmachtige vijandelijke valschermtroepen, zeer beleidvol en met grooten moed het gevecht te leiden, en tot het laatst stand te houden, waarbij hij persoonlijk een zijner stukken bediende. Hij is bij deze actie gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 83 ; www.ogs.nl

Jager, Johannes

Geboren op 3 december 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Burger, woonachtig te Ede ; sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Sports instructor, Ede

Bron: VHK blz. 135 ; Netherlands Master List: Grade 3 (NA) ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Jager, Nicolaas Christianus Antonius de

Geboren te Leeuwarden op 8 augustus 1905. Overleden te Kolonedale op 14 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Sergeant-majoor-administrateur bij de Militaire Administratie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

BL/BK blz. 226 ; www.ogs.nl

Jager, P. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (8917)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 257

Jager, ir. Willem G.R. de

Geboren in 1895.
Tltn.d.Art.KNIL (25-07-1917), eltn.d.Inf.KNIL (02-04-1919), kpt.d.Art.KNIL (30-06-1928), maj.d.Art.KNIL (10-09-1938).
Bekende onderscheidingen: XXV,Mk,LoM.3

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 4 van 1948
   Lieutenant-Colonel, Netherlands East Indies Army

Bron: Schlegel blz. 74 (N.B.: geeft naam als: William) ; Wiegand, 2003 DA blz. 17

Jaggie, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 22 juli 1943
   Majoor-machinist (8494), aan boord van Hr.Ms. Mijnenveger 'Abraham Crijnssen'
   Wegens:

Als oudste onderofficier machinist aan boord van Onzen Mijnenveger "Abraham Crijnssen" blijk gegeven van moed, bekwaamheid en hoog moreel door onder gevaarvolle en moeilijke oorlogsomstandigheden en hoewel slechts zeer kort aan boord geplaatst zijnde zijn taak met grootendeels ongeoefend personeel op uitnemende wijze verricht, zoodat het mede aan hem te danken is dat het schip na vertrek uit Soerabaja veilig Australië bereikte.

Jagt, Johannis van der

Geboren te Middelburg op 11 augustus 1917. Gesneuveld boven Waalhaven op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948 (postuum)
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 235 ; www.ogs.nl

Jagtenberg, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Jambroes, George Louis

Geboren te Amsterdam op 22 april 1905. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl (NB. geeft KV ipv. BK)

Jans, Jacobus Rudolph Lambertus

Geboren op 30 november 1874. Overleden op 7 december 1963.
Tltn.d.Inf. (26-07-1895), eltn. (12-08-1901), kapt.-adj. (01-04-1913).
Bekende onderscheidingen: BL,E.1,MOK,Mk,XL,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Eervol ontslagen reserve-generaal-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1941 tot 1945, toen hij ondanks vergevorderde leeftijd op verzoek van de centrale leiding der O.D. in Nederland de taak van Gewestelijk Commandant vrijwillig op zich nam en vrijwel tot het einde der bezetting van LIMBURG bleef vervullen.
In de eerste jaren legde hij de voor een vervulling van zijn taak ononbeerlijke contacten door als zogenaamd agent in levensverzekeringen het gewest rond te reizen, en zijn medewerkers persoonlijk uit te kiezen en op hun taak voor te bereiden.
Toen hij in 1942 door de Gestapo werd gezocht, dook hij onder en nam de wijk naar een Noordelijker gelegen provincie, van waaruit hij desniettegenstaande krachtige leiding bleef geven door middel van vele getrouwe en hem toegewijde verbindingsmannen.
In het voorjaar 1944 keerde hij naar het gewest terug en vestigde zijn commando-post in de nabijheid van VENLO.
Toen het mogelijk werd om met de oprukkende gealliëerde Legers in contact te komen, zond hij verschillende leden van zijn Staf door de linies om de verbindingen op te nemen en voor de oorlogvoering belangrijke berichten over te brengen.
Toen het ten slotte ondoenlijk werd om een behoorlijke bevelvoering in zijn gewest te handhaven, als gevolg van de massa-evacuatie der bevolking van VENLO en omstreken, week hij in Januari 1945 met een gedeelte van zijn Staf over de Maas uit naar bevrijd gebied teneinde aldaar in onmiddelijke samenwerking met de geallieerden aan de volledige bevrijding van het gewest actief bij te dragen.
De resultaten van het ondergrondse verzet in LIMBURG in O.D.verband zijn mede aan zijn bezielende leiding te danken.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Ingetrokken bij K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Reserve-generaal-majoor b.d.

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, als leider van het verzet in de provincie Limburg van begin 1941 tot begin 1945. Toen de ondergrondse actie in Januari 1945 in het bezette deel van Limburg onmogelijk werd in verband met de evacuatie van dit gebied op bevel van de bezetter, zich, niettegenstaande zijn 70-jarige leeftijd, met 12 leden van de Binnenlandse Strijdkrachten onder zeer moeilijke omstandigheden een weg te banen door de Duitse linie, de Maas per boot over te steken en zich bij de Nederlandse Strijdkrachten in bevrijd gebied te voegen.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Venlo op 22 februari 1954
   Burger

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 226 ; Six blz. 34,140 ; NRLL 1923 blz. 116 ; De Gelderlander, 20 februari 1954 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Jans, Leonardus

Geboren op 9 mei 1918.
Legernummer 180509006 ; Tltn.d.Inf. (08-06-1944), eltn. (01-05-1949), kapt. (01-05-1953).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,VHK,OV.2,XX,NRK4045,KLO.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als commandant van het Troependetachement van de Staf van Gewest 19 (LIMBURG) van de O.D.
In het bijzonder heeft hij, toen de commandant van dit Gewest in 1942 verplicht was om onder te duiken, enige jaren lang op beleidvolle wijze de verbinding tussen deze en zijn districtscommandanten onderhouden.
Voorst werden onder zijn leiding wapens verzameld en hersteld en heeft hij militaire inlichtingen omtrent de vijand verzameld en doorgegeven.
Hij heeft na zijn arrestatie eind October 1944 een zeer flinke houding aangenomen en alle verantwoordelijkheid voor het optreden van zijn medewerkers op zich genomen.
Nadat hij vier dagen gevangen had gezeten en door een groep O.D.mannen was bevrijd, heeft hij met onverminderd enthousiasme zijn dienst bij de O.D. voortgezet.”

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BL blz. 266 ; VHK blz. 135 ; NRLL 1956 blz. 58

Janse, M.H.C.

Bekende onderscheidingen: LEF.5,FCG

Ridder in het Legioen van Eer (F)
   ? ; uitgereikt in november 1946
   Directeur van de Kanselarij der Nederlandse Ambassade te Parijs

Oorlogskruis 1939-1945 (F)
   ? ; uitgereikt te Parijs op 14 februari 1948
   Directeur van de Kanselarij der Nederlandse Ambassade te Parijs

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 13 november 1946, blz. 3 ; Leidsch Dagblad, zaterdag 14 februari 1948, blz. 1 ; Nieuwe Leidsche Courant, zaterdag 14 februari 1948, blz. 1

Jansen, dr. Abraham

Geboren te Hengelo op 23 december 1907. Overleden te Ralla op 10 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Landstormsoldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 258 ; www.ogs.nl

Jansen, Albert

Geboren te Noordeloos (ZH) op 15 mei 1919. Gesneuveld op de Javazee, aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'De Ruyter', op 27 februari 1942.
OMSD3 (12-08-1939), OMSD2 (12-08-1941).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 28 mei 1949 (postuum)
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'De Ruyter'

Bron: BL/BK blz. 258 ; Wo.2529 ; T.1494 ; www.ogs.nl

Jansen, Andreas Bernardus Lambertus

Overleden te Schagen op 30 september 1988.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BK,OHK.3,B.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Stoker-Olieman

Bron: Meijer (1990), p. 258 ; overlijdensadvertentie

Jansen, mejuffrouw Catharina

Geboren te Poeloe Pinang op 29 april 1906. Geëxecuteerd te Soebang op 11 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952 (postuum)
   Ziekenverpleegster te Soebang

Bron: VOA blz. 242 ; www.ogs.nl

Jansen, Cornelis Johannes Jacobus

Bekende onderscheidingen: BL,MM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse, bij de Koninlijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Military Medal (GB)
   ?
   Corporal (3599), No. 1 Independent Company, Royal Netherlands Brigade
   De voordracht luidde als volgt:

Throughout the action at HEDEL on 24 and 25 Apr 45, Cpl. Jansen, in the Medical Sec, carried out his duties in a fearless and gallant matter.
Frequently during the two days he went out to his wounded comrades, dressed their wounds and brought them back under fire.
His devotion to duty and complete disregard for his own personal safety saved considerable suffering and may well have saved many lives.

Bron: BL/BK blz. 226 ; PRO WO 373/155, WO 373/187

Jansen, Gerrit

Geboren te Amsterdam op 8 december 1919.
OVA3 (12-08-1939), OVA2 (01-04-1942), LTZ(A)1 (01-09-1949), KLTZ(A) (01-09-1958), KTZ(A) (01-01-1964), e.o. (16-03-1970).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.4,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Officier van Administratie der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: BL/BK blz. 258 ; Wo.2606

Jansen, G.J.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Administratief ambtenaar bij het ministerie van Oorlog, woonachtig te Den Haag

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3130] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Jansen, Hendrik Jan

Geboren te Arnhem op 9 maart 1913. Omgekomen in de buurt van Timor in de Banda Zee op 23 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 3 van 5 april 1945 (postuum)
   Officier-zeewaarnemer der derde klasse der Marine Luchtvaartdienst

Behoorende tot den Militairen Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië als patrouille-commandant bijzonderen moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond bij vele aanvallen op vijandelijke bases en schepen, waardoor belangrijke schade aan den vijand werd toegebracht. Zijn onderdeel steeds op voorbeeldige wijze aangevoerd en tenslotte gesneuveld op 24 Juni 1944.

Bron: BL/BK blz. 226 ; www.ogs.nl

Jansen, Hendrikus Bernardus

Geboren te Zutphen op 28 april 1918. Gesneuveld te Boxmeer op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Sergeant bij het 1-15 Genie Bataljon

Bron: BL/BK blz. 258 ; www.ogs.nl

Jansen, Henri Karel

Geboren te Arnhem op 26 november 1884. Gesneuveld te Amsterdam op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. van 6 mei 1946
   Sergeant-werktuigkundige van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: www.ogs.nl (NB.: geeft als overlijdensdatum 12 mei 1940)

Jansen, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   5e Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 9,35

Jansen, J.F.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door sedert 1941 zijn medewerking te verlenen aan de leider van een inlichtingengroep en het daardoor mogelijk te maken dat nauwkeurige inlichtingen omtrent uit Rotterdam vertrekkende vijandelijke convooien konden worden gegeven.
In het bijzonder door de tot de Rijkshavendienst te Rotterdam behorende snelvarende motorboten ter beschikking te stellen, waardoor het gehele Rotterdamse havengebied en alles, wat zich ter weerszijden van de Nieuwe Waterweg bevond, doeltreffend kon worden verkend; nauwkeurige rapporten konden worden samengesteld en hetgeen op en aan de rivier gebeurde van Dordrecht tot Hoek van Holland en zelf de nieuwste dieptelodingen van de Waterweg tot in zee te verschaffen, totdat hij, toen hij in 1944 in verband met deze werkzaamheden door de vijand werd gevangen genomen, na ongeveer zes weken weer moest worden losgelaten, aangezien de vijand er niet in kon slagen hem van spionage of medewerking daaraan te beschuldigen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Jansen, J.F.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: BL/BK blz. 226

Jansen, J.H.

Geboren in 1917.
Tltn.d.Inf. (08-06-1940), eltn. (08-06-1942), kapt. (15-05-1948), maj. (31-07-1953), ltkol. (01-11-1958), kol.d.GS. (01-11-1964).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,XXX

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRLL 1974 blz. 9,51

Jansen, Josephus M.W.C.

Geboren op 31 augustus 1914.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,BOK.p,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in Juli en Augustus 1943 na de arrestatie van vele medewerkers van een reeds bestaande inlichtingengroep op militair gebied.
Hij heeft, met de overgeblevenen van deze groep, de grondslag gelegd voor één van de belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied waarmede hij baanbrekend werk heeft verricht en waarvoor hem, ter voltooiing van dat werk, een organiserend agent uit Engeland werd gezonden.
Daarna heeft hij, in nauwe samenwerking met deze agent, een groot aantal berichten, waaronder vele van militair belang, doen verzamelen en naar Engeland doorgezonden zowel over de radioverbinding van die agent als over de door hem zelf voorbereide koerierslijnen; voor welke voorbereidingen hij vele malen de route naar de Spaanse grens heeft gevolgd en telkens weder in bezet Nederland terugkeerde.
Voorts is hij in 1944 via Spanje naar Engeland vertrokken met het doel in LONDEN door mondeling contact met het B.I. de verbindingen en daarmee het inlichtingennetwerk te verbeteren, waarna hij van plan was weder als parachutist naar bezet Nederland terug te keren.
Door dit optreden belangrijke diensten bewezen aan de Geallieerde oorlog-voering en de Nederlandse Zaak.

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Eindhoven

Bron: BL/BK blz. 226 ; VHK blz. 136 (geeft voorletters als J.M.) ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Jansen, Johannes W.M.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Jansen, Louis

Geboren te Amsterdam op 28 maart 1900. Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte in Scheveningen op 9 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Vertegenwoordiger te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 99 ; www.ogs.nl

Jansen, P.C.

Geboren op 27 december 1919. Overleden te South Yorkshire, Engeland, op 12 september 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 19 augustus 1943
   Korporaal-telegrafist (16940) der Koninklijke Marine

Als opvarende van Onze Motorkanonneerboot “M.G.B. 114” en voordien van Onze Motorkanonneerboot “M.G.B. 46” gedurende geruimen tijd in meerdere riskante gevechtsacties tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid en uithoudingsvermogen, waardoor de genoemde gevechtsacties op succesvolle wijze konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 258 ; overlijdensadvertentie

Jansen, R.O.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 20 oktober 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235

Jansen, V.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Sergeant-majoor-luchtradiotelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 235

Jansen, W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Jansen Schoonhoven, P.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. Mijnenlegger 'Willem van der Zaan'
   Wegens:

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 258

Jansen van Galen, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Opperwachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 14 Mei 1940 vrijwillig deel te nemen aan een onderneming tegen een overmachtig vijand nabij de spoorbrug te Culemborg, en daarbij onversaagd in de voorste lijn optredende, zijn ondergeschikten tot het doorzetten van de aanval aan te moedigen.

Bron: BL/BK blz. 258

Janssen, Anthonij

Geboren te Wisch op 3 oktober 1914. Gesneuveld te Rhenen op 11 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 op de Grebbeberg als telefonist van de Verbindingsafdeling van 1-8 R.I., toen de verbinding van de Compagniescommandant, waarbij hij was ingedeeld, naar de bataljons-commandopost door ’s vijands artillerievuur was verbroken, geheel vrijwillig met twee telefonisten onder voortdurend artillerievuur te trachten, de verbinding weer tot stand te brengen, waarbij hij sneuvelde.

Bron: BL/BK blz. 258 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Janssen, F.J.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.129 van 3 mei 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie, bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

Bron: Schlegel blz. 121 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2 (NB.: Geeft naam als M.A. Jansen)

Janssen, Goossen

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als kanonnier van een stuk 6 Veld bij de voorpostengevechten voor Veenendaal nabij en aan de Buurtsteeg op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur zijn dienst te verrichten en ter plaatse stand te blijven houden niettegenstaande een naburig infanterie-onderdeel door zijn stelling terugtrok en poogde ook de bediening van het stuk te doen teruggaan.

Bron: BL/BK blz. 258 ; met dank aan de heer B. Keers

Janssen, Gijsbert

Geboren op 12 februari 1910.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Certificate of Commendation (GB)
   29 januari 1947
   Farmer, Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) ; met dank aan de heer J. Howes

Janssen, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de bezetting van Nederland op te treden als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en als zodanig in October 1944 het werk van zijn voorganger in de provincie Noord-Holland over te nemen en aan de aldaar werkzame groep nog een aanzienlijke uitbreiding weten te geven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 258 ; met dank aan de heer B. Keers

Janssen, J.D.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 9 november 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Kapitein van het m.s. “BOISSEVAIN” gedurende de periode van April 1942 tot Augustus 1944 op moedige en beleidvolle wijze het bevel over zijn schip voerde in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 236 ; K.P.M. blz. 324

Janssen, J.G.R.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 226

Janssen, M.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 16 juni 1945
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Als jachtvlieger van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, gedetacheerd bij de Royal Air Force, zoowel in het Vereenigd Koninkrijk, als met het Britsche bevrijdingsleger, gedurende een totaal van ongeveer 15 maanden op operaties blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele gevechtsvluchten, waarvan een groot aantal van offensief karakter boven vijandelijk gebied, waarbij hij meerdere successen heeft behaald.

Bron: VK blz. 235

Janssen, R.O.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon in brons
   K.B. no. 25 van 18 augustus 1947
   Sergeant-telegrafist (stamboeknummer 15112)

wegens de door hen met levensgevaar verrichte redding van een deel der bemanning van de op 7 Juli 1945 te Chinabay (Ceylon) verongelukte Liberator “J” No. K.G. 896.

Bron: MH blz. 223

Janssen, Wilhelmus Eugenius Hubert

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, C.-II 6 R.I.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [280]

Janssens, F.A.A.M.

Geboren in 1910.
Tltn.d.Art. (01-08-1934), eltn. (01-08-1938).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Eerste luitenant-vlieger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRL 1939 blz. 264

Janssonius, Pieter

Gezagvoerder van het: m.s. 'Bandjermasin' (02-1942/04-1944).
Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Commendation (GB)
   Juli 1945
   Captain, Eastern & Australian Steam Ship Company Limited, passenger s.s. 'Nellore'

  The s.s. “Nellore”, sailing alone from Bombay to Sydney, was torpedoed in the Indian Ocean.
  Captain Vos and Capain Janssonius, who were travelling as passengers on the “Nellore”, did excellent work throughout. They were in another boat, and between them navigated it for 11 days, eventually making a good landfall and so bringing the occupants to safety.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724,759 ; K.P.M. blz. 324

Japen, Barnabas

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Dorpshoofd van Penasifoe op Biak (Bosnik)

Bron: VOA blz. 267

Jarman, Louis Jan

Geboren te Tasikmalaja op 22 januari 1910. Omgekomen aan boord van Hr.Ms. 'K.XVI' in de Zuid-Chinese Zee op 25 december 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 102 van 24 december 1953 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XVI'

BL/BK blz. 226 ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Jaspers, Petrus Martien

Geboren te Roosendaal op 18 oktober 1917. Overleden te Katwijk aan de Maas op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Korporaal bij het Korps Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het gevecht bij Mook op 10 mei 1940 door in de rivierkazemat-zuid, met vijf anderen, gedurende 6 uren het kanon van 5 cm te bedienen onder hevig artillerievuur; is daarbij gesneuveld. Is beleidvol opgetreden bij het uitvoeren van vernielingen.

Meijer (1990), p. 258 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.G. Westland

Jauks, R.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. van ? ? 1942
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 235

Jegerings, Piet

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Deurne

Bron: Netherlands Master List (NA): Grade 4

Jeimo, E.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Particulier te Enarotali

Bron: VOA blz. 267

Jeimo, Matheus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Soldaat der Koninklijke Landmacht te Hollandia

Bron: VOA blz. 267

Jel, Jacobus Pieter de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 nabij de stelling aan de Slaperdijk te Renswoude geheel vrijwillig op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur deel te nemen aan verschillende belangrijke patrouilles in het voorterrein van de stelling.

Bron: BL/BK blz. 258 ; met dank aan de heer B. Keers

Jelderda, S.

Geboren in 1913.
LTZ2jc-vk (01-01-1962), LTZ2oc-vk (01-01-1964), e.o. 01-03-1966.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.3,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   ?
   Koninklijke Marine

(N.B.: niet vermeld in BL/BK!)

Jennissen, W.

Geboren op 4 maart 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid van de verzetsgroep ROOSTEREN van de O.D. (Ordedienst), die van September 1944 tot en met Januari 1945 in de frontlijn lag en in geallieerd verband actief medestreed.
Bij een patrouillegang stootte hij op een Duitse groep van vijf man waarvan hij er één onschadelijk maakte. Hij werd gewond en gevangen genomen waarbij vermoedelijk het Britse uniform hem redde voor onmiddellijke executie.
Tijdens zijn transport wist hij nog een Duitser neer te leggen, doch hij moest voor de overmacht bukken en werd in een hospitaal opgenomen, alwaar hij in April 1945 werd bevrijd.

Bron: BL/BK blz. 258 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11

Jens, J.B.

Vijfde werktuigkundige bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Oppermachinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: BL/BK blz. 258 ; K.P.M. blz. 324

Jens, Peter Jan

Bekende onderscheidingen: BEM

British Empire Medal (Military Division) (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Sergeant, Royal Netherlands Army, attached to 151 (AY) Field Regiment, Royal Artillery

Sgt Peter Jan JENS has acted as interpreter to this Regt since Oct 1944. During the whole of this period his outstanding ability, extraordinary devotion to duty and complete disregard for his personal safety have been an example to all.
Since crossing the RHINE he has been with every forward recce that the Regt has made. He has constantly been up with the leading tanks in a soft skinned veh and as part of his normal daily duties has recce and cleared areas and houses prior to occupation by the Regt.
In addition to his normal interpreters duties he has shown great energy and drive in seeking out hostile elements, dealing with displaces pers and interrogation. The result of this work has been that many important docs and PW have been extracted from a mass of material and set speedily back to rear HQs.
Prior to the arrival of Allied Mil Gov officials he has, on his own initiative, acted for them and his sound common sense and power of command have won the respect of all.
His untiring energy and willingness to tackle any sort of job has been most astounding and of very great value both to this Regt and to the Army as a whole.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [367]

Jensen, Herman H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 76 van 28 april 1946
   Sergeant bij de 819th U.S. Military Police Company

Bron: Schlegel blz. 122

Jessurun, Reinier Emil

Geboren te Haarlem op 15 december 1904. Omgekomen bij een vliegongeval te Kroja op 14 mei 1949.
Res-tltn-wnr.d.Art. (30-08-1928 KB 34), e.o. als reserve-officier en benoeming tot kpt-wnr ML-KNIL (25-08-1944), tijd.ltkol-wnr ML-KNIL (28-05-1945 GB 1).
Commandant van het 18 (N.E.I.) Squadron (28-05-1945 - 27-02-1948), waarnemend commandant ML-KNIL (01-03-1948 - 17-04-1948).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VK,XV,MoF.bp,USAM

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 13 van 16 oktober 1948
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door onmiddelijk na herstel van zijn zeer zware verwondingen, bekomen bij een nachtstart naar Ambon op 28 Mei 1943, in het tijdvak van September 1943-April 1945, onderscheidelijk ingedeeld zijnde bij de "18e Squadron" en de Amerikaanse "13th Air Force" in het Zuid-Westelijke Stille Oceaangebied talrijke zeer gevaarlijke en belangrijke bombardements-opdrachten en grondverkenningen met succes te volbrengen, zich daarbij als Nederlands officier-waarnemer, vele malen het operationele leiderschap van grote formaties geallieerde vliegtuigen toevertrouwd ziende. Met grote bekwaamheid, voortvarendheid en moed heeft hij een voor de Geallieerden onmisbare bijdrage geleverd tot het neutraliseren van een 20-tal vijandelijke luchtbases op Halmaheira, in de Minhassa, Kendari en op de Boeroe-Ceramgroep en als gevolg van deze neutralisatie de uiterst storende vijandelijke luchtactie tegen Morotai van deze bases uit op afdoende wijze bedwongen, na te voren het plan van actie zelfstandig ontworpen en door onder grote gevaren verrichte offensieve lucht- en grondverkenningen voorbereid te hebben. Ten slotte heeft hij een werkzaam aandeel gehad bij verscheidene acties naar het door de vijand bezette gebied in de Philippijnen, o.m. tegen Cebu, Puerta Princessa, Zamboanga, Jolo en Davao.

Bronzen Leeuw
   ? ; vervanging voor het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding, later ingetrokken bij toekenning van de Militaire Willems-Orde

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Als waarnemer-bommenrichter van het commando-vliegtuig eener patrouille zware bommenwerpers gedurende eenige achtereenvolgende dagen op beleidvolle wijze zijn keuze gedaan uit vijandelijke scheepsdoelen en door bekwame uitvoering den vijand ondanks diens tegenweer telkenmale zware verliezen toegebracht.

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Reserve-kapitein-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Door het deelnemen aan zeer vele gevechtsopdrachten, waaronder verscheidene succesvolle gedurende het eerste kwartaal 1943 de vijand ernstig afbreuk gedaan; tevens een uitstekend voorbeeld geweest voor personeel van de onder moeilijke omstandigheden in actie komende nieuw gevormde afdeling bommenwerpers van het Koninklijke Nederland-Indisch Leger

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Batavia op 7 augustus 1946
   Luitenant-kolonel
   Volgens krantenbericht uitgereikt wegens:

voor diensten, aan de Amerikaansche Luchtmacht bewezen tijdens de campagne tegen Japan tusschen November 1944 en April 1945.

Air Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Batavia op 7 augustus 1946
   Luitenant-kolonel
   Volgens krantenbericht uitgereikt:

op grond van het feit, dat Jessurun de leiding heeft gehad bij de operaties van een Amerikaansche eenheid boven Halmaheira in December 1944.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Maalderink blz. 224 ; MWO-KLu blz. 46-49 ; BL/BK blz. 226 ; VK blz. 146,205,235 ; KNIL blz. 41,65 ; Decorare 10 blz. 31 ; Leidsch Dagblad, 5 augustus 1946, blz. 4 ; www.ogs.nl

Jeune, Joseph G. le

Geboren op 25 februari 1914.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting van Nederland bij het doorgeven van belangrijke, o.a. militaire, inlichtingen van Nederland naar LONDEN.
In het bijzonder heeft hij van 1 October 1943 af totdat de verbinding tengevolge van de invasie in 1944 werd verbroken, regelmatig ongeveer eenmaal per 14 dagen een berichtenzending van Nederland naar Belgie gebracht, vanwaar deze werd doorgezonden via GENEVE naar LONDEN.
Hij heeft zich verder zeer verdienstelijk gemaakt bij het organiseren van illegale grensoverschrijdingen, evenals bij het leggen van contacten met de Belgische illegaliteit.
Tijdens zijn optreden werd hij enige malen gevangen genomen doch wist telkens weer vrij te komen.

Bron: VHK blz. 138 ; met dank aan de heer B. Keers

Jeurissen, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 38 van 20 maart 1946
   Dienstplichtig korporaal, bij de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de gevechten bij HEDEL in April 1945.

Bron: Prinses Irene blz. 115

Jeurissen, Johannes H.

Geboren op 11 april 1918.
Eltn.d.KMar. (01-11-1969), kapt. (01-11-1973).
Bekende onderscheidingen: ON.GEMx,VHK,MoF,KCBC,MVZS.3

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Echt

Bron: VHK blz. 138 ; NRLL 1974 blz. 446

Jippes, Douwe A.

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1936), res-eltn. (01-01-1940), res-kapt.d.vbd. (01-05-1948).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XV,BSTR,BF

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 70 van 15 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Eerste Luitenant, verbindingsofficier voor de 50th Anti-Aircraft Artillery Brigade, 9th U.S. Air Force

Fourragère 1940 (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Schlegel blz. 123 ; NRLL 1956 blz. 275 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2