Terug naar Decorati
Terug naar de index

Höpink - Hylarides

Höpink, Andreas Gerrit

Geboren op 3 juni 1896.
Legernummer 95.06.03.002.
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 en 12 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg als Commandant van een compagnie pantserafweergeschut deze op voorbeeldige wijze aan te voeren.
Voorts door op 13 Mei 1940 op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur van nagenieg alle zijden, persoonlijk met mitrailleur en geweer, onder leiding van de Commandant van het 1e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie, deel te nemen aan het tot het uiterste verdedigen van een, achter de stoplijn de aanvalsas des vijands beheersend gebouw. Teneinde de uitwerking van een verwachte eigen tegenaanval te bevorderden, gedurende vier uren tot de laatste patroon tegenover een overmachtige vijand stand te houden, waarbij tenslotte het, nagenoeg geen dekking biedend, gebouw vlam vatte en instortte.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Eervol ontslagen reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als districtscommandant van de Ordedienst, later Binnenlandse Strijdkrachten van Doesburg en de Lijmers gedurende de periode van Juni 1944 tot de bevrijding begin April 1945.
Hij fungeerde als centraal post voor alle binnenkomende meldingen van militair belang, die door koeriersters uit de Achterhoek werden gebracht, dan wel door spionnage van onder hem werkende personen werden verkregen en gaf deze over de IJssel door, waarna ze per telefoon Nijmegen en daarmee het Geallieerde opperbevel bereikten.
Aan het onderbrengen, het verzorgen en verder zenden van ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen had hij een werkzaam aandeel.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 225

Hopman, Aart

Vierde stuurman ter Koopvaardij bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.3,MOK,MBE,ANM,ADFSM,ARFD,ADM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; K.P.M. blz. 324

Hoppen, H.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Dienstvak der Genie

Bron: Meijer (1990), p. 256

Hoppener, A.H.D.

Bekende onderscheidingen: EL.5

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004

Hopstaken, C.A.M.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Oudenbosch

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Horchner, J.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie sergeant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 234

Hordijk, G.H.

Geboren op 10 maart 1904.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in het tijdvak van Juli 1944 tot aan de bevrijding van NEDERLAND ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied, niettegenstaande zijn minder goede gezondheid, een belangrijk aandeel te hebben in de voorbereiding van enige “droppings” in WEST-NEDERLAND, waardoor het mogelijk was dat zendmateriaal en wapens in handen van de groep kwamen.
Vervolgens door op zeer goede wijze het vervoer van de plaats van “droppings” nabij ROTTERDAM naar de opslagplaats te leden.
Voorts door, indien moeilijkheden bij het onderbrengen van wapens e.d. waren te overwinnen, de school, waar hij als congierge werkzaam was, ter beschikking van de groep te stellen terwijl hij wist dat dit grote risico’s voor hem medebracht omdat deze school door de vijand reeds werd gewantrouwd.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hordijk, P.

Geboren op 20 januari 1917.
Legernummer 17.01.20.000.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig sergeant

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de middag van 13 Mei 1940 als sergeant-stukscommandant behorende tot de Pag-Compagnie van het II Bataljon van het 1e Regiment Wielrijders bij de poging om te beletten dat vijandelijke pantserwagens in Dordrecht zouden doordringen, waarbij tevoren reeds enige verwarring was ontstaan, toen bekend was gemaakt dat Franse pantserwagens die dag in Dordrecht werden verwacht en alleen op bevel van de Garnizoenscommandant het vuur op pantserwagens mocht worden geopend.
In het bijzonder door, opdracht hebbende de Spuibrug te Dordrecht met zijn stuk te verdedigen, toen een vijandelijke pantserwagen met brede oranje banden om de motor, welke was aangezien voor een Franse pantserwagen, het vuur plotseling op zeer korte afstand op zijn stuk opende, ook onmiddellijk het vuur te openen en deze pantserwagen buiten gevecht te stellen.
Voorts door, toen kort daarop een tweede pantserwagen de brug naderde en echter de eerste vernielde pantserwagen op zijn stuk vuurde, zich naar de brug te begeven en er in te slagen onder vijandelijk vuur, bijgestaan door een oud-Marinier en kort daarop door een Vaandrig, de brug na veel moeite en veelal in ongedekte houding open te trekken.
Tenslotte door, toen hij bij zijn stuk was teruggekomen, door te laten vuren, totdat zijn stuk door een voltreffer werd geraakt, waarbij hij zeer zwaar werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; met dank aan de heer B. Keers

Hordijk, Pieter W.

Geboren op 28 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: BL,BK,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als leider van een sabotagegroep in het Westen des lands, die belangrijke ontwrichtingen bracht in het Duitse verkeer per as, toen op bevel van het geallieerde Hoofdkwartier in September 1944 dit verkeer zoveel mogelijk moest worden stilgelegd.
In November volgde hij de inmiddels gesneuvelde landelijke Sabotage-Commandant op. De eerste wapendropping op de Veluwe in Augustus 1944 had onder zijn leiding plaats.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   22 mei 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Ooltgensplaat

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 225, 256 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1

Hordijk, R.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 21 mei 1942
   Luitenant-ter-zee der 2e klasse, aan boord van Hr.Ms. 'O22'

Bron: Meijer (1990), p. 256

Horsman, Willem

Geboren te Amsterdam op 21 februari 1909. Gesneuveld aan boord van het m.s. 'Ondina' op de Indische Oceaan op 11 november 1942.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,MID

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 (postuum bijgeschreven in het register)
   Gezagvoerder ter koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Ondina'
   Wegens:

Die als gezagvoerder van het m.s. "Ondina", dat op den 11den November 1942, in den Indischen Oceaan, alhoewel slechts voorzien van één kanon van licht kaliber, tezamen met den begeleidenden mijnenveger der Koninklijke Britsch-Indische Marine, tegen twee, elk overmachtig bewapende Japansche kapers den strijd aanbond, waarbij hij sneuvelde, uitzonderlijken moed, uitnemend beleid en groote trouw heeft betoond bij de leiding der navigatie en bij de op bijzonder doeltreffende wijze uitgevoerde afweer, tengevolge waarvan een van de vijandelijke schepen herhaaldelijk werd getroffen en het mogelijk werd gemaakt het eigen, weliswaar zwaar beschadigde schip tenslotte behouden in een Australische haven binnen te brengen.

Mentioned in Despatches (GB)
   1943
   Captain, Master of the m.v. 'Ondina'

for great gallantry when the vessel, escorted by only one destroyer, was attacked by two enemy raiders, one of which she sank. Although her crew was forced to abandon ship during the action, she was re-boarded and was brought safely to port.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 773 ; Maalderink blz. 183 ; Koopv. blz. 3,39,52 ; www.ogs.nl

Horst, Izak van der

Geboren te Aarlanderveen op 4 maart 1909. Gefusilleerd te Kamp Vught op 4 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Notarisklerk te Kampen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 94 ; Six blz. 70,140 ; www.ogs.nl

Horst, Johannes ter

Geboren te Enschede op 1 april 1913. Gefusilleerd bij Usselo op 23 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,MoF

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Bakker te Enschede

Medal of Freedom (US)
   ? (postuum) ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Enschede

Bron: VZK blz. 95-96 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 21 ; www.ogs.nl

Horst, P. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Konstabelsmaat (13058) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 256 ; ARA 2.02.14 inv. 9035

Horstman, A.J.S.

Geboren op 4 juli 1909.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Oosterbeek

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) ; met dank aan de heer J. Howes

Horstman, Carl Arnoldus Ludwig

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, C.-2 Pion.Gp.

Carried out operations during the Rhine offensive in March 1945, according to SHAEF requirements.

Bron: WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [252]

Horstman, G.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-monteur der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BK blz. 256 ; VK blz. 146

Horstmann, Margaret Helen, echtgenote van van Kleffens

Geboren 1912. Overleden 1993.
Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Horvers, Adrianus Maria

Geboren te Tilburg op 10 september 1920. Gesneuveld nabij Mill op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 11 Mei 1940, behorende bij de bezetting van kazemat no. 37 aan het Defensiekanaal van de Peel-Raamstelling nabij Mill (N.Br.), niettegenstaande de opruimingen in het voorterrein van deze kazemat nog op onvoldoende wijze had kunnen plaatsvinden, zodat het hem bekend was, dat de vijand ongezien door een bosperceel troepen en materieel tot zeer dichtbij de kazemat kon samentrekken, met de commandant en de overige drie man van de bezetting tot het uiterste te blijven standhouden, daarbij ook nadat de compagnie in de late avond van 10 Mei was teruggetrokken, de weerstand te blijven voortzetten, totdat de vijand door antitankgeschut de kazemat wist te vernieten, waarbij de gehele bezetting om het leven kwam.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Horyaans, Leonardus Wilhelmus Johannes

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 nabij BERKEL (Z.H.) aan het hoofd van zijn groep op onverschrokken wijze deze alleen op ruimen afstand vooruit te gaan, teneinde ’s vijands opstelling te verkennen.
Voorts op 11 Mei 1940 aan het hoofd van slechts enkele manschappen een aanval te doen op de Zwetbrug ten Noorden van OVERSCHIE; hierbij gewond geraakt in het bovenbeen, desondanks de aanval aan het hoofd van zijn manschappen voort te zetten tot de vijand, die van meerdere kanten werd bedreigd, zich overgaf.
Tenslotte door op 14 Mei ondanks deze verwonding met veel moed als commandant van een voorpatrouille een verkenning nabij SCHIEBROEK uit te voeren.

Bron: Meijer (1990), p. 225

Hos, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   2e Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Van Diemen'

Bron: K.P.M. blz. 324 ; Koopv. blz. 9,29

Hos, Hendrik Pieter

Geboren te Haarlem op 1 december 1906. Gefusilleerd op de Waaldorpersvlakte te Scheveningen op 11 mei 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Medisch analist te Overveen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 97 ; Six blz. 42,64,140 ; www.ogs.nl

Hottinga, Barend Gerardus

Geboren te Arnhem op 4 oktober 1918. Overleden te Apeldoorn op 27 januari 2008.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 257

Hotz, George David Eduard Johan

Geboren te Bodegraven op 12 augustus 1886.
Tltn.d.Inf.KNIL (25-07-1908), eltn. (29-02-1912), kapt. (30-03-1920).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,E.2,XXV,MBS,MoF.bp,OBE

Medal of Freedom with bronze palm (VS)
   26 maart 1953
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Regio 4 (Twente)

Mr. George David Eduard Johan Hotz, Citizen of The Netherlands, from December 1942 to May 1945, served his country and contributed to the Allied cause with marked distinction as an organizer and later as Commander of Regio 4 within the organized resistance movement. Demonstrating initiative, perseverance and courage, he built up his organization in such an efficient manner that all demands made upon it were efficiently and expeditiously met. Continually active in the field of espionage, sabotage, collection and distribution of weapons, he assisted the advance of Allied combat elements and was instrumental in the eventual liberation of his beloved country.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   15 oktober 1947
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Colonel, Royal Netherlands Army

Bron: Decorare 10 blz. 33-34 ; NRL 1923 blz. 645 ; KGKNIL blz. 58 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Houdt, Josephus Alphonsus van

Geboren te Hengstdijk op 21 maart 1913. Overleden te Terneuzen op 1 september 1963.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 17 maart 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Korps Ponteniers en Torpedisten

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden door in den vroegen morgen van 10 Mei 1940, behoorende tot een kleine afdeeling van de Veergroep 2 C, welke, als gevolg van den plotselingen aanval van gelande vijandelijke valschermjagers, was aangewezen om in de onmidellijke omgeving van de haven van MOERDIJK stand te houden om de overtocht van deze Veergroep naar WILLEMSDORP te dekken, op stoutmoedige wijze te blijven standhouden en een groot aantal vijanden buiten gevecht te stellen.
Niettegenstaande vele sommaties om zich over te geven - komende zelfs van de zijde van een daartoe gedwongen Nederlandsch officier - door te blijven gaan met vuren ondanks het feit, dat de Duitschers krijgsgevangenen en burgers voor zich uit joegen om hem te kunnen naderen.
Eerst overmeesterd nadat hij van alle zijden was ingesloten en zijn munitie was verschoten.

Bron: Meijer (1990), p. 225 ; Met dank aan Jose van Houdt (kleinzoon)

Houkes, L.

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Europees brigadier der Infanterie (85518) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Door het koelbloedig bedienen van een lichte mitrailleur bij verschillende gelegenheden gedurende de actie op Timor aan eene overmachtige Japansche afdeeling zware verliezen toegebracht.

Bron: Hartman (2002), p. 77 ; Meijer (1990), p. 257

Hout, Rudolf Otto

Geboren te Kandangan op 6 maart 1894. Overleden te Lauten in augustus 1942.
Gezaghebber B.B.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Houten, mr. Charles Henri Jean François van

Geboren op 25 mei 1904. Overleden in 1976.
Res-kol.d.Art. (20-12-1945), groot verlof 31-07-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,VHK,LoM.3,OBE

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 4 van 14 september 1946
   Gepensioneerd reserve-kolonel van het Wapen der Artillerie

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 4 mei 1944
   -

Legion of Merit, Officer (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 13 december 1945
   General Orders no. 22 van 28 febrauri 1946
   Luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie en lid van de Staf van de Opperbevelhebber der Strijdkrachten

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as a member of the resistance movement in Holland. Lieutenant Colonel van Houten actively participated in the resistance in Holland until September 1944, at which time he went to England. He then joined the Staff of the ensuing maintenance of the organization and direction of the resistance forces in Holland.

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
 &nbps; Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, Staff C.N.F.

Worked incessantly for the mobilisation of Interior Forces for Allied War Effort.

Bron: PRO WO 373/155 ; VHK blz. 132 ; Allied Awards to the Dutch [242, 623] ; Schlegel blz. 204-205 ; Six blz. 61,140 ; Van Ojen blz. 778-779 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 5 december 1945, blz. 1

Houten, Christiaan Godfried van

Geboren te Medan op 24 november 1903. Overleden te Haarlem op 4 december 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-kapitein van Speciale Diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 161

Houten, J. van

Geboren op 30 januari 1915.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, als leider ener inlichtingengroep van een belangrijke verzetsorganisatie op de Veluwe, die berichten over troepenverplaatsingen, opstelling van geschut en gegevens over vliegvelden doorgaf aan de geallieerden per geheime zender of per telefoon. In het laatste half jaar der bezetting werd nauw contact onderhouden met een andere geheime inlichtingengroep, hetgeen ten goede kwam aan de doorzending van de in die tijd uiterst belangrijke gegevens over de toestand achter het front te ARNHEM. Als gevolg hiervan konden de geallieerden met succes luchtaanvallen doen op Duitse stellingen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Houten, J.A. van

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1

Houten, mr.dr. J.N. van den

Geboren in 1913.
Res-tltn.MJD. (28-12-1913), res-eltn. (03-04-1947), res-kapt. (06-01-1949).
Bekende onderscheidingen: XV,KMC,OKVF.2

Bron: NRLL 1956 blz. 23

Houth, Antonie Teunis

Overleden te Leerdam op 25 september 1995.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met Palm en Oorlogskruis 1940 met Palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 februari 1949
   Sergeant-vliegtuigmaker der Koninklijke Marine

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders verleend [3106, 3389] ; Beeldbank Nationaal Archief

Houtman-Proost, mevrouw Wilhelmina H.M.

Geboren op 30 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 8 januari 1955
   Burger, woonachtig te Bergen op Zoom

Bron: VHK blz. 133 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3134] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Houtsma, J.H.

Geboren op 21 december 1921.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van een verzetsgroep in een deel van de Achterhoek waar hij personeel opleidde dat later in militair verband kon worden ingezet. Zijn huis was het contactpunt voor geheime inlichtingengroepen. Hij deed persoonlijk verkenningswerk en vervoerde wapens.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Houtsmuller, Jacques

Geboren te Alkmaar op 29 november 1894. Overleden te 's-Gravenhage op 11 december 1974.
LTZ3 (09-10-1916), LTZ2 (09-10-1918), KTZ (16-08-1942), pensioen 01-12-1946, hoofdingenieur i.b.d. van de P.T.T.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.4,XXX,DSO

Bronzen Leeuw
   Vervanging voor een andere onderscheiding
   Kapitein-luitenant-ter-zee, aan boord van Hr.Ms. 'Isaac Zweers'

Bron: Meijer (1990), p. 226 ; Wo.1661

Houtum, J. van ("Jaap")

Bekende onderscheidingen: KV

Houwen, Jacobus van der

Geboren te IJsselmonde op 26 november 1909.
Res-tltn d.Genie (18-04-1932 KB 50), lt-kol d.Genie (12-04-1960 KB 30), e.o. 26-08-1968 KB 29.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,XXXV

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Genie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door met slechts, met karabijn bewapende pontonniers en matrozen, te zamen ter sterkte van ongeveer twintig man, nabij KRISPIJN (te DORDRECHT) Duitsche valschermtroepen, die met verscheidene mitrailleurs in stelling waren gekomen, in de flank aan te vallen.
Hij heeft daarbij den Duitschers zware verliezen toegebracht en hun mitrailleurs veroverd. Later heeft hij andere vijandelijke mitrailleur-opstellingen, eveneens op moedige en beleidvolle wijze aangevallen en opgeruimd en ook hierbij Duitsche mitrailleurs buitgemaakt.
Eindelijk heeft hij nog met zeven man een Duitsche afdeeling van zestig man overvallen en krijgsgevangen gemaakt.

Bron: Maalderink blz. 82 ; VHK blz. 133

Houwen, Willem L. ("Wiel")

Geboren op 22 maart 1911. Overleden op 13 oktober 1990.
Bekende onderscheidingen: VHK,LBD,MoF.sp,MBE,FCG.ev,CEAC

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   Burger, woonachtig te Helden

Bron: VHK blz. 132 ; Decorare 10 blz. 28 ; Decorare 11 blz. 3-4

Hövell tot Westerflier, Otto Rudolf Maria baron van

Geboren te Malden op 27 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Eerste Luitenant, compagniescommandant bij het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

First Lieutenant van Hoevell Tot Westerflier displayed exceptional qualitities of courage and leadership. He was always present with foremost elements of his company on the front, and took a highly active and succesful part in the fighting. His unit zealously pushed forward into Brunswick ahead of the 9th Army troops, and were cut off for about two weeks. Largely through his efforts the unit resisted capture until contact was established with United States Forces.

Bron: Schlegel blz. 119

Hövell van Wezeveld en Westerflier, Jozef Felix Henri Marie baron van

Geboren te Maastricht op 12 januari 1919. Omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme (Duitsland) op 5 januari 1945
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Rechtenstudent te Nijmegen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 98 ; www.ogs.nl

Hoven, G. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 tijdens een aanval van zeven zeer laagvliegende vijandelijke vliegtuigen op de 9e Batterij luchtdoelartillerie te Hedel, bij welke Batterij hij als parkknecht was ingedeeld.
In het bijzonder door, hoewel hij niet bij de batterijploeg was ingedeeld, zich naar een onklaar geraakt stuk te begeven en, terwijl de aangewezen bediening zich tengevolge van het vijandelijke mitrailleurvuur uit de lucht dekte, een sergeant-majoor-instructeur, die evenmin tot de bediening van het stuk behoorde, op daadwerkelijke wijze, nadat het stuk was hersteld, bij het vuren op de vijandelijke vliegtuigen bij te staan.
Door dit voorbeeldige en moedige optreden er veel toe bij te dragen dat de vijandelijke aanval met groot succes werd afgeslagen en het aangewezen bedieningspersoneel weer op zijn post terugkeerde.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hovens, Servaas Willem

Geboren te Venlo op 6 september 1901. Overleden te Maastricht op 6 juli 1964.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,MoF

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 8 oktober 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van medio 1943 tot de bevrijding van ZUID-LIMBURG in September 1944 als lid van de O.D. van Gewest 19 (LIMBURG).
In het bijzonder heeft hij militaire gegevens omtrent de vijand verzameld en constructie-gegevens omtrent het V 1 wapen doorgegeven aan de Geallieerden.
Voorts heeft hij 30 Geallieerde leden van vliegtuigbemanningen naar de grens gebracht.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 257 ; www.grebbeberg.nl

Höweler, Thomas Andries Henri

Geboren te Amsterdam op 1 mei 1907. Overleden te Amersfoort op 28 december 1994.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Officier van Gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 161

Hoyer, P.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146

Hufken, W.M.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   -

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Huiskens, E.H.

Bekende onderscheidingen: LII.5p, BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 26 juni 1948
   Adjudant-onderofficier van het Korps Mariniers

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, 3100, 3385

Huiskes, Pieter

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Voormalig, als zodanig tijdelijk aangesteld, sergeant voor speciale diensten

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Huisman, E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 13 Mei 1940 op onverschrokken wijze deel te nemen aan een aanval op de door de vijand bezette Zuidrand van OVERSCHIE achtereenvolgens in enige huizen aldaar binnen te dringen en de bezetting buiten gevecht te stellen.
In het bijzonder door tezamen met een ander soldaat een achttal vijanden, die zich in één dezer huizen door het werpen van een handgranaat te weer stelden, gevangen te nemen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Huisman, H. ("Henk")

Geboren te Puttershoek op 4 juni 1917. Overleden te Rhoon op 24 januari 2008.
Bekende onderscheidingen: BL,MOK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 14 juni 1950
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de bezetting van Nederland, behorende tot de sabotageploeg K.P. Rotterdam-Zuid, als één van de naaste medewerkers van de leider van deze ploeg, onder uiterst moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven de door de Britse Admiraliteit gegeven opdrachten om schepen, welke van groot belang voor de vijand waren, met magnetische tijdbommen in havens van Rotterdam tot zinken te helpen brengen.
In het bijzonder:
1. door begin October 1944, nadat hij reeds aan eerdere pogingen daartoe had deelgenomen, de twee 10.000 tons koopvaardijschepen “Schönveld” en “Hansa” op bijzonder beleidvolle wijze tot zinken te helpen brengen, daarbij steeds zeer goede aanwijzingen door zijn plaatselijke bekendheid aan zijn leider en twee andere medehelpers te geven, waarbij hij gebruik maakte van een sloep van de Kriegsmarine.
2. door begin December 1944 deel te nemen aan een poging on de “Borneo” tot zinken te brengen, bij welke poging twee Duitse officieren alarm maakten en hij bij dezen moest komen, waarbij hij nog juist tijd had zijn tijdbommen tussen platenrekken te plaatsen.
3. door eveneens begin December 1944 drie lichters, geladen met ijzer, staal en afsluiters, welke naar Duitsland zouden worden gesleept, na daaraan op listige wijze zijn tijdbommen te hebben aangebracht, tot zinken te brengen.
4. door op 17 januari 1945, na eerst aan enkele vergeefse pogingen daartoe te hebben deelgenomen, de “Westerdam”, welk schip in de Merwedehaven lag en gedeeltelijk was volgestort met beton teneinde door de vijand als blokkade-schip in de Nieuwe-Waterweg te worden gebruikt, op gedurfde wijze tot zinken te helpen brengen en daarbij de springladingenpersoonlijk aan te brengen.
5. tenslotte door daarna deel te nemen aan het laten zinken van de grote bok “Titan”, gelegen in de haven nabij Schiedam.
Door dit bijzonder moedige optreden de belangen van de geallieerden Oorlogsvoering en daarmee tevens de Nederlandse belangen te dienen.

Bron: BL/BK blz. 226

Huisson, A.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Breda

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Huizen, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 18 september 1941
   Kok

die als kok van het m.s. "REIGER", dat op 7 September, 1940 in de Surrey Commercial Docks te Londen lag, groote onverschrokkenheid betoonde bij het blusschen van door luchtaanvallen teweeggebrachte branden.

Bron: Koopv. p. 9,43

Huizenga, Renze

Geboren in 1914.
Eltn.SD. (01-10-1953).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   ? ; uitgereikt te Schoonhoven op 6 april 1946
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: NRLL 1956 blz. 324 ; Nieuwe Leidsche Courant, dinsdag 2 april 1946, blz. 1, maandag 8 april 1946, blz. 1

Huizing, Boelo Jan

Geboren te Oud Schoonebeek op 28 april 1916. Overleden te Bilthoven op 23 augustus 2005.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 257 ; Brons no. 54, blz. 38 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Hulleman, Jan

Geboren in 1900.
Res-tltn.d.Inf. (27-08-1923), res-eltn. (27-08-1927), res-kapt. (01-08-1938).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 en 14 Mei 1940, tijdens de gevechten op de Grebbeberg, als commandant van de Verbindingsafdeling van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken en op voorbeeldige wijze krachtdadig deel te nemen aan de hardnekkige verdediging van de commandopost van de Regimentscommandant, na deze verdediging eerst op uitnemende wijze te hebben helpen organiseren, waarbij hij, ten voorbeeld aan dikwijls wankelmoedige ondergeschikten, zich herhaaldelijk aan het vijandelijke vuur moest blootstellen.

Bron: NRL 1939 blz. 138 ; met dank aan de heer B. Keers

Hulscher, B.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 234

Hulsebos, J.

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Badzo'

Bron: Koopv. blz. 53

Hulsman, Jan

Geboren te Kampen op 27 augustus 1919. Overleden te Grave op 29 november -1976.
Legernummer 192027000.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 161-162

Hulssen, F.A. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-telegrafist bij de Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 234

Hulsteijn, Cornelis Elisa van

Geboren te Terneuzen op 8 februari 1912. Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk benoemd reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Hulten, Nicolaas L.M. van

Geboren op 9 maart 1908.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, half September 1944 te Veghel zijn diensten aan te bieden aan de Amerikaanse "101 Airborne Division" en daarbij er onder moeilijke omstandigheden en met groot gevaar voor eigen leven voor te zorgen, dat een bepaalde hoeveelheid munitie en levensmiddelen kon worden aangevoerd.
Voorts door op verzoek van de Divisiecommandant verscheidene kleine verkenningen naar de vijand in de omgeving van Veghel te verrichten over door de vijand van mijnen voorziene terreingedeelten, waarbij hij, nadat hij door twee vijandelijke officieren was aangehouden, zich op slinkse wijze aan gevangenneming wist te onttrekken en steeds waardevolle inlichtingen omtrent de vijand mede terug te brengen.
Tenslotte door, na in October 1944 vrijwillig te zijn toegetreden tot de Stoottroepen, deel te nemen aan de bevrijding van 's-Hertogenbosch en, toen hij opdracht had ontvangen een verkenning nabij Berlikum te verrichten, toen een vijandelijke opstelling werd omsingeld, op onverschrokken wijze alleen naar een andere tot nu toe niet ontdekte vijandelijke kazemat te snellen en de bezetting onder bedreiging van een handgranaat tot overgave te dwingen, waardoor de vermeestering van de eerste opstelling mogelijk werd.

Bron: BL/BK blz. 226 ; VHK blz. 134

Hunnik, Cornelis van

Geboren te Ede op 19 oktober 1906. Overleden te Utrecht op 9 april 1972.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Commissaris van Politie der eerste klasse , Korpschef der algemene politie in Oost-Borneo

Bron: VOA blz. 219

Hupkes, dr.ir. Willem

Geboren te Arnhem op 12 mei 1880. Overleden te Bilthoven op 11 maart 1965.
Bekende onderscheidingen: KB.3,CBE,MoF.sp

Honorary Commander in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te Bilthoven

Medal of Freedom with silver palm (US)
   General Orders no. 4 van 20 maart 1947 Heaquarters European Command
   Uitgereikt te 's-Gravenhage
   Oud-president-directeur der Nederlandsche Spoorwegen, lid van het verzet

(...)for exceptionally meritorious achievement from 17 September 1944 to 17 April 1945 which aided the United States in the prosecution of the war against the enemy in Continental Europe.

   In de verzamelvoordracht staat het volgende:

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; Dagblad voor Amersfoort, 7 juli 1948, blz. 4 ; Stamboom Familie Hupkes ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [940] ; met dank aan de heren P.J. Schlegel en P. Verstraeten

Hupkes, W.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Cleodora'

Bron: Koopv. blz. 9,27

Hurk, Peter Jan van den

Geboren op 7 maart 1919.
Legernummer 19.03.07.009 ; res-tltn.d.Inf. (15-11-1946), res-eltn. (15-11-1948), res-kapt. (01-05-1953)
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF.gp,OBE

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Voormalig, tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant voor algemene dienst, thans dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van een K.P. (Knokploeg) in Zuid-Drente, die zich ondermeer bezighield met sabotage van de spoorwegen en met het vervoeren en verzorgen van bemanningen van neergeschoten geallieerde vliegtuigen. Een kleine honderd van deze militairen gingen door zijn handen, terwijl hij velen persoonlijk wegbracht naar de Zuidelijke provincies voor hun verder transport over de grens.
Tijdens dit werk werd hij gearresteerd en deswege ter dood veroordeeld doch de dag vóór zijn terechtstelling uit de gevangenis bevrij met de hulp van leden van zijn verzetsploeg.

Medal of Freedom with gold palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Meppel

Honorary Officer in the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   3 februari 1947
   Student (now an Officer in the Royal Netherlands Army)

Bron: BL/BK blz. 226 ; VHK blz. 134 ; NRLL 1956 blz. 95 ; Decorare 10 blz. 27-28 ; met dank aan de heer J. Howes

Hurk-de Jong, Marchje A. van den

Geboren op 24 augustus 1919.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Meppel

Bron: VHK blz. 134 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24

Hursupuny, Stefanus

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Gewezen korporaal der Landwacht op Ambon

Bron: VOA blz. 96

Hustinx, P.J.C.

Geboren in 1914.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937). res-eltn. (05-03-1945), res-kapt. (01-01-1952)
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, verbindingsofficier bij het 1e Battaljon van het 13e Regiment Infanterie

Bron: Schlegel blz. 120 ; NRLL 1956 blz. 89

Hutten, Johannes Frederik van

Geboren te Soerabaja op 8 mei 1886. Overleden in de Tjipinang gevangenis te Batavia op 4 februari 1944.
Tltn.d.Art.KNIL (19-07-1907), eltn. (22-08-1910), kapt. (07-08-1919).
Bekende onderscheidingen: VOA,XV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Gepensionneerd kapitein der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 58 ; NRLL 1923 blz. 675 ; www.ogs.nl

Huurnink, J.

Geboren op 15 november 1914.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste maanden van 1944, toen hij met succes getracht heeft radioverbinding te krijgen met bevrijd gebied (Eindhoven). Samen met een collega heeft hij een zender samengesteld met de ter beschikking staande middelen en begin December tenslotte seincommunicatie verkregen nadat de zender reeds vele malen had moeten verhuizen. Na drie weken werd de opstellingplaats verraden en moest hij met het toestel onderduiken; inmiddels waren vele voor de oorlogvoering belangrijke berichten overgeseind.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Huijer, prof. Petrus Johannes Gerrit

Geboren te Delft op 28 juni 1898. Overleden te 's-Gravenhage op 10 april 1977.
LTZ3 (16-08-1919), KTZ (01-11-1945), pensioen 01-11-1948.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.3,OV.3,XXV,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 18 januari 1945
   Kapitein-luitenant-ter-zee, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 257 ; Wo.1734

Huynen, A.

Geboren op 9 juni 1917.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1951
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend van 1942 tot de bevrijding van ZUID-LIMBURG in 1944 als commandant van de “sub-groep Eysden” van Gewest 19 (LIMBURG) van de Orde Dienst.
Na eerst verband te hebben gelegd tussen de Belgische illegaliteit en zijn groep heeft hij langs deze verbinding persoonlijk leden van Geallieerde vliegtuigbemanningen, ontsnapte krijgsgevangenen en Engelandvaarders vervoerd.
Voorts heeft hij tekeningen van vijandelijke stellingen vervaardigd en geregeld telefonisch contact gehouden met de Districtscommandant gedurende de opmars der Geallieerden naar ZUID-LIMBURG.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Huysman, M.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Bergen op Zoom

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Hijde, Herman Frans van der

Geboren te Soerakarta op 12 februari 1922. Omgekomen nabij Kroja, aan boord van Mitchell B-25 M-409, op 14 mei 1949.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   sergeant-majoor-luchtvaarttelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 234 ; www.ogs.nl

Hylarides, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 324