Terug naar Decorati
Terug naar de index

Happee - Hazewinkel

Happee, W.L.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 19 november 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein van het tankschip “SAROENA”, dat op den 11den Februari 1943 door een vijandelijke onderzeeboot werd getorpedeerd onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden moedig en doortastend optrad bij het in veiligheid brengen van het brandende vaartuig, ten gevolge waarvan het schip kon worden behouden.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9042 ; Koopv. blz. 9,44

Hardeman, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Zaanstroom'

Bron: Koopv. blz. 9,50

Hardeveld, G.W. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 11 september 1941
   Tweede Stuurman

omdat dezen als leden der bemanning van het m.s. "ADINDA", dat den 8en Februari, 1941, te 8.48 ure, in de haven van Tobruk op een vijandelijken, magnetischen mijn stootte, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optraden, bij het vijf dagen durende blusschingswerk, tengevolge waarvan het schip voor vernietiging behouden bleef.

Bron: Koopv. blz. 9,22

Haren, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Brigadier der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 254 ; Meijer et al. (1997), p. 146

Haren, Hendrikus, Gerardus Petrus van

Geboren te te Ratingen (Duitsland) op 12 juni 1909. Overleden te Nijmegen op 21 februari 1962.
Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 29 oktober 1942
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Hartman (2002), p. 77 ; Meijer (1990), p. 254 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Haringa, Paul

Geboren te Den Helder op 5 februari 1916.
Bekende onderscheidingen: ON.BEMx,BK,OHK.2,NGHK,G.Med.,DSM,FBM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 2 september 1942
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine (14019)

Het betoonen van moed, voortvarendheid en groote plichtsbetrachting in den nacht van 14 op 15 Juni 1942 in de Motorkamer van Onze "M.G.B. 46" tijdens een actie tegen den vijand door, nadat de chef-motorkamer door een granaattreffer gedood was, de machines gedeeltelijk beschadigd en buiten werking gesteld waren en de motorkamer gevuld was met bezinedampen uit een der lek geschoten tanks, er in te slagen de beschadigde midden-motor draaiende te houden en onder direct levensgevaar door een dreigende explosie en brand, te trachten de S.B.-motor weer te starten, terwijl tevens noodreparaties verricht werden, totdat hij tenslotte door benzinedampen buiten bewustzijn geraakte.

Bron: Meijer (1990), p. 254 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Harjono

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 18 november 1948 (postuum)
   Inheems burger, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Bron: Meijer (1990), p. 224

Harkema, Jan

Geboren te Velp op 5 juni 1916. Omgekomen aan boord van het m.s. 'Poelau Bras', 180 mijl ten zuidwesten van Wijnkoopbaai, op 7 maart 1942.
Vierde stuurman ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve, bij de Marine Luchtvaartdient

Bron: Meijer et al. (1997), p. 233 ; K.P.M. blz. 308,324 ; www.ogs.nl

Harling, J.M. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 18 november 1948
   Militie-korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 254

Harloff, dr. Charles Edmund Anton

Geboren te Balapoelang, Brebes, Tegal, Nederlands-Indië, op 28 februari 1900. Overleden te Londen, Engeland, op 6 oktober 1945.
Huwde op 18 juli 1929 te Bandoeng met J.C.D.W.M. de Ruyter de Wildt.
Res-tltn.d.Art. (14-09-1923), res-eltn. (14-09-1927), res-kapt. (01-11-1938).
Bekende onderscheidingen: BK,XX,DSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 september 1940
   Reserve-kapitein-waarnemer

voor uitstekende daden voor het Vaderland in tijd van oorlog bewezen, te weten: moedig en beleidvol optreden bij het zich in een stadsgevecht te Rotterdam meester maken van een aantal woningen, waaruit vuur werd ontvangen en waarin tegenstand werd geboden en bij het verkennen van een onder vuur liggenden brug.

Bron: BL/BK blz. 254 ; Allied Awards to the Dutch blz. 19 ; NRL 1939 blz. 274 ; www.ogs.nl

Harms, J.H.

Bekende onderscheidingen: VK,DFM

Vliegerkruis
   K.B. no. 48 van 7 februari 1946
   Uitgereikt 1 november 1948
   Sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. No. 322 (Dutch) Squadron

Bron: VK blz. 211,233 ; De Vrije Pers, 1 november 1948, blz. 2

Harmsen, Harmen

Geboren op 22 maart 1919.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het laaste jaar der bezetting als lid ener verzetsgroep in de Lijmers, waar hij met behulp van vervalste papieren toegang had en belangrijke gegevens wist te verzamelen over vijandelijke versterkingen, troepenverplaatsingen enz., ook nadat het gebied door de burgerbevolking was ontruimd en in de frontlijn lag. Meermalen heeft hij zijn werk verrichtonder artillerievuur van de overzijde van de Rijn.
In de dagen dat de Canadezen de Rijn overstaken en Zevenaar reeds in hun handen was, kwam hij herhaaldelijk door de linies om aan de Geallieerden belangrijke inlichtingen te verstrekken.
Hij gaf blijk van grote persoonlijke moed.

Bron: BL/BK blz. 254 ; VHK blz. 120 ; met dank aan de heer B. Keers

Harmsen, J.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Harmsen, Willem

Geboren te Amersfoort op 14 juni 1893. Overleden op 23 oktober 1970.
LTZ3 (31-07-1915), KTZ (01-06-1942), pensioen 01-04-1946.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,WN26.z,OHK.2,XXX,Mk,IK.5,MID

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 4 van 10 juni 1942
   Kapitein-ter-zee

Het gedurende geruimen tijd als commandant van Onzen torpedobootjager “Isaac Sweers” en vòòrdien als commandant van Onzen torpedobootjager “Campbeltown” op loffelijke wijze bijgedragen tot de geallieerde oorlogvoering.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 13 juli 1944
   Kapitein-ter-zee

Mentioned in Despatches (GB)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 17 van 29 maart 1945
   Kapitein-ter-zee

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9038, 9049 ; BL/BK blz. 254 ; Wo.1633

Harn, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 27 augustus 1949
   Pijper der eerste klasse der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 254

Harnmeijer, P.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 254

Harpe, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 2 september 1942
   Majoor-torpedomaker, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K.XV'

Bron: BL/BK blz. 254

Harselaar, Ernst Cornelis van

Geboren te Amsterdam op 22 juli 1921. Omgekomen op 13 januari 1945, toen het vliegtuig naast het zijne explodeerde door een voltreffer in de bommenruimte. Hij ligt begraven in Amersfoort.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; www.ogs.nl

Harssel, Leonie A.M. van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Tilburg

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26

Harst, D. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos zeemilicien (8572)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 254

Harst, E.A. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9040

Harst, L.C.A. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 254

Hart, A.L. 't

Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Commendation (GB)
   ?
   Captain, Master of the m.v. 'Armilla'

Bron: ARA 2.16.32 inv.nr. 239 ; Koopv. blz. 52

Hart, Barend 't

Bekende onderscheidingen: ON.5,KV,OBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 4 december 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van de sleepboot 'Thames'

die als gezagvoerder van de sleepboot “THAMES”, gedurende den herfst en den winter van het jaar 1940/1941, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, alsmede groote plichtsbetrachting betoonde bij het onder leiding van de Britsche Admiraliteit uitgevoerde bergingswerk, tengevolge waarvan een belangrijke hoeveelheid scheepsruimte voor de geallieerde oorlogsvoering behouden kon blijven.

Honorary Officer of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1943 (bevordering van MBE)
   Captain, Master of the tug 'Thames'

  A large and valuable ship was torpedoed and badly damaged.
  The Tug “Thames” stood by, towing her when necessary, helping in steering and manoeuvring and accompanying her to port.
  During this time the ship was subjected to attack by aircraft and was shadowed by submarines.
  Captain ‘t Hart has done other fine work, since his appointment as Hon. M.B.E. in August 1941.

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1941
   Captain, Master of the tug 'Thames'

For consistent good work in all weather and in particular for the successful towage of S.S. BALTARA for a distance of 800 miles after that ship had been torpedoed in Mid-Atlantic.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 761,799 ; Koopv. blz. 9,46,51 ; Rotterdams Nieuwsblad, 14 mei 1946, blz. 3

Hart, J. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O.24'

Bron: BL/BK blz. 254

Hart, Jacob 't ("Jaap")

Overleden te Glenfield, Nieuw-Zeeland, op 27 maart 2007.
Bekende onderscheidingen: VK,DFC*

Vliegerkruis
   K.B. no. 30 van 5 oktober 1944
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij de R.A.F.

Bar to the Distinguished Flying Cross (GB)
   23 februari 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 34 van 12 april 1945
   Acting Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. (147634), R.A.F. no. 156 Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   3 juni 1944
   verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 6 van 28 september 1944
   Flying Officer, R.A.F.V.R. (147634), R.A.F. no. 156 Squadron

Bron: VK blz. 206,210,233

Hart, Pieter Cornelis 't

Geboren op 21 januari 1923. Overleden te Hoogland op 14 augustus 1996.
Tltn.-vl. KLu (15-03-1951), eltn. (15-03-1953), kapt. (01-11-1957), maj. (01-11-1964), ltkol. (01-11-1973).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.2,OV,NGK,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Sergeant-kortverband-vlieger voor speciale diensten der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (31923)
   Wegens:

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover de vijand onderscheiden.
Als vlieger van een jachtafdeling op onverschrokken wijze in Februari 1942 bij Buitenzorg het luchtgevecht aangegaan met overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen en tijdens het gevecht een vijandelijke jager afgeschoten, waarna zijn eigen vliegtuig ernstig werd beschadigd en in brand vloog; hoewel zwaar gewond zijnde, wist hij zich per parachute te redden.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 141,233 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 18 ; overlijdensadvertentie

Harterink, Frederik Anton Marie

Geboren te Amsterdam op 18 mei 1901. Geëxecuteerd te Thambyuzajat (Birma) op 13 december 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 192 ; KNIL blz. 45 ; www.ogs.nl

Harteveld, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos zeemilicien (8580)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 254

Harteveld, C.

Geboren in 1918.
Tltn. (15-07-1940), eltn. (20-09-1947), kapt. (15-02-1949), maj. (01-07-1956), ltkol. (01-05-1962), kol.d.Inf. (01-11-1968).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254 ; NRLL 1974 blz. 52

Harteveld, Jacobus ('Jacob')

Geboren op 27 december 1924.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (90508Z)

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping met een visschersvaartuig uit bezet Nederland, waarbij de vijandelijke vertrouwensman en enkele leden van de bemanning onschadelijk moesten worden gemaakt, waarna Engeland werd bereikt.

Bron: VHK blz. 121

Harting, Arie

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 vóór onze voorposten nabij de Buurtsteeg lopende naar Ede vrijwillig deel te nemen aan een patrouille onder een officier, teneinde vijandelijke mitrailleursnesten te overvallen.
  Tijdens deze patrouille, waarbij vijandelijk vuur werd ontvangen, door te dringen in aanvankelijk door de vijand bezet gebied, Duitse waarschuwingsborden, diendende tot vermijding onzer landmijnen, op te ruimen, vijandelijke telefoonlijnen te vernielen en een hoeveelheid vijandelijke mortiermunitie en uitrustingsstukken buit te maken.

Bron: BL/BK blz. 254

Hartjens, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 233

Hartkoren, Henk

Geboren in 1908. Overleden op 26 maart 1979.
Eltn.SD. KL (01-08-1954).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 233 ; De Vliegende Hollander, april 1979, blz. 20 ; NRLL 1956 blz. 326

Hartlief, Tedo

Geboren te Appingedam op 21 oktober 1910. Gefusilleerd op de Woeste Hoeve, nabij Apeldoorn, op 8 maart 1945.
Derde stuurman ter Koopvaardij (06-1940), Shell Tankers B.P.M., lid van het verzet.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich in November 1943 ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland beschikbaar te stellen als waarnemer-marconist van een meteorologische observatie-radio- en zendpost en als zodanig sedert December daaraanvolgende aanvankelijk dagelijks en later om de andere dag zijn weergegevens op te nemen, te coderen en radiotelegrafisch te verzenden.
Voorts door gedurende de maanden October en begin November 1944 vele belangrijke gegevens op organisatorisch en militair gebied te verzenden, totdat hij begin November 1944 tijdens een dergelijke uitzending door de vijand werd uitgepeild en gevangen genomen en begin Maart 1945 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 254 ; www.ogs.nl

Hartman, Alexander Cornelius Antoine

Geboren op 2 februari 1885.
Bekende onderscheidingen: MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Velp

King's Commendation for Brave Conduct (GB)
   23 april 1947
   Chief Engineer, Telephone Exchange, Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Hartog, Jan de

Geboren te Haarlem op 22 april 1914. Overleden op 15 september 2002 in een ziekenhuis te Houston aan een ziekenhuisinfectie.
Bekende onderscheidingen: NL.2,KV,Od'A

Kruis van Verdienste
   1943
   Burger

Hartog, N. den

Gezagvoerder van het s.s. 'Alcor' (06-1940/07-1941 en 01-1943/eind 1943), s.s. 'Alchiba' (11-1941/07-1942).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Hartogh,dr. H.A.

Bekende onderscheidingen: ON.4

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
   K.B. no. 2 van 29 april 1947
   -, te New York

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr. 107

Hartogh Heys van der Lier, H.J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 233

Hasenack, mejuffrouw W.E.

Bekende onderscheidingen: KMS

King's Medal for Service in the Cause of Freedom (GB)
   ?
   Burger, voorheen woonachtig te Nijmegen

Bron: De Gelderlander, 30 juni 1948

Hassan, dr. Mohamed

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Madoerees arts

Bron: VOA blz. 94

Hassel, M. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Korporaal-vliegtuigschutter zeemilicien
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233

Hasselt, Johan van

Geboren te Malang op 1 april 1920. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 17', benoorden Djakarta, op 25 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (postuum)
   Matroos der eerste klasse

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze Groepvliegtuigen 8 blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: VK blz. 234 ; www.ogs.nl

Hasselt, Lodewijk F. van (Ludovicus of Louis?)

Geboren op 27 februari 1914.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Zundert

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Farmer, Zundert

Bron: VHK blz. 122 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26 ; met dank aan de heer J. Howes

Hassing, A.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Hateboer, W.

Geboren in 1906.
Eltn.d.SD. (01-06-1952).
Bekende onderscheidingen: VK,MH.3,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Wachtmeester-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 323

Hattem, Johan van

Geboren te Soerabaja op 7 mei 1914. Overleden te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door gedurende de jaren 1940 en 1941, toen nog geen geregelde verbinding met de Nederlandse Regering te Londen bestond, zich tot doel te stellen met een groot aantal andere personen een inlichtingendienst in bezet Nederland te organiseren, daarna, in samenwerking met een grote verzetsorganisatie, deze dienst, welke inlichtingen verzamelde op militair gebied, op voortreffelijke wijze op te zetten en daarnaast leiding en steun te geven aan uit Engeland uitgezonden agenten.
Vervolgens door als één van de meest actieve pioniers op het gebied van de inlichtingendienst, in een tijd dat onder moeilijke omstandigheden moest worden gewerkt, met geringe middelen op onvermoeide, bekwame en onverzettelijke wijze zijn persoon en werkkracht in te zetten, hoewel de vijand hem na enige tijd op het spoor was.
In Maart 1942 met bijna zijn gehele inlichtingengroep door de vijand gevangen genomen en ter door veroordeeld, waarna hij in een concentratiekamp om het leven kwam.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 122 ; Six blz. 37-38,139 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Hattum, P.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Reserve-officier van gezondheid der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 254

Hatusupy, Willem

Geboren te Tapa Toean, Atjeh, op 12 november 1908. Overleden te Tjipinang, Batavia, op 19 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees brigadier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 57

Havelaar, J.A.

Geboren te Menado op 15 augustus 1917. Overleden te Bilthoven op 28 oktober 2009.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, ingedeeld als sectiecommandant bij de 4e Compagnie van het IV Depôt Bataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was verorverd, te helpen hernemen, op voorbeeldige wijze zijn sectie aan te voeren.
In het bijzonder door bij de aanval op dit vliegveld, waarbij zijn sectie onder zwaar vijandelijk vuur over nagenoeg geheel open terrein moest aanvallen, niettegenstaande er doden en gewonden vielen, de aanval met zijn sectie tot zeer dicht nabij de hoofdingang van het vliegveld door te zetten.
Voorts door, toen hij bemerkte dat hij zich aldaar nagenoeg geheel alleen met zijn sectie bevond, niet meer kon standhouden en bevel had ontvangen om terug te trekken, zelf de terugtocht van zijn sectie te dekken door als laatste, slechts vergezeld van een korporaal, met een lichte mitrailleur vuur af te geven op een flankerend vijandelijk steunpunt.
Tenslotte door, nadat de korporaal was gesneuveld, zelf met de lichte mitrailleur terug te trekken, totdat hij werd gewond, waarna hij met grote moeite en daarbij opnieuw gewond wordende zijn onderdeel weer wist te bereiken.

Bron: BL/BK blz. 224 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Haveman, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 254

Haverkamp, Albert

Geboren te Opijnen op 27 oktober 1894. Overleden te Zeist op 20 september 1979.
Tltn.d.Art.KNIL (25-07-1917), eltn. (02-09-1919)
Bekende onderscheidingen: VOA,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951
   Gewezen kolonel der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 229-230 ; NRLL 1923 blz. 677

Haverkorn van Rijsewijk, Joost Bernard

Geboren in 1905.
Res-tltn.d.Art. (17-12-1926).
Bekende onderscheidingen: XX,LoM.4

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   General Orders no. 53 van 11 juni 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Reserve-kolonel van het Wapen der Artillerie, administratief adjudant van de chefstaf van het Nederlands Militair Gezag

Bron: Schlegel blz. 203 ; NRL 1939 blz. 303 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Hayck, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Matroos der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: BL/BK blz. 254

Haije, J.B.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 oktober 1943
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Blijk gegeven va moed en doorzettingsvermogen bij het uitvoeren van een aantal operatiën boven vijandelijk gebied. Met zijn vliegtuig neergeschoten, zijnde boven door den vijand bezet gebied, initiatief en volharding getoond door zich, onder gevaarvolle omstandigheden, aan krijgsgevangenschap te onttrekken.

Bron: VK blz. 234 ; ARA 2.02.14 inv. 9042

Haije, Johannes Henricus Hubertus de la

Geboren te Hoensbroek op 27 mei 1920. Omgekomen nabij Cherbourg, dépt. Manche, bij een aanval op Martinvast (Frankrijk) op 26 november 1943. Begraven op de Erebegraafplaats Orry-la-ville (Frankrijk).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Telegrafistenmaat
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 234 ; www.ogs.nl

Haijkens, L.

Geboren in 1915.
Eltn.d.Art. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 224 ; NRLL 1956 blz. 196

Hazelhoff, F.W.

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Burger, woonachtig te Vroomshoop, lid van het verzet

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz.

Hazelhoff, G.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 1 juni 1944
   Eerste stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Titus'

Bron: Koopv. blz. 9,47

Hazelhoff Roelfzema, mr. Siebren Erik

Geboren te Soerabaja (Nederlands-Indië) op 3 april 1917. Overleden op Hawaï op 26 september 2007.
Res-tltn AD (06-10-1941 KB 1), res-kpt-vl ML (05-02-1945 KB 26), e.o. 20-10-1947 KB 6.
Auteur van 'In het hol van de ratelslang', 'Soldaat van Oranje' en 'De Soldaat van Oranje keert terug'.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,KV,VK,OHK.2,VHK,IM.80,DFC,S3945,ACES,FGS,WM2

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 1 van 4 juni 1942
   Reserve-tweede luitenant van Algemene Dienst, bij de Inlichtingendienst
   Wegens:

Ondanks groot levensgevaar geheime opdrachten uitgevoerd, die voor het Koninkrijk der Nederlanden van onschatbare waarde hadden kunnen zijn.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 12 februari 1942
   Burger

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland werd bereikt.

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-kapitein-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 139 Squadron

Gedurende geruimen tijd bij een onderdeel van de Royal Air Force in het Vereenigde Koninkrijk in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting.

Distinguished Flying Cross (GB)
   3 juli 1945, goedkeuring bij K.B. no. 16 van 19 juni 1946
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R. (129282), R.A.F. no. 139 Squadron

Bron: Maalderink blz. 155 ; Steur blz. 40-51 ; MWO-KLu blz. 41-42 ; VK blz. 210,234 ; VHK blz. 122 ; Six blz. 38,139

Hazen, P.A.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, toen kort na de bevrijding van Bergen op Zoom in het najaar van 1944 vrijwilligers werden gevraagd voor het uitvoeren van een op dat ogenblik nog geheime opdracht, waaraan veel risico’s zou zijn verbonden, zich met een ander als de twee enige vrijwilligers uit een groot aantal daarvoor verzamelden op te geven.
Vervolgens door, na omstreeks half November 1944 met de andere persoon van de Brabantse wal naar het nog dor de vijand bezette Goeree en Overflakkee per boot te zijn gebracht, op welk eiland de inundaties reeds waren gesteld, aldaar militaire gegevens omtrent de vijand op dit eiland te verzamelen.
Voorts door deze gegevens, na zelf ook nog militaire verkenningen te hebben verricht, enige dagen later naar de vaste wal van Brabant terug te keren, waarbij zij kort na hun vertrek uit de haven van den Bommel onder zeer nabij inslaand vijandelijk vuur geraakten, waarbij zij waren genoodzaakt terug te keren om eerst later in de avond opnieuw te kunnen uitvaren.
Vervolgens door begin 1945 met diezelfde persoon een tweede tocht naar Overflakkee te ondernemen, daarbij een S. phone mede te nemen en waarbij grote moeilijkheden werden ondervonden, waardoor zij waren genoodzaakt eerst weer terug te keren.
Tenslotte door twee avonden daarna opnieuw de tocht te ondernemen, waarbij zij tenslotte er in slaagden aan land te gaan nabij de haven van Oude-Tonge.
Gedurende acht dagen berichten uit te zenden, waarop zij, omdat het gehele Oostellijke deel van het eiland werd geëvacueerd, moesten ontsnappen.

Bron: Meijer (1990), p. 254

Hazenberg, Carel Frederik

Geboren te Leiden op 1 juni 1891. Overleden te Arnhem op 12 januari 1972.
Tltn.d.Inf. (05-10-1916), eltn.d.Inf.KNIL (05-10-1920).
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Luitenant-kolonel der infanterie b.d. van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 94 ; NRL 1923 blz. 659

Hazewinkel, Engbert

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 28 mei 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 11 - 13 Mei 1940 als Stukscommandant van een zware mitrailleur tijdens de gevechten op de Grebbeberg nabij Heimerstein onder zwaar vijandelijk vuur de vijand op onverschrokken wijze te bestrijden, ook nadat nevenonderdelen de opstelling hadden verlaten. Eerst terug te gaan toen zijn mitrailleur door het aanhoudende vuur onbruikbaar was geworden.
Ook daarna de verdediging op een ander punt met zijn onderdeel, dat hij ondanks het vijandelijk artillerievuur volkomen in de hand wist te houden, voort te zetten.

Bron: Meijer (1990), p. 254