Terug naar Decorati
Terug naar de index

Haaft - Haesen

Haaft, F.J. ten

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als commandant van een onderafdeling van een geheime inlichtingendienst, die van November 1944 in regelmatige radioverbinding stond met bevrijd gebied (EINDHOVEN) en met het centraal bureau van de organisatie in NEDERLAND. Hij heeft belangrijke inlichtingen op militair gebied via deze verbinding kunnen doorgeven.
Na de overval op de zendpost op 10 Januari 1945 werd hij gearresteerd en op 26 April daaraanvolgende vrijgelaten.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 (NB. geeft voorletters als P.J.) ; met dank aan de heer B. Keers

Haaften, mejuffrouw Carolina Sophia Mathilde van

Zie Bokkel Huinink-van Haaften, mevrouw Carolina Sophia Mathilde ten

Haaften, J.H. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Vrijwillig Landstorm Korps

Bron: BL/BK blz. 224

Haagsma, R.

Geboren in 1908.
LTZ.vk.2jc (01-01-1955), LTZ.vk.2oc (01-01-1958), e.o. (01-12-1959).
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.2,OV,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 253 ; NKM 1968 blz. 368

Haan, A.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 25 mei 1944
   Officier-vlieger der derde klasse Koninklijke Marine Reserve specialde diensten

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233

Haan, A.L.M. den

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947 (2e toekenning)
   Majoor-monteur

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 14 januari 1943
   Majoor-monteur

Bron: BL/BK blz. 253

Haan, F. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 24 juni 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij, a/b van m.s. 'Frans Hals'

Bron: BL/BK blz. 253

Haan, Johannes de

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Chief Officer, s.s. 'Trajanus'

The Master and Chief Officer of this ship have done noticeably well since March, 1941, particularly in the operations in Greece and Crete. The ship has beaten off several air attacks.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 769 ; Koopv. blz. 52

Haan, J. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Derde Machinist ter Koopvaardij

die als derde Machinist van het m.s. "MADOERA", dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Koopv. blz. 9,34

Haan, J.W. de

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Bussum

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Haan, R. de

Bekende onderscheidingen: ON.BEMx

Bronzen Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Ziekenverpleger der tweede klasse zeemilicien (12817)
   Wegens:

Het met grooten ijver en plichtsbetrachting vervullen van zijn taak bij het 320e Squadron, waarbij hij op zijn gebied veel heeft bijgedragen tot de verzorging van het personeel.

Bron: 320 Sqdr. blz. 219

Haan, W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Mei 1940 bij de aanval van KATWIJK op VALKENBURG (Z.H.) ingedeeld bij de Mitrailleur-Compagnie van 1-9 R.I., toen bij het terugtrekken zijn Compagniescommandant zwaar werd gewond, niet tegenstaande het zwaar en juist gericht vijandelijk vuur, zich onmiddellijk naar deze gewonde Kapitein te begeven om hem hulp te verlenen.
Voorts door hem de arm af te binden en, eveneens onder vijandelijk vuur, hem door het terrein en over een sloot achteruit te slepen.
Vervolgens, toen dit door de nagenoeg gehele uitputting van de Kapitein niet verder mogelijk was, ongedekt voor het vijandelijk vuur, hen geruime tijd ter zijde te blijven en hem later, gedeeltelijk met hulp van twee soldaten met een plank over een andere sloot te vervoeren en in tijdelijke veiligheid te brengen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer B. Keers

Haank, D.A.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 253

Haanstra, S.

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 2 van 15 mei 1941
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Olieman aan boord van het s.s. 'Beursplein'

Bron: BL/BK blz. 224 ; Koopv. blz. 5,26

Haar, Derk Jan ter

Geboren te Doesburg, Gelderland, op 26 januari 1901. Overleden te Utrecht op 24 november 1958.
Legernummer 011326001 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-09-1924), eltn. (08-09-1927), kapt. (30-06-1937), maj. (14-02-1946), ltkol. (09-12-1947), ltkol.d.Inf.KL (24-10-1948), kol. (31-12-1952).
Bekende onderscheidingen: VOA,E.1,OHK,OV.2,XXX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Gewezen luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin.
Luitenant-Kolonel Ter Haar, toenmaals kapitein, is gedurende de gehele duur van zijn gevangenschap op de voorgrond getreden door vrijwillig verschillende moeilijke en verantwoordelijke commando's op zich te nemen, waarvoor onder de andere en vaak oudere officieren geen liefhebbers waren te vinden.
Hierbij heeft hij nimmer geschroomd alle daaraan verbonden risico's ten volle te dragen. Hij stond steeds voor zijn manschappen op de bres en onderging menige mishandeling bij zijn onvermoeide pogingen om van de Japanse leiders een betere behandeling voor de gevangenen te verkrijgen. Aan zijn kordaat optreden is het te danken geweest dat een krijgsgevangene, die in drift een Japanner had neergeslagen, niet ter plaatse werd doodgeschoten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 212 ; KNIL blz. 87 ; NRLL 1956 blz. 40

Haar, Johannes Bernardus ter

Geboren op 3 december 1917.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,BEM,MoF.bp,FCG.ea

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Wachtmeester der Rijkspolitie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1942, 1943 en 1944 bij het vervoer van enige honderden ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen van LICHTENVOORDE naar het Zuiden des lands, vanwaar zij door andere medewerkers over de Nederlands-Belgische grens werden gebracht.
Liep bij deze treinreizen groot risisco voor zijn leven en moest in Mei 1944 wegens verraad onderduiken.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Eibergen

Oorlogskruis 1939-1945 met zilveren ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Lichtenvoorde

Bron: BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 119 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; De Gelderlander, 9 juni 1950 ; met dank aan de heer Klaas Niemeijer

Haarlem, G. van

Bekende onderscheidingen: VK,DFM

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Distinguished Flying Medal (GB)
   1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 6 april 1948
   Sergeant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 146,211,233 ; Grand Rapids Press, 15 juli 1942

Haas, F.C.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: VK blz. 233

Haas, Govert Johannes de

Geboren op 16 september 1917. Overleden op 23 juli 2008.
Oud-gezagvoerder van de KLM, oud-directeur Gebr. de Haas Tankvaartbedrijf.
Bekende onderscheidingen: ON.5,VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 233 ; overlijdensadvertentie NRCH dd. 28-07-2008 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Haas, H.J. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 5 augustus 1943
   Adjudant-onderofficier van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 69,224

Haas, Hendrik Johan de

Geboren te Batavia op 28 november 1904. Overleden te Djember op 25 augustus 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 22 van 30 januari 1951 (postuum)
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 224 ; www.ogs.nl

Haas, Johannes Henricus Marie de

Geboren te 's-Gravenhage op 17 februari 1918. Gefusilleerd te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum - 2e toekenning)
   Vaandrig van het Korps Motordienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tot zijn door leidde.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Vaandrig van het Korps Motordienst

In tijd van oorlog, tijdens de jaren 1940-1945, met levensgevaar ontsnapt uit bezet, Nederland en rechtstreeks naar ENGELAND gekomen met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandse oorlogvoering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 253 ; www.ogs.nl

Haas, J.J. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Monteur der eerste klasse zeemilicien

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot “Y 45”, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië. In het bijzonder, door in het tijdvak van 21 - 23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van overlevenden van Onze torpedobootjager “Van Nes” en van het ss. “Sloet van de Beele” in de Java Zee.

Bron: VK blz. 233

Haasdijk, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 83 van 11 april 1946
   Sergeant-machinist

Bron: BL/BK blz. 253

Haasnoot, C.

Bekende onderscheidingen: BME.2p,BOK.p

Militair Ereteken Artikel 4 2e klasse met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in februari 1950
   Burger, woonachtig te Katwijk

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 16 februari 1950, blz. 2

Haasnoot, K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 8 augustus 1941
   3e Stuurman, aan boord van het s.s. 'Curaçao'

die als derde stuurman van het s.s. “CURAÇAO”, dat in de haven van Liverpool lag, toen deze in den nacht van 3 op 4 Mei, 1941 aan een hevig luchtbombardement bloot stond, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol optrad, tengevolge waarvan het schip voor averij werd behoed.

Bron: Koopv. blz. 9,27

Haaxman, L.F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Hoofd Transport

Bron: BL/BK blz. 224

Habel Boengai Radji

Geëxecuteerd te Batavia-Antjol (Java) op 14 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950 (postuum) ; ingetrokken bij K.B. no. 108 van 14 augustus 1950
   Timorees sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 122

Habel Honggoljan

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 23 van 6 december 1954
   Agent van Politie eerste klasse te Enarotali

Bron: VOA blz. 266

Habets, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 62 van 14 februari 1950
   Marinier der eerste klasse van het Korps Mariniers

Bron: BL/BK blz. 253

Habiboe, Johannes

Geboren te Magelang op 18 februari 1912. Overleden in de Soekamiskin-gevangenis te Bandung op 31 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)

Bron: VOA blz. 55 ; www.ogs.nl

Haddeman, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254

Hadja Weo, Piet

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Timorees sergeant der tweede klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 14088)

Bron: VOA blz. 94

Hadji Abdoel Azis

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Hoofd van het distributiekantoor te Toli-Toli

Bron: VOA blz. 81

Hadjiwibowo, drs. Raden Mas

Geboren te Gresik, Java, op 27 mei 1920.
OvA.3 (01-03-1942), LTZ(A)2 (01-01-1949), e.o. 01-02-1951.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: Wo.2937

Haeck, Jules

Geboren te Croix, Frankrijk, op 1 september 1894. Gefusilleerd te Enschede in oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF.sp,KCBC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 16 augustus 1952 (postuum)
   Groenteventer

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezettingsjaren toen hij aan ongeveer honderd leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en vierhonderd ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen hulp verschafte bij de ontvangst en de verzorging, alsmede bij het transport naar het Zuiden des lands, vanwaar zij over de Nederlands-Belgische grens werden gebracht. Hij is de stichter geweest van de in en om HENGELO opgebouwde organisatie, die tot aan zijn arrestatie in October 1944 heeft gewerkt. Hij werd op het vliegveld Twente gefusilleerd.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 4 september 1946
   General Orders van 11 december 1946
   Burger, woonachtig te Hengelo

Bron: BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 120 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Haeften, Carl Fred. van

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt door de militair attaché op 16 oktober 1946
   Burger, woonachtig te Wassenaar

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26

Haeften, ir. Charles Felix van

Geboren te Amsterdam op 27 maart 1886. Overleden te Semarang op 18 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950 (postuum)
   Directeur van het departement van Verkeer en Waterstaat in Indonesië

Bron: VOA blz. 191-192 ; www.ogs.nl

Haegens, C.H.J.A.M.

Geboren op 11 november 1901.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van Mei 1944 tot eind November 1944 in het gebied van LIMBURG ten Noorden van VENLO ten behoeve van een belangrijke militaire inlichtingengroep militaire gegevens omtrent de vijand te verzamelen, o.a. gegevens van het vliegveld VENLO omtrent de daar ijn aanbouw zijnde V1-installaties, welk vliegveld, evenals reeds eerder door hem verkende vliegvelden in NOORD-BRABANT met gelijksoortige installaties, daarna kon worden gebombardeerd.
Voorts door in September 1944 nauwkeurige gegevens te verzamelen omtrent troepenverplaatsingen van de vijand bij zijn terugtocht in NOORD-LIMBURG, welke gegevens, dank zij het nog niet verbroken telefonisch contact, tijdig in het bezit van de Geallieerden kwamen.
Voorts door er in te slagen om onder het oog van de vijand geheime documenten uit een vijandelijke legerauto te ontvreemden en aan de Geallieerden over te geven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse Zaak.

Bron: BL/BK blz. 254 ; met dank aan de heer B. Keers

Haenen, Paulus Hubertus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, als commandant van twee sectiën infanterie bij de verdediging van het dorp WESSEM aan de Maas en omgeving op 10 Mei 1940; zich herhaaldelijk naar de voorste opstellingen van zijn sectiën begeven om de verdediging te leiden; toen een kazematbezetting door den vijand werd gevangen genomen, met inzet van zijn persoon deze bezetting te hulp gesneld en den strijd aangebonden, totdat hij zelf zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 224

Haentjens, J.F.G.

Geboren in 1907.
LTZ3 KMR (01-04-1930), LTZ2 KMR (17-10-1932), LTZ1 KMR (16-08-1942), e.o. 01-08-1952, KLTZ 01-08-1952, pensioen 01-12-1957.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV.1,XXV,IM.1948

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 254 ; NOKM 1947 blz. 27 ; NKM 1968 blz. 314

Haers, A.C.

Geboren in 1921.
Eltn.-vl. KLu (20-05-1948), kapt. (01-11-1949), maj. (31-12-1954), ltkol. (01-11-1962), kol. (01-11-1969).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 12 van 2 juni 1945
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233 ; NRLL 1974 blz. 7

Haesen, J.A.G.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 254