Terug naar Decorati
Terug naar de index

Groot - Grootveld

Groot, A.J. de ("Aad")

Geboren te Vlaardingen op 27 juni 1918. Overleden te Waalwijk op 12 oktober 2005.
Oprichter (1946) en directeur van Holding A.J. de Groot b.v., Apparatenfabriek Hogro b.v., Hadegro b.v. en Eldegro b.v.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 na de vijandelijke aanval op ROTTERDAM als commandant van een patrouille zich naar de Geldersekade te begeven, vandaar het vuur te openen op enige vijanden die de Koningsbrug gingen bezetten,waarbij hij zelf met zijn karabijn een tegenstander buiten gevecht stelde en daarna op deze kade in een huis stelling te nemen, met goed gevolg de vijand verder onder vuur te houden en hem tenslotte vandaar te verdrijven.
Voorts door daarna tot 11 Mei ’s middags, na versterking te hebben ontvangen, de omgeving onder vuur te blijven houden en daarbij enige vijandelijke watervliegtuigen, welke langs de Oosterkade lagen gemeerd, in brand te schieten.
Vervolgens door op 12 Mei daaraanvolgende met enige manschappen een bankgebouw aan de Boompjes binnen te dringen om vast te stellen waar de vijand zich had genesteld, waarbij vijandelijk vuur verder oprukken onmogelijk maakte. Tenslotte door op 13 Mei 1940 een artillerie-officier-waarnemer van een batterij van 10 veld een goede waamemingspost aan de Spaansekade te verschaffen en door enkele van zijn soldaten ten behoeve van de regeling van het artillierievuur de verbinding te onderhouden tussen deze officier-waarnemer en een vooruitgeschoven telefoonpost van deze batterij.

Bron: BL/BK blz. 253 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heren M.M. van Dekken en R.W. Rijpkema

Groot, A.W.J. de

Bekende onderscheidingen: ON.GEMx

Gouden Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 5 van 19 augustus 1943
   Sergeant-majoor-vlieger der Marine Luchtvaartdienst (11763), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron

Als onderofficier belast met de artillerie-werkplaats van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende bijna drie achtereenvolgende jaren hoge plichtsbetrachting en ijver gepaard aan een uitstekende bekwaamheid betoond door met weinig en deels ongeschoold personeel bij voortdurig de hoogst mogelijke gereedheid van de bewapening te handhaven en daardoor in ruime mate bijgedragen tot het operationeel deelnemen van het Squadron aan de oorlogvoering.

Groot, Benjamin de

Geboren op 4 mei 1924.
Bekende onderscheidingen: BL,MoF,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948
   Burger, lid van het verzet

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Leiden

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Medical student, Voorburg

Bron: BL/BK blz. 224 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; Leidsch Dagblad, woensdag 7 juli 1948, blz. 2 ; met dank aan de heer J. Howes

Groot, Chr. de

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 4 van 3 april 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Derde Machinist ter Koopvaardij

omdat deze als 3e machinist van het s.s. “PRINS MAURITS”, dat op 7 September 1940 aan de kade gemeerd lag in de Surrey Commercial Docks te Londen, langszij een door een luchtaanval in brand geraakte loods, beleidvol optrad en groote kloekmoedigheid betoonde, door alleen vergezeld door een jongen, zich aan boord van het reeds brandende, en door de bemanning verlaten schip te begeven, om de meertrossen los te gooien, zoodat het vaartuig naar een veiliger ligplaats kon worden verhaald, en zoodoende voor verlies werd behoed.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 224 ; Koopv. blz. 5,42

Groot, Cornelis Hendrik de

Geboren te 's-Gravenhage op 13 oktober 1913. Gefusilleerd bij kwekerij Rozenoord te Amsterdam op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetkruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Ambtenaar bij het departement van Economische Zaken
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 82-83 ; www.ogs.nl

Groot, F. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944
   Reserve-sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Winckel

Groot, Gijsbertus Hermanus de

Geboren in 1918.
OVL.3 (04-06-1938), OVL.2 (29-09-1939), OVL.1 (01-07-1948), e.o. 01-06-1949.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,OV.1,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 29 april 1943
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als vliegtuigcommandant bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk gedurende ongeveer acht maanden blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele dag- en nacht oorlogsvluchten waarbij meerdere geslaagde bomaanvallen op de vijandelijke scheepvaart werden verricht onder vaak zwaar vijandelijk afweervuur, terwijl meermalen aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen moesten worden afgeslagen.

Distinguished Flying Cross (GB)
   6 november 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse

Bron: VK blz. 210,232 ; NKM 1968 blz. 331

Groot, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 24 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 253

Groot, J.C. de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Reserve-sergeant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 233

Groot, Johannes de

Geboren op 2 juni 1911.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als lid ener verzetsgroep die zich bezighield met sabotage op de weg en aan de spoorlijnen, het vervoer van neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, de ontvangst en distributie van “gedropte” wapens enz.
Hij was onvervaard en overzaagd. Toen op een dag een overval plaats vond bij een bakkerij en het leven der bewoners op het spel stond, heeft hij drie van de vijf aanvallers neergelegd waarop de beide anderen de vlucht namen, zodat de bewoners zich in veiligheid konden brengen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 253 ; VHK blz. 117

Groot, Jozef Geurt de ("Sjef")

Geboren op 13 september 1916. Overleden op 30 oktober 1979.
Legernummer 160913006.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MBE,BSTR

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Mutatie gewijzigd bij beschikking van de Minister van Oorlog no. A 391 dd. 25 juli 1953
   Reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider der K.P. (Knokploeg) in NOORD-BRABANT in het jaar 1944 nadat hij in de daaraan voor afgaande jaren van 1941 af met voor zich groto risico’s op verschillende wijzen aan het ondergronds verzet had deelgenomen. De grootscheepse sabotage aan de spoorwegen, op 1 September 1944 door het geallieerde Hoofdkwartier verzocht voor het bezette gebied bezuiden de grote rivieren, kwam voor een belangrijk gedeelte op zijn schouders te rusten, en werd een succes. Toen de luchtlanding op 17 September werd uitgevoerd, stond hij met twee compagnieën strijdbare mannen, door hem verzameld en onder zijn leiding geoefend in het gebruik van wapenen, gereed om de geallieerden in het voor hen onbekende terrein te helpen. Op de juiste plaats vertoevende, kon hij onmiddellijk contact opnemen en zijn diensten aanbieden die dankbaar werden aanvaard. Dat zij op prijs zijn gesteld, blijkt uit de hem verleende Amerikaanse onderscheiding der Bronze Star Medal (1951). In de weken en maanden na de luchtlanding bleven zijn troepen actief aan de strijd deelnemen en bezetten belangrijke stukken van de frontlijn aan de grote rivieren. Hij toonde zich een onverschrokken en beleidvol aanvoerder.

Bronze Star Medal (US)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 20 juli 1951
   Lid van het Regiment Stoottroepen

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, Staff C.N.F.

Staff Independent Coys. Responsible for work or raising, guiding and administring 12 of the Independent Coys that worked under 21 Army Group for nine months.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 224 ; VHK blz. 118 ; Allied Awards to the Dutch [318] ; De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 21 juli 1951

Groot, P. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 18 januari 1945
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 253

Groot, P.H. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Dienstplichtig soldaat

Bron: BL/BK blz. 253

Groot, S. de

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Zilveren Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1941
   Sergeant-machinist der Marine Luchtvaartdienst (08813)

Het verrichten van uitstekende diensten als vliegtuig-electricien bij het 320e Squadron, waarbij hij zich dit geheel nieuwe vak in korten tijd op zoodanige wijze eigen maakte, dat hij daarna met succes de functie van Chef-electricien kon vervullen.

Groot, W. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Matroos, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Koopv. blz. 9,28

Groot-Folmer, Johanna Maria

Zie Folmer, Johanna Maria

Groot-ter Bruggen, Jentje

Zie Bruggen, Jentje ter

Groot van Embden, mr. Anton Evert Cornelis de

Geboren in 1894.
Tltn.d.Inf. (30-12-1916), Eltn.d.Inf. (30-12-1920).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XX,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juni 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 14 Mei 1940 bij het gevecht bij OVERSCHIE na gewond geraken van zijn regiments-commandant en van een bataljons-commandant het commando over in wanorde terug vloeiende troepen op zicht te nemen. Zich zeer moedig en beleidvol gedragen bij het opnieuw organiseeren van den weerstand dezer troepen. Hierbij er in geslaagd dezen weerstand opnieuw tot zijn recht te doen komen.

BL/BK blz. 224

Groot Wassink, Hendrik

Geboren op 27 juli 1921.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de laatste jaren der bezetting bij een verzetsgroep te Beltrum, die onder meer ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen opving, onderdak bracht en voor hun transport zorgde.
Bij de gevechten in de omgeving van Beltrum tussen het oprukkende Canadese leger en de terugtrekkende Duitse troepen nam hij een daadwerkelijk aandeel in de strijd, in samenwerking met geallieerde vechtwagens.
Mede door zijn persoonlijk optreden konden grote troepen Duitsers tot de overgave worden gedwongen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; VHK blz. 118 ; met dank aan de heer B. Keers

Groot Wassink, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Groot Wassink, J.W.

Geboren op 1 maart 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de laatste jaren der bezetting bij een verzetsgroep te Beltrum, die onder meer ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen opving, onderdak bracht en voor hun transport zorgde.
Bij de gevechten in de omgeving van Beltrum tussen het oprukkende Canadese leger en de terugtrekkende Duitse troepen nam hij een daadwerkelijk aandeel in de strijd, in samenwerking met geallieerde vechtwagens.
Mede door zijn persoonlijk optreden konden grote troepen Duitsers tot de overgave worden gedwongen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer B. Keers

Grootes, C.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sedert gepensionneerd Gezagvoerder bij de N.V. Standard Vacuum Tankvaart Maatschappij

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door aan het eind van februari 1942, als gezagvoerder van het tankschip “Benakat”, onder zeer moeilijke oorlogsomstandigheden, met een sterk gereduceerde bemanning met zijn schip van Tjilatjap weg te varen en veilig in Colombo aan te komen, waarna deze tanker nog ruim een jaar belangrijke diensten aan de geallieerde zaak heeft kunnen bewijzen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855

Grooth, K.W. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 28 juni 1941 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Eerste stuurman aan boord van het s.s. 'Iris'

BL/BK blz. 224 ; Koopv. blz. 6,31

Groothuizen, Hendrik

Geboren te Soerabaja op 6 augustus 1898. Overleden te 's-Gravenhage op 19 januari 1955.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 93

Grootjans, B.

Geboren in 1905.
LTZ.vk.3 (16-09-1953), LTZ.vk.2oc (16-09-1956), e.o. 01-12-1959.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV.1,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Schipper der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 253 ; NKM 1968 blz. 368

Grootkerk, J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Grootkerk, S.E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Grootveld, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Grootveld, M.

Geboren op 15 november 1902.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als schipper van het vissersvaartuig "Beatrice" dat op 15 Februari 1942 de haven van IJMUIDEN verliet om de visvangst te beoefenen. De volgende dag, in volle zee zijnde, kwamen drie verstekelingen uit het visruim, die de wens te kennen gaven naar ENGELAND over te steken.
Daar hij reeds enige tijd tevoren was gepolst of hij in een zodanig geval bereid zou zijn, en gezegd had hier niet afwijzend tegenover te staan, en een der verstekelingen hem wees op het levensgevaar waarin de verstekelingen bij terugkeer naar Hollandse bodem zouden verkeren, besloot hij krijgsraad te houden en de bemanning er toe te brengen naar ENGELAND te varen.
Na enige uren van beraad en overreding werd zijn poging met goede uitslag bekroond en het schip liep 17 Februari een Engelse haven binnen, waarna de verstekelingen zich voor de Nederlandse zaak hebben ingezet en alle drie het leven hierbij hebben gelaten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618