Terug naar Decorati
Terug naar de index

Groen - Grondelle

Groen, Albertus van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 11 Mei 1940 te pogen om gewonden, die achter waren gebleven op het viaduct nabij het station Beursplein te ROTTERDAM, in veiligheid te brengen, zulks onder hevig vijandelijk vuur, waartoe hij zich vrijwillig opgaf, hoewel reeds enkele ondernomen pogingen door den vijand bloedig waren afgewezen.

Bron: BL/BK blz. 224

Groen, A.K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Stoker-olieman

Bron: BL/BK blz. 253

Groen, Fokke Hendrik

Geboren te Leiden op 22 juni 1915. Gesneuveld boven Oud-Beijerland op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij de Strategische Groep Bomvliegtuigen

Bron: VK blz. 233 ; www.ogs.nl

Groen, H.M.L. de (R.M.L.?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld bij een motormitrailleurgroep van het 1e Eskadron Pantserwagens, welk eskadron mede was belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit vliegveld uit de lucht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, onverschrokken aan de verdediging deel te nemen en het vuur op vijandelijke vliegtuigen en valschermjagers te openen, waardoor de vijand ernstige verliezen leed.
In het bijzonder door uit zijn opstelling nabij de Watermolen aan de Oostzijde van het vliegveld onder zwaar vijandelijk vuur geheel vrijwillig munitie te gaan halen uit de munitie-wagen, welke stukgeschoten, bij de hoofdingang van het vliegveld was achtergebleven en bovendien in de namiddag wederom munitie voor zware mitrailleurs aan te voeren.

Bron: BL/BK blz. 253

Groendijk, Cornelis

Geboren op 28 maart 1915.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   ?, woonachtig te Vlissingen

Bron: VHK, blz. 117 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Groenendaal, Gerardus Engelbertus Jacob

Geboren te Haarlem op 27 juni 1909. Gesneuveld a/b Hr.Ms. onderzeeboot 'K XVI', in de Zuid-Chinese Zee noordwest van Kuching, op 25 december 1941.
OMSD3 (28-08-1930), OMSD2 (28-08-1932)
Hoofd machinekamer Hr.Ms. ‘K XVI’ (24-03-1941/25-12-1941).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 102 van 24 december 1953 (postuum)
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse, a/b Hr.Ms. onderzeeboot 'K XVI'

Bron: BL/BK blz. 253 ; Wo.2209 ; T.1418 ; www.ogs.nl

Groenendijk, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 253

Groeneveld, G.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Bron: K.P.M. blz. 324

Groeneveld, Rocus Dirk

Geboren in 1913. Overleden te Bilthoven op 10 december 1989.
Kapt.d.KLu (01-02-1949), maj. (02-06-1953).
Bekende onderscheidingen: OHK.1,XV,BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 129 van 3 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het Regiment Stoottroepen, Liaison Officer with the 9th U.S. Army

Bron: Schlegel blz. 115 ; NRLL 1956 blz. 414 ; overlijdensadvertentie

Groenewald, Hendrik Gerard

Geboren te Angermunde op 27 maart 1910. Overleden te Leiden op 5 maart 1980.
Bekende onderscheidingen: VHK,BOK.p

Bron: VHK blz. 117 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-126

Groenewegen, ds. J.H.

Geboren op 24 december 1889.
Legernummer 89.12.24.002.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Legerpredikant, gelijkgesteld met de rang van luitenant-kolonel

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren der bezetting, toen hij als ondergronds veldprediker het verzet in de Achterhoek wist te stimuleren door zijn voorbeeld en zijn opmonterende persoonlijkheid.
Hij schuwde het gevaar niet enw as bij vele en velerlei acties onder anderen zogenaamde “wapendroppings” tegenwoordig. Aan arrestaties wist hij met grote koelbloedigheid te ontkomen.
Mede door zijn toedoen is de oefening der ondergedoken verzetsstrijders in militair verband met succes bekroond en kon hij na de bevrijding met het zogenaamde “Dutch National Battalion” oprukken tot Amersfoort.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Groenewoud, Jacobus

Geboren te Amsterdam op 8 november 1916. Gesneuveld in Arnhem op 23 september 1944.
Res-tltn.d.Inf. (05-08-1943 KB 17), tijd.res-kapt. (14-09-1944 KB 22)
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 30 van 27 juli 1945 (postuum bijgeschreven in het register)
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Zeer veel moed en beleid getoond bij de landing bij Arnhem op 17 September 1944 door als Commandant van een sectie-infanterie door te dringen in een Duitsch Hoofdkwartier en aldaar zeer belangrijke stukken, o.a. het vernielingsplan van de havens van Rotterdam en Amsterdam, in beslag te nemen.
Na daarvan te zijn teruggekeerd en met eenige Britsche troepen van de hoofdmacht afgesneden zijnde, zich vrijwillig ter beschikking gesteld om door de sterke linie te trachten door te breken ten einde het verbroken contact te herstellen.
Bij die poging gesneuveld.

Bron: Maalderink blz. 273 ; www.ogs.nl

Groenewoud, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de sergeant Groenewoud op 29 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. Deze voordracht luidde als volgt:

... de dpl.sold.van Strien J. en dpl. Groenewoud J. op 10 Mei 1940 bij de bezetting van het Semenarium een huis binnen gegaan dat bezet was door de vijand, en deze daaruit verdreven, en een gedeelte daarvan gevangen genomen, toen niemand anders dat huis durfde binnen dringen, waarbij de B.C. toezegde dat hij voor degeene die dit huis durfde binnen gaan de Militaire Willems Orde zou aanvragen.

Bron: BL/BK blz. 224 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Groenewoud, ing. Robert

Geboren te Tjepoe, Nederlands-Indië, op 14 juni 1918. Overleden te Haren (Gr.) op 9 januari 2008.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,VHK,OV.5

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   Eerste luitenant der Mariniers

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zelfstandig vele verkenningen te verrichten en de daardoor verkregen gegevens langs verschillende wegen door te geven.
Voorts door tot December 1944 op zeer goede wijze en met groot persoonlijk risico een inlichtingengroep te leiden, welke spoorweggegevens telefonisch doorgaf aan Geallieerde instanties.
Vervolgens daarna een leidende functie te vervullen bij één van de belangrijkste, met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering samenwerkende, inlichtingengroepen en door dit optreden goede diensten aan de Geallieerde oorlogvoering te bewijzen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; VHK blz. 117 ; overlijdensadvertentie

Groenewoud, ir. Sieds Louws

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door als commandant van een afdeeling 8 Staal in het gevecht bij MILL in den morgen van 10 Mei 1940 een verrassenden aanval in den rug en op de rechterflank van zijn afdeeling af te slaan en den vijand daarbij belangrijke verliezen toe te brengen. Hoewel gewond zijnde en daardoor het gezichtsvermogen van het rechteroog verloren hebbende, het commando blijven voeren en met zijn afdeeling, hoewel het moreel er van was aangetast door een vijandelijk luchtbombardement, stand gehouden tot hij in den avond bevel tot terugtrekken ontving.

Bron: BL/BK blz. 224

Groenhof, Hendrik

Bekende onderscheidingen: KV,CzMM1

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 24 juli 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein van het m.s. "Karanan" moedig en beleidvol opgetreden is bij de overbrenging op 19 Juni 1940 van zijn schip en lading, alsmede van ruim 200 Tsjechische vliegeniers van Bordeaux naar Engeland; bovendien waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door zijn schip, nadat het bij een bomaanval op 15 Februari 1941 zwaar getroffen was, in een Engelse haven binnen te brengen.

Medal of Merit 1st class (CS)
   November 1944
   Captain, former Master of the m.s. 'Karanan'

Par l’ordre du ministère francais de l’air, ce capitaine fut chargé, lors de la capitulation de la France, de transporter de France en Angleterre 28 officiers d’aviation et 169 hommes avec leurs membres de famille, tous Tchécoslovaques. En des circonstances tres difficiles, le captaine Groenhof reussit, grace à son habilité extraordinaire, à amener ce transport en Grande Bretagne, sain et sauf, et sans pertes.

Vrij vertaald:

In opdracht van het Franse Ministerie van Luchtvaart had de kapitein de leiding, na de capitulatie van Frankrijk, over het vervoer van Frankrijk naar Engeland van 28 luchtmachtofficieren en 169 manschappen met hun gezinnen, allen Tsjecho-Slowaken. Onder zeer moeilijke omstandigheden is kapitein Groenhof geslaagd, dankzij zijn buitengewone vermogen, om dit transport, ongedeerd en zonder verliezen naar Engeland te doen slagen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 712, 789

Groeninx van Zoelen, Jonkheer Frederik Willem Edzard

Geboren te Mexico City, Mexico, op 21 april 1924.
Res-tltn.d.Cav. (20-11-1943), res-eltn. (01-03-1948) ; Honorary Lieutenant Royal Horse Guards
Beleggingsconsulent.
Bekende onderscheidingen: OHK.1,MC

Military Cross
   Britse Koninklijke Goedkeuring dd. 30 november 1944 (immediate award)
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 19 mei 1945
   Lieutenant (285966), 2 Household Cavalry Regiment

On 31 Aug 44 this offr was ordered to seize and hold a Br over the R.SOMME with his Tp. This necessitated a long approach march throughout the night. In a wood strong enemy opposition was encountered. By his dash and determination Lieut Groeninx van Zoelen's Tp was able to shoot its way through, and from here to the Br many enemy were encountered and shot up. On approaching the Br civilians told him that the enemy were in considerable strength round the Br and that they were undecided about blowing it. Lieut Groeninx van Zoelen decided to charge the Br with his Tp. This was carried out under a hail of fire, heavy casualties being inflicted on the enemy. Lt. Groeninx van Zoelen and his Tp held the Br from mid-day until the following morning inspite of several counter attacks by vastly superior enemy forces.
It was entirely due to the dash and determination of this Offr that the Br was captured and held.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [152] ; NRLL 1956 blz. 183 ; NA 1967 blz. 311

Groensmit, dr. Karel Hendrik

Geboren op 6 februari 1916. Overleden te Beverwijk op 3 april 2004.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 een zwaren mitrailleur van zijn sectie in stelling te brengen op de Boompjes te ROTTERDAM en nadatdit stuk onder flankeerend vijandelijk vuur was geraakt en de bediening zware verliezen had geleden, met veel beleid de stelling te ontruimen. Vervolgens, belast met het commando over een andere sectie zware mitrailleurs, hiermede den vijand gevoelige verliezen toegebracht.
Zijn stelling, nadat deze onder zwaar vijandelijk vuur was geraakt, eerst bij het invallen van den duisternis ontruimd.

Bron: BL/BK blz. 224 ; Brons nr. 50 blz. 32 ; overlijdensadvertentie De Volkskrant 5 april 2004

Groenveld, M.

Geboren op 29 maart 1914.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 11 en 12 Mei 1940 als motorordonnans tijdens de gevechten op de Grebbeberg op onverschrokken wijze enige malen onder zwaar vijandelijk vuur zijn opdrachten met de meeste spoed tot in de voorste lijn uit te voeren en bovendien nog deel te nemen aan verkenningen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer B. Keers

Groep, W. van de

Geboren op 16 augustus 1913.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Eervol ontslagen wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als stukscommandant bij het Eskadron P.A.G. van het 1e Regiment Huzaren Motorrijders, bij de strijd in de nabijheid van het vliegveld Valkenburg toen hij als waarnemend sectiecommandant van zijn eskadronscommandant te WASSENAAR de opdracht kreeg om met twee stukken P.A.G., ieder stuk met een bediening van vijf man, zich te melden bij een kapitein, die met een afdeling infanterie optrad als flankdekking,
In het bijzonder door, toen hij om bij “Zuidwijk” met de twee stukken in stelling te komen de Rijksstraatweg moest oversteken, dit onder zwaar vijandelijk vuur, hetwelk werd afgegeven uit een blok huizen op ongeveer 300 meter afstand, door zijn voorbeeld mogelijk te maken.
Daartoe onder het medenemen van een fouragestrik de Rijksstraatweg over te steken, vandaarde fouragestrik weer naar de andere zijde van de weg te werpen, daaraan een stuk P.A.G. te doen bevestigen en nadat het hem niet was gelukt het stuk naar zich toe te trekken, op zijn aandringen een huzaar naar zich toe te laten komen om daarna samen het stuk naar de overkant te trekken.
Vervolgens het tweede stuk P.A.G. op dezelfde wijze te laten volgen, bij welke handeling zich nog twee huzaren bij hem voegden.
Door dit optreden het mogelijk te maken dat het vuur op de vijand in het blok huizen kon worden geopend, deze daaruit kon worden verdreven en de flankdekking haar opmars kon vervolgen.

Bron: BL/BK blz. 253 ; met dank aan de heer B. Keers

Grollé, J.Y.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Diensplichtig korporaal van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 224

Grondelle, J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 3 februari 1944
   Matroos der derde klasse zeemilicien

Bron: BL/BK blz. 253