Terug naar Decorati
Terug naar de index

Gender - Glim

Gender, C.A. van de

Geboren op 5 maart 1919.
Legernummer 19.03.05.008.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 18 September 1944, ingedeeld bij de 82e Amerikaanse Aiborne Division, nabij GROESBEEK met een zweefvliegtuig metgrote moeilijkheden op Duits gebied te landen, waarbij de bemanning van het zweefvliegtuig reeds dadelijk onder vijandelijk vuur geraakte.
Voorts door daarna enige dagen aan de strijd in de omgeving van NIJMEGEN deel te nemen totdat hij met zijn onderdeel naar BRUGGE terugkeerde.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij “Commandotroop No. 4” onder zwaar vijandelijk mitrailleurvuur te VLISSINGEN te landen en aan de daaropvolgende gevechten deel te nemen.

Bron: BL/BK blz. 252 ; met dank aan de heer B. Keers

Genderen, Teddy van

Geboren op 6 februari 1917.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 12 april 1945
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 89117)

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen gedaan.

Bron: BL/BK blz. 252 (geeft voorletter als F.) ; VHK blz. 111 ; Kokkelink blz. 254 (geeft voorletter als T.)

Gent, B.C. van

Bekende onderscheidingen: BK.3,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 8 juli 1943 (3e toekenning)
   Adjudant-machinist (7535)

Als opvarende van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 29 april 1943 (2e toekenning)
   Adjudant-machinist, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Majoor-machinist (7535)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Mentioned in Despatches (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 december 1943
   Adjudant-machinist (7525) der Koninklijke Marine

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 72, 252 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Geraets, H.A.I.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 26 mei 1944
   Sergeant-telegrafist
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 232

Gerard, Hubert Alphons

Geboren te Hengelo op 16 augustus 1919.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in 1943 en 1944 bij de verzorging en het transport van ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen. Voor het transport maakte hij ongeveer veertig reizen naar het Zuiden des lands waar hij de militairen overgaf aan soortgelijke organisaties als in HENGELO (O) die voor het vervoer over de Nederlands-Belgische grens zorgden. Hij werd enige malen gearresteerd doch kwam telkenmale weer vrij hetzij door eigen optreden dan wel met hulp van de ondergrondse.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; heeft onderscheiding geweigerd
   Burger, woonachtig te Hengelo

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947 ; heeft onderscheiding geweigerd
   Local government officer, Hengelo

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 223 ; met dank aan de heer J. Howes

Gerards, Louis Joseph

Geboren te Horn op 29 mei 1921. Overleden aan verwondingen te Manangafuru op 10 oktober 1943.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Militie sergeant der eerste klasse der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232 ; www.ogs.nl

Gerards, L.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 252

Gerbrands, Pieter Roelof

Geboren te Menado (Nederlands-Indië) op 7 juli 1919. Overleden te Voorburg op 11 september 1999.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,KV,OHK,MC,BSTR

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig korporaal

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Military Cross (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 48 van 29 maart 1945
   Reserve-eerste luitenant voor Algemene Dienst

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 9 van 9 januari 1946
   Eerste luitenant bij het Hoofdkwartier van de United States Office of Strategic Services

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049 ; BL/BK blz. 223 ; Schlegel blz. 85,112-113 ; Six blz. 67-68,139 ; overlijdensadvertentie

Gercama, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de avond van 11 Mei 1940 op onverschrokken wijze, en een ieder ten voorbeeld, onder zwaar vijandelijk vuur deel te nemen aan een aanval van het overgebleven deel van zijn compagnie onder bevel van een Vaandrig op het dorp VALKENBURG (Z.H.), niettegenstaande de troepen nagenoeg niet meer naar voren waren te krijgen. De volgende dag, toen hij, in opdracht, een vrouw met haar kinderen achter de linie had gebracht en hij daar zag dat twee sergeanten met ongeveer 40 à 50 man van zijn compagnie zich achterwaarts gedekt hielden, hun, geheel uit eigen beweging, mede te delen, dat zij moesten oprukken om in de voorste lijn te komen helpen, waaraan zij echter geen gevolg wilden geven.
Voorts door, toen de ordonnans van de Bataljonscommandant aldaar bij hem aankwam en hem namens deze commandant het bevel over deze rustende afdeling gaf, daarmede, als commandant, ook over de zich daarbij bevindende twee sergeanten, naar voren te gaan, daarbij zelf twee lichte mitrailleurs dragende.
Vervolgens nog door, toen na het voorwaarts gaan deze afdeling wederom dekking zocht, hen er nochtans toe te brengen hem te volgen en daarbij twee lichte mitrailleurs dragende persoonlijk voorop te gaan.
Tenslotte door, binnendringende met een zeer kleine groep in de rand van VALKENBURG, geheel alleen een lichte mitrailleur in stelling te brengen en een vijandelijke opstelling op korte afstand te bevuren en verder in voorste lijn steeds in de onmiddellijke nabijheid van zijn Bataljonscommandant op bijzonder moedige wijze aan de strijd te blijven deelnemen.

Bron: BL/BK blz. 223

Geresteijn, W.R. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 20 april 1944
   Kwartiermeester, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: BL/BK blz. 252 (N.B.: geeft naam als Geresteyn)

Gerharz, Johannes

Geboren te Batavia op 10 november 1905. Overleden te Moena (Zuid-Celebes) op 3 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 139 ; KNIL blz. 45 ; www.ogs.nl (NB.: geeft plaats van overlijden aan als Raha)

Gerissen, J.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 223

Gerlach, W.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Appelscha

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Gerrevink, Reinier van

Geboren te Apeldoorn op 4 maart 1907. Gefusilleerd aldaar op 2 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de jaren 1943 en 1944 toen hij voor een geheime inlichtingengroep op de Veluwe werktem die belangrijke militaire berichten aan de geallieerden doorgaf. Ook was hij behulpzaam bij zogenaamde “droppings” van wapens, bij het vervoer en onderbrengen van leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en na de mislukte luchtlanding bij ARNHEM van rondzwervende militairen van “Airborne”-troepen.
Hij werd op 30 September 1944 gearresteerd en 2 October daaraanvolgend gefusilleerd.

Bron: Arnhem blz. 203 ; www.ogs.nl met dank aan de heer B. Keers

Gerrits, Andreas

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 10-14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, behorende tot de Regimentspatrouille van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken wijze en nagenoeg doorlopend onder vijandelijk vuur deel te nemen aan de zeer gevaarvolle opdrachten, welke aan deze patrouille werden gegeven en zich telkens daarvoor vrijwillig aan te melden.

Bron: BL/BK blz. 252

Gerrits, A.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Gerrits, Fokke M.

Geboren op 11 november 1919.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste maanden van 1944, toen hij met succes getracht heeft radioverbinding te krijgen met bevrijd gebied (Eindhoven.) Samen met een collega heeft hij een zender samengesteld uit de ter beschikking staande middelen en begin December tenslotte seincommunicatie verkregen nadat de zender reeds vele malen had moeten verhuizen. Na drie weken werd de opstellingsplaats verraden en moest hij met het toestel onderduiken; inmiddels waren vele voor de oorlogsvoering belangrijke berichten overgeseind.

Bron: VHK blz. 111 ; met dank aan de heer B. Keers

Gerrits, Rene Henri Johan

Geboren te Nijmegen op 2 december 1907. Overleden te Amsterdam op 3 oktober 1969.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-kapitein der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 156-157

Gerritse, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Gerritsen, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 252

Gerritsen, Gradus Antonius

Geboren te Arnhem op 19 juli 1917. Gefussileerd op de Galderse Heide (Schiethel) te Breda op 10 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,CAEC,MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947 (postuum)
   Wachtmeester der Marechaussee, Brigade Baarle-Nassau

Bron: VHK blz. 112 (NB.: geeft eerste voornaam foutief als Gerardus) ; www.ogs.nl

Gerritsen, G.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946
   Adjudant-onderofficier-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Gerritsen, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Gerritsen, Jan

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
 &nbps; Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, Comm. Indep. Coys Southern Holland

Was 2nd in command in Staff Independent Coys under 21 Army Group. Did excellent work in raising and administering these coys.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [249]

Gerritsz, Gerdina, echtgenote van Tromp ("Ineke")

Geboren op 6 mei 1907.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door sedert 1943 tot de bevrijding van Eindhoven in 1944 in haar woning zeer grote aantallen microfilms voor het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te Londen klaar te maken, zomede belangrijke gegevens en rapporten omtrent de vijand in Nederland, welke eveneens voor dit Bureau waren bestemd, te verzamelen en uit te werken.
Voorts door haar echtgenoot bij zijn werkzaamheden voor een belangrijke inlichtingengroep met gevaar voor haar leven ook verder bijstand te verlenen, onderdak te verlenen aan verschillende personen, die niet mochten worden gesignaleerd, alsmede door het onderbrengen van een uit Engeland per valscherm neergekomen zender.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 222 ; Philips Koerier dd. 28 januari 1950

Gerssen, Pieter

Geboren te Beverwijk op 2 augustus 1899. Overleden te Arnhem op 22 juli 1967.
Tltn.d.Inf.KNIL (17-09-1920), eltn. (09-02-1921).
Bekende onderscheidingen: VOA,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Majoor bij de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 157 ; NRL 1923 blz. 659

Gertenbach, Willem Johannes

Geboren te Zandvoort op 14 maart 1904. Gefusilleerd op het vliegveld Soesterberg op 5 februari 1943.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Drukker en uitgever van de Zandvoortse Courant en drukker van Het Parool
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 79 ; www.ogs.nl

Gerzon, Jozef

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   First Lieutenant (1918), Netherlands Military Mission to 21 Army Group

1/Lt. J. Gerzon joined 76 Bde - 112 Heavy A.A. Regt. as Netherlands Liaison Officer on 10-9-'44 and remained with A.A.troops untill 16-4-'45, when he was transferred for similar duties to HQ 5 L of C.
At all times he has proved himself to be an exceptionally hard working, energetic, enthusiastic and tactful Liaison Officer. He is extremely popular with all units, both British and Dutch with whom he comes in contact.
His knowledge of British and Dutch Military organization and procedure and his keenness to establish a smooth and cooperative atmosphere where ever he works is beyond all praise. He has moreover a good power of command.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [284, 327]

Gerzon, Philip Izaäk

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, 2nd Pioneer Group

Training of units to SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [284]

Gerzon, S.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 223

Gessel, A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252

Gestel, Adrianus Theodorus Johannes van

Geboren te Woensel op 18 januari 1916. Gefusilleerd op de Gelderse Heide (Schiethel) te Breda op 10 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KCBC

Medal of Freedom (US)
   General Orders No. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946 (postuum)
   Uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Wachtmeester der Marechaussee, Brigade Baarle-Nassau

Bron: VHK blz. 112 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26 ; www.ogs.nl ; met dank aan Peter Verstraeten

Gestel, Willem Doede Johan

Geboren te Den Helder op 14 augustus 1911.
OMSD.3 (28-08-1934), OMSD.2 (28-08-1936), OMSD.1 (16-08-1945), LTZ(T)1 (01-01-1949), KLTZ(T) (01-07-1953), KTZ(T) (16-08-1957), pensioen 14-08-1961.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK.2,OHK.2,OV.2,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Officier der Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 (NB.: geeft naam als D.J. Gestel) ; BL/BK blz. 252 ; Wo.2362 ; T.1445 ; NKM 1968 blz. 343

Geudeker, Arnold Hendrik

Geboren te 's-Gravenhage op 19 mei 1912. Overleden te Schoorl op 22 april 2002.
OMSD3 (05-09-1933), LTZ1(T) (01-01-1949), e.o. 01-09-1949.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,XX

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   1944
   Officier van den Marine Stoomvaartdienst der tweede klasse

Als commandant van het 6320e Servicing Echelon bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst gedurende geruimen tijd en onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden, onafgebroken plichtsbetrachting, grote bekwaamheid en toewijding betoond, waardoor het Squadron in staat was steeds een zeer hoog aantal vliegtuigen operationeel gereed te houden.

Bron: 320 Sqdr. blz. 223 ; overlijdensadvertentie

Geurts, C.A.

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (01-01-1941), res-kapt. (01-11-1952).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,XV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Reserve-eerste luitenant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRL 1939 blz. 216 ; NRLL 1956 blz. 93

Geurts, P.J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Eervol ontslagen reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, nadat op 17 September 1944 Amerikaanse luchtlandingstroepen in de omgeving van Nijmegen waren geland, deze, voor zover in zijn vermogen was, o.a. door het verschaffen van inlichtingen omtrent de vijand, te ondersteunen en toen hem was gebleken dat de vijand de bevolking uit zijn gehele district wilde evacuëren en het voor hem geen zin meer had aldaar verder te verblijven, eind October daaraanvolgende de vijandelijke linie te passeren teneinde zich bij de Britse troepen aan te sluiten, alwaar aangekomen hij plotseling slechts op enkele meters afstand hevig automatisch afgegeven vuur ontving, waarbij hij herhaalde malen werd getroffen en zeer zwaar werd gewond.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 223 ; met dank aan de heer B. Keers

Geurts, Wilhelmus Johannes

Geboren te Nijmegen op 14 oktober 1915. Omgekomen benoorden Batavia, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X 17', op 25 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 15 december 1947 (postuum)
   Naam en rang gecorrigeerd bij machtiging van het Kabinet der Koningin no. 30 van 15 januari 1948
   Korporaal-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Heeft zich onderscheiden door, behorende tot Onze groepvliegtuigen 8, blijk te geven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.

Bron: VK blz. 232 ; www.ogs.nl

Geus, A. de

Bekende onderscheidingen: ON.5x

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Lieutenant, R.N.V.R., aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Geus, B. de

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

  Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als bestuurder van een D XXI jager op het vliegveld Schiphol onmiddelijk op te stijgen om vijandelijke vliegtuigen, welke dit vliegveld kwamen bombarderen, aan te vallen en even later, wederom vijandelijke vliegtuigen aan te vallen nabij Noordwijkerhout.
  Voorts door daarna, na eerst zijn munitie te hebben aangevuld, tezamen met andere toestellen nabij Gouda een vijandelijk transportvliegtuig met goed gevolg aan te vallen en in de namiddag met zes andere jagers enige T 5 bommenwerpers naar het vliegveld Waalhaven te begeleiden, alwaar deze jagers door een groot aantal vijandelijke vliegtuigen werden aangevallen.
  Vervolgens door op 11 Mei opnieuw een beschermingsvlucht naar het vliegveld Waalhaven uit te voeren, en op 12 Mei een verkenningsvlucht naar Arnhem te maken en daarbij een vijandelijk verkenningsvliegtuig aan te vallen; op 13 Mei een beschermingsvlucht naar de Grebbelinie uit te voeren en vijandelijke troepenconcentraties onder vijandelijk afweervuur te beschietten en tenslotte op 14 Mei 1940 nog een verkenningsvlucht in het gebied Amersfoort-Utrecht te verrichten.

Bron: BL/BK blz. 223 ; De Nederlandse luchtmacht in mei 1940

Geus, C. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Telegrafistenmaat

Bron: BL/BK blz. 252

Geus, Johannes de ('Joop')

Geboren te 's-Gravenzande op 31 oktober 1910. Overleden te Zeist op 13 juni 1988.
Tltn.d.Inf. (01-01-1934), eltn. (01-01-1938), kapt. (01-05-1947), maj. (01-06-1952), ltkol.-tit., e.o. 1973.
Bekende onderscheidingen: BL,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in 1940, reeds spoedig na de capitulatie van Nederland, op baanbrekende wijze militaire inlichtingen te verzamelen en gevaarlijke verkenningen te verrichten, waarvan de uitkomsten reeds dadelijk door middel van Britsen agenten-verbinding Londen bereikten.
Voorts een verzetsgroep op te richten en het volgende jaar een eigen inlichtingengroep te organiseren, welke groep gegevens betreffende o.a. kustverdediging, scheepvaartbewegingen, scheepsbouw en vliegvelden van Nederland naar Engeland doorgaf.
Vervolgens door, niettegenstaande de vijand hem als zodanig op het spoor was gekomen, toch hiermede door te gaan, als had hij daartoe eerst door het uitvallen van zijn vroegere getrouwe medewerkers, die door de vijand waren gefusilleerd, zijn groep in het jaar 1942 geheel opnieuw moest opbouwen.
Voorts door in 1943, toen hij in verbinding kwam met agenten en een inlichtingengroep van het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering te Londen, in deze groep een zeer vooraanstaande plaats in te nemen en daarbij door te gaan met het verzamelen van militaire inlichtingen, hetgeen ook verder dikwijls met bijzonder levensgevaar gepaard ging.
Tenslotte door op 7 September 1944, toen ingevolge een door het Bureau Inlichtingen verstrekte instructie verschillende leiders van inlichtingengroep in bezet Nederland de Geallieerde troepen tegemoet reisden, zelf onder uiterst moeilijke omstandigheden en onder vijandelijk vuur, ondanks herhaaldelijk groot gevaar voor eigen leven, na gedurende enkele weken aan één stuk onversaagd herhaalde pogingen er in te slagen met een ander officier nabij Antwerpen door de vijandelijke linies te breken en zich bij een Geallieerd Hoofdkwartier en later bij het Bureau Inlichtingen te melden.
Door dit optreden grote diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 223 ; NRL 1956 blz. 76 ; met dank aan de heren B. Keers en M. van Voorst tot Voorst

Geuzenbroek, D.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 8 oktober 1942
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Tanimbar'

Bron: Koopv. blz. 9,46

Geval, Jean Gerard

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, bij een gevecht met een vijandelijke afdeeling nabij DELFGAUW op 10 Mei 1940, waarbij deze afdeeling tot overgave werd gedwongen; hoewel hierbij ernstig gewond zijnde, zich later voor een gevaarlijke opdracht vrijwillig aangemeld en deze met succes uitgevoerd.

Bron: NB.: niet vermeldt in BL/BK

Gevers Deijnoot, Jonkheer Willem Anton

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Gewang bin Tempik

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Inheems burger

Bron: BL/BK blz. 252

Geysen, Hendrik

Geboren op 24 december 1921.
Res.tltn.d.ML (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951).
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 8 juni 1946
   Tijdelijk reserve-tweede luitenant voor Algemene Diensten

Bron: BL/BK blz. 223 ; VHK blz. 112 ; NRLL 1956 blz. 55

Giebel, C.

Geboren in 1900.
Tltn.d.Inf.KNIL (07-08-1920), eltn. (08-11-1920), kapt.d.GS.KNIL (04-11-1931), res-ltgen.-vl.d.KLu (01-05-1949).
Bekende onderscheidingen: NL.3,BK,OHK,XXXV,NOC.5

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 21 september 1942
   Luitenant-kolonel van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 252 ; NRL 1939 blz. 529 ; NRLL 1956 blz. 429

Giel, W.A.

Geboren in 1909.
LTZ2 KMR (04-04-1941), LTZ1 KMR (01-02-1946), KLTZ KMR (01-04-1964).
Derde stuurman ter Koopvaardij bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV,XXV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve speciale diensten

Bron: BL/BK blz. 252 ; K.P.M. blz. 324 ; NKM 1968 blz. 45

Gielens, Antonius H. ("Tonny")

Geboren op 8 november 1921.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Maastricht

Bron: VHK blz. 112

Gier, Pieter Roelof de

Bekende onderscheidingen: MC

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant (3225), Royal Dutch Army, attached HQ 22nd Armoured Brigade

Lt De Gier, Royal Netherlands Army, has been attached to HQ 22 Armd Bde as a Liaison Officer since Oct 1944. He has fought in every action which this Bde has fought since that date including the clearing of Holland South of the R MAAS in Oct 44, the Roer 'Triangle' in Jan 45, and the pursuit from the RHINE until the conclusion of hostilities North of HAMBURG. His services to this HQ have been gallant and invaluable. During the mobile warfare in which this Bde has taken part he has frequently visited areas not yet cleared of enemy and obtained valuable information. He has performed many valuable reconnaissances with the forward troops of the Bde under heavy fire. His assistance to the administrative staff has been of equal worth.
In fact, his assistance to the Allied cause has been very considerable and his disregard for personal safety, his untiring efforts and his good will have earned him the respect and confidence of every man of this brigade.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [159]

Giesberger, Gustav Friedrich Hermann

Geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1885. Overleden in 1958.
Directeur der Nederlandse Spoorwegen (1946-1950).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,IM.1948,MBS,LEF.5,KMC,FCG.p

Ridder in het Legioen van Eer (F)
   21 september 1951
   Oud-directeur der Nederlandse Spoorwegen

Directeur Général des Chemis de fer Néerlandais ná pas hésité, magré ses hautes functions et la surveillance dont il était l'objet, a participer dès le début de 1941 à la résistance. A fourni de précieux renseignements sur les mouvements de troupes ennemies et sur les fortifications aus alliés et au Gouvernement Néerlandais à Londres. A mis à exécution tous les ordres requs de Londres. A Organisé et soutenu la résistance ferroviaire dans des conditions particulièrement difficiles. A ordonné et dirigé le sabotage et préparé la grève apportant ainsi une aide précieuse aus alliés. Ardent patriote animé d'un ardent amour de la liberté, grand ami de la France a, par son courage et son autorité bien servi la cause des alliés.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 9 augustus 1948
   Chief Exploitation Engineer, Netherlands Railways

In recognition of valuable services rendered in connection with railway intelligence and railway sabotage during the war.

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 27 december 1951 ; met dank aan J. Howes en R. Kolen

Giesbers, A.

Geboren in 1918.
Eltn.d.Inf.VakD. (01-05-1965), kapt. (01-11-1970).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Tijdelijk aangesteld sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 252 ; NRLL 1974 blz. 505

Giesel, Carl Oscar

Geboren te Bandoeng op 10 september 1922. Overleden te Rotterdam op 21 augustus 1995.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (algemeen stamboeknummer 171622)

Bron: VOA blz. 92 ; VHK blz. 113

Giesen, L. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1945
   Dienstplichtig ? bij het Korps Pontonniers en Torpedisten

Bron: BL/BK blz. 252

Giesen, Mathias Nicolaas

Geboren te Huissen op 11 december 1915. Overleden te Rhenen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie (3-II-8 R.I.)

Bron: BL/BK blz. 252 (NB. geeft naam als Giessen) ; www.ogs.nl

Giesen, N. van de

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-telegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 232

Giessen, Arie Cornelis van der

Geboren te Krimpen aan den IJssel op 2 augustus 1916. Overleden te Kommando Haaren in juli 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 6 juni 1953 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse voor speciale diensten Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 252 ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Gilbert, Charles

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 23 oktober 1946
   Vice-consul van de Verenigde Staten te Rotterdam

Gils, Adrianus Johannes van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als bedieningsman van een stuk 8 staal, hetwelk in een open gevechtsopstelling was geplaatst, in het gevecht bij St. AGATHA aan de Maas, onder zeer zwaar vijandelijk vuur, deze vuurmond op onverschrokken wijze, gedurende geruime tijd te bedienen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 252

Ginkel, Rijk van

Geboren op 22 november 1910.
Opzichter bij de firma Smit & Co (later Forta) in Woudenberg, directeur van N.V. Proefbedrijf E.B.M. te Scherpenzeel(20-02-1947/1973).
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Scherpenzeel

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Garage proprietor, Scherpenzeel

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 26 ; met dank aan de heer J. Howes

Gisbergen, Cornelis Paulus van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als helper bij de lichte mitrailleur in kazemat 115 S, in het gevecht aan de Maas bij MOOK, de strijd gedurende zes uren, onder hevig vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur voort te zetten, ook nadat de mitrailleur door een voltreffer was vernield. Voorts door, toen de commanant van de kazemat was gesneuveld en de schutter van de lichte mitrailleur was gewond, met gevaar voor eigen leven te trachten, het lichaam van zijn commandant te bergen.

Bron: BL/BK blz. 252 ; met dank aan de heer B. Keers

Gitz, Eelo

Geboren te Paramaribo op 7 maart 1922. Overleden te Harderwijk op 11 april 2012.
Legernummer 221507000 ; Tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1942), t/eltn. (16-10-1946), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952), maj. (01-05-1959), ltkol. (01-04-1965), kol. (01-11-1970), briggen.d.Inf. (01-05-1973), tijd.genmaj.d.Inf.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,OHK.1,OV.4,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Cadet-vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 93 ; KNIL blz. 103 ; NRLL 1974 blz. 51 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Glas, J.

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 2 van 16 oktober 1941
   Bootsman

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9036 ; BL/BK blz. 252 (NB.: heeft het KB als no. 99 van 17 december 1946, nog nakijken)

Glas, Johannes G. van der

Geboren in 1910.
Eltn. (01-11-1939), kapt. (01-11-1947), maj. (30-11-1951), ltkol.d.GS. (01-11-1955).
Bekende onderscheidingen: XX,MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Kapitein, woonachtig te 's-Gravenhage

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 24 ; NRLL 1956 blz. 13,46

Glastra van Loon-Boon mevrouw J.E.

Zie Boon, J.E.

Glim, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig huzaar van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 252