Terug naar Decorati
Terug naar de index

Dulk - Dijxhoorn

Dulk, C. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 249

Dulk, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (10825z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. motorboot “M 73”, welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen, een koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met deze motorboot naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 249

Dulken, Johan van

Geboren te Rotterdam op 9 augustus 1882. Overleden te De Bilt op 3 september 1972.
Bekende onderscheidingen: BL,R.2,KNMI.2,Mk,DSC

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 18 mei 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Pennland'

Distinguished Service Cross (GB)
   December 1941
   Captain, Master of the s.s. 'Pennland'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: BL/BK blz. 222 ; R. blz. 134 ; Koopv. blz. 6,40,51 ; Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 25 april 1917 ; ARA 2.16.32 inv. 765

Dullemen, I.J.E.

Geboren op 18 juni 1912.
Legernummer 12.06.18.002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig opperwachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 18 September 1944, ingedeeld bij de 82e American Airborne Division, nabij MOOK per zweefvliegtuig te zijn geland, gedurende enige dagen aldaar goede diensten te bewijzen.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commano, na per landingsboot onder zwaar artillerievuur te WESTKAPELLE te zijn geland, nagenoeg onafgebroken drie etmalen onder zeer zwaar vijandelijk vuur aan het gevecht deel te nemen en op 3 November d.a.v. deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterking nabij ZOUTELANDE en toen hem, nadat deze versterking was genomen, bleek dat velen door van zeer nabij inslaand vijandelijk mortiervuur gewond waren achtergebleven, mede te helpen een zwaargewonde meer achterwaarts te brengen, alwaar deze gewonde geneeskundige hulp kon worden verleend.

Bron: BL/BK blz. 249 ; met dank aan de heer B. Keers

Dullemen, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Dulm, Johannes Frans van

Geboren te Den Helder op 24 oktober 1907. Overleden te Wassenaar op 20 augustus 1991.
LTZ3 (01-09-1927 KB 188), Cdr (04-09-1956 KB 8), e.o. 01-06-1962 KB 30.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,BK.2,OHK.4,OV,XXV,DSO*

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 23 van 23 juli 1947
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse
   Wegens:

Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden:
1e. door tijdens meerdere patrouilles in 1941 in het gebied van de Middellandse Zee onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op zeer gedurfde, doch bekwame wijze als commandant van Onze onderzeeboot "O 21" het bevel te voeren en gedurende deze acties verscheidene voor de oorlogvoering belangrijke successen tegenover de vijand te behalen.
2e. door tijdens de patrouilles van 6 Maart 1943 tot 24 Maart 1943 en van 11 tot 29 April 1943 in de wateren van de Nederlandsch-Indische Archipel, wederom als commandant van Onze onderzeeboot "O 21" op overeenkomstige wijze als in 1941, niettegenstaande krachtige afweermiddelen, de vijand belangrijke schade aan materieel en personeel toe te brengen.

Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 11 december 1941
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

het onder vaak moeilijke en gevaarvolle omstandigheden gedurende geruimen tijd voeren van het bevel over onze onderzeeboot O.21, gedurende welken tijd meermalen successen tegen den vijand werden gehaald.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse, commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 13en Mei 1940, na bekomen bevel met de nog niet in dienst gestelde onderzeeboot “O 22” onder heftige bomaanvallen op de werf “de Schelde” en op de havenwerken, uit Vlissingen naar Engeland vertrokken met medeneming van zooveel mogelijk reserve-deelen voor deze boot.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Maalderink blz. 119 ; BL/BK blz. 101,249 ; Wo.2030

Dulst, Johannes van

Geboren te Utrecht op 6 december 1903. Overleden te Amsterdam op 13 september 1979.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 12 van 19 februari 1942
   Gewezen hoofd van de Luchtbeschermingsdienst te Tarakan
   Wegens:

Na als hoofd van den luchtbeschermingsdienst te Tarakan te hebben zorggedragen voor de uitnemende werking van dezen dienst tijdens gevechten om dit eiland, herhaaldelijk vrijwillig onder vijandelijk vuur werkzaamheden in het belang der verdediging met grooten moed en beleidvol tot een goed einde gebracht; met kalmte en beleid een 100-tal vrouwen uit het door den vijand bedreigd terrein naar veiliger plaats geleid en daarheen onder zeer moeilijke omstandigheden levensmiddelen opgevoerd en door initiatief bijgedragen, dat den vijand geen wapens of munitie onvernield in handen vielen.
Zich onmiddelijk vrijwillig gemeld, toen door den troepencommandant personeel werd gevraagd, teneinde vrouwen en kinderen uit het B.P.M. hospitaal in het vijandelijk bezet gebied af te voeren en door kalm en moedig optreden deze gevaarvolle taak des nachts zonder verliezen uitgevoerd. Later opnieuw een aantal vrouwen en kinderen afgevoerd eveneens onder gevaarvolle omstandigheden. Zichzelf eerst in veiligheid gesteld na beëindiging der gevechten op het eiland en na zich bij den troepencommandant te hebben overtuigd dat zijne diensten niet meer noodig waren.
Ten slotte door het snel overbrengen van het bericht van de overgave, een troependeel in staat te gesteld zich aan den greep van den vijand te onttrekken.

Bron: Maalderink blz. 220

Dumoulin, H.S.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Hoofdmachinist aan boord van het s.s. 'Pieter de Hoogh'

Bron: BL/BK blz. 222 ; Koopv. blz. 6,41

Dunharden, K.L.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist (8484)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-machinist (8484)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 249 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Dunki Jacobs, Bartholomeus

Geboren te Soerabaja op 21 juli 1920. Overleden te Eindhoven op 16 september 2006.
Eltn.d.marns. (01-09-1945), kapt. (01-05-1948), maj. (01-01-1952), e.o. 01-05-1961.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,VOA,OHK.1,OV.2,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 13 van 15 augustus 1950
   Kapitein van het Korps Mariniers

Bron: VOA blz. 200-201 ; Wo.2920 ; NKM 1968 blz. 338 ; overlijdensadvertentie

Dupper, F.J.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos der 1e klasse (12874) der Koninklijke Marine

voor het zich, als opvarenden van Hr.Ms. "G 13", te water begeven om, zwemmende, uitgeputte drenkelingen de behulpzame hand te bieden, toen dit vaartuig op 14 Mei 1940 nabij Callantsoog drenkelingen oppikte van de door bomtreffers tot zinken gebrachte kanonneerboot “JOHAN MAURITS VAN NASSAU”, welke reddingsverrichtingen door mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen bemoeilijkt werden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; NB.: niet in MH!

Dupré, Frederik Wilhelmus

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain (12012), Royal Netherlands Army, 5 Netherlands HQ Canadian Royal Army Service Corps

From among the 68 Officers of the Royal Netherlands Transport Column which has been serving since its formation as part of 21 Army Group, and which has rendered great service to the British Army in providing transport services which made rapid advances possible, Captain DUPRE has been selected as one of the most outstanding.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [282]

Dürst Britt, Henri Julius Jan Willem

Geboren te Zutphen op 3 juli 1894.
1939-1940 Cdt 3-2 RA; 1942-1945 in krijgsgevangenschap; 1946 Gen.Maj., Cdt. 1e Divisie “7 December” (1946-1948 NO-Indië); 1952 met pensioen; vanaf 1953 wethouder Heerde (Gld.)
Tltn.d.Art. (12-06-1915), eltn. (12-06-1919), kapt. (01-11-1931), maj. (01-11-1939).
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.1,XXX,Mk,EL.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Generaal-majoor van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als Commandant van de IIIe Afdeling van het 2e Regiment Artillerie, toen in de vroege morgen vijandelijke valschermjagers en transportvliegtuigen met luchtlandingstroepen in grote getale op of nabij het vliegveld VALKENBURG waren geland, na persoonlijke verkenning en waarneming zijnerzijds en nadat verschillende pogingen tot het verkrijgen van verbinding met de desbetreffende hoogste Infanterie-Commandant niet tot het gewenste resultaat hadden geleid, geheel uit eigen beweging het vuur met groot succes op dit vliegveld te openen en het gedurende de gehele dag persoonlijk te leiden, hoewel in de nabijheid van de door hem betrokken, ver voor de eigen batterijen gekozen commandopost in de duinen bij de schietbanen van KATWIJK (Z.H.) vijandelijke valschermjagers het terrein onveilig maakten.
Voorts door op 11 en 12 Mei daaraanvolgende op zeer goede wijze artilleriesteun bij de verschillende aanvallen op het dorp VALKENBURG te verlenen, mede waardoor de vijand aldaar zware verliezen leed.

Commandeur dans la Légion d'Honneur (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk generaal-majoor van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 249 (NB. geeft rang als Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie) ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1

Dusch, P.H.A.

Geboren op 7 juni 1914.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 8 oktober 1920
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in de maanden Augustus 1944 tot Januari 1945, toen de geallieerde troepen ons land naderden en vervolgens de strijd zich in de omgeving van Roosteren ontwikkelde.
Hij passeerde herhaaldelijk de linies om belangrijke gegevens over het Duitse front aan het geallieerde Stafkwartier te brengen en keerde telkenmale terug met voor de O.D. gewichtige aanwijzingen.
Op verzoek van het geallieerde opperbevel verkende hij in eigen persoon de sector NEDERWEERT - WESSEM - ROERMOND, als voorbereiding voor een offensief in dit gebied.
Bij een gewapende ontmoeting met de vijand wist hij een zwaar gewond geallieerd militair aan gevangenneming te onttrekken door hem over een afstand van enige kilometers weg te dragen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 249

Dutilh, Christian Corneille

Geboren te Rotterdam op 5 maart 1915. Overleden te Utrecht op 24 februari 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op te treden als leider van een inlichtingengroep in bezet Nederland in een tijdvak, waarin de verbinding met Engeland nog niet goed tot stand was gekomen, verbinding op te nemen met uit Engeland gezonden agenten en zodoende de grondslag te leggen voor een later belangrijks inlichtingangroep op militair gebied.
Voorts door, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden, met een betrekkelijk kleine groep van medewerkers uitnemende rapporten samen te stellen in het bijzonder betreffende de kustverdediging en de situatie van de vijand in Westelijk Nederland, totdat hij door de vijand werd gevangen genomen en in Maart 1943 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 249 ; VHK blz. 101 ; www.ogs.nl

Duuren, Kars van

Geboren op 10 februari 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   General Orders No. 235, Hq. USFET, 15 augustus 1946
   Burger, lid van het verzet

Bron: Met dank aan Peter Verstraeten

Duursma, Foppe Jan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 Mei 1940 geheel vrijwillig onder vijandelijk vuur deel te nemen aan een patrouille naar een molen in het voorterrein van het voorpostendetachement bij Asschot (Oost van Amersfoort), zodat deze molen, waarin de vijand zich reeds had genesteld, tenslotte door deze patrouille in brand kon worden geschoten.

Bron: BL/BK blz. 249

Duwaer, Franciscus

Geboren te Amsterdam op 1 januari 1911. Gefusilleerd in de duinen bij Overveen op 10 juni 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Directeur van de N.V. Drukkerij J.F. Duwaer en Zonen te Amsterdam
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 73

Duijff, prof.dr. Jan Willem

Bekende onderscheidingen: NL.3,MBE,MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1953
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Honorary Member in the Military Division of the Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 24 mei 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 26 van 20 juli 1946
   Major, Royal Netherlands Army

This officer, who in civilian life is a professor at the Amsterdam university, was during the last year of the war appointed chief of all sabotage activities in Holland. Major Duyff did his work with the greatest possible efficiency and anything that we asked of him to do was without a single exception always carried out and mostly with success. The risk that this officer ran during the last year, living in Amsterdam and being constantly hunted, was very great indeed.
He has with complete disregard of his personal safety not only ordered and organized the above-mentioned sabotage activities but also took personally part in those actions that took place with the area that he was living in at the time. After the liberation this officer officially came on my staff and is now head of our Section IX, which deals with the demobilization of all Resistance Forces.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9450 ; PRO WO 373/155, WO 373/187 ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Duyn, A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 30 maart 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Duyn, C. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Korporaal-machinist (12518)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (12518)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 249 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Duijn, D.A. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947 (2e toekenning)
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945
   Majoor-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 249

Duyn, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 249

Duijper, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 249 ; VK blz. 146

Duijts, S.G.

Sgt-Vltgmkr. (CZM 39952/9188 dd. 2-4-1947 miv. 1-10-1945)
Bekende onderscheidingen: VK.2,OHK.3,OV

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-vliegtuigmaker (11496) der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. No. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Gedurende geruimen tijd bij het 321ste Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marineluchtvaartdienst in Britsch-Indië en Australië en voordien in Nederlandsch-Indië, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 november 1942
   Vliegtuigmakersmaat (11496) der Marine Luchtvaartdienst

Gedurende 3 achtereenvolgende maanden tijdens respectievelijk 300, 280 en 280 vlieguren blijkgegeven van moedig en beleidvol gedrag, zoowel op de bases als gedurende talrijke acties van groepvliegtuigen 2 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië tegen den vijand en boven voor den vijand beheerscht gebied, waarbij in het bijzonder valt te vermelden het tot tweemaal toe ontwijken en afslaan van vijandelijke jachtvliegtuigen en bommenwerpers op 31 Januari en 2 Februari 1942 bij het uitvoeren van belangrijke verkenningsopdrachten en het tot zinken brengen van een afgeladen 6000 tons transportschip bij de Api-passage op 6 Februari 1942, waarbij zij dienst deden respectievelijk als eerste mecano-mitrailleurschutter in het groepsvliegtuig, telegrafist-mitrailleurschutter en tweede mecano-mitrailleurschutter in de volgvliegtuigen, hierbij onder uiterst moeilijke omstandigheden hun taak verricht, waarbij het afschieten en verdrijven der genoemde vijandelijke vliegtuigen grootendeels te danken is aan hunne scherpe waakzaamheid en uitnemende bekwaamheid in het bedienen der mitrailleurs.

Bron: VK blz. 232

Duyvenbode Varkevisscher, E. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 47 van 18 mei 1946
   Torpedomakersmaat der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 249

Duijvendijk, ir. Jan Aart van

Geboren te Papendrecht op 12 september 1910. Overleden te Arnhem op 18 juli 1987.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 155

Dijckmeester, mr. Frans Theodoor

Geboren te Haarlem op 23 juni 1917. Overleden te Amersfoort op 18 februari 2003.
Res-tltn.d.Cav. (01-01-1938).
Van 1972 tot en met 1981 Burgemeester van Apeldoorn, erevoorzitter van het Genootschap Engelandvaarders, oud-administrateur Kabinet der Koningin.
Bekende onderscheidingen: NL.3,BL,KV,VHK,KVR,MC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Reserve-ritmeester van het Wapen der Cavalerie, bij de Inlichtingendienst

Military Cross (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 5 september 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 december 1948
   Captain, Royal Netherlands Army

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/184 ; BL/BK blz. 222 ; VHK blz. 102 ; Allied Awards to the Dutch [160] ; Six blz. 84-85,99-101,113,115,117,138 ; NA 1981 blz. 473 ; Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1948, blz. 1 ; overlijdensadvertentie

Dijk, drs. Adriaan J. van

Geboren op 7 oktober 1921.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na in begin April 1944 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, eerst als verkenner en later als sectorleider, tot de bevrijding in Mei 1943 als zodanig werkzaam te blijven.
In het bijzonder door herhaalde malen het moeilijk toegankelijke, door de vijand verboden, duingebied binnen weten te dringen, meermalen waardevolle inlichtingen te verschaffen en na tweemaal te zijn gevangen genomen even zovele malen na één of twee dagen met grote list en behendigheid weten te ontsnappan en telkens zijn werk energiek voort te zetten.
Tegelijkertijd als sectorleider zijn gebied goed te beheersen, voor actuele en regelmatige berichtgeving zorg te dragen en zijn taak eerst beëindigd te zien toen de Geallieerdan ter plaatse waren.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 248 ; VHK blz. 102 ; met dank aan de heer B. Keers

Dijk, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 90 van 7 maart 1947
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Vliegtuigboot 'Y 63'

Bron: BL/BK blz. 248

Dijk, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 23 januari 1947
   Sergeant-monteur der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 248

Dijk, C. van

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   9 juli 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 12 september 1942
   Majoor-konstabel (12741) der Koninklijke Marine

Voor moed en goede diensten aan boord van Harer Majesteits torpedobootjager ISAAC SWEERS gedurende een succesvolle nachtactie, waarbij twee Italiaansche kruisers tot zinken werden gebracht.

Dijk, D. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231

Dijk, J. van

Bekende onderscheidingen: BL

Kruis van Verdienste met Gesp
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Derde machinist, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: BL/BK blz. 222 ; Koopv. blz. 5,35

Dijk, J. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Kwartiermeester (12128)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 248 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Dijk, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 14 Mei 1940 met een andere soldaat twee trailers, waarvan één beladen met springmiddelen en de andere met ontstekingsmiddelen, tijdens het vijandelijk bombardement van ROTTERDAM vrijwillig in veiligheid te brengen.
In het bijzonder door, toen tijdens het eerste bombardement op ROTTERDAM bommen in de onmiddellijke nabijheid insloegen, waarbij de trailers lichtelijk werden beschadigd en na een Kapitein op het grote gevaar te hebben gewezen met deze explosiefstoffen in de stad ROTTERDAM te blijven en deze geen verdere maatregelen wilde nemen, samen de trailers, toen het tweede bombardement van ROTTERDAM begon, door het brandende stadsgedeelte en het bombardement van de Veemarkt over de Oude Dijk naar KRALINGEN en GOUDA in veiligheid te brengen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Dijk, J. van (T. ?)

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 juli 1944
   Sergeant-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231

Dijk, K. van

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 19'

Bron: BL/BK blz. 248 ; K.P.M. blz. 323

Dijk, L. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Tweede stuurman ter Koopvaardij

die als 2e stuurman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden is opgetreden bij de leiding van den tegen de vijandelijke bommenwerpers gerichte afweer.

Bron: BL/BK blz. 248

Dijk, Leendert Meeuwis van

Geboren te Vlissingen op 11 januari 1901. Omgekomen a/b van het s.s. 'Merope' in de Middenlandse Zee op 27 april 1943.
Bekende onderscheidingen: BK+EV,OHK

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 28 oktober 1943 (postuum)
   Eerste stuurman ter Koopvaardij

die als eerste stuurman van het s.s. “Merope”, dat in het tijdvak van 12 November, 1942, tot en met 27 April, 1943, vele vijandelijke lucht- en onderzeebootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol tegenover de vijand is opgetreden, mede tengevolge waarvan het s.s. “Merope” een groot aantal reizen op de Noord-Afrikaansche kust metsucces heeft uitgevoerd, totdat hij op den 27sten April, 1943, met zijn schip tenonder is gegaan;

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 222 ; Koopv. blz. 6,36 ; www.ogs.nl

Dijk, Pieter Johan David van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 en 14 Mei 1940, behorende tot de Verbindingsafdeling van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur deel te nemen aan de verdediging van de Regimentscommandopost en in de nacht van 14 op 15 Mei 1940 in de onmiddellijke nabijheid van de vijand, vergezeld van nog drie anderemilitairen van de Regimentsstaf, vrijwillig de Rijn nabij Rhenen over te zwemmen om overgangsmiddelen ter beschikking te krijgen voor het overbrengen van de laatste verdedigers van de Grebbeberg, waaronder de Regimentscommandant.

Bron: BL/BK blz. 248

Dijk, P.W. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 248

Dijk, Wabe S. van

Geboren te Dokkum op 12 december 1903.
Bekende onderscheidingen: BOK.bl,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met bronzen leeuw (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Leiden

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6 ; Leidsche Courant, 45e jaargang, nummer 13308, maandag 27 september 1954, blz. 2.

Dijk, Willem van

Geboren te Rotterdam op 4 juni 1920. Gesneuveld aldaar op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 Mei 1940 te ROTTERDAM, ingedeeld bij de 2e Compagnie Intendancetroepen, zich vrijwillig te melden om deel te nemen aan een patrouille ter sterkte van 10 man onder bevel van een sergeant teneinde te trachten de opmars van de vijand van de Zuidelijke naar de Noordelijke Maasoever te vertragen.
In het bijzonder door als lichte-mitrailleurschutter, toen een Nederlandse auto bemand met twee Duitse officieren naderde en toen omtrent de nationaliteit van de inzittenden zekerheid was verkregen, onmiddellijk en met goed gevolg het vuur daarop te openen, waarna hij kort daarop door vuur uit deze auto dodelijk werd getroffen.

Bron: BL/BK blz. 248 ; www.ogs.nl

Dijk, Willem Jacob van

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, C.-14 R.I.

First commanded a Light Infantry Battalion, later 14th Infantry Regiment composed of 3 Light Inf. Batts.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [248]

Dijkema, K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 248

Dijken, Rex Bonno van

Geboren te Rotterdam op 3 februari 1899. Overleden in het Rapuri Hospital te Singapure op 6 september 1945.
Tltn.d.Inf.KNIL (31-07-1919), eltn. (10-11-1919).
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK,XX,Mk

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Luitenant-kolonel bij de Generale Staf van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 138 ; VHK blz. 103 ; KNIL blz. 41 ; NRL 1923 blz. 658 ; www.ogs.nl

Dijker, L. (Dijkers?)

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Sergeant-monteur (7296)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Sergeant-monteur (7296)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 238 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Dijker, R.

Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring d.d. 28 januari 1947
   Uitgereikt te Den Haag op 8 juli 1948
   Priest, Oosterbeek

Bron: De Gelderlander, 7 juli 1948 (NB.: geeft woonplaats als Nijmegen) ; met dank aan de heer J. Howes

Dijkman, drs. Hendricus Marinus

Geboren te 's-Gravenhage op 18 juni 1917. Overleden te Arnhem op 15 november 2010.
Tltn.d.Art. (01-08-1938), eltn. (01-01-1945), kapt. (15-05-1948), maj. (01-08-1953), bij de Generale Staf, res-ltkol.d.Art. (16-03-1960).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV.3,XXXV,H1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Tijdelijk majoor van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na reeds eerder pogingen daartoe te hebben aangewend, begin October 1944 met nog zeven andere Nederlandse officieren uit een Duits krijgsgevangenkamp weten te ontsnappen en, ondanks grote moeilijkheden, er in te slagen, over Berlijn, het nog bezette deel van Nederland te bereiken.
Voorts door eind November daaraanvolgende, vergezel van een ander officier, zich met een vlet van Werkendam door de Biesbosch naar het reeds bevrijde deel van Nederland te begeven en zich uiteindelijk te melden bij de Nederlandse strijdkrachten aldaar

Bron: BL/BK blz. 248 ; NRLL 1956 blz. 14,193 ; NRLL 1974 blz. 241 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Dijkshoorn, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 248

Dijkstra, mejuffrouw F.

Bekende onderscheidingen: FCG.eb

Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile en bronze (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Haulerwijk

Bron: Leeuwarder Courant, 10 juni 1950

Dijkstra, W.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Thedens' (01-1942/04-1944), m.s. 'Straat Sienda' (05-1944/10-1944), s.s. 'V.d. Bos' (03-1945/05-1945).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; K.P.M. blz. 323

Dijxhoorn, Adriaan Quirinus Hendrik

Geboren te Rotterdam op 10 september 1889. Overleden te De Steeg (gem. Rheden) op 22 januari 1953.
Bij het 8 R.I. (29-07-1911/03-05-1914), docent K.M.A. (1916/1920), adjudant van de commandant Veldleger (1923/1927), docent H.K.S. (1929/1934), officier bij het Veldleger (1934), majoor-hoofdinstructeur regiment infanterie (?/01-1938), hoofd afdeling IIB (Generale Staf) ministerie van Defensie (01-1938/10-08-1939), minister van Defensie (10-08-1939/11-06-1941), vertegenwoordiger Nederlandse regering bij de Combined Chiefs of Staff te Washington (01-1942/04-1945), ambtenaar ministerie van Oorlog te Londen (10-1944/25-05-1945), waarnemend chef Generale Staf (25-05-1945/01-11-1945), lid Hoog Militair Gerechtshof (22-06-1946).
Tltn.d.Inf. (29-06-1911), eltn. (03-05-1914), kapt. (21-01-1927), maj. (01-1936), ltkol. (01-11-1938), kol. (11-1940), e.o. 11-06-1941, genmaj.d.Inf. (12-1941), ltgen. (19-10-1945).
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.5x,XXXV,Mk,LoM.2,EL.2,FCG.p

Legion of Merit, Commander (US)
   Department of the Army General Orders no. 4 van 21 januari 1948
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 april 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Major-General, Royal Netherlands Army, member of the combined Chief of Staffs.

Lieutenant General (then Major General) DYXHOORN represented the Netherlands Army on the combined Chiefs of Staff and furthered in large measure the success of the Allied forces during the planning stage and subsequent operations in the Netherlands.

Grand Officier dans la Légion d'Honneur en Croix de Guerre avec palme (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Luitenant-generaal van de Generale Staf

Bron: Schlegel blz. 198-199 ; Wiegand, 2003 DA blz. 19 ; DNR blz. 617 ; Nieuwe Leidsche Courant, dinsdag 9 april 1946, blz. 2 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1 ; www.parlement.com

Dijxhoorn, Tony Carel

Geboren te Rotterdam op 3 december 1913. Overleden te Hilversum op 13 december 2003.
Res-tltn.d.Art. (01-01-1934), res-eltn. (01-01-1938), res-kapt. (01-05-1947).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 24 juni 1950
   Uitgereikt door Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam in februari 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10-14 Mei 1940 als opvolger Commandant van de Ie Batterij 6 Veld bij de gevechten om en nabij het vliegveld Valkenburg.
In het bijzonder door op 13 Mei 1940 vrijwillig en dwars door open terrein een patrouille naar een door de vijand bezet veronderstelde watermolen nabij dit vliegveld en naar dit vliegveld te lopen, waarbij, toen de patrouille tot het vliegveld was doorgedrongen, plotseling zwaar vijandelijk vuur werd ontvangen, de patrouille noodzakende over hetzelfde open terrein terug te keren.
Voorts door de volgende dag, nabij de batterij te zijn teruggekeerd en deze in stelling te hebben laten komen aan de Oostdorperweg N. van WASSENAAR, toen hij daar op een afstand van ongeveer 80 meter een vuuroverval van een zware vijandelijke mitrailleur ontving, waarbij reeds dadelijk een soldaat werd gewond, persoonlijk en geheel alleen een stuk van 6 Veld te bedienen en daarmede het vijandelijk vuur tijdelijk tot zwijgen te brengen.
Daarna met een korporaal de gewonde in veiligheid te brengen en kartetsvuur te laten afgeven om vervolgens onmiddellijk daarna, gedekt door door hem geregeld eigen mitrailleurvuur, de batterij, op een afstand van ongeveer 80 meter van de vijand, met paardenbespanning achteruit te brengen.
Door zijn bijzonder moedig optreden steeds een voorbeeld voor een ieder van de troep te zijn en het moreel onder moeilijke omstandigheden hoog weten te houden.

Bron: BL/BK blz. 180,222 (N.B.: geeft naam als Dyxhoorn in register BL) ; NRLL 1956 blz. 208 ; overlijdensadvertentie NRC Handelsblad dd. 16 december 2003