Terug naar Decorati
Terug naar de index

Daalen - Dok

Daalen, François J. van

Geboren op 31 oktober 1919.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de bezettingstijd sedert het najaar van 1943 ten behoeve van een inlichtingengroep belangrijke gegevens omtrent het uitvoeren van alle verdedigingswerken, welke de vijand op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen deed uitvoeren, te verzamelen en ter beschikking te stellen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VHK blz. 94

Daalen, Willem Hendrik Johan Everhardus van

Geboren te Batavia op 6 september 1914. Overleden, ten gevolge van martelingen in Japanse krijgsgevangenschap, te Sario-Menado op 25 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 222 ; KNIL blz. 51 ; www.ogs.nl

Daalen Wetters, Rudi F. van

Geboren in 1915.
Res-tltn.-vl.d.ML (08-06-1940), res-eltn. (08-06-1942), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,VK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het wapen der militaire luchtvaart

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945
   Reserve-kapitein-vlieger van het wapen der militaire luchtvaart, bij het R.A.F. no. 322 (Dutch) Squadron

Bron: BL/BK blz. 246 ; VK blz. 231 ; NRLL 1956 blz. 432

Daalhuyzen, T.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 september 1942
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 246

Daamen, ir. Franciscus Arnoldus Antonius ("Frank")

Geboren te Amsterdam op 30 september 1921. Omgekomen bij een zeilongeval op de Noordzee op 29 mei 1971.
Werkzaam bij het Netherlands Office for Relief and Rehabilitiation te Londen (11-1945/02-1946), diverse functies bij de NV Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers te Breda (1947/1954), directeur van de Oranjebrouwerij in Djakarta (1954/1956), hoofd stafafdeling Koninklijke Dobbelman NV (1956-1957), directeur Koninklijke Dobbelman NV (01-01-1958/1959), waarnemend directeur Koninklijke Fabrieken Diepenbrock & Reigers NV (DRU) te Ulft (09-1959/12-1959), directeur idem (01-01-1960/1969), president-directeur idem (1969/1970), lid van de raad van beheer van Amalga (1970/29-05-1971).
Bekende onderscheidingen: BL,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sedert October 1943 in een vooraanstaande functie mede te werken in één van de grootste inlichtingengroepen in bezet Nederland.
Vervolgens door van ongeveer midden 1944 op te treden als plaatsvervangend leider, tevens leider van de technische organisatie, de inrichting van landingsterreinen voor valschermspringers en het tot stand brengen van verbindingen van deze inlichtingengroep, welke, over geheel Nederland werkende, uitmuntende militaire berichten leverde en zich grote moeite gaf om, behalve door middel van koeriers, ook een radiografische verbinding te verkrijgen met het Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering, welke verbinding, na tot stand te zijn gekomen, het mogelijk maakte dat, vooral na de bevrijding van Zuid-Nederland, belangrijke berichten voor de operaties van de Geallieerde Legers in Nederland snel konden worden doorgegeven.
Voorts door, teneinde deze resultaten te kunnen bereiken, zich uit bezet gebied te begeven naar het Bureau Inlichtingen te Eindhoven, daarbij, met veel risico voor zijn leven, de vijandelijke linie te passeren en, na het voeren van uitgebreide besprekingen met Nederlandse en Geallieerde instanties, wederom door de vijandelijke linie naar bezet Nederland terug te keren met medeneming van codes, radiomateriaal en belangrijke instructies waardoor de berichtgeving nog meer kon worden verbeterd.
Door dit optreden, waarbij hij steeds grote risico's heeft gelopen, belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 29 oktober 1947
   Civilian

Bron: BL/BK blz. 222 ; www.biografischwoordenboekgelderland.nl ; met dank aan de heren J. Howes en B. Keers

Daanen, Hermanus Jan Hendrik

Geboren te Vlissingen op 21 december 1916. Omgekomen ten noorden van Mossman, aan boord van C-47 DT-941, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 231 ; KNIL blz. 51 ; www.ogs.nl ; Met dank aan de heer D. Mossou

Dado, Wilhelmus Boudewijn

Bekende onderscheidingen: OHK.3,MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 17 april 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 33 van 16 juni 1945
   Warrant Officer Class I

This WO holds the appointment of Chief Clerk, Headquarters, Royal Netherlands Bde.
His duties consist not only of working in accordance with British Administration but there was also much additional Dutch documentation to be done.
His knowledge enabled him to advise and help Administrative Warrant Officers and NCOs of Units and this has did to the great advantage of the Bde as a whole.
The work was heavy and frequently had to be done under difficult circumstances. Nevertheless this WO carried out his duties cheerfully and willingly in what can certainly be described as an outstandingly efficient manner.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051 ; PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [274]

Dales, T.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 247

Dam, mr. H.J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 14 van 28 oktober 1943
   Dienstplichtig soldaat

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Dam, J. van

Bekende onderscheidingen: ZHMS.gz,ZHMS.hm

Grote Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Schipper van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Dam, Joh. van

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z,ZHMS.hm

Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Matroos aan boord van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Dam, J.A. van

Geboren op 21 mei 1920.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, bij de K.P. (Knokploeg) in het district AMERSFOORT.
Onder meer heeft hij meermalen spoorlijnen opgeblazen in het Gooi en bij AMERSFOORT, waar het centrale seinhuis op het station in de lucht vloog nadat de eerste poging een uur tevoren was mislukt. Op de terugtocht van deze sabotagedaad kwam hij in een vuurgevecht met een Duitse patrouille, die werd verjaagd met achterlating van doden en gewonden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 247

Dam, Leonardus B. van

Geboren op 23 mei 1917.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich in Mei 1944 ter beschikking te hebben gesteld voor het inwinnen van inlichtingen omtrent de vijand in bezet NEDERLAND ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied, zich daarvoor, onder het aanvaarden van grote risico’s, in te zetten.
In het bijzonder door op zeer goede wijze de moeilijkste gedeelten van de Noordzeekust te verkennen.
Voorts door deel uit te maken van het drietal vrijwilligers, dat half September 1944 te ARNHEM aankwam en daar de Geallieerde luchtlanding bijwoonde, waarbij hij op bijzonder goede wijze de gegevens omtrent de aanrukkende vijandelijke troepen vaststelde.
Vervolgens door, nadat de Britse troepen het bruggenhoofd bij ARNHEM hadden moeten verlaten, onder zeer moeilijke omstandigheden zich daarna in de Gelderse Achterhoek als illegaal werker weten te handhaven en kans te zien zeer belangrijke meldingen over Duitse troepenbewegingen te blijven verschaffen.
Tenslotte door zijn verkenningen bij het verder voorwaarts gaan van de Geallieerde troepen te blijven verrichten en zijn werk eerst bij de bezetting van BREMEN te beeindigen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse zaak.

Bron: BL/BK blz. 247 ; VHK blz. 94 ; met dank aan de heer B. Keers

Dam, Leonard Charles August van

Geboren op 18 mei 1900.
Tltn.d.Art.KNIL (30-07-1921), eltn. (18-12-1922), kapt. (30-07-1935).
Bekende onderscheidingen: XX,DSO

Distinguished Service Order (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1942
   Majoor-vlieger

Displayed superb leadership whilst commanding a wing during the period 9th December 1941 to 28th February 1942. Many successful attacks were carried out against enemy warships and transports, heavy losses being inflicted. A number of enemy aircraft were also destroyed.

Bron: NRL 1939 blz. 550 ; Public Record Office Air 2/6304 ; Grand Rapids Press, 15 juli 1942

Dam, P. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Burger, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 222

Dam, Petrus Johannes Epiphanius van

Geboren te Venlo op 6 januari 1922. Omgekomen boven Manderfeld (België) op 13 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Dam, Roelof Jan

Geboren te Barneveld op 18 november 1896. Gefusilleerd te Assen op 10 april 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Rector van het Gereformeerd Gymnasium te Kampen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 65-66 ; www.ogs.nl

Dam, Samuel van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 25 juli 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, nadat hij met de bezetting van kazemat 522 aan den kunstweg Volkel-Mill door een vijandelijken overval krijgsgevangen was gemaakt, zich weder te bevrijden door een Duitscher neer te schieten, in de kazemat terug te springen en daarna geheel alleen daarin nog geruimen tijd weerstand te bieden, totdat hij werd ontzet.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 222

Dam, S.J. van

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z,ZHMS.hm

Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
   26 oktober 1941
   Matroos aan boord van de motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van Hoek van Holland

Dam Merrett, George Albert van

Geboren op 8 november 1916. Overleden te Enschede op 9 augustus 2004.
Bekende onderscheidingen: KV,VK,OHK.3,VHK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945
   Officier-schutter der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve tijdelijk verband, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231 ; VHK blz. 94 ; Overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 11 augustus 2004

Damen, F.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: BL/BK blz. 247 ; K.P.M. blz. 323

Damen, Jan A.L.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, lid van het verzet

Dames, Gerrit W.T.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   ?
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Hartog blz. 360

Daming

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 5 april 1944
   Posthuiscommandant

Belast zijnde met den bouw van eene nieuwe kampong op Nederlandsch Nieuw-Guinea in het Sansapor-gebied moed en beleidvol optreden getoond bij Japansche aanvallen daarop in Augustus 1944.

Bron: BL/BK blz. 247

Damink, Gerhardus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 10 - 14 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg, behorende tot de Regimentspatrouille van het 8e Regiment Infanterie, op onverschrokken wijze onder zwaar vijandelijk vuur herhaaldelijk vrijwillig zelfstandig gevaarvolle patrouilles uit te voeren.
Voorts door bij de verdediging van de commandopost van de Commandant van 8 R.I., toen een gedeelte van de prikkeldraadversperring voor het front bleek te zijn vernield, deze te gaan herstellen. Daartoe geheel alleen met een rol prikkeldraad de borstwering te verlaten en ongedekt onder ’s vijands mitrailleurvuur, dat in de onmiddellijke nabijheid insloeg, gedurende ongeveer een half uur het gat in de versperring te dichten.
Na weer in de stelling te zijn teruggekeerd, door het neerschieten van een officier en het buiten gevecht stellen van andere vijanden aan de verdediging te blijven deelnemen totdat hij werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 222

Dammers, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Sergeant-majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 247

Dane, Johannes Cornelis

Geboren te Axel op 27 juli 1917. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Wachtmeester-titulair-te paard van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 247 ; www.ogs.nl

Daniels, A.J.

Bekende onderscheidingen: BL,VK

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Sergeant-vliegtuigmaker (7473)

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten, op den 10den Mei 1940 als bestuurder van het verouderde vliegtuig F 5, in groepsverband met een ander vliegtuig vliegend en aangevallen door een groep van drie moderne vijandelijke gevechtsvliegtuigen, zoodanig weten te handelen, dat hij kans zag een zijner tegenstanders neer te schieten en zijn eigen toestel behouden terug te voeren.

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Opper-vliegtuigmaker (M) (7473)
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van initiatief, moed en volharding.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 222 ; VK blz. 231 ; 320 Sqdr. blz. 219

Daniels, E.E.

Geboren in 1913.
Res-tltn.d.MA (01-01-1935), res-eltn. (01-01-1939), res-kapt.wnr.d.ML (01-11-1947).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Reserve-eerste luitenant der Militaire Administratie

Bron: BL/BK blz. 247 ; NRLL 1956 blz. 432

Danielse, P.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Eerste Radio-telegrafist ter Koopvaardij

die als eerste Radio-telegrafist van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Koopv. blz. 8,34

Danschutter, Jacob Bernardus de

Geboren te Axel op 29 maart 1919. Overleden te Terneuzen op 1 augustus 2007.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 27 juli 1944
   Vijfde Machinist der Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Erinna'

Bron: Meijer (1990), p. 247 ; Koopv. blz. 16,29 ; overlijdensadvertentie

Dapperen, Jan van

Geboren te Lamboean Ratoe, Lampongs District, Sumatra (Nederlands-Indië) op 2 april 1915. Overleden op 22 april 1996.
LTZ3 (15-08-1936), Sbn. (26-07-1966), e.o. 01-09-1969.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK2,OHK.2,OV,XXX,DSC,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, Hr.Ms. Onderzeeboot 'Zwaardvisch'

Bron: Meijer (1990), p. 247 ; Wo.2399

Das, J.

Geboren op 16 april 1911.
Legernummer 11.04.16.007.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in het tijdvak van September 1944 tot de bevrijding van NEDERLAND ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied verkenningen te verrichten. In het bijzonder door deze inlichtingen eerst in te winnen in de omgeving van UTRECHT en daarna onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden in de BETUWE, welke laatste frontsector door de vijand was geisoleerd en onder verscherpte contrôle stond.
Voorts door tussen 1 Januari 1945 en half Maart 1945 het militair verkenningswerk op zeer goede wijze op te zetten in de sector ARNHEM - DEVENTER - APELDOORN, waardoor, mede dank zij zijn snel tot stand gebrachte verbindingen, tal van waardevolle inlichtingen omtrent de aldaar gelegerde vijandelijke troepen en artillerie-opstellingen de Geallieerden tijdig konden bereiken.
Tenslotte door, na de arrestatie van de top van deze inlichtingengroep in OOST-NEDERLAND, belast met de leiding van het militaire inlichtingenwerk in geheel OOST-NEDERLAND, tot aan de bevrijding de verbinding met NOORD- en MIDDEN-NEDERLAD in stand te houden en leiding te geven aan het inlichtingenwerk aan de frontsectoren, zodat waardevolle berichten, o.a. omtrent vijandelijke troepenconcentraties, tot het laatst toe de Geallieerden hebben bereikt.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse Zaak.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Dasoeki

Gesneuveld te Saumlaki, Nederlands Nieuw-Guinea, op 30 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Javaans soldaat der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 247 ; www.ogs.nl

Dat, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 247

Datema, Feerk

Geboren te Oosterhesselen op 30 april 1922. Overleden aan verwondingen te Assen op 30 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK,VHK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Bankbediende bij de Nederlandse Middenstands Bank te Meppel

Bron: VZK blz. 67 ; VHK blz. 94 ; www.ogs.nl

Datema, L.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 247

Datema, P.H.

Bekende onderscheidingen: BK,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 31 december 1942
   Bootsman aan boord van het s.s. 'Paulus Potter'

Distinguished Service Medal (GB)
   ?
   Boatswain, s.s. 'Paulus Potter'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 758 ; BL/BK blz. 247 ; Koopv. blz. 52

Daubenton, dr. François

Geboren te Rotterdam op 16 september 1888. Overleden te Johannesburg (Zuid-Afrika) op 20 juni 1965.
1941-1944 Nederlands consul-generaal in Johannesburg (Netherlands Military Mission Africa); 1944 verbindingsofficier UNRRA Nederlandse regering, Londen; 1945 assistent chef-staf Militair Gezag voor volksgezondheid, sociale zaken, onderwijs en repatriëring (als kol.); 1945-1948 gen.maj. Inspecteur-Generaal Geneeskundige Dienst; 1948 lt.gen.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,MRK,OHK,NRK4045,Mk,CBE,LoM.3,SAL.3

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 april 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 december 1948
   Major-General, Director-General, Army Medical Service

As Director General of Army Medical Services to the Netherlands, during the war, he co-operated whole-heartedly with the other allied medical services both in this country and in the Far East. His wide knowledge and experience was of the greatest value to the allied cause.

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 27 van 30 december 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Colonel, Royal Netherlands Army

The President of the United States of America, authorized by Act of Congress, 20 July 1942, takes pleasure in presenting the Legion of Merit, in the Degree of Officer to Major General [then Colonel] Francois Daubenion, Royal Netherlands Army, for exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services to the Government of the United States from March 1945 to July 1945.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [385, 646] ; Schlegel blz. 192-193 ; Wiegand, 2003 DA, blz. 16 ; Military Times Hall of Valor

Dautsenberg, Theodoor Antoon (Dautzenberg ?)

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US) (postuum)
   General Orders no. 7 van 1 february 1945
   Sergeant bij de 1e Compagnie, 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen

Bron: Schlegel blz. 105

Davelaar, Frederik Saap van

Geboren te Batavia op 20-8-1921.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 41 van 17 december 1953
   Particulier

Bron: VOA blz. 256-257

Davids, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 september 1942
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 247

Davidse, M.J.

Geboren op 14 januari 1921.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger, woonachtig te Hengelo

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van een geheim radiostation op Zuid-Beveland gedurende September en October 1944, vooral tijdens de opmars der geallieerde legers door Westelijk Noord-Brabant naar WALCHEREN.
Mede door zijn toedoen zijn belangrijke militaire inlichtingen overgeseind, terwijl de laatste dagen voor de bevrijding van GOES de bezettende Duitse troepen in de tuin waren gelegerd naast het huis waar de zendpost werkte, zodat gevaar voor ontdekking niet gering was, temeer daar een mobiel Duits radiostation in de tuin werkte.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Davidson, E.N.R.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 222

Davijt, Johan

Geboren te Tondano (Nederlandsch-Indië) op 11 december 1916. Gesneuveld te Sintang (Nederlands-Indië) op 28 juli 1942.
Tltn.d.Inf. KNIL (30-07-1939 KB 12), eltn. (27-10-1941 GB 5).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, o.m. blijkende uit de volgende acties:
Bij de zware bombardementen door grote aantallen Japanse bommenwerpers in het laatst van December 1941 van het vliegveld Singkawan II (West-Borneo) heeft hij als ondercommandant, belast met de verdediging van het Zuidelijk vak daarvan, grote persoonlijke moed betoond, het moreel van zijn troep, dat vooral door het verplaatsen naar elders van eigen vliegtuigen zeer geschokt was, door zijn maatregelen en zijn persoonlijke voorbeeld weder opgevoerd en voorts na het vertrek van de grondtroepen de verdediging van het vliegveld voortgezet.
In het tijdvak 31 December 1941 - 20 Januari 1942 heeft hij (ingedeeld zijnde bij de met guerilla-activiteit tegen de Japanse troepen in Serawak, N.W.Borneo, belaste colonne) door snelle verkenningen, belangrijke gegevens verzameld omtrent de naar Nederlands gebied oprukkende vijand en heeft hij de terugtocht van onze troepen naar Sanggau Ledo gedekt, tegen de onze troepen met geweer-, mitrailleur- en mortiervuur bestokende vijand.
Op 8 Maart 1942 trok hij in opdracht naar het opstandige Poetoes Sibau, waar hij rust en orde herstelde en gedurende ruim twee maanden het bestuur voerde temidden van aan ons gezag vijandige elementen.
Toen de vijand Poetoes Sabau binnenrukte weigerde hij, ondanks de dringende order van zijn commandant, zich over te geven en trok hij op 16 Maart 1942 met een kleine groep getrouwen naar de Boven Kapoeas om de vijand verder afbreuk te doen. Eind Juli of begin Augustus 1942 is hij in dit gebied met zijn mannen door Poenan Dajaks verraderlijk vermoord.

Bron: Maalderink blz. 218 ; KNIL blz. 51,65 ; www.ogs.nl

Debeij, J.J.H.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No.129 van 3 mei 1946
   Kapitein, battaljonscommandant van het 3e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

Captain Debeij led his Battalion in an outstanding manner, demonstrating exceptional qualities of leadership and skill.

Bron: Schlegel blz. 106

Deckers, Wilhelmus Johannes Antonius

Geboren te Venlo op 19 december 1915. Overleden te Den Helder op 19 september 2011.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK,OV.1,NGHK,G.Med.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 247 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Deekens, H.

Bekende onderscheidingen: KV.2

Bron: K.P.M. blz. 323

Deelstra, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, ingedeeld als groepscommandant bij de 5e Compagnie van het IV Depôt bataljon Infanterie, welke Compagnie, bestaande uit slechts drie maanden geoefende soldaten, was aangewezen om het vliegveld Ypenburg, hetwelk nagenoeg geheel door de vijand was veroverd, te helpen hernemen, daarbij op flinke wijze op te treden.
In het bijzonder door, toen hij onder vijandelijk vuur het vliegveld had bereikt, nadat zijn luitenant-sectiecommandant was gewond geraakt, hij van deze het commando over een deel van de sectie had overgekregen, zijn groep weer had geordend en hij tengevolge van het zware vijandelijke vuur niet meer naar voren kon gaan, van het ogenblik, dat de eigen artillerie het vuur naar voren verplaatste, gebruik te maken om met zijn groep naar voren te stormen, een vijandelijke stelling te nemen en daarbij zeven krijgsgevangenen te maken.
Voorts door daarna op moedige wijze tegenover de vijand stand te blijven houden tot grote steun van een sectie zware mitrailleurs van een ander onderdeel, welke zich steeds op het vliegveld had kunnen handhaven.

Bron: BL/BK blz. 222

Deenik, P.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 44 van 16 juni 1950
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 231

Deibel, August Gerard

Geboren te Fort De Kock (Nederlandsch-Indië) op 11 september 1915. Omgekomen bij een vliegongeval te Uithuizen op 12 juni 1951.
Legernummer 152111000 ; tltn.d.Inf. KNIL (02-08-1936), eltn. (02-08-1939), kapt-vl-wnr ML (06-12-1946).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VOA

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 14 juli 1948
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
In de luchtstrijd tegen de Japanners boven Singapore en de Riouw-Archipel in Januari 1942 onderscheidde Luitenant Deibel zich door daden van moed, initiatief en volharding, waarvoor hem het Vliegerkruis werd toegekend.
Op 18 Februari 1942 met een afdeling van acht jagers, welke opdracht hadden een Japanse luchtaanval op Buitenzorg af te slaan, zette Luitenant Deibel in het daarop volgende luchtgevecht met een overmachtig aantal vijandelijke vliegtuigen zijn vliegtuig recht er tegen in, waarbij het meermalen getroffen en hij zelf gewond werd.
In de middag van 7 Maart 1942, ingedeeld zijnde bij een patrouille van de laatste vier overgebleven gevechtsklare jachtvliegtuigen van de Nederlandsch-Indische Militaire Luchtvaart, welke, ter verhoging van het moreel der eigen grondstrijdkrachten, tussen Tjiater en Bandoeng vliegersteun moest verlenen, volgde Luitenant Deibel zijn Commandant onverschrokken, niettegenstaande ook hij de overtuiging moest hebben, dat, door de zeer sterke luchtovermacht van de vijand in het desbetreffende gebied, slechts uiterst geringe kans bestond om er het leven af te brengen en hij mede wist, dat de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger zeer aanstaande was.
Door zijn optreden heeft Luitenant Deibel er belangrijk toe bijgedragen, dat de opdracht werd volbracht.

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23-5-1950
   Eerste Luitenant-Vlieger-Waarnemer Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942 ; bij K.B. no. 5 van 14 juli 1948 ingetrokken en vervangen door de M.W.O.
   Eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Maalderink blz. 219 ; MWO-KLu blz. 36-38 ; VOA blz. 154 ; VK blz. 231 ; KNIL blz. 65,122

Deinum, Hendrik

Geboren in 1915.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1936), res-eltn. (01-01-1940), res-kapt. (01-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BL,XV,MoF,KMC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door één van de, ten behoeve van de Nederlandse Regering te Londen en de geallieerde oorlogvoering, belangrijkste inlichtingengroepen op te richten, te organiseren en te leiden en gedurende ongeveer drie jaren verder te ontwikkelen in bezet Nederland, welke groep werkte met zelf tot stand gebrachte verbindingen en radiotelegrafisten, die onder eigen leiding werden opgeleid.
Voorts door daarbij een meteorologische dienst te vormen, welke over stations over het gehele land beschikte en waarvan de gegevens eveneens van belang zijn geweest voor de geallieerde oorlogvoering.
Vervolgens door, zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden, ook ten behoeve van andere verzetsgroepen, een groot aantal militaire berichten van hoog gehalte naar Engeland te doen verzenden. Daarbij, ondanks het grote levensgevaar waaraan hij was blootgesteld, in taaie volharding steeds weer er in te slagen door de vijand verbroken verbindingen te herstellen of elders opnieuw te vormen en opnieuwe op te bouwen en zodoende de berichtgeving aan de Nederlandse Regering steeds voortgang te doen vinden.
Door dit optreden de geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering zeer belangrijke diensten te bewijzen.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Wassenaar

King's Medal of Courage in the Cause of Freedom (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 23 oktober 1948
   Lieutenant

Bron: PRO WO 373/155 ; BL/BK blz. 222 ; NRLL 1956 blz. 84 (NB. maakt geen melding van MoF of KMC!)

Dekeling, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   G.B. no. 1z van 24 februari 1942
   Vaandrig der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 247 ; VK blz. 146

Dekema, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 13 juli 1944
   Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Volendam'

die als kapitein, achtereenvolgens van het m.s. “ZAANDAM” en het troepentransportschip “VOLENDAM”, gedurende de periode van Januari 1942 tot December 1943 op moedige en beleidvolle wijze het commando over deze schepen voerde, in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 231 ; Koopv. blz. 8,49

Dekker, C.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Aalsen' (12-1941/12-1942).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 10 van 16 januari 1946
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein bij de Nederlandsche koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan 2 jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 724

Dekker, C. den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 11 september 1945
   Sergeant der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 247

Dekker, Coenraad Pieter

Geboren te Den Helder op 12 augustus 1888. Omgekomen a/b van het s.s. 'Merope' in de Middenlandse Zee op 27 april 1943.
Bekende onderscheidingen: BK+EV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 28 oktober 1943 (postuum)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder van het s.s. “Merope”, dat in het tijdvak van 12 November, 1942, tot en met 27 April, 1943, vele vijandelijke lucht- en onderzeebootaanvallen had te doorstaan, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol tegenover de vijand is opgetreden en een uitstekende leiding heeft betoond, mede tengevolge waarvan het s.s. “Merope” een groot aantal reizen op de Noord-Afrikaansche kust metsucces heeft uitgevoerd, totdat hij op den 27sten April, 1943, met zijn schip tenonder is gegaan;

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 222 ; Koopv. blz. 6,36 ; www.ogs.nl

Dekker, Franciscus

Geboren op 30 juni 1920. Overleden op 24 mei 1990.
Legernummer 200630502 ; res-tltn.d.ML. (01-01-1949), res-eltn. (01-01-1951), kapt.SD KLu (01-11-1957), maj. (01-05-1967).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK,VHK,OV.2,NGHK,XXV,FGS,PS

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Reserve-eerste luitenant van de Koninklijke Luchtmacht

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als marconist van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN, die op 12 April 1945 per vliegtuig werd afgeworpen in de provincie UTRECHT en zich in AMSTERDAM ter beschikking stelde van de Commandant van het Strijdend Gedeelte der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten). Enige weken later was NEDERLAND bevrijd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 247 ; VHK blz. 96 ; NRLL 1956 blz. 443 ; NRLL 1974 blz. 40 ; overlijdensadvertentie

Dekker, Gerard Adrianus

Geboren in 1916. Overleden te Sassenheim op 17 april 2005.
LTZ.vk.2jc (01-07-1962), LTZ.vk.2oc (01-07-1965), e.o. 01-06-1967
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK,OHK.3,OV,G.Med.,KLO,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1944
   Korporaal-telegrafist

Bron: BL/BK blz. 247 ; Brons nr. 53, blz. 32

Dekker, Gerrit Theodorus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak van 12-14 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij een zware mitrailleur van een steunpunt aan de Slaperdijk bij Renswoude, op onverschrokken en voorbeeldige wijze dit steunpunt te helpen vasthouden tegenover een overmachtige vijand en daarbij van zijn vastberade, van geen wijken wetende, houding blijk te geven.
In het bijzonder door op 13 en 14 Mei 1940, nadat de Commandant van dit steunpunt met de infanterie onder diens bevel was teruggetrokken en de gehele verdediging van het steunpunt met slechts enkele militairen opnieuw was georganiseerd door de Commandnat van zijn zware mitrailleur, zelf het bevel over deze mitrailleur op zich te nemen en de nieuwe commandant krachtdadig tot het laatst te blijven steunen.

Bron: BL/BK blz. 222

Dekker, Hendrik

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in Maart 1943 in bezet Nederland zich, inder uiterst moeilijke omstandigheden, ter beschikking te stellen van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied en de vijandelijke versterkingen te Hoek van Holland en op het eiland Rozenburg nauwkeurig te verkennen.
In het bijzonder door daartoe vele maanden achtereen, niettegenstaande de door de vijand genomen uitgebreide veiligheidsmaatregelen, verdedigingswerk en ieder bunker aan een persoonlijk onderzoek te onderwerpen, belangrijke gegevens te verzamelen en tijdig door te geven over aard, legering, bewapening en bevelvoering van de in deze stelling gelegerde troepen, hetgeen met list en bekwaamheid en koelbloedigheid moest geschieden en niet anders mogelijk was dan door zich als arbeider in dit spergebied in te zetten.
Voorts door daarna in de loop van 1944 andere gevaarlijke opdrachten, onder meer in de Betuwe, tot een goed einde te brengen en door grote oplettendheid in October 1944 een succesvol werkende zender weten te redden, waardoor vijf vijandelijke peilauto's het spoor bijster raakten, totdat hij in November 1944 bij de grote razzia's in Rotterdam werd gegrepen, bij een ontvluchtingspoging in het Oosten des Lands opnieuw werd gevangen genomen en naar Duitsland werd vervoerd en daar vandaan na de bevrijding van Nederland terugkeerde.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 222 ; met dank aan de heer B. Keers

Dekker, Jan Willem

Bekende onderscheidingen: VK,DFC

Vliegerkruis
   K.B. no. 75 van 22 september 1945 ; uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946
   Reserve-kapitein-vlieger der Militaire Luchtvaart bij het R.A.F. no. 322 (Dutch) Squadron

Distinguished Flying Cross (GB)
   26 februari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 46 van 21 juni 1946
   Flight Lieutenant, R.A.F.V.R., R.A.F. no. 322 (Dutch) Squadron.

Bron: VK blz. 210,231

Dekker, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Floris'

Bron: BL/BK blz. 247

Dekker, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 2 juni 1945
   Tweede stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Tjisalak'

die als 2e stuurman van het s.s. “TJISILAK”, welk schip op den 26en Maart 1944 door een Japansche onderzeeboot werd getorpedeerd en tot zinken gebracht, moedig optrad en van groot doorzettingsvermogen blijk gaf bij het ontsnappen van de onderzeeboot door, ondanks ernstige verwondingen en na eenige uren zwemmem, bij het bereiken van een reddingboot bij de navigatie behulpzaam te zijn en bij te dragen tot de redding der overige overlevenden.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 5 oktober 1944
   Ingetrokken bij K.B. no. 8 van 2 juni 1945
   Tweede stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Tjisalak'

Bron: BL/BK blz. 247

Dekker, Karel C.

Geboren op 25 augustus 1891.
Gezagvoerder van het s.s. 'Waterland' (14-03-1940/?), s.s. 'Westland'.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Westland'

Bron: Koopv. blz. 8,49

Dekker, Klaas

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Enkhuizen

Dekker, Klaas

Geboren op 16 november 1909.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Boxtel

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Technical Civil Servant, State Forestry Commission, Boxtel

Bron: VHK blz. 96 ; Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; met dank aan de heer J. Howes

Dekker, Willem Carel Hendrik

Geboren te Amersfoort op 15 juni 1917. Overleden te Veenendaal op 10 november 1968.
Vdg d.Inf. (23-10-1939), res-tltn d.Inf. (05-09-1946 KB 28), Kpt d.Inf. (16-04-1953 KB 18), e.o. 25-07-1962.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,XX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie, bij het 1e Regiment Wielrijders
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 13 Mei 1940 bij een aanval van twee Duitsche pantserwagens in DORDRECHT geheel alleen een stuk pantserafweergeschut dicht achter een anderhalven meter hooge tegelbarricade in stelling te brengen, met groot gevaar voor eigen leven een gat in deze barricade te schietenen door deze bres de beide pantserwagens tijdelijk buiten gevecht te stellen.
Hij heeft deze handelingen verricht onder het vuur van vijandelijke pantserwagens, terwijl de bediening van het stuk en de beveiliging dekking hadden gezocht in en achter de belendende huizen.
Hij heeft de situatie gered door zijn persoonlijk optreden en geheel alleen, zonder bediening en zonder infanterie ter plaatse zijn stuk in stelling te brengen en te bedienen.

Bron: Maalderink blz. 79

Dekkers, Paul P.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ?
   Burger, woonachtig te Roermond

Dekkers, Paulus Pierre Hubertus ("Paul")

Geboren op 18 juli 1907.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, in een gevecht bij BROEKHUIZEN op 10 Mei 1940 door met het onder zijn bevelen staande stuk pantser-afweergeschut den vijand gedurende eenige uren krachtig te bestrijden, ondanks hevig vijandelijk artillerievuur en talrijke verwoningen, waarbij zijn rechteroog was doorboord en hij nochtans den strijd voortzette. Nadat zijn geheele bediening was gewond en zijn opstelling dreigde omsingeld te worden, met zijn bediening met beleid teruggetrokken op den commandopost van zijn bataljonscommandant.

Bron: BL/BK blz. 222 ; VHK blz. 96 (NB. geeft voornaam alleen als 'Paul')

Deknatel, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 231

Delden, C.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld bij een groep welke opdracht had de vijand te beletten over het Maas/Waalkanaal bij Heumen door te dringen, stand te blijven houden hoewel de vijand de brug aldaar reeds dadelijk op verraderlijke wijze had vermeesterd en hem door kordaat optreden verliezen toe te brengen.

Bron: BL/BK blz. 247 ; met dank aan de heer B. Keers

Delgijer, Wilhelmus Johannes Martinus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 247

Delzenne, C.J.W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Demand, J.J.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 17 april 1941
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Delftdijk'

Bron: Koopv. blz. 8,28

Demarteau, Hendrikus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, tijdens de verdediging van de Maas bij KATWIJK (MOOK), onder zwaar vijandelijk artillerievuur, op actieve wijze als scherpschutter op te treden, aldus de vijand verliezen toe te brengen; voorts munitie aan te voeren en tot het uiterste met zijn sectiecommandant te blijven standhouden.

Bron: BL/BK blz. 247 ; met dank aan de heer B. Keers

Demoed, B.

Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx

Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 2 van 7 september 1943
   Machinist, gedetacheerd bij de Royal Naval Volunteer Reserve, aan boord van het m.s. 'Koningin Emma'

Bron: Koopv. blz. 4,33

Dencher, Jurgen Lüdwig

Geboren te Koetoardjo, Java (Nederlands-Indië), op 23 september 1915.
LTZ3 (15-08-1936), LTZ2 (15-08-1938), LTZ1 (16-08-1946), KLTZ (01-11-1955), KTZ (01-01-1961), e.o. 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.3,XXV,MTB

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Bron: BL/BK blz. 247 ; Wo.2400

Dengah

Bekende onderscheidingen: BK,E.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 18 oktober 1943
   Menadonees Infanterist van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Stamboeknummer 26982)

Als schutter van een karabijn-mitrailleur groep op 20 Februari 1942 op het vliegveld Dilly op Portugeesch Timor, onder zwaar vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur, zijn wapen rustig en oordeelkundig bediend. Hierdoor sterke Japansche afdeelingen geruimen tijd het doordringen in de opstelling belet en den vijand zware verliezen toegebracht, niettegenstaande de leiding van de groep door het gewond worden van den groepscommandant en den reserve-groepscommandant in waarde daalde. Voorts, toen het bevel tot teruggaan, wegens zwaar vijandelijk vuur, niet kon worden uitgevoerd, den vijand ter plaatse blijven beschieten tot de munitie was uitgeput en tenslotte er in geslaagd met een deel van de groep zich bij reeds teruggetrokken eigen troepen aan te sluiten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; Hartman (2002), p. 77 (geeft naam als J.F. Dencah) ; Meijer (1990), p. 247

Dercks, Johannes Lucia

Geboren te Bergen op Zoom op 17 mei 1911. Overleden te Hameln (Stadkreis Hameln, Duitsland) op 3 december 1944.
Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954 (postuum)
   Burger, woonachtig te Bergen op Zoom

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, p. 6 ; Oorlogsgravenstichting

Derkzen van Angeren, Karel Hendrik

Geboren te Hof van Delft op 2 februari 1903. Onthoofd in de Klingelpützgevangenis te Keulen (Duitsland) op 25 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 1 van 22 oktober 1946 (postuum)
   Procuratiehouder van de Stevedoring Company Quick Dispatch te Antwerpen

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonden moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 (NB. geeft naam als F. Derksen van Angeren) ; VZK blz. 68 ; www.ogs.nl

Dessing, George P.W.

Geboren op 27 januari 1910.
Bekende onderscheidingen: BK,KV,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingen dienst, die hem in Februari 1942 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen. Vervolgens wist hij aan het gevaar van arrestatie te ontsnappen door uitwijken naar ZWITSERLAND, onder medeneming van voor hem bezwarend materiaal.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Voormalig, als zodanig tijdelijk benoemd, reserve-tweede luitenant voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend nadat hij, na zijn parachutering in Februari 1942, als agent van een geheime inlichtingendienst in NEDERLAND onder moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had vervuld, en naar ZWITSERLAND was uitgeweken, zonder aarzelen en getracht naar ENGELAND te komen waarbij hij onderweg in FRANKRIJK werd gearresteerd, doch na twee weken wist te ontvluchten, en vervolgs via de Pyreneeën en Spaanse gevangenissen na zes maanden behouden in LONDEN arriveerde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 247 ; VHK blz. 97

Dethmers, Willem Jacob

Geboren te Stitswerd op 15 maart 1901. Overleden te Dordrecht op 25 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Bron: BL/BK blz. 247 ; www.ogs.nl

Detrie, Antonius Cornelis Hubertus

Geboren te Meerssen op 16 september 1911. Overleden te Maastricht op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 (postuum)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 247 ; www.ogs.nl

Deun, Nicolaas Franciscus Marie van

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,OBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 2 september 1942
   Kapitein

die als gezagvoerder van het s.s. "Achilles", dat in den namiddag van den 17en Januari 1942 door een Duitsch vliegtuig met bommen en mitrailleurs onverhoeds werd aangevallen, uitstekende leiding heeft betoond en moedig is opgetreden bij het afslaan van den aanval, mede als gevolg waarvan het toestel werd vernietigd.

Honorary Officer of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   27 juni 1942
   Master of the Netherlands s.s. 'Achilles'

The ship was attacked by a German aircraft, which dropped four bombs. Under the Master’s direction, return fire was at once opened by the defensive armament. The Gunners shot so accurately and with such coolness that the enemy was crippled. The coup de grâce was given by the fire of an escort ship, and the aircraft fell into the sea.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 247 ; KNSM blz. 334-336,437 ; Koopv. blz. 51

Deurzen, W.L. van

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV,RV.1,Z.Med.,UNKOR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der eerste klasse (14835), aan boord van Hr.Ms. Torpedobootjager 'Piet Hein'
   Wegens:

Dienende aan boord van Onzen Torpedobootjager "Piet Hein" tijdens en na het zeegevecht in Straat Lombok op en na 19 februari 1942 blijk gegeven van moed, voortvarendheid, plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen.

Bron: BL/BK blz. 192,247

Deijl, G.V.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Bron: BL/BK blz. 247

Dhont, Jan Karel George

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 bij HEDEL bij een aanval van vijandelijke vliegtuigen op een batterij luchtdoelartillerie, door zich, hoewel niet bij de batterijploeg ingedeeld zijnde, te begeven naar een onklaar geraakt stuk; dit stuk hersteld en aanvankelijk zelfstandig bediend, totdat de door zijn voorbeeld aangevuurde kanonniers op hun post terugkeerden; mede daardoor werd de vijandelijke aanval afgeslagen.

Bron: BL/BK blz. 247

Dibbits, Willem Abraham

Geboren op 31 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door tijdens de laatste jaren van de bezetting in het Noorden van Nederland op voortreffelijke wijze de dienst van één van de grootste inlichtingengroepen, welke met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering samenwerkte te organiseren en steeds zeer goede inlichtingen op militair gebied te leveren dank zij zijn vele verbindingen.
Vervolgens door onder de moeilijkste omstandigheden zijn verbindingen in stand te houden door een zeer snelwerkend koeriersnet te organiseren.
Voorts door zich voor zijn inlichtingenwerk niet slechts tot Nederland te bepalen, doch ook, niettegenstaande gebrekkige hulpmiddelen, te trachten op Duits grondgebied zijn organisatie te vestigen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: BL/BK blz. 222 ; VHK blz. 97 ; met dank aan de heer B. Keers

Dibbits-Lunshof, mevrouw Geessien Henderiel

Geboren te Assen op 6 maart 1923.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MWB,MHB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door sedert Februari 1944 als medewerkster zich aan te sluiten bij de leiding van een belangrijke inlichtingengroep in bezet Nederland en daarvan één van de stuwende krachten te worden, zelf uitermate belangrijk inlichtingenwerk te verrichten en een belangrijke verbinding te onderhouden.
In het bijzonder, na door de leider wegens haar gebleken geschiktheid voor het inlichtingenwerk te zijn uitgekozen om in het najaar van 1944 een Nederlands ingenieur, die ten behoeve van deze inlichtingengroep in Berlijn zou optreden, daarheen te vergezellen, na aankomst aldaar verschillende verbindingen te leggen.
Vervolgens door, na een verblijf van enige maanden te Berlijn naar Nederland terug te keren, toen de leider van de inlichtingengroep haar bericht had gezonden zo spoedig mogelijk Berlijn ter verlaten, zulks mede omdat een toegezegde marconist-valschermspringer niet verscheen.
Tenslotte door op zeer gedurfde wijze de Nederlands-Duitse grens weten te overschrijden en ook door haar verder handig optreden uit handen van de vijand blijvende, tot de bevrijding, o.a. als koerierster, voor haar inlichtingengroep werkzaam te blijven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Meijer (1990), p. 222 ; met dank aan de heer B. Keers

Diekerhof, Martinus

Geboren te Deventer op 4 november 1889. Overleden op de Middellandse Zee, aan boord van het s.s. 'Slamat' op 27 april 1941.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 19 juli 1948 (postuum)
   Hoofdmachinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Slamat'

Bron: BL/BK blz. 247 ; www.ogs.nl

Diekerhoff, F.L.

Geboren in 1910.
LTZ3 KMR (15-08-1940), LTZ2 KMR (01-09-1945), e.o. & kapt.d.Marns. KMR (01-02-1949), e.o. & maj.d.Marns. (01-06-1951), ltkol. (01-06-1960), pensioen 01-06-1965.
Derde Stuurman ter Koopvaardij bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,OV.5,XX

Bron: K.P.M. blz. 323 ; NKM 1968 blz. 338

Dieleman, F.

Bekende onderscheidingen: PKZ.3x

Cross of Merit with swords in bronze (PL)
   Uitgereikt door kolonel dr. Z.M. Lubicz Szydlowski te Axel op 12 september 1947
   Verlof verleend tot aannemen bij K.B. no. ? van 29 oktober 1947
   Landarbeider te Axel

Bron: Allied Awards to the Dutch [1216] ; Provinciale Zeeuwse Courant, 190e jaargang, nummer 216, zaterdag 13 september 1947, blz. 2

Dieleman, Jeras W.

Geboren op 5 april 1924.
Legernummer 240405027 ; eltn.d.Art. (13-05-1949), kapt. (16-04-1954).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,VHK,OV.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke verzetsorganisatie in bezet NEDERLAND, eind September 1944in opdracht van deze organisatie zich van bezet gebied (’t GOOI) door de vijandelijke linies naar het reeds bevrijde deel van ZUID-NEDERLAND te begeven om verband op te nemen met Geallieerde strijdkrachten en onder gevaarvolle en moeilijke omstandigheden daarin te slagen.
Voorts door de volgende avond, na verschillende vergeefse pogingen, opnieuw de vijandelijke linie te passeren en teruggekeerd zijnde verslag uit te brengen.
Tenslotte door, na daartoe te zijn aangezocht, twee dagen daarna zich nogmaals onder gevaarvolle omstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van vijandelijke troepen en opstellingen door de vijandelijke linies te begeven en aan zijn opdracht verder gevolg te geven.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 247 ; VHK blz. 97 ; NRLL 1956 blz. 199

Diemer, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Korporaal bij de Landstorm-Motordienst

Bron: BL/BK blz. 247

Diemont, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 27 van 14 december 1949
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 10-14 Mei 1940 als commandant van een peloton pantserafweergeschut van het 3e Regiment Huzaren.
In het bijzonder door in de nacht van 10 op 11 Mei 1940, toen zijn peloton opdracht had ontvangen zich naar Delft te begeven en deze plaats tot op korte afstand was genaderd, terwijl in de omgeving op verschillende plaatsen vijandelijke valschermjagers waren genesteld, geheel alleen per motor Delft binnen te rijden, teneinde voeling op te nemen met de commandant aldaar.
Voorts door op 11 en 12 Mei daaraanvolgende op onverschrokken wijze zijn peloton Zuid van Delft aan te voeren en in het bijzonder op 12 Mei onder zwaar vijandelijk vuur aan de autoweg naar Rotterdam geheel alleen naar de voorste onderdelen rijdende tot het opnemen van verbinding en het geven van bevelen, het aldaar optredende gedeelte van zijn peloton door zijn voorbeeld weten aan te moedigen en te bezielen.

Bron: BL/BK blz. 222 ; met dank aan de heer B. Keers

Diender, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 29 juli 1943
   Derde stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Rembrandt'

Bron: BL/BK blz. 247

Dienske, Hendrik ('Henk')

Geboren te Schiedam op 30 juni 1907. Omgekomen in het concentratiekamp Helmstedt (Duitsland) op 16 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK.MoF.bp,YV

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Yad Vashem (ISR)
   2 februari 1971
   Burger, lid van het verzet

Bron: VZK blz. 69 ; YV blz. 240 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer P.J. Schlegel

Dieren, Jan van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Wachtmeester-titulair van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 deel te nemen aan de verdediging van het viaduct over de spoorlijn Oost van RHENEN en aldaar, tot het laatste toe een mitrailleur bedienende, stand gehouden.

Bron: BL/BK blz. 248

Dierendonck, P.J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 20 oktober 1944
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'K XV'

Bron: BL/BK blz. 248

Dierks, Marinus Johannes

Geboren op 1 juli 1914.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Nienen

Diesfeldt, Jan Hendrik

Geboren te 's-Gravenhage op 29 november 1918. Gefusilleerd te Kamp Vught op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 16 van 31 augustus 1948 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 16 van 7 oktober 1943
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; BL/BK blz. 222 ; Six blz. 89,138 ; www.ogs.nl (N.B.: spreekt van BK i.p.v. BL!)

Dieterich, G.J.P.B.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Sergeant-vliegtuigmaker, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: VK blz. 231

Diets, Armand Lodewijk

Geboren te Makassar op 3 juni 1923. Omgekomen bij een botsing tussen twee vliegtuigen boven het verkeerspunt te Geldern (Duitsland) op 9 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 11 van 21 december 1944
   Sergeant-vliegtuigtelegrafist

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 231 ; www.ogs.nl

Dietz, Johannes Antonius Constantinus

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major, C.-I R.J.

Did excellent work as Commander in operational tasks under 21 Army Group.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [281]

Dik, Kornelius Egbert

Bekende onderscheidingen: KV,OBE

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 29 oktober 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Alioth'

Honorary Officer of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1942
   Captain, master of the m.v. 'Alioth'

  The ship was sailing alone when she was torpedoed in darkness and settled by the stern. While the starboard boat was being lowered, the enemy started shelling. The Master ordered everyone to lie flat and during a lull got the boat away. The ship was shortly afterwards sunk by gunfire. The Master showed high qualities of leadership in a boat journey of ten days, during which time he sailed 610 miles. Thanks to his care and skill, no lives were lost.
Bron: ARA 2.16.32 inv. 768 ; Koopv. blz. 8,51

Dik, Lambertus Cornelis

Bekende onderscheidingen: VK,MBE

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 26 november 1942
   Marconist, bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

zich op 15 november 1942 hebben onderscheiden door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een vlucht in onmiddellijke aanraking met den vijand.

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 2 van 10 februari 1944
   Chief Radio Officer, K.L.M. Air Line

Mr. Dik had made a fine contribution by his zeal, devotion to duty and efficiency to the success of the civil air service between England and Portugal.
This service, which is operated by K.L.M. under charter of the Air Ministry, is an essential line of war-time communication. It has served a most valuable war purpose and a fine regularity of operation has been achieved, despite the handicaps of old aircraft, bad weather conditions, inadequate radio aids and the danger of enemy interception, which has, in fact, caused the loss of, or sever damage to, several airplane.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 284, 793 ; VK blz. 231 ; Vos blz. 162< ; Allied Awards to the Dutch [401]

Dike, Simon Elisa

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   First Lieutenant (3237), Netherlands Military Mission to 21 Army Group

1/Lt. S.E. DIKE was att to 18 Cdn Armd Car Regt 11 Sep 44 as a Dutch LO. He has been with this Regt till the beginning of June 45. During that time his work has been outstanding. He has a sound and thorough grasp of his duties, is loyal, enthusiastic and works very hard.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [331]

Dikkers, Adolf Arend Azuerus

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Section G-3 of Staff C.N.F. Raising of units to SHAEF requirements.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [310]

Dilweg, A.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 248

Dingstee, Frans Hendrik van

Geboren te Malang op 5 februari 1923. Omgekomen tussen Anjer en Tjilatjap op 8 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 23 januari 1947 (postuum)
   Vliegtuigtelegrafist der Marine Luchtvaartdienst, aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 63'

Bron: BL/BK blz. 248 ; www.ogs.nl

Dinsbach, Ch.G.V.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Hoofdagent van politie, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Bron: BL/BK blz. 222

Dirven, J.

Bekende onderscheidingen: DSM

Distinguished Service Medal (GB)
   ? ; uitgereikt te Batavia op 11 november 1946
   Onderofficier der Koninklijke Marine

Bron: De Gelderlander, 11 november 1946

Disse, Johan Simon Gerrit

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Uitgereikt door de Australisch gevolmachtigd minister te Den Haag op 3 november 1947
   First Lieutenant, Royal Netherlands East Indies Army

For distinguished service rendered to British troops in JAVA, courage and exemplary devotion to duty both during the Campaign in JAVA and during the weeks following capitulation on 8 MAR 42. This officer was first attached for liaison duties to HQ AIF JAVA, and on 20 FEB 1942 was transferred to 1 ALLIED GENERAL HOSPITAL JAVA. As this unit landed in JAVA without stores the work of rapid establishment was arduous and difficult and untiring liaison work of Lieut DISSE was of the utmost importance. During the difficult weeks following capitulation there were no organised channels of supply and Lt. DISSE did invaluable work in obtaining supplies of food, medical stores and money from the Netherlands East Indian people for the succour of British sick and wounded. He showed great courage in his personal dealings with the Japanese and complete disregard of danger on several occasions in making sorties through the perimeter guard to make important outside contacts, through he knew he would be shot of detected. This complete integrity, fearlessness and resource and fine personal qualities won him the respect and esteem of all British ranks with which he was associated.

Bron: PRO WO 373/155 ; Australian War Memorial

Dissel, A.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (12470)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 248

Disselkoen, A.P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 23 april 1942
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij

die als eerste stuurman van het m.s. “ALMKERK”, dat in den namiddag van den 16den Maart, 1941, in den Atlantischen Oceaan werd getorpedeerd, groote moed en plichtsbetrachting betoonde, door met gevaar voor eigen leven vanuit de reddingsboot, waarin hij reeds had plaats genomen, zich aan boord van het snel zinkende en zwaar slagzij vertoonende wrak te begeven, teneinde een onderzoek in te stellen naar het lot van zijn gezagvoerder en de overige opvarenden.

Bron: Koopv. blz. 8,23

Ditmar, Willem Pieter Adriaan

Geboren te Utrecht op 6 april 1908. Verongelukt te Pom Prap (Bangkok) op 12 november 1984.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,VOA,BK,VK,OHK.2,OV,XXV,OC.5

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 6 van 19 november 1942 (oorspronkelijk postuum toegekend)
   K.B. no. 6 van 23 januari 1947 ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee-vlieger der tweede klasse, Koninklijke Marine Reserve

Als commandant van de vliegboten X 11 en later Y 63 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië gedurende bijna 3 achtereenvolgende maanden tijdens 280 vlieguren blijk gegeven van groote bekwaamheid, initiatief, moed, plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen bij herhaalde acties tegen den vijand en boven door den vijand beheerscht gebied, waarbij in het bijzonder te vermelden zijn medewerking aan:
1e. de actie van het tot zinken brengen van een Japansch visscherijmoederschip van 400 ton op 9 December 1941;
2e. de paraatheid op het steunpunt Sorong, waardoor luchtaanvallen op 16/17 December 1941 door tijdig starten werden ontweken;
3e. een bomaanval op Davao op 28 December 1941, waarbij een groot tankschip in brand werd gezet;
4e. het als commandant van twee vliegboten op 1 Februari 1942 bij een doorgezette verkenning boven de Anambas-eilanden afschieten van een Japansch jachtvliegtuig, waarbij beide vliegboten werden beschadigd.

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Luitenant-ter-zee-waarnemer der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 23 januari 1947
   Luitenant-ter-zee-vlieger der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve, commandant van Hr.Ms. Vliegboot 'Y 63'

Vliegerkruis
   K.B. no. 68 van 7 september 1946
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 222 ; VOA blz. 89-90 ; VK blz. 153,161,231 ; K.P.M. blz. 323

Djidon Tulenan

Overleden in gevangenschap in 1944 of 1945.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Negorijhoofd van Kajoewatoe district Toulour (Menado)

Bron: VOA blz. 53

Djojoh

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Bediende

die als Bediende van het m.s. “MADOERA”, dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 168 ; Koopv. blz. 8,34

Dobbe, Theodorus

Geboren te Amsterdam op 17 maart 1901. Gefusilleerd te Dieren op 5 september 1944.
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 21 van 11 september 1951 (postuum bijgeschreven in het register)
   Burger ; lid van de topleiding van de Landelijke Knokploegen
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak van Mei 1940 tot zijn heldhaftige dood in September 1944 de vijandelijke bezetter met grote voortvarendheid en vindingrijkheid en op elk terrein van het ondergronds verzet hardnekkig te bestrijden, welke daden in belangrijke mate rechtstreeks de Geallieerde Oorlogvoering ten dienste hebben gestrekt.
In het bijzonder door, veelal met onmiddellijk levensgevaar,
1. reeds kort na de capitulatie van NEDERLAND in Mei 1940 met vijf anderen, wapens en munitie in NAARDEN te bemachtigen;
2. op 14 Mei 1941 te AMSTERDAM een vijandelijke opslagplaats van telex-apparaten en seintoestellen tot springen te brengen, waarbij een aantal vijandelijke officieren om het leven zou zijn gekomen;
3. na zijn arrestatie op 24 November 1941 te AMSTERDAM en zijn overbrengen naar de Willem II kazerne te UTRECHT daaruit op zeer gedurfde wijze weten te ontsnappen en niettegenstaande hij in December d.a.v. bij verstek ter dood werd veroordeeld, onvervaard het verzet voort te zetten;
4. in Augustus en September 1942 op de VELUWE heidevelden of met plaggen beladen voertuigen in brand te steken, teneinde de vijand te beletten zijn vliegvelden te camoufleren;
5. nadat door hem medio 1943 te NIJMEGEN een Knok-Ploeg was opgericht, met andere illegale groepen op allerlei wijzen vijandelijke transporten hardnekkig saboteren, daarbij van Juni 1944 af ten gunste van de Geallieerde Oorlogvoering de berichtgeving door postduiven van de Mookerheide uit te verzorgen; alsmede Geallieerde piloten over de grens te helpen ontsnappen;
6. door ten slotte kort vóór zijn terechtstelling bij een poging zich te bevrijden aan een zijner bewakers diens vuurwapen te ontrukken, waarop onmiddelijk het escorte het vuur op hem opende en hij dodelijk werd getroffen.

Bron: Maalderink blz. 147 ; Six blz. 34,57,70,138 ; Legerkoerier oktober 1951, blz. 11 ; www.ogs.nl

Dobbenga, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Dobbenga, Folkert Hendrik

Geboren te Schiermonnikoog op 9 juli 1895.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Sloterdijk'

Bron: Koopv. blz. 8,44 ; Bezemer blz. 741 ; N.B.: Vaak aangeduidt als V.H. Dobbinga

Döbken, Eduard Georg

Geboren te Dordrecht op 6 juli 1888. Gesneuveld te Den Dungen op 12 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie, commandant van het III-14 R.I.

Bron: BL/BK blz. 222 ; KNIL blz. 41 ; www.ogs.nl

Doeland, J.H.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944 (2e toekenning)
   Korporaal-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos der eerste klasse (12279) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 248

Doelgani

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 29 mei 1941
   Javaans kok, aan boord van het s.s. 'Mariso'

Bron: Koopv. blz. 8,35

Doelitsch, J.R.A.C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Stoker-olieman zeemilicien (6303) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 248

Doelkarud

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 september 1942
   Javaans soldaat der eerste klasse der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 248

Doelmadjid

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 31 augustus 1944
   Inheems korporaal-kok der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 248

Doelman, J.

Geboren op 27 februari 1919.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als lid van een K.P. (Knokploeg)-groep te ALPHEN a/d RIJN, waarbij hij een groot aantal zogenaamde “droppings” medemaakte, op de Veluwe en in ZUID-HOLLAND.
Bij een dezer droppings, die gedeeltelijk mislukte, werd hij door verraad gepakt, doch wist uit het transport naar DUITSLAND, door uit te trein te springen, te ontkomen, waarna hij het werk normaal voortzette.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Doelman, Pieter

Geboren te Maasland op 22 februari 1921. Gefusilleerd te Rotterdam op 12 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953 (postuum)
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als leider van een K.P. (Knokploeg)-groep te ALPHEN a/d RIJN, die zich voornamelijk verdienstelijk maakte met het ontvangen en distribueren van wapens. Een dertigtal zogenaamde “droppings” werden door zijn ploeg behandeld. Voorts werd sabotage bedreven aan spoorlijnen en het vervoer langs de weg.
Bij een dropping, die gedeeltelijk mislukte, kwam hij door verraad in handen der Duitsers en werd op 12 Maart 1945 gefusilleerd.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Does, Cornelis Pieter Johannes Maria van der

Geboren te Velsen op 15 mei 1920. Omgekomen in de Noordzee op 30 juli 1943 tijdens een Sea Air Rescue.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: www.ogs.nl

Doesburg, Goossen van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 en 14 Mei 1940, behorende tot de Verbindingsafdeling van het 8e Regiment Infanterie op onverschrokken wijze onder vijandelijk vuur deel te nemen aan de verdediging van de Regimentscommandopost en in de nacht van 14 op 15 Mei 1940 in de onmiddellijke nabijheid van de vijand, vergezeld van nog drie andere militairen van de Regimentsstaf, vrijwillig de Rijn nabij Rhenen over te zwemmen om overgangsmiddelen ter beschikking te krijgen voor het overbrengen van de laatste verdedigers van de Grebbeberg, waaronder de Regimentscommandant.

Bron: BL/BK blz. 248

Doest, Johannes Frederikus Albertus ter ("Jan")

Geboren te Hengelo op 9 september 1925. Overleden te Holten op 7 maart 2006.
Bekende onderscheidingen: KV

Bron: Overlijdensadvertentie NRCH dd. 11 maart 2006 ; met dank aan de heren R.W. Rijpkema en H.J. Huisman

Doets, dr. C.J.

Geboren in 1909.
OvG.2 (08-04-1935), OvG.1 (16-08-1940), KLTZ-arts (01-03-1953), KTZ-arts (16-10-1956), e.o. 01-01-1960.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,XX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 september 1942
   Officier van Gezondheid der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Tromp'

Bron: BL/BK blz. 248 ; NKM 1947 blz. 114 ; NKM 1968 blz. 359

Dogger, Gerard Adrianus

Geboren te Amsterdam op 8 december 1919. Overleden op 9 maart 1985.
LTZ3 KMR SD (17-08-1942 KB 15), LTZ2oc KMR (01-01-1955), e.o. 01-10-1964 KB 71.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,VHK,XX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 24 van 16 maart 1953
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse voor Speciale Diensten der Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Heeft zich in de strijd tegen de Duitse bezetter onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in de winter van 1941 op 1942 de hem door de leiding van één der belangrijkste verzetsgroeperingen gegeven opdracht om zich naar Engeland te begeven, teneinde de Nederlandse Regering aldaar de uiterst belangrijke gegevens omtrent het verzet te verstrekken, tot een goed einde te brengen.
In het bijzonder heeft hij, hoewel reeds sedert eind Augustus 1941 door de Gestapo naarstig gezocht, na vele pogingen om des nachts op het door de vijand tot spergebied verklaarde strand in contact te komen met een door de Engelse geheime dienst uitgezonden snelvarende motorboot voor de kust van Scheveningen, in de nacht van 17 op 18 Januari 1942 andermaal op dit zwaarbewaakte strand met twee andere door de Regering daartoe aangezochte personen een vermetelde poging ondernomen om het land overzee te verlaten.
Ternauwernood onder uiterst gevaarvolle omstandigheden dank zij zijn grote tegenwoordigheid van geest aan arrestatie ontkomen en daarbij één zijner tochtgenoten zichzelf niet ontziende, van een wisse dood gered, heeft hij in de volgende nacht tezelfder plaatse een nieuwe poging gedaan, waarbij hij na een korte arrestatie eveneens door groteb koelbloedigheid en beleid de vrijheid herkreeg. Het gelukte hem vervolgens via België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal op 13 April 1942 Engeland te bereiken en de Regering op grond van zijn leidende functie in het verzet een zo waardevol inzicht te verschaffen, dat daarop latere regeringsmaatregelen ter stimulering van het verzet zijn getroffen.

Bron: Maalderink blz. 148 ; VHK blz. 98 ; Six blz. 31-34,37-38,65-67,138 ; Wo.2663

Dogterom, mejuffrouw Marrigje

Geboren op 21 oktober 1922.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Groot Ammers

Dok, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 21 augustus 1941
   Tweede Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Iris'

die als tweede machinist van het s.s. “IRIS”, ”, dat op 18 Maart, 1941, omstreeks te 16.45 ure door twee vliegtuigen met brisantbommen en hevig mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad, alsmede groote plichtsbetrachting toonde, bij de uitvoering in de machinekamer van de hem gegeven opdrachten, mede als gevolg waarvan het schip voor ondergang werd behoed.

Bron: Koopv. blz. 8,31