Terug naar Decorati
Terug naar de index

Burger - Bijvank

Burger, G.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Burger, mr. Jacobus Albertus Wilhelmus ("Jaap")

Geboren te Willemstad, Noord-Brabant, op 20 augustus 1904. Overleden te Wassenaar op 19 augustus 1986.
Advocaat en procureur te Dordrecht (1930/05-1943), ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken te Londen (1943), minister zonder portefeuille belast met het terugkeerbeleid (11-08-1943/31-05-1944), minister van Binnenlandse Zaken (31-05-1944/27-01-1945), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (20-11-1945/16-09-1962), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (05-06-1963/01-10-1970), lid van het Europees Parlement (20-10-1966/29-09-1970), lid van de Raad van State (01-10-1970/01-09-1979), minister van Staat (04-01-1975/19-08-1986).
Bekende onderscheidingen: NL.2,ON.2,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943
   Burger

Bron: Meijer (1990), p. 245 ; www.parlement.com

Burger, Wilhelmus Frederik

Geboren te Amsterdam op 28 september 1918. Overleden in het Kommando Oraniënburg op 11 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Dienstvak van de Geneeskundige Dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als een der eerste verzetslieden in AMSTERDAM. Reeds in 1940 kwam hij in contact met Theo Dobbe en werd besloten actieve sabotage te plegen. Hiertoe werd een aanslag voorbereid op een commandopost, die de vliegtuigacties op Schiphol controleerde en regelde.
De aanslag gelukte en had ontwrichting van het militaire luchtverkeer tengevolge.
Na arrestatie in October 1941 volgde de veroordeling tot de doodstraf, mede op grond van dit gepleegde feit, welke straf 11 Mei 1942 werd voltrokken.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Burgerhof, Martinus J.

Geboren op 23 juni 1918.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als marconist van een geheime zender in het Zuiden des lands, die in September en October 1944 met succes heeft gewerkt om de radioverbindingen te onderhouden met het bevrijde EINDHOVEN en enige weken heeft gefungeerd als voornaamste verbinding met het Noorden, waar een belangrijke inlichtingengroep trachtte om gegevens van militair belang naar de Geallieerden over te krijgen.
Daar de zender in zijn eigen huis werkte, stond hij met zijn gezin voortdurend aan groot lijfsgevaar bloot, te meer omdat Duitse zenders en peilwagens in de onmiddellijke nabijheid opereerden. In de laatste dagen vor de bevrijding gaf hij radiotelefonisch belangrijke militaire berichten door aan de gewestelijke commandopost, die rechtstreeks met de Geallieerden in verbinding stond.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 90 ; Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Burgerhout, Hugo Victor Benjamin

Geboren te Rotterdam op 21 mei 1913. Overleden op 7 maart 1988.
Adsp-off-vl MLD (02-10-1933), OVL3 (13-12-1933 KB 49), OVL2 (11-12-1935), OVL1 (16-08-1942), vergunning verleend tot waarnemen van een betrekking buiten het zeewezen, onder stilstand van opklimming in de ranglijst (01-09-1946), HOVL1 (06-08-1947 KB 30), e.o. 04-08-1958 KB 74.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VK,OHK.2,XX,DSO,BOK.p

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 40 van 11 december 1950
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in het tijdvak van 8 december 1941 tot 25 december 1944 als officier-vlieger en commandant van de onder hem gestelde vliegtuigen, waarbij hij door zijn voorbeeld en agressieve geest het moreel van zijn ondergeschikten steeds op hoog peil wist te houden en zijn personeel, ook onder dikwijls moeilijke omstandigheden, op uitmuntende wijze wist te leiden, door van zichzelf steeds meer te eisen dan van zijn ondergeschikten en door bij alle gevaarlijke opdrachten zelf de spits af te bijten.
In het bijzonder:
I. In het tijdvak van 8 December 1941 tot 6 Maart 1942 als commandant van een groep vliegboten van de Marine Luchtvaartdienst en wel
a. door het uitvoeren van vele, dikwijls zeer gedurfde verkenningen en enkele succesvolle bomaanvallen;
b. door, tijdens een bomaanval op Ternate op 17 December 1941 door een viermotorige Japanse vliegboot, onverwijld te starten met de vliegboot X 30 en de sterkere tegenstander te achtervolgen en aan te vallen, waarbij beide vliegtuigen ernstig werden beschadigd;
c. door op 23 December 1941, na het uitvoeren van een gedurfde bomaanval op Davao, onder gevaarvolle en moeilijke omstandigheden in volle zee te landen en de bemanning van een neergeschoten vliegtuig van zijn groep over te nemen en in veiligheid te brengen;
d. door begin Maart 1942, tijdens de evacuatie van Java, van een onder zijn leiding geïmproviseerde startbaan in het havencomplex van Tjiliatjap, op te stijgen met een pas uit de Verenigde Staten gearriveerde en ter plaatse gemonteerde DB. 7 lichte bommenwerper van een hem volkomen onbekend type en dit waardevolle vliegtuig behouden op zijn bestemming te brengen;
e. door de nacht daarop met het enige overgebleven vliegtuig van zijn groep het grootste gedeelte van zijn personeel, onder zeer moeilijke omstandigheden, op beleidvolle wijze naar Australië over te brengen.
II. Door het tijdvak van 12 December 1943 tot 25 December 1944, met een tijdelijke onderbreking van 28 Juni - 8 September 1944, als commandant van het 320e squadron van de Marine Luchtvaartdienst aan het Westfront in totaal 80 operaties tegen de vijand uit te voeren, veelal onder zware vijandelijke afweer en daarbij formaties te leiden van 6 tot 14 vliegtuigen, terwijl vele van deze operaties op zeer succesvolle wijze werden uitgevoerd en de vijand belangrijke afbreuk werd gedaan.
Voorts, door zijn doorzettingsvermogen, zijn moedig voorbeeld en verdere leiderseigenschappen, het onder hem gestelde personeel dusdanig te bezielen, dat zijn squadron in de Tactical Airforce, waartoe het behoorde, een uitstekende gevechtseenheid vormde en elke vergelijking met Britse en andere geallieerde squadrons kon doorstaan.

Bronzen Leeuw
   Vervanging van het Vliegerkruis met Eervolle Vermelding ; later ingetrokken en vervangen door de MWO

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse

Kruis van Verdienste
   ? ; ingetrokken bij toekenning MWO

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse

Als commandant van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, gedurende geruimen tijd in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Distinguished Service Order (GB)
   25 augustus 1944
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no.29 van 8 september 1944
   Hoofdofficier-vlieger der tweede klasse

For excellent gallant leadership in war.

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Commander, woonachtig te Rotterdam

Bron: Maalderink (1982), p. 214-215 ; Meijer et al. (1997), p. 130,206,210,230 ; 320 Sqdr. blz. 223,225,226 ; NKM 1947 blz. 67 ; Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz. 1

Burgers, Gerardus Theodorus

Geboren te Gendt op 3 juli 1919. Gesneuveld te Dordrecht op 13 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie, bij het 4-II-K.R.A.

Bron: Meijer (1990), p. 245 ; www.ogs.nl

Burgers, Hendrik Johan

Geboren te Nijmegen op 2 november 1918.
Stamboeknummer KNIL: 92809 ; Sld. KNIL (22-06-1937), III Bat. Genie te Tjimahi (21-10-1937), Radioschool 1 te Andir (11-1939), brig.-luchtv.-tel. ML-KNIL (10-1940), 2 Vlg. III (10-1940), Sgt.-luchtv.tel. (15-03-1942), 18 Sqdr. RAAF (01-06-1942), Korps Insulinde (05-1943).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,OV

Bronzen Kruis
   G.B. ? ; bevestigd bij schrijven van de Commissie Onderscheidingen, Kabinet Legercommandant K.N.I.L. Nr. CO/0614/v.H.IAa 6 dd. 28 januari 1948 ; uitgereikt door lt.kol. P.J. de Boekert te Tjililitan op 18 februari 1948
   Sergeant-luchtvaarttelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

(...)
Aangenomen dient te worden, dat de toekenning plaats vond, n.a.v. zijn moedig optreden op 19 Febr.'42 tijdens de strijd tegen de Japanners, bij de aanval op het vliegveld bij Palembang, waarbij sergeant Burgers een vijandelijke Navy-0 afschoot.

Bron: met dank aan de heer Gerard Casius (NB.: niet vermeldt in BL/BK!)

Burgers, Henri Anton Engelbert ('Henk')

Geboren te Arnhem op 14 juli 1919. Overleden in het Kommando Oranienburg, Duitsland, op 4 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: FCG.p

Oorlogskruis 1939-1945 met palm (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950 ; www.ogs.nl

Burgers, dr. Johannes

Geboren te Soerabaja op 29 september 1894. Overleden te Balaikarangan, nabij Poetoessibau, op 28 juli 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948 (postuum)
   Geoloog, lid van het verzet in Nederlands-Indië

Bron: Meijer (1990), p. 221 ; www.ogs.nl

Burgh, W.Chr. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Burgman, F.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Stoker der eerste klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: Meijer (1990), p. 245

Burgwal, R.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941
   Vaandrig

Bron: Meijer (1990), p. 245

Burkunk, Bastiaan Pieter ("Bas")

Geboren te Hansweert op 28 augustus 1925. Overleden te Eelde-Paterswolde op 10 december 2010.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,BNMO.25,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 18 van 4 februari 1946
   Korporaal Oorlogsvrijwilliger
   Wegens:

Als commandant van een ploeg bij het mijnenruimen in de omgeving van Nederweert, in den zomer van 1945, bijzonder moedig optreden en opofferingsgezindheid getoond door, bemerkende, dat een springmijn binnen enige seconden zou ontploffen, zijn voet op de mijn te plaatsen om het opspringen te beletten om zodoende de overige vier militairen nog gelegenheid te geven zich te dekken. Door het ontploffen van de mijn werd zijn voet verbrijzeld.

Bron: Meijer (1990), p. 174,221 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Bus-Westrus, A.M.C.

Zie Westrus, A.M.C.

Buschman, Martin (M.M.?)

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt in januari 1948 (postuum)
   Sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, maandag 19 januari 1948, blz. 3 ; Leidsch Dagblad, zaterdag 13 maart 1948, blz. 3

Bussemaker, Antonie Jacobus

Geboren te Midwoud op 1 februari 1900. Gesneuveld in de Zuid-Chinese Zee, aan boord van de Hr.Ms. 'O 16', op 15 december 1941.
Adsp.mach., adb. zeedienst (06-09-1920), LTZ3 (24-08-1922 KB 49), LTZ1 (24-08-1932 KB 41).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.5x,OHK.2,XV,DSO

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 7 van 8 januari 1942 (postuum bijgeschreven in het register)
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse (01869), commandant van Hr.Ms. Onderzeeboot '0 16'
   Wegens:

Als Commandant van Onze eerste divisie onderzeeboten tevens Commandant van Onze onderzeeboot "O 16" welke te dien tijde was gesteld onder de bevelen van den Commander-in-Chief Eastern Forces, op den 8sten December 1941 op de reede van Pantani onder zeer moeilijke omstandigheden 4 Japansche troepentransportschepen tot zinken gebracht.

Bron: Maalderink (1982), p. 216 ; Wo.1869

Bussemaker, Pieter

Geboren te Sitoebondo, Java, op 27 april 1917. Overleden te Claremont, Australië, op 27 juli 2001.
LTZ3 (08-08-1938), LTZ1 (01-09-1948), e.o. & LTZ1 KMR (01-09-1953), e.o. 01-10-1962.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.4,OV,XX,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02467), aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 23'

Bron: Meijer (1990), p. 245 ; Klaassen (1979), [2.467] ; Leeflang et al. (2004), [2.467]

Busser, Ch.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 2 maart 1944
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Bussink, Hendrik


Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

Bron: Netherlands Master List: Grade 4, blz. 3

But, Johannes

Geboren te Oost- en West-Souburg op 21 februari 1916. Omgekomen bij een massale aanval op Bremen op 26 juni 1942. Hij ligt begraven op het Ereveld te Loenen.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Korporaal-telegrafist der Marine Luchtvaartdienst (13292), bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; www.ogs.nl

Buth, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 73 van 1 februari 1947
   Marinier der eerste klasse

Bron: Meijer (1990), p. 245

Butner, J.A.

Geboren in 1913.
Tltn.-vl.d.ML. KV KNIL (01-01-1937).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. 1942
   Tweede luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Butter, L. (L.J. ?)

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Eerste stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als 1e stuurman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij de uitvoering van de door den gezagvoerder gegeven opdrachten, zoodat ongeveer 2600 man Britsche troepen in een zeer korte spanne tijds, zonder een enkel ongeval op de begeleidende Engelsche oorlogsbodems in veiligheid konden worden gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 245

Buunk, Gerrit Bertus ("Ben")

Geboren te Boxtel op 4 december 1917. Gefusilleerd te Hattem op 4 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 30 november 1948 (postuum)
   Commies bij de Rijksbelasting, lid van het verzet (gewezen wachtmeester-capitulant van het Wapen der Artillerie)

Bron: Meijer (1990), p. 221 ; www.ogs.nl

Buuren, P. van

Geboren in 1912.
Tltn. (01-03-1935), eltn-KV-vl.ML-KNIL (01-03-1938), kpt-vl-wnr.ML-KNIL (01-03-1945).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Buurman van Vreeden, Dirk Cornelis

Geboren te Soerakarta op 16 juni 1902. Overleden te Parijs op 12 juni 1964.
Legernummer 021816000 ; Cdt. KMS (16-09-1921), tltn.d.Art.KNIL (30-07-1925), eltn. (30-07-1928), kapt. (22-02-1939), maj. (28-05-1942), maj.d.GS.KNIL (27-03-1943), t/ltkol. (07-06-1943), ltkol. (30-07-1944), kol. (14-02-1946), genmaj. (29-03-1946), t/ltgen. (08-07-1949), genmaj.d.Art. (25-07-1950), ltgen.-tit. (25-07-1950), e.o. 01-01-1958.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.2x,OHK,OV,XXX,IM.1948,KB.2,CBE

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Uitgereikt door de Britse consul-generaal te Batavia, Sir Francis Shepherd, in december 1948
   Major-General

Major-General Dirks Cornelis Buurman van Vreeden, O.B.E., Royal Netherlands Indies Army, served with the Netherlands Staff Section, Headquarters, Supreme Allied Commander, South East Asia, from December, 1944.
He was intimately concerned with planning for operations in S.E.A.C. in so far as the Netherlands Forces were concerned. His work in the co-ordination of the operations of the British and Netherlands Forces was of great value to the Allied Cause and he applied all his energy and ability to this end.
His contribution to the many Inter-allied problems is very worthy of recognition.

Honorary Officer in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. 9 van 16 oktober 1943
   Tijdelijk tot kolonel bevorderd majoor van de Generale Staf van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Conform het request tot verlof van de Minister van Koloniën van 12 October 1943, No. 2857/010104, verleend wegens:

die in zijn functie als hoofd Bureau Verdediging van het Departement van Oorlog belangrijke diensten heeft bewezen aan de Royal Air Force in Nederlandsch-Indië.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042 ; PRO WO 373/187 ; NRL 1939 blz. 551 ; NRLL 1956 blz. 189 ; Gouverneurs der Residentie blz. 456-469
Nieuwe Leidsche Courant, 20 december 1948, blz. 3 ; De Locomotief, 21 december 1948, blz. 2

Buwalda, J.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Sergeant-majoor-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 221

Buwalda, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Buijnink, Pieter

Geboren te Maassluis op 22 juni 1911. Omgekomen tijdens een aanval op een konvooi op de Waddezee op 30 mei 1942 (zeemansgraf).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 29 november 1941
   Sergeant-majoor-vlieger der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Het gedurende meer dan een jaar deelnemen aan de operaties op verschillende vliegtuigen, waarbij 213 dag- en nacht vlieguren in oorlogsopdrachten werden volbracht en herhaaldelijk, in contact met den vijand, moed, inititatief en volharding werden betoond, zodat op succesvolle wijze aan de oorlogvoering in de lucht werd deelgenomen waarbij op 31 October 1941 en op 17 November 1941 op vijandelijke koopvaardijschepen, ondanks het afweervuur, bomtreffers werden verkregen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; www.ogs.nl

Buijs, H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948
   Sergeant-vliegtuigschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Buijs, S.P.

Bekende onderscheidingen: LII.5p,BOK.p,MWB,MHB

Ridder in de Orde van Leopold II met palm en Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 9 december 1954
   Burger, woonachtig te Goes

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [3128] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, blz. 6

Buys, Theodorus Franciscus André

Geboren 's-Gravenhage op 7 december 1913. Omgekomen nabij Gravelines (Frankrijk) op 24 juni 1941.
Tltn. (01-01-1936), eltn.-vl.d.ML KV KNIL (01-01-1939).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 3 oktober 1941 (postuum)
   Eerste luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.F. no. 611 Squadron

Behoorende tot de eerste groep jachtvliegers, overgekomen uit N.O.I. tijdens zijn detachering bij de R.AF. deelgenomen aan de oorlogsvoering; den vijand belangrijke schade toegebracht; blijk gegeven van moed en volharding.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; www.ogs.nl

Buijtenhuijs, H.

Geboren op 28 mei 1895.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Burger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als 1ste officier bij de grote vaart op 10 April 1945 te ZUTPHEN, toen een divisie van het Canadese Leger deze stad uit Zuidelijke richting naderde, onderdelen er van door de linies tegemoet te gaan en zich te melden bij de commandant van een Canadese compagnie.
Voorts door onder vijandelijk vuur, o.a. van scherpschutters, deze compagnie binnen de stad ZUTPHEN te gidsen, nadat hij de commandant van deze compagnie eerst op de hoogte had gebracht van de vijandelijke toestand in deze stad.
Zodoende er veel toe bij te dragen dat deze compagnie zonder veel verliezen aan personeel en materieel ZUTPHEN kon binnendringen.

Bron: Meijer (1990), p. 245

Buijze, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 7 oktober 1943
   Eerste machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Hermes'

Bron: Vos blz. 147,170,184 ; Koopv. blz. 8,30

Buijzer, A. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 21 september 1942
   Sergeant-torpedomaker der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Isaac Sweers'

Bron:Meijer (1990), p. 245

Bijkerk, A.E.H.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944
   Officier-vlieger der tweede klasse der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 321 (R.D.N.A.S.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229

Bijl, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (12727z) der Koninklijke Marine

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als opvarenden van Hr.Ms. communicatievaartuig “DE MOK I” – welke boot in de periode van 31 Mei – 4 Juni 1940 op voortreffelijke wijze assistentie verleende bij de evacuatie van de “British Expeditionary Force” uit Duinkerken onder heftige bomaanvallen en onder hevig mitrailleurvuur van vijandelijke vliegtuigen en tenslotte door aanvaring met een Franschen torpedobootjager verloren ging – eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is geweest, dat belangrijke afdeelingen van dit expeditieleger met dit vaartuig naar Engeland konden worden overgebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 241 ; ARA 2.02.20 inv. 9035

Bijl, Johannes Jacobus

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, 3rd Royal Neth. Inf. Dep.

Capt. Bijl did valuable intelligence work and also trained many Officers and N.C.O.'s in concert with the Allies.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [309]

Bijl, mevrouw F.M., echtgenote van van den Broek

Bekende onderscheidingen: EM1

Erktentelijkheidsmedaille in zilver
   Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken no. 15 van 4 augustus 1947
   -

wegens hare verdiensten voor de Nederlandsche zaak gedurende de tweede Wereldoorlog.

Bron: Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Onderscheidingen, inv.nr 112

Bijl de Vroe, Gerard Christiaan

Geboren te Batavia op 25 november 1914. Overleden te Leusden op 10 juli 1988.
Tltn.d.Inf. (01-08-1938), eltn. (02-04-1947), kapt. (05-01-1949), maj. (01-05-1955), kolonel der Grenadiers b.d.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,MOK,OV,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Tijdelijk benoemd kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 tijdens een transport van Nederlandse krijgsgevangen officieren uit een rijdende trein te springen en over de Karpathen BOEDAPEST te bereiken.
Voorts in BOEDAPEST, ook nadat HONGARIJE in Maart 1944 door de Duitsers was bezet, zoveel mogelijk de Nederlandse en Geallieerde zaak onder dikwijls moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op beleidvolle wijze te dienen.
Tenslotte door, nadat BOEDAPEST eind December 1944 door de Russen was bezet, zich over MOKSOU – ODESSA naar ENGELAND te begeven, alwaar hij zich begin Mei 1945 bij de Nederlandse Regering meldde.

Bron: Meijer (1990), p. 241 ; NRLL 1956 blz. 51 ; overlijdensadvertentie Leusder Krant, 14 juli 1988

Bijleveld, J.N.B.

Geboren in 1900.
LTZ2 KMR (06-01-1940), LTZ1 KMR (01-04-1944), e.o. 16-02-1951.
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.2,DSC*

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 20 mei 1943 (2e toekenning)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve, aan boord van Hr.Ms. 'Bloemendaal'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. als oudste officier van Hr.Ms. “BEWAKINGSVAARTUIG I” in den avond van den 17den Mei 1940 toen de in de Wielingen verzamelde bewakingsvaartuigen, welke aldaar door hevige vijandelijke vliegtuigbombardementen werden verspreid en verlaten, mede al het mogelijke gedaan om deze schepen weer te verzamelen en in Zeebrugge binnen te brengen, waarna het gelukt is twee dezer vaartuigen den volgenden dag naar Engeland over te brengen zoodat voorkomen werd dat zij in ’s vijands handen vielen.

Distinguished Service Cross (GB)
   ?
   Lieutenant, Royal Netherlands Navy Volunteer Reserve, Royal Netherlands Minesweeper BLOEMENDAAL

Bron: Meijer (1990), p. 241 ; ARA 2.02.20 inv. 9035 ; PRO ADM 1/14418 ; NKM 1968 blz. 325

Bijlsma, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 13 juli 1945
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 241

Bijlsma, W.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter der Marine Luchtvaartdienst, bij het R.A.F. no. 320 (R.D.N.A.S.) Squadron
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 229

Bijnen, Johannes Arnoldus van

Geboren te Oosterhout op 31 mei 1910. Overleden aan verwondingen in de gevangenis te Apeldoorn op 1 december 1944
Bekende onderscheidingen: MWO.4,MOK,LoM.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 9 van 24 november 1950 (postuum bijgeschreven in het register)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door, na zich in Juni 1943 te hebben onttrokken aan zijn door de vijand bevolen krijgsgevangenschap, teneinde deel te nemen aan het verzet, onder het doorlopend risico van zijn persoon, na sinds Mei 1944 te zijn opgetreden als Sabotage-commandant van Branbant en Limburg en reeds aldaar op zeer goede wijze de spoorwegsabotage te hebben voorbereid, in Juli en Augustus 1944 achtereenvolgsen als Toplid van de L.K.P. en Landelijk Sabotage-commandant de spoorwegsabotage in het gehele land ook verder op uitmuntende wijze voor te bereiden en op 2 September - na daartoe ontvangen bevel - deze op uiterst doeltreffende wijze tot uitvoering te brengen en tegelijkertijd de Duitse aan- en afvoer langs de land- en waterwegen te bemoeilijken.
Aldus in zeer belangrijke mate de belangen van de geallieerde oorlogvoering te dienen. Na in October 1944 te zijn belast met de landelijke leiding van actieve sabotage, ook in deze laatste functie zeer actief werkzaam te blijven tot zijn dood op 29 November 1944, als gevolg van een vuurgevecht te Apeldoorn met de vijand waarbij hij zwaar werd gewond.
Door zijn moedig en uiterst beleidvol optreden, waarbij hij aan doortastendheid en soms fanatieke omstuimigheid een juist begrip wist te paren voor rustig en degelijk doordachte voorbereiding en organisatie, te bereiken dat in het bijzonder de K.P. vele zeer belangrijke diensten aan de Nederlandse zaak kon bewijzen.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ? (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie, actief in het ondergronds verzet in Nederland.

As the leader of an active armed resistance group, Lieutenant van Bijnen organized sabotage against the Germans all over Holland. He always took part in the most dangerous missions, during one of which he was wounded, taken prisoner and subsequently executed by the Germans.

Bron: Maalderink (1982), p. 146 ; Schlegel (2000), p. 182 ; Six blz. 70,80,92-94,137 ; Legerkoerier oktober 1951, blz. 11 ; www.ogs.nl

Bijvank, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 241