Terug naar Decorati
Terug naar de index

Braak - Brey

Braak, F. ter

Geboren op 29 april 1920.
Res-sgt, res-tltn.-wnr. (23-10-1943 KB 43), eltn.KLu (20-05-1948), kapt. (01-11-1949), maj. (31-12-1954), ltkol. (01-11-1962).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1,XXX,AAM.4

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; NRLL 1974 blz. 10

Braak, G.A. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Schipper (404 L.O.)

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: Meijer (1990), p. 243

Braaksma, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 2 maart 1944
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 15'

Bron: Meijer (1990), p. 243

Braams, Willem

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 13 Mei 1940 vóór onze voorposten nabij de Buurtsteeg lopende naar Ede vrijwillig deel te nemen aan een patrouille onder een officier, teneinde vijandelijke mitrailleursnesten te overvallen.
  Tijdens deze patrouille, waarbij vijandelijk vuur werd ontvangen, door te dringen in aanvankelijk door de vijand bezet gebied, Duitse waarschuwingsborden, diendende tot vermijding onzer landmijnen, op te ruimen, vijandelijke telefoonlijnen te vernielen en een hoeveelheid vijandelijke mortiermunitie en uitrustingsstukken buit te maken.

Bron: Meijer (1990), p. 243

Braber, A.F.

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 2 van 16 oktober 1941
   Stoker-zeemilicien

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze motortorpedoboot 51 op 10 Mei 1940 zijn dienst aan boord van genoemd vaartuig, hetwelk samen met Onze torpedoboot “Z 5” te Rotterdam den overgang van Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij heeft medegewerkt, dat de boot, waarop gewonden en dooden vielen, niet dan nadat alle munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9036

Brackel, Frans Joseph Gerard

Geboren te 's-Gravenhage op 14 oktober 1914. Overleden te Arendonk, België op 20 mei 2007.
Tltn.d.Art. (01-08-1937), eltn. (01-04-1947), kapt. (01-01-1949), maj. (01-10-1953), bij de Generale Staf.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.1,VHK,OV.3,XV,H.1937,VD.3

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 ; uitgereikt te Bandoeng door generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt op 30 april 1948
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Artillerie
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 tijdens een transport van Nederlandse krijgsgevangen officieren uit een rijdende trein te springen en over de Karpathen Boedapest te bereiken.
Voorts in Boedapest, ook nadat Hongarije in Maart 1944 door de Duitsers was bezet, zoveel mogelijk de Nederlandse en Geallieerde zaak onder dikwijls moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op beleidvolle wijze te dienen.
Voorts door, na in April 1944 door de Duitsers te zijn gevangen genomen, weten te ontvluchten; zich naar Nederland te begeven en aldaar deel te nemen aan het verzet tegen de vijand.
Tenslotte door, na in Januari 1945 opnieuw te zijn gevangen genomen, voor de derde maal uit krijgsgevangenschap in Duitsland weten te ontsnappen en zich naar Denemarken te begeven, alwaar in Mei 1945 de bevrijding door Britse troepen plaats vond.

Bron: Meijer (1990), p. 177,198 ; Heuvel et al. (2004), p. 84 ; NRLL 1956 blz. 14,193 ; Brons nummer 59, blz. 25 ; met dank aan de heren H.J. Huisman en J. Stienen

Braggaar, Cornelis Carel

Geboren te Amsterdam op 23 september 1913. Overleden te Mauthausen op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 6 juni 1953 (postuum)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse der Koninklijke Marine Reserve

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 februari 1954 ; www.ogs.nl

Brak, D.K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Korporaal-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'O 21'

Bron: Meijer (1990), p. 243

Brakel, J.J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Artillerie

Bron: Meijer (1990), p. 243

Brakema, Hendrik Jan

Geboren te Medan (Sudan) op 25 maart 1919.
LTZ3 (01-09-1941), LTZ1 (01-10-1955), e.o. en LTZ1 KMR (01-01-1955), KLTZ KMR (01-10-1970), e.o. 01-10-1976.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,XXX

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 4 mei 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse (02622), aan boord van Hr.Ms. Onderzeeboot 'Dolfijn'

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Klaassen (1979), [2.622]

Brakkee, Carl Hugo Gerrit Hendrik

Geboren te Magelang op 29 mei 1918.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Europees sergeant-automobilist van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (legernummer 181729004)

Bron: VOA blz. 87-88

Brand, D.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 14 van 23 augustus 1945
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Brand, J. van den

Geboren op 19 januari 1908.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Sergeant van het vrijwillig landstormkorps motordienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, ingedeeld bij de Auto-Compagnie van de Lichte Divisie, hoewel hij op 10 Mei 1940 bij een vijandelijke luchtaanval op dit onderdeel nabij LOON OP ZAND ernstig was gewond, het commando van zijn officier-sectiecommandant, die bij deze aanval was gesneuveld, over te nemen en door middel van een ordonnans voeling met de compagnie te blijven houden toen hij in het ziekenhuis te WAALWIJK was opgenomen.
Voorts door in de nacht van 10 op 11 Mei 1940, toen hij tijdens zijn transport van het ziekenhuis te WAALWIJK naar een ziekenhuis te GORINCHEM vernam, dat de pontonbrug te DRONGELEN tot springen zou worden gebracht, door zijn optreden te bereiken dat deze pontonbrug niet zou worden gesprongen alvorens afdelingen wielrijders en motorrijders, waarvan hem bekend was dat deze de brug nog zouden moeten overtrekken, deze brug zouden zijn gepasseerd.
Vervolgens door op 11 Mei 1940, na in het ziekenhuis te GORINCHEM te zijn aangekomen, na een verblijf van drie uur aldaar een auto te vorderen om zich weer bij zijn onderdeel te kunnen melden en toen deze auto door een post van een compagnie nabij GIESSENDAM werd aangehouden en hem werd belet verder te rijden, zich bij deze compagnie te voegen.
Tenslotte door nog diezelfde dag, niettegenstaande zijn verwonding, nabij GIESSENDAM ongeveer 15 zich niet verzettende, doch nog gewapende vijandelijke valschermjagers gevangen te nemen, waarna hij wegens bloedverlies naar het ziekenhuis te GIESSENDAM moest worden overgebracht.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Brandeler, Jonkheer ir. Andries Louis van den

Geboren te Medan op 1 februari 1902.
Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, Staff C.N.F.

Staff C.N.F., Section G.2, Engineering and Intelligence.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [308] ; NA 1966 blz. 361

Brandeler, Jonkheer Dorone van den

Geboren te De Bilt op 20 augustus 1914.
Legernummer 14.08.20.008.
1936-'40: in de scheepvaart (Java-China-Japan Line); 1940-'46: militaire dienst in Engeland, India, Ceylon, Australië en Ned.-Oost-Indië; Militair Attaché ambassade Chungking; 1946-1949 ambassade Brussel; 1949-1950 Ministerie van Buitenlandse Zaken; 1951-1955 consul-generaal Leopoldville; 1955-1956 Nederlands gedelegeerde NAVO Parijs; 1956-1959 "Counsellor of Embassy" Rio de Janeiro; 1960-? Chef Directie Voorlichting Buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken; lid Programmaraad Wereldomroep.
Res-tltn.d.Cav. (01-01-1936), res-ritm.d.Cav. bij het Korps Insulinde, Nw.-Guinea.
Bekende onderscheidingen: ON.4,BK,J,LII.3,CSB.3,MP.3,OVO.3,KB.4,EL.5

Bronzen Kruis
   KB no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-ritmeester van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 1943 tot Augustus 1945, ingedeeld o.a. als Verbindingsofficier bij de Britse Intelligence en later bij de Allied Intelligence Branch van de Head Quarters van Generaal Mac Arthur te Hollandia, zonder acht te slaan op persoonlijke risico’s, zijn taak als zodanig op onverschrokken wijze te vervullen en daarbij meestal geheel vrijwillig deel te nemen aan vliegtochten van Nieuw-Guinea en van ander door geallieerden bezette gebiedsdelen naar verschillende zich nog in ’s vijand handen bevindende gebieden in de Nederlands-Indische Archipel, teneinde de daarin ingebrachte geheime Commando’s zoveel mogelijk steun te verlenen en o.a. voor hun bevoorrading zorg te dragen.
Voorts door in begin 1945 voor te stellen een Japanse op een vaartuig geplaatste storingszender nabij Celebes aan te vallen en aan een actie daartegen persoonlijk deel te nemen, waarbij het vliegtuig door vijandelijk vuur zwaar werd beschadigd.

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; NA 1966 blz. 357

Brandeler, Jonkheer Johannes van den

Geboren te Maassluis op 25 juli 1900.
Oud-lid fa. Cramerus & Theyse, comm. in effecten te Amsterdam, oud-agent De Nederlandsche Bank N.V. te Leiden, oud-directeur kantoor Leiden der Algemeene Bank Nederland N.V., oud-reserve-majoor der veldartillerie.
Bekende onderscheidingen: MBE

Bron: NA 1966 blz. 364

Brandenburg, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 16 mei 1941
   Bootsman aan boord van het m.s. 'Pendrecht'

Bron: Vos blz. 148,185 ; Koopv. blz. 7,40

Brandjes, J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948
   Sergeant-titulair

Bron: Meijer (1990), p. 243

Brands, M.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 243

Brands, R.

Bekende onderscheidingen: Ph.4

Gold Cross of the Royal Order of the Phoenix (GR)
   ?
   Captain, Master of the s.s. 'Nieuw Amsterdam'

Bron: Vos blz. 210 ; Koopv. blz. 53

Brandwijk, G. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 15 april 1941
   Derde Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Alhena'

Bron: Vos blz. 147,184 ; Koopv. blz. 7,23

Brans, Hendrik

Geboren te 's-Gravenhage op 25 mei 1896. Overleden te Bloemendaal op 30 juni 1972.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 31 van 19 januari 1952
   Burger

Bron: VOA blz. 242-243

Branse, M.J.O.

Geboren op 15 november 1910.
Legernummer 101115001.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Reserve-kapitein voor algemene dienst

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als leider van sabotageploegen in het GOOI, die zich onder meer verdienstelijk maakten bij de beveiliging van terreinen waar zogenaamde “droppings” van wapenen plaats vonden en bij het transport hiervan. Bij een dropping in de nacht van 10 op 11 April 1945 toonde hij over een grote dosis moed te beschikken toen hij na te zijn beschoten terugkeerde naar de plek waar hij het vuur had ontvangen om naar zijn kameraad te zoeken, die niet was teruggekeerd.
Hij heeft een half jaar lang wapens in zijn huis verborgen gehad en contact gehad met een neergeschoten geallieerde vlieger, die wapeninstructies gaf aan leden van zijn ploeg.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618

Brantsen, Jacob Carel Julius baron

Geboren te Huis Wielbergen, Angerlo, op 24 oktober 1877. Omgekomen in het concentratiekamp Buchenwald (Thüringen) op 9 december 1944.
Kapt.sd.Lsk.motd. (01-08-1918).
Bekende onderscheidingen: VZK,ON.5x,XX,Mk

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 5 van 20 mei 1950 (postuum)
   Reserve-majoor voor speciale diensten van de Generale Staf, functionaris van het Nederlandse Rode Kruis in Parijs

wegens onder gevaarvolle omstandigheden betoonde moed, initiatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in de gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand tot het behoud van de onafhankelijkheid en van de geestelijke vrijheid.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VZK blz. 61 ; NRL 1923 blz. 430 ; NA 1966 blz. 366 ; www.ogs.nl

Bras, dr. Gerrit

Geboren te Kertosono op 22 augustus 1913. Overleden te Zeist op 5 januari 2008.
Sinds 26-05-1972 lid van de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; Emeritus Hoogleraar pathologie Universiteit van Utrecht.
Bekende onderscheidingen: ON.4,VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 88 (NB.: geeft geboorteplaats als Ngandjoek!); overlijdensadvertentie

Braspennincx, August ("Guust")

Overleden op 12 januari 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als bedieningsman van een stuk 8 staal, hetwelk in een open gevechtsopstelling was geplaatst, in het gevecht bij St. AGATHA aan de Maas, onder zeer zwaar vijandelijk vuur, deze vuurmond op onverschrokken wijze, gedurende geruime tijd te bedienen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Brons 40 blz. 29-30 ; Overlijdensadvertentie

Brasser, Jacob (“Jaap”)

Geboren te Westkapelle op 11 maart 1915. Gefusilleerd op de Leusderheide op 20 juli 1943.
Timmerman, werkzaam op de scheepswerf “De Schelde” te Vlissingen; was als dpl. soldaat, na een eerste oefening in 1935 bij het Ie Bataljon Genietroepen, in 1939/1940 gemobiliseerd te Tiel; vanaf ca. november 1941 actief in het verzet binnen de inlichtingengroep van Van Beest (Walcheren); in mei 1942 onttrok hij zich aan de arbeidsinzet door onder te duiken te Middelburg; 13 aug. 1942 aldaar gearresteerd en na verblijf te Scheveningen, Haaren en Utrecht ter dood veroordeeld en gefusilleerd.
Straten naar hem vernoemd in Westkapelle en Middelburg.

Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   Burger, lid van het verzet
   Wegens:

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in November 1941 als medewerker toe te treden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig militaire gegevens te verzamelen en door te geven van vijandelijke kustopstellingen en van een radio-peilstation in Zeeland, totdat hij in Augustus 1942 werd gevangen genomen en in Juni daaraanvolgende werd gefusilleerd. Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse regering.

Bron: Meijer (1990), p. 243 ; Heuvel et al. (1985), p. 84 ; www.ogs.nl

Brasser, Jan

Overleden te Krommenie op 8 augustus 1991.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-wachtmeester van het Wapen der Artillerie, voormalig Gewestelijk sabotage-commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten, te voren leider van een sabotage-groep ook in den Raad van Verzet

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door het onder doorloopend risico voor zijn persoon:
organiseren van proteststakingen bij het Hoogovenbedrijf te VELSEN (waarbij hij als smelter werkzaam was) in verband met afvloeiïng van het personeel naar DUITSCHLAND in de Meidagen 1943;
het saboteeren in het Hoogovenbedrijf, o.a. het laten verbranden van smeltovens;
het medewerken aan de stunts voor:
de bevrijding gevangenen te ARNHEM;
de bevrijding gevangenen uit het Wilhelmina-Gasthuis te AMSTERDAM;
de bevrijding gevangenen uit de Weteringschans,
het medewerken aan aanslagen op de P.E.N.-centrale te BEVERWIJK,
de Zuurstoffenfabriek “Electra” te AMSTERDAM,
spoorlijnen in NOORD-HOLLAND,
de bevolkingsregisters te HEILO en WORMERVEER
en ten slotte het afstraffen van Gestapo- en S.D. agenten.
Aldus bewezen een der beste verzetslieden te zijn, die den strijd tegen den Duitschen overheerscher voerden.

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; Noordhollands Dagblad, 6 mei 2004

Brasser, W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 243

Braun, G.F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 23 oktober 1941
   Gezagvoerder

die als gezagvoerder van het S.S. "Montferland", dat op den 27en Juni, 1941, te omstreeks 23.30 ure, nabij Methil door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig is opgetreden en uitnemend beleid heeft betoond bij het treffen van de voor een goeden luchtafweer benoodigde maatregelen en het verlaten van het door de zware bomontploffingen lekgeslagen vaartuig, waardoor alle opvarenden in veiligheid konden worden gebracht.

Bron: Meijer (1990), p. 244

Brauw, Jonkheer mr. Robert de

Geboren te Emmerik op 7 februari 1917. Omgekomen a/b het m.s. 'Kap Arcona' nabij Neustadt op 4 mei 1945.
Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie, gedetacheerd bij het Bureau Inlichtingen

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; Six blz. 91,137 (NB.: geeft plaats van overlijden als Neuengamme) ; NA 1966 blz. 374 ; NA 1981 blz. 467 ; www.ogs.nl

Brave, Wouter Frederik

Geboren op 11 september 1918.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, lid van het verzet

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   ? ; uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Civil Servant, The Hague

Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1

Brederode, W.K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 25 september 1945
   Cadet-vaandrig der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 244

Bree, H.N. de

Geboren in 1908.
Eltn.SD (16-05-1953).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.2

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Adjudant-onderofficier van het dienstvak der Militaire Administratie

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; NRLL 1956 blz. 324

Bree, Karel Arnold la

Geboren te Djombang op 10 juli 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 8 januari 1996.
OVL3 KMR (31-01-1942), e.o. en OVL3 01-07-1943, OVL2 (01-08-1943), LTZ1-vl. (01-05-1952), KLTZ-vl. (01-05-1961), KTZ-vl. (01-12-1967), pensioen 01-08-1969.
Bekende onderscheidingen: VK,MH.3,OHK.3,OV,XXV,NOC

Vliegerkruis
   K.B. no. 59 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse, gedetacheerd bij de Fleet Air Arm

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 72 ; overlijdensadvertentie

Breed, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 23 april 1942
   Matroos der eerste klasse, Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 23'

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breedveld, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 124 van 12 april 1947
   Sergeant-telegrafist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breedijk, M.

Bekende onderscheidingen: BL,KV

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 19 van 29 juli 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Rembrandt'

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 43 van 19 oktober 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 244, 723 ; Meijer (1990), p. 220 ; Koopv. blz. 6,43

Breejen, Nicolaas den

Geboren te Delft op 11 december 1916. Overleden te Breville, Frankrijk, op 15 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 12 februari 1944
   Dienstplichtig soldaat

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Breekveldt, Paul Fake

Geboren te Zwolle op 9 september 1916. Overleden te Padalarang op 10 februari 1948 en begraven op het Ereveld "Menteng Pulo".
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949 (postuum)
   Sergeant-majoor-luchtvaarttelegrafist der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230 ; www.ogs.nl

Breel, A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943 (2e toekenning)
   Kwartiermeester (12489)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 23" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Matroos der eerste klasse (12489)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 244 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Breemen, F. van

Geboren in 1908.
Res-tltn.-vl.d.ML. (14-09-1929), res.eltn.-vl.d.ML. (14-09-1933).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944
   Reserve-kapitein-vlieger-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Breemen, L.O. van

Geboren in 1905.
LTZ3 KMR (11-05-1928), LTZ2 KMR (16-01-1936), LTZ1 KMR (16-01-1942), e.o. 01-10-1958.
Eerste Stuurman ter Koopvaardij, varende bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.3,XXV

Bron: K.P.M. blz. 323 ; NKM 1968 blz. 326

Breemer, J. van den ('Joop')

Geboren op 8 maart 1918. Overleden te 's-Gravenhage op 18 april 1995.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 november 1948
   Dienstplichtig sergeant-vliegtuigmaker van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breemouer, J.

Bekende onderscheidingen: BL,E.1

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 3 van 25 februari 1943
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Gedurende ruim 6 maanden als commandant van eene afdeeling Koninklijk Nederlandsch-Indische troepen den guerillastrijd op Portugeesch Timor onder uiterst moeilijke omstandigheden tegen een zeer overmachtigen vijand volgehouden, tot vertrek naar Australie werd gelast.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9040 ; Hartman (2002), p. 76 ; Meijer (1990), p. 220

Breet, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 8 van 15 april 1943
   Bootsman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Tiba'

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breet, Jan

Geboren te Amsterdam op 31 mei 1901. Omgekomen op de Atlantische Oceaan, nabij Kaap Magdalena, op 12 mei 1942.
Bekende onderscheidingen: MH.3,KCBC,LMBS

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. ? van 16 oktober 1948 (postuum)
   Eerste Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Leto'

Commendation (GB)
   ?
   Officer, s.s. 'Leto'

Lloyd's War Medal for Bravery at Sea (GB)
   December 1943 (posthume)
   Chief Officer, s.s. 'Leto'

The ship was torpedoed when sailing alone and sank within six minutes. Captain Vanderveen showed high courage and leadership in the work of rescue. He gave his lifebuoy to those in greater need, and did all he could for the injured. Chief Officer Breet a powerful swimmer, lost his life while trying to rescue a shipmate from the icy water.

Bron: MH blz. 224 ; Koopv. blz. 52 ; NA 2.16.32/802 ; Bezemer blz. 556-559 ; www.ogs.nl

Breevoort, Leendert

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Korporaal van het Korps Politietroepen

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden als post bij de springlading in de spoorbrug te BUGGENUM op 10 Mei 1940, waardoor de brug, waarop zich reeds een aantal vijanden bevonden, op het juiste oogenblik werd vernield.

Bron: Meijer (1990), p. 220

Brejaart, Franciscus Jacobus

Geboren te Breda op 1 februari 1917. Overleden te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949 (postuum)
   Tweede luitenant van het Wapen der Infanterie, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; www.ogs.nl

Brekelmans, A.J.C.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 30 maart 1953
   Sergeant-vliegtuigmaker der Marine Luchtvaartdienst

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Breman, mejuffrouw T.M.

Geboren op 14 mei 1922.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 54 van 10 april 1953
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 als lid van een K.P. (Knokploeg)-ploeg te ALPHEN a/d RIJN, waarbij zij een groot aantal zogenaamde “droppings” medemaakte op de Veluwe en in ZUID-HOLLAND. Zij was hierbij niet slechts administratief werkzaam, doch hield zich ook bezig met het vervoer der containers van het terrein naar de opslagplaats. Als het nodig was, wist zij ook een vuurwapen te hanteren, hetgeen eenmaal noodgedwongen plaats had, terwijl zij eveneens eenmaal aan sabotage tegen de spoorlijnen deelnam.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Bremen, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Korps Wielrijders

Bron: Meijer (1990), p. 244

Bremen, J. van

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Reserve-eerste luitenant-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. no. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: Meijer et al. (1997), p. 230

Bremen, Johannes Marinus van

Geboren te Haarlem op 28 november 1890.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 27 maart 1942
   Eerste Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Rolf'

Bron: ARA 2.16.32 inv. 254 (NB. geeft naam als 'Breemen') ; Vos blz. 147,184 ; Koopv. blz. 7,43

Bremer, C.H. (C.M.?)

Bekende onderscheidingen: BK,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 11 december 1941
   Derde stuurman aan boord van het s.s. 'Costa Rica'

die als 3e stuurman van het s.s. “COSTA RICA”, dat op den 27en April, 1941, in de Middellandsche zee door Duitsche vliegtuigen bij voortduring werd aangevallen en tenslotte tot zinken werd gebracht, onder gevaarvolle omstandigheden moedig en beleidvol is opgetreden bij het in veiligheid bengen van meerdere te water geraakte schipbreukelingen.

Mentioned in Despatches (GB)
   December 1941
   Third Officer, s.s. 'Costa Rica'

... for their services with the Royal Navy in the withdrawal from Greece.

Bron: Meijer (1990), p. 244 (NB. geeft initialen als C.H.) ; Koopv. blz. 52 ; NA 2.16.32/765

Bremer, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 21 september 1942
   Marinier der eerste klasse, Korps Mariniers, aan boord van Hr.Ms. 'Isaac Sweers'

Bron: Meijer (1990), p. 244

Bresler, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 15 april 1943
   Barbier, Koninklijke Marine

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breton van Groll, E.E.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 244

Bretonière, L.L. de la ("Lou" of "Brett")

Geboren te Tasik Malaja, West-Java, in 1916.
Res-tltn.-vl.d.ML (01-10-1943), res-eltn. (01-03-1948), res-kapt. (01-10-1950).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 3 september 1942
   Dienstplichtig soldaat der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 244 ; Schakel blz. 141-147 ; NRLL 1956 blz. 434

Breukelen, Franciscus Cornelis van

Geboren te Montfoort op 21 juni 1918. Overleden te De Meern op 19 februari 2015.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,DIG,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden op 10 Mei 1940 als commandant van den zwaren mitrailleur in de rivierkazemat Noord te Katwijk aan de Maas door, nadat een voltreffer in de kanonkamer den kazematscommandant had gedood en twee korporaals had gewond - tengevolge waarvan de bediening van het kanon zich in de kelder had teruggetrokken - het commando over de kazemat te aanvaarden en door zijn optreden eenige korporaals ertoe te brengen het vuur met het kanon voort te zetten. Heeft daarna de bediening van den zwaren mitrailleur voortgezet tot deze door een voltreffer werd vernield, waarbij hij werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 244 ; Brons nummer 82, p. 29-30 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Breukelen, Wilhelmus Anthony van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 met slechts acht karabijndragenden de Zuid-Oostelijke uitgang van LOOSDUINEN te verdedigen tegen een overmachtige, met mitrailleurs bewapende, vijandelijke afdeeling en deze belet in LOOSDUINEN in den rug van de eigen troepen door te dringen.

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breukelman, mevrouw C.J.A.

Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage door ambassadeur E. Graeffe op 12 augustus 1952
   te Vught

Bron: Leidsch Dagblad, woensdag 13 augustus 1952

Breur, J.W.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Korporaal van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 244

Breuren, J.W.R.

Bekende onderscheidingen: BSTR

Bronze Star Medal (US)
   General Orders No. 128 van 3 mei 1946
   Tweede Luitenant bij het 2e Battaljon van het Regiment Stoottroepen.

For conspicuous daring while leading his men against German patrols near Teveren, Belgium.

Bron: Schlegel (2000), p. 103

Brevet, Adriaan Abraham

Bekende onderscheidingen: BL,MID

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 7 van 14 januari 1943 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede machinist aan boord van het m.s. 'Ondina'

Mentioned in Despatches (GB)
   1943
   Second Officer, m.v. 'Ondina'

for great gallantry when the vessel, escorted by only one destroyer, was attacked by two enemy raiders, one of which she sank. Although her crew was forced to abandon ship during the action, she was re-boarded and was brought safely to port.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 773 ; Meijer (1990), p. 221 ; Koopv. blz. 6,39,52

Brey, Oscar Willem de

Geboren te Wassenaar op 1 oktober 1921. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Dienstplichtig sergeant

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 244