Terug naar Decorati
Terug naar de index

Beets - Berends

Beets, Tede

Geboren te Middelie op 5 september 1880. Overleden te Voorschoten op 2 augustus 1958.
Tltn d.inf (10-09-1903 KB 60), res-kol-tit. d.inf. (01-05-1947 KB 18)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXXV,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in den nacht van 11 op 12 Mei 1940 het Stafkwartier van de Groep 's-Gravenhage te WATERINGEN met veel beleid te verdedigen tegen een nachtelijke overval door de Duitschers, bij welke verdediging hij grooten persoonlijken moed betoond heeft. Hierdoor gelukte het den vijand terug te slaan.

Bron: Maalderink (1982), p. 74

Beetsma, L.

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Particulier

Bron: VOA blz. 86

Beetstra, Sipke

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van de 10e Mei 1940 nabij Coevoerden, ingedeeld bij een post bij een te vernielen kanaalbrug, op onverschrokken wijze enige uren met groot succes onder zwaar vijandelijk vuur in een eenvoudig onderkomen weerstand te bieden aan een zeer overmachtige, met pantserwagens bwapende vijand, waardoor diens doordringen gedurende die tijd werd belet en hem naar verhouding zeer zware verliezen werden toegebracht; daarbij tot de laatste patroon stand te blijven houden.

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; Brons nummer 62, blz. 19-24

Bekker, G.L.J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bekker, Herman Hubertus Henricus de

Geboren te 's-Hertogenbosch op 13 september 1907. Overleden in de gevangenis van Soekamiskin in de nacht van 29 op 30 december 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949
   Pastoor bij de Orde der Kruisheren te Bandoeng

Bron: VOA blz. 50 ; www.ogs.nl

Bekker, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-machinist (5865)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 23”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren, in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte in niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Meijer (1990), p. 240

Bekker, Willem Gerrit

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door van Maart 1943 in bezet Nederland op te treden als medewerker van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied tot de bevrijding van Oost-Nederland en zich volledig daarvoor in te zetten.
In het bijzonder door, na kans te hebben gezien om als arbeider werkzaam te worden gesteld op het vliegveld Deelen, inlichtingen van dit vliegveld, zeer belangrijk schetsmateriaal omtrent de ligging van startbanen, loodsen en opslagplaatsen, doch ook betreffende het aantal en type van vijandelijke jagers en nachtjagers, bommenwerpers alsmede interessante bijzonderheden van vliegers en commandanten bij voortduring te verzamelen en door te geven.
Voorts door belangrijke gegevens te verschaffen over de vijandelijke voorbereidingen van het "nieuwe wapen" en zich veel moeite te geven om een door hem zelf gebouwde radiozender aan te sluiten op het binnenlandse radionet van een inlichtingengroep.
Tenslotte door na de bezetting van Arnhem belangrijke verkenningsarbeid in de Gelderse Achterhoek te verrichten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; met dank aan de heer B. Keers

Bekkering, Hendrik

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, als commandant van het bruggenhoofd te BORN aan het Julianakanaal op 10 Mei 1940; heeft dit bruggenhoofd gedurende vier uren verdedigd tegen een overmachtigen vijand en is daarna met slechts enkele onderofficieren en manschappen achtergebleven om de door hem bevolen terugtocht van de rest van de bezetting te dekken.

Bron: Meijer (1990), p. 240

Bellen, Cornelis van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1946
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, als schutter bij den zwaren mitrailleur in kazemat B 5 in het gevecht bij WESSEM aan de Maas op 10 Mei 1940 door - toen de kazematcommandant was gesneuveld - onder ’s vijands hevige artilleriebeschieting en ondanks talrijke voltreffers op de kazemat de verdediging voort te zetten en den vijand verliezen toe te brengen tot een voltreffer hem ernstig verwondde.

Bron: Meijer (1990), p. 219

Belloni, René

Geboren te Weltevreden op 17 januari 1918. Vermist, aangenomen te zijn gesneuveld nabij Kalidjati op 2 of 3 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1z van 24 februari 1942 ; later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Tweede luitenant-kortverband-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Meijer et al. (1997), p. 146 (Op blz. 229 maakt Meijer melding van een VK+EV voor Belloni, terwijl op pagina 146 in het daar afgebeelde afschrift duidelijk te lezen valt dat Belloni het BK+EV is toegekend!) ; www.ogs.nl

Belt, Jan Willem van den

Geboren te Willemstad op 14 augustus 1913. Gesneuveld te Tarakan op 12 januari 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (postuum)
   Eerste luitenant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; KNIL blz. 50 ; www.ogs.nl

Belt, Johannes Antonius Ferdinand van den

Geboren te Amsterdam op 3 juni 1904. Overleden te Arnhem op 9 april 1954.
Lid van de Commissie-Van Rhijn / Commissie Sociale Zekerheid (1943-1944).
Bekende onderscheidingen: LoM.3,VkF.4

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 4 van 19 juli 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 16 augustus 1946
   Tijdelijk benoemd reserve-luitenant-kolonel van de geneeskundige dienst der Koninklijke Landmacht

Lieutenant Colonel (then Major) Van den Belt directed the Public Health Section of the Netherlands Military Adminstration. He provided planning and implementation necessary to establish such safeguarding against the spread of disease and epidemic so that military operations would not be jeopardized thereby (...) During operations in the Netherlands his leadership and his highest technical qualifications was largely responsible for the fact that Allied Armies did not have to contend with any serious problems of disease among the civil population in spite of mass starvation, flooding of large areas and the lack of vital necessities that confronted the civil population.

Orde van het Vrijheidskruis 4e klasse (FIN)
   13 mei 1940 uitgereikt door kolonel prof.dr. Sjalahti
   Verlof tot aannemen en dragen bij K.B. no. 1 van 9 oktober 1940
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; Schlegel (2000), p. 170-171 ; Wiegand, 2003 DA blz. 56 ; CBG 1992 blz. 205 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2

Belt, Louis Frans van den

Geboren te Rotterdam op 30 december 1912. Overleden te 's-Gravenhage op 3 juni 1971.
LTZ3 (28-08-1934), LTZ2 (28-08-1936), LTZ1 (16-08-1944), e.o. 01-01-1947.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.5,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 13 juli 1944
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Jacob van Heemskerck'

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; Klaassen (1979), [2.345] ; NKM 1968 blz. 317

Bemers, H.J.

Bekende onderscheidingen: MRF.3

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 14 februari 1951, blz. 3

Bemmel, Cornelis Henrik van

Geboren te Harmelen op 14 augustus 1912. Gesneuveld te Assen op 21 maart 1945.
Vrijw.sld.d.Cav. (28-06-1932), wmr.d.Cav. (17-04-1938).
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Wachtmeester van het Wapen der Cavalerie, bij het Bureau Inlichtingen
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door, na op 6 Augustus 1944 als marconist per valscherm in bezet Nederland te zijn neergekomen, tot 21 Maart 1945 onder zeer moeilijke omstandigheden zeer belangrijke inlichtingen te verzamelen en naar Engeland te seinen.
Voorts door, toen hij op 21 Maart 1945 door de vijand werd ontdekt, zich tot het laatste toe te verdedigen, waarbij enige vijanden sneuvelden en een aantal anderen werd gewond en hij tenslotte door vijandelijk vuur het leven liet.

Bron: Maalderink (1982), p. 139 ; www.ogs.nl

Bénard, H.

Geboren op 22 januari 1919.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van Maart 1943 tot aan de bevrijding in Mei 1945 tijdens de bezetting, onder het aanvaarden van grote risico’s, ten behoeve van een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied gevaarvolle verkenningen te verrichten voor het verzamelen van militaire gegevens.
In het bijzonder door in de spergebieden van de vesting HOEK VAN HOLLAND, het WESTLAND en het eiland ROZENBURG zich waardevolle inlichtingen te verschaffen betreffende vijandelijke verdedigingswerken in deze gebieden en, ondanks transportmoeilijkheden en veelvuldige controle door de bezetter, deze arbeid tot aan de bevrijding van NEDERLAND voort te zetten.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde Oorlogvoering en de Nederlandse Zaak.

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; met dank aan de heer B. Keers

Benard, H.

Bekende onderscheidingen: ZHMS.z*,ZHMS.hm

Gesp bij de Zilveren Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schripbreukelingen
   26 oktober 1941
   Eerste machinist aan boord van de motorreddingboot 'Pres. J. Lels' van Hoek van Holland

Bendera (alias Pang Soema)

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Inheems burger, lid van het verzet

Bron: Meijer (1990), p. 219

Benjamins, Philippus Anthonius Christiaan ("Flip")

Geboren te Batavia (Nederlands-Indië) op 29 januari 1916. Overleden te Oss op 15 december 2000
Gepensioneerd als generaal-majoor-vlieger der Koninklijke Luchtmacht
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 27 januari 1942
   Eerste luitenant-vlieger der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

als commandant formatie jachtvliegtuigen op beleidvolle wijze vijandelijke patrouille zware bommenwerpers opvangen en onverschrokken aanvallen, waardoor vijand ernstige verliezen toegebracht. Drie eerstgenoemden boven Singapore overigen bij Tarakan.

Bron: Meijer (1990), p. 240 ; Overlijdensadvertentie

Benschop, Hermanus Adolphus Maria

Geboren te IJsselstein op 10 januari 1915. Gefusilleerd te Utrecht op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Huisschilder, woonachtig te Utrecht

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als leider van een sabotagegroep in de stad UTRECHT.
Op 17 Februari 1945 gelukte het hem om met zijn ploeg een aantal in de stad liggende schepen, geladen met olie en benzine voor Duitse troepen, in brand te steken en zodoende 180.000 liter vloeibare brandstof te vernietigen. Voor het succes van deze in opdrecht uitgevoerde sabotage-actie werd van geallieerde zijde een gelukwens ontvangen.
Kort na dit feit werd hij door een samenloop van omstandigheden gearresteerd en bij een massa-executie gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl

Bensen, Guillaume H.

Geboren op 2 september 1911.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk reserve-majoor voor algemene dienst

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 73 ; Beeldbank Nationaal Archief

Bensink, Gerardus Johannes

Geboren te Renkum op 26 oktober 1893. Overleden te Garderen op 1 oktober 1964.
LTZ3 (31-07-1915), LTZ2 (31-07-1917), e.o. 06-11-1919, LTZ1 KMR (15-06-1936), e.o. 01-10-1938, KTZ KMR (16-10-1943 in actieve dienst), e.o. 01-12-1945.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,KV,OHK.1,Mk

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 25 februari 1943
   Burger

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9040 ; Klaassen (1979), [1.630]

Bent, Jacob van den

Geboren op 16 januari 1924.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt via Departement van Oorlog (verstuurd per post dd. 17 maart 1947)
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 22

Bent, Maarten van den

Geboren op 27 juni 1921.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Bennekom

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 22

Bent, Simon van den

Geboren te Ede op 22 september 1919. Geëxecuteerd te Fort De Bilt, Utrecht, op 10 oktober 1944.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Ede

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 23 ; www.ogs.nl

Bentelaar, F.G.A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 41 van 31 december 1946 (2e toekenning)
   Korporaal der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 juli 1945
   Stoker-olieman der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'O 19'

Bron: Meijer (1990), p. 240

Benthem, H. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Sergeant der Genie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 240

Benthem, ir. J. van

Geboren in 1920.
Eltn. (15-02-1948), kapt.d.TD. (01-07-1950), maj. (01-11-1957), ltkol. (01-11-1962), kol. (01-11-1968).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OHK.1,OV.3,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; NRLL 1956 blz. 286 ; NRLL 1974 blz. 10

Bentinck, Johannes Adolf baron

Geboren te Djokjakarta, Nederlands-Indië, op 13 mei 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 20 januari 2000.
Tltn. (01-08-1938), eltn. (15-05-1945), kapt. (15-05-1948), maj.d.GS. (31-07-1953); gepensioneerd als generaal-majoor der infanterie
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,BK,XV,H.1937

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Uitgereikt te Bandoeng door generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt op 30 april 1948
   Tijdelijk benoemd majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 tijdens een transport van Nederlandse krijgsgevangen officieren uit een rijdende trein te springen en over de Karpathen Boedapest te bereiken.
Voorts in Boedapest, nadat Hongarije in Maart 1944 door de Duitsers was bezet, zoveel mogelijk de Nederlandse en Geallieerde zaak onder dikwijls moeilijke en gevaarvolle omstandigheden op beleidvolle wijze te dienen.
Tenslotte door in December 1944 Boedapest te verlaten en met Hongaarse deserteurs per vliegtuig naar Zuid-Italië te vertrekken; uiteindelijk per vliegtuig half Maart 1945 Engeland te bereiken en zich aldaar bij de Nederlandse Regering te melden.

Bron: Meijer (1990), p. 177,240 ; NRLL 1956 blz. 14 ; NA 1981 blz. 168 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan de heer J. Stienen

Berdenis van Berlekom, ir. Johan Pieter

Geboren te Amsterdam op 15 september 1901.
Elektrotechnisch ingenieur; 1929-1939 ingenieur bij de Vitrite Works, Middelburg; 1939 manager & directeur Vitrite Works in Frankrijk; gemobiliseerd, commandant Vliegpark Haamstede, week uit naar Engeland; “appointed Chief Department Military Air Force, Netherlands Ministry of War, also liaison officer with Air Ministry, London”; 1944: “as Lt.Col. vice-director Directorate Air Force”; na de oorlog 1945 weer terug bij Vitrite te Middelburg als directeur.
Res-tltn-wnr.ML (03-09-1927), res-eltn. (03-09-1931), res-kapt. (15-06-1939), res-maj. (21-10-1948), res-ltkol.-wnr.d.KLu (01-07-1951).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,OHK.1,XXV,LoM.3,OBE

Legion of Merit, Officer (US)
   General Orders no. 28 van 28 maart 1946
   Luitenant-kolonel, Deputy Director of The Netherlands Air Force.

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services to the Army of the United States from 1 October 1943 - 1 April 1945.

   The transmittal memorandum for the commendation reads as follows:

Col. BERDENIS van BERLEKOM is Deputy Director of The Netherlands Air Force under non-flying Vice Admiral J.W. Termijtelen. Actually he is concerned with all of the work and policies of that office. As such he has been our friend, advisor and informant, giving us a close-up view of operations and developments in his own service. The Dutch Air Force is a small one, yet the Dutch have succeeded since 1940 dividing this small Air Force into Navy, Army, and units flying with the RAF. Col. BERDENIS has consolidated the top organizations of these divided branches so that some unity is apparent. In all of their activities the Dutch have directly and indirectly to the best of their ability in the air supported the war efforts of the United States in this theater. Through Col. BERDENIS's personal interest and efforts it has become easier for us to receive information on these activities from a single organization where previously there existed many. Col. BERDENIS has been most helpful in giving us prompt information on matters in which this office has shown interest, collaborating in a friendly spirit that contributed greatly to a profitable relationship.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 206 ; Schlegel (2000), p. 174-175 ; NRLL 1956 blz. 429

Berends, Roelof

Bekende onderscheidingen: BK,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 15 januari 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Tilly'

die als gezagvoerder van het m.s. “Tilly”, dat op den 6den October 1941, kort na middernacht, door een Duitschen bommenwerper werd aangevallen, moedig en beleidvol is opgetreden tijdens den afweer tegen dezen aanval, tengevolge waarvan het vliegtuig werd vernietigd en het schip voor averij werd behoed.

Honorary Member of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   1942
   Captain, Master of the m.v. 'Tilly'

This small ship was sailing along when she heard an air attack being made on a convoy some miles ahead. The Master at once ordered the gunners to stand by, and went himself to a gun position. The German aircraft suddenly approached from the North West, flying at not more than 200 - 300 feet. When the bomber came within range the defence opened fire. The gunners directed the fire so accurately, that after a single run the aircraft began to lose what little height it had. It crashed into the sea about a mile and a half from the ship. She had been machine-gunned, but her resolute defence gave the enemy no chance to make a deliberate bombing attack.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9037, 2.16.32 inv. 766, 769 ; Meijer (1990), p. 240 ; Koopv. blz. 51

Berends, R.C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 1 maart 1945
   ter Koopvaardij

die als 4e werktuigkundige van het s.s. “GENERAAL VAN DER HEYDEN”, tijdens de zeer ernstige ontploffingen en de daaropvolgende felle branden in het Victoria Dock te Bombay op 14 April 1944, moedig en menschlievend optrad bij de redding van gewonden, ondanks de, als gevolg van rondvliegende munitie en de groote hitte veroorzaakte, moeilijke en gevaarvolle omstandigheden.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9049 ; K.P.M. blz. 323