Terug naar Decorati
Terug naar de index

A-Tjak - Altman-de Moet

A-Tjak, Marcel Gerardus

Geboren te Paramaribo (Suriname) op 18 juli 1917.
Res-tltn.-wnr.d.ML. (19-11-1938).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 10 juni 1948 (registernummer 559)
   Reserve-eerste luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 als waarnemer in een C X vliegtuig deel te nemen aan een onbeschermde opdracht van het vliegveld Waalhaven.
Voorts door op 13 Mei 1940 met goed gevolg als waarnemer deel te nemen aan een bombardementsopdracht nabij Wageningen en onmiddellijk na terugkomst wederom vrijwillig een tweede opdracht tussen Rhenen en Wageningen uit te voeren.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 121

Aalbertsberg, Gerard

Geboren te Malang op 17 februari 1908. Overleden te 's-Gravenhage op 6 april 1978.
Bekende onderscheidingen: VOA,VHK

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23mei 1950
   Journalist

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 65 ; Spaans (2004), p. 147-148

Aalderen, Dirk Albertus van

Bekende onderscheidingen: OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Lieutenant-Colonel, C.-1 Pion.Gp.

Carried out operations during the Rhine offensive in March 1945, according to SHAEF requirements.

Bron: National Archives WO 373/155 ; Mulder et al. (2009), nummer [251]

Aalderen, ir. Herman Jan van

Geboren te Zwolle op 4 oktober 1886. Omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen in 1945 (exacte datum onbekend, uiterlijk 31 mei 1945).
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Chef van het seinwezen van de Nederlandse Spoorwegen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: Schulten (1993), p. 39-40

Aalderen, Johannes van ('Jos')

Geboren te Hoogeveen op 18 februari 1909. Overleden te Ruinen op 27 juli 1988.
Legernummer 09.02.18.005 ; res-tltn.d.Inf. (01-01-1931), res-eltn. (01-01-1935).
Bekende onderscheidingen: ON.4,BL,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 26 mei 1945 (registernummer 1157)
   Reserve-majoor van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als hoofd van het verzet in het Zuiden van Drente alwaar hij actief deelnam aan het vervoer en de verzorging van ontsnapte of afgeschoten leden van geallieerde vliegtuigbemanningen. Hij gaf leiding aan de zelfstandig opererende verzetsgroepen en wist met tact een samenbundeling tot stand te brengen toen in het najaar van 1944 zulks van hogerhand werd bevolen. Als chef van de Staf van de Gewestelijk Commandant hield hij de touwtjes in handen, ook toen hij wegens dreigende gevaren moest onderduiken en in Noord-Overijssel vertoefde.
Zijn voorbeeld van moed en energie is een stimulans geweest voor velen.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Hoogeveen

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 354 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 173 ; Netherlands Master List: Grade 4 (NA), p. 21

Aalst, Auke Karel van

Geboren te Den Helder op 17 september 1909.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 44 van 28 oktober 1943 (registernummer 834)
   Kok ter Koopvaardij

die als kok van het s.s. "ZAAN", dat van den 29sten November tot en met den 18den December, 1942, en op den 30sten December, 1942, door vijandelijke vliegtuigen, alsmede den 19den Januari, 1943, door een vijandelijke onderzeeboot werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden, op moedige wijze is opgetreden bij de uitvoering van de hem door den gezagvoerder gegeven opdrachten, mede tengevolge waarvan de vijandelijke aanvallen konden worden afgeslagen en het schip voor de Nederlandsche Koopvaardij behouden bleef.

Bron: Nationaal Archief 2.02.14 inv. 9042 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 136

Aalst, Johannes Daniël van

Geboren te Zutphen op 19 november 1914. Overleden in 2001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 16 augustus 1950 (registernummer 3067)
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 11-14 Mei 1940 ingedeeld bij de bediening van een mortier van 8 bij de verdediging van ROTTERDAM.
In het bijzonder door op 11 Mei 1940, toen zijn sectie in stelling was gekomen in de Oranjestraat om de vijand, die zich o.a. op het Bolwerk en het Noordereiland bevond, onder vuur te nemen, zich naar één van de huizen aan de Boompjes nabij de Maasbrug te begeven om het vuur met behulp van een ordonnanseketen te kunnen leiden en niettegenstaande hij zeer bloot gesteld zijnde vijandelijk vuur ontving dor herhaalde verplaatsing van huis tot huis, de waarneming op goede wijze te blijven voortzetten, totdat de stelling van zijn mortieren moest worden verlaten omdat de vijand brandbommen inzette.
Bij het innemen van een andere opstelling tijdens het passeren van zijn stuk over de brug van de Leuvehaven, welke onder vuur lag, zeer flink op te treden toen enkele bedieningsmanschappen het stuk in de steek wilden laten.
Voorts door op 12 Mei, nadat zijn stuk aan het Haringvliet weer in stelling was gekomen, waarbij vuur uit verschillende richtingen werd ontvangen, zich als waarnemer naar de tweede verdieping van een huis aan het Haringvliet te begeven en, nadat de vijand ondanks diens zwaar tegenvuur met succes onder vuur was genomen, dit vuur te blijven leiden toen in zijn omgeving zware vijandelijke bommen uit de lucht insloegen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 573

Aalst, Theodorus Aloijsius Petrus van

Geboren te Breda op 31 december 1912.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 26 mei 1944 (registernummer 788)
   Uitgereikt in het Paleis op de Dam te Amsterdam op 3 maart 1952
   Reserve-eerste luitenant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 105 ; met dank aan Harry Huisman en Borre Winckel

Aanholt, Wilhelmus Maarten Sybrand Krabbé van

Geboren te Princenhage op 18 december 1912.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 25 van 24 augustus 1944 (registernummer 901)
   Dienstplichtig sergeant

Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 114 ; met dank aan Harry Huisman

Aar, Everadus van der

Geboren te 's-Gravenhage op 6 februari 1914. Overleden op zee, nabij Benkoelen, op 18 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 11 van 13 december 1947 (registernummer 2207) (postuum)
   Sergeant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich bij het beteugelen van ernstige onlusten te Cheribon en omgeving in Maart 1942 door moedig en vastberaden optreden onderscheiden.
Toen in de nacht van 28 Februari op 1 Maart 1942 de Japanners in Indramajoe waren geland, waarna het IVe Bataljon Infanterie naar elders werd gedirigeerd en de Europese bevolking was geëvacueerd, traden onmiddellijk daarna vele rampokbenden op zeer drieste wijze op, door het plunderen van pakhuizen, het gevangen nemen van Chinezen, het molesteren van Chinese vrouwen, het bedreigen der Europese vrouwen en kinderen te Linggardjatie, het vernielen van bruggen enz.
Bij de daartegen getroffen maatregelen, waartoe gedurende een drietal dagen en nachten vrijwel onafgebroken tegen de rampokkers op uiterst krachtdadige wijze moest worden geageerd, alvorens de orde en rust blijvend was hersteld, heeft Sergeant van der Aar door zijn grote onverschrokkenheid, doortastendheid en flinkheid, voor een belangrijk deel aan het snelle beëindigen der ongeregeldheden bijgedragen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 336-337 ; www.ogs.nl

Aarem, Robbert van ('Bob')

Geboren te Bandoeng (Java) op 14 augustus 1917.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 22 oktober 1942 (registernummer 553)
   Tweede luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Op 7 April 1942 per trawler overgestoken van Ymuiden naar Engeland, daarbij met beleid zijn ontsnapping uit het door den vijand bezette gebied van Nederland voorbereid en uitgevoerd, waaraan, door het optreden van den vijand, groote gevaren waren verbonden.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 91

Aarsen, Jan

Geboren te Zwolle op 30 april 1896. Overleden te 's-Gravenhage op 30 oktober 1986.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 27 van 14 april 1951
   Employé bij de Suikerfabriek "Gempolkerep" (Oost-Java), gewezen landstorm sergeant-majoor van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 216-217

Aarsen, Willem

Geboren te Helder op 17 april 1903. Overleden te Badhoevedorp op 14 juni 1957.
Bekende onderscheidingen: OHK.4

zilveren sigarettenkoker met inscriptie, als blijk van appreciatie voor de betoonde moed en toewijding
   1944
   2e Machinist ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Madoera'

Tijdens een brand op de M.S. "Madoera" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland op 16-18 april 1944 zich moedig en vasthoudend gedragen.

met dank aan Cees Schenkel (kleinzoon)

Aart, C. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 4 september 1946 (registernummer 1740)
   Stoker-olieman (20719)

Gedurende geruimen tijd aan boord van een Onzer onderzeebooten zich in krijgsverrichtingen tegen den vijand onderscheiden door moedig optreden.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 226

Aarts, Anthonius Josephus Christianus Henricus Petrus

Geboren te Dongen op 31 juli 1890. Overleden te Toulouse (Frankrijk) op 8 juni 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 21 van 21 december 1949 (registernummer 1727)
   Vice-consul in Frankrijk

Heeft zich in verband met vijandige actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend door in 1942, toen hij was verbonden met het "Office Neerlandais" te Toulouse en was belast met de leiding van een "Centre d’Accueil", zijn volle medewerking te verlenen om Nederlanders naar Engeland door te zenden en, op verzoek, dit in 1943 in meer georganiseerd verband te verzorgen, onmiddellijk daarin toe te stemmen en dit werk zonder enige vrees onder het aanvaarden van grote risico’s zo goed mogelijk te volbrengen, totdat hij genoodzaakt was om zelf onder te duiken.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Müller (2016:KV), p. 259 ; www.ogs.nl ; met dank aan Harry Huisman

Aarts, Freddy

Geboren te Soekaboemi op 29 maart 1913.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 101 van 28 juni 1947 (registernummer 2048)
   Bootsman

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als opvarende van Onze kruiser "Java" tijdens de slag in de Java Zee eind Februari 1942, ingedeeld zijnde bij één van de stukken, ten voorbeeld van zijn ondergeschikten de hem opgedragen taak op onverschrokken wijze gedurende het gevecht te vervullen en tijdens de vuurpauzes hen weer met vertrouwen te bezielen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 291

Aarts, Petrus Johannes

Geboren te Venlo op 9 mei 1913.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 1 van 23 augustus 1948 (registernummer 568)
   Reserve-sergeant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als bestuurder van een D XXI op het vliegveld Ypenburg onder het eerste vijandelijke bombardement onmiddellijk op te stijgen en van drie vijandelijke bommenwerpers één brandend neer te schieten.
Vervolgens door opnieuw andere groepen van telkens drie bommenwerpers aan te vallen en een eigen toestel, hetwelk werd aangevallen, te hulp te komen, totdat hij wegens gebrek aan munitie en een dreigend tekort aan benzine op het vliegveld Ockenburg moest landen, waar bleek, dat zijn toestel verschillende malen was getroffen.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 123

Aartsen, Teddy

Geboren te Probolinggo op 20 juni 1925. Overleden te Jakarta (Indonesië) op 13 november 2010.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 18 januari 1945 (registernummer 338)
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 79

Abbenbroek, Anton Willem Marie

Geboren te 's-Gravenhage op 9 december 1917. Gefusilleerd op de Leusderheide op 29 juli 1943.
Cadet-vaandrig der Infanterie van het KNIL ; onderwijzer, lid van het verzet.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (registernummer 2043) (postuum)
   Kadet-vaandrig van het Wapen der Infanterie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als koerier van de Chef staf van de O.D. (Ordedienst) in 1941. Na diens arrestatie en die van de beide eerste Commandanten der O.D. (Ordedienst), nam hij in samenwerking met een andere koerier, de leiding van de hele organisatie tijdelijk op zijn jeugdige schouders. Hij hield nauw contact met uit Engeland overgekomen geheime agenten en voorzag dezen van inlichtingen van militair belang. De opbouw van een binnenlands radionet en het in kaart brengen van afwerpterreinen voor wapens kwam mede dank zij zijn initiatief tot stand.
Op 6 Maart 1942 werd hij gearresteerd en in Juli 1943 gefusilleerd.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 65 ; Müller (2016:BK), p. 340 ; NIOV (1951), p. 58 ; Schulten (1987), p. 31-38,136 ; Legerkoerier juli 1953 ; www.ogs.nl ; met dank aan Harry Huisman

Abbink, Benny Eric

Geboren te Soerabaja op 10 oktober 1920. Overleden te Vinkeveen op 22 maart 2008.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (registernummer 235)
   Sergeant-vlieger (21006)

Gedurende geruimen tijd bij het 321ste Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marineluchtvaartdienst in Britsch-Indië en Australië en voordien in Nederlandsch-Indië, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 71 ; met dank aan Harry Huisman

Abbink, Johannes ('Joop')

Geboren te Neede op 1 oktober 1916. Overleden te Wageningen op 8 november 2013.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,YV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (registernummer 1182)
   -

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als leider van een K.P. (Knokploeg) op de Veluwe, die vooral in de Septemberdagen van 1944 vele zoegenaamde wapendroppings verzorgde en de wapens distribueerde tot naar Holland en Brabant.
Toen begin October het verzet gevoelige verliezen leed door actie van de S.D. (Sicherheits Dienst) verhuisde hij naar de bossen benoorden APELDOORN, alwaar hij 10 October werd gepakt, omdat hij bij een kameraad bleef die zijn voet had verstuikt.
Hij ging op transport naar DUITSLAND en keerde na de bevrijding weer. Door zijn kalme vastberadenheid was hij in het verzet een inspirerend voorbeeld voor velen.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 65 ; Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 363

Abbink, Jan Dirk Willem Theodoor

Geboren te Bandoeng op 23 maart 1906. Overleden te 's-Gravenhage op 1 december 1988.
Tltn.d.Inf.KNIL (03-08-1930), eltn. (03-08-1933).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (registernummer 1835)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Na in Zuid-Manahassa op intensieve wijze den guerillastrijd gevoerd te hebben, (Januari 1942), tenslotte naar het Westen doorgebroken tot Taloada. Daarna, volgens opdracht naar Poso overgestoken.
Den 26sten Januari van Poso naar Ampana gezonden, werd door hem op doortastende en moedige wijze, met succes opgetreden tegenover de rampokbenden aldaar, zoodat met de intusschen in het leven geroepen burgerwacht van betrouwbare elementen, de orde en rust in het Posogebied wederom werd hersteld.
Een zeer plichtsgetrouw officier, die blijken gaf van flinkheid en voortvarendheid.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 245 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p.536

Abdoelsakoer

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 4 mei 1944 (registernummer 964)
   Inlandsch bediende (1538/B)

Als opvarende van Onzen Torpedobootjager "Piet Hein" tijdens en na het zeegevecht in Straat Lombok op en na 19 Februari 1942 blijk gegeven van moed, voortvarendheid, bekwaamheid, plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 156

Abdoellah, P.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949 (registernummer 1647)
   Javaans soldaat der 1e klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (stamboeknummer 38147)

Heeft zich onderscheiden door moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.
Op 14 Maart 1945 gelukte het aan Abdoellah om tezamen met twee andere soldaten uit het interneringskamp te Bannethout (Indo-China) te ontvluchten en met medeneming van een geweer en bijbehorende munitie, benevens een kaart van Indo-China na een mars van ongeveer een maand onder moeilijke omstandigheden de Siamese grens te bereiken. Aldaar werden zij door Siamese officieren gastvrij ontvangen en pro forma opgenomen in het Leger van Siam, teneinde zodoende uitlevering aan de Japanners te voorkomen.
Na de capitulatie van Japan meldden zij zich dadelijk bij de Nederlandse troepen te Bangkok.

Bron: Müller (2016:KV), p. 235 ; met dank aan Harry Huisman

Abdullatif

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 (registernummer 1259)
   Djoeragan der 2e klasse bij de Dienst van het Departement van Marine in Nederlandsch-Indië

Uitstekende plichtsvervulling in den oorlogstijd onder moeilijke omstandigheden, waardoor vanaf 8 December 1941 het zeevervoer in de Tominitocht voor militairen mogelijk bleef, en gedurende de maanden Februari en Maart 1942 een aantal kruistochten onder den wal van Boealemo (Gorontalo), Lion (Bolaang-Mongondoro) te maken waardoor de troepencommandant en andere officieren benevens tientallen minderen werden ontzet en naar Posa konden worden gebracht, waarbij op de laatste reis het vaartuig van den wal door vijandelijk vuur werd beschoten, maar door moedig en koelbloedig handelen alle militairen aan boord te nemen en veilig over te brengen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 148 ; met dank aan Harry Huisman

Abdullatif-Nji Raden Enong Tjitjik, mevrouw

Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Burger, woonachtig te Bandoeng

Bron: Spaans (2004), p. 124

Aben, Peter Johannes Cornelis ('Cor')

Geboren te Venray op 1 april 1919. Overleden te Venlo op 13 juli 2012.
Bekende onderscheidingen: BK,VHK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948 (registernummer 2321)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, ingedeeld zijnde bij kazemat 121 nabij VENLO, op onverschrokken wijze, onder zwaar vijandelijk vuur, de lichte mitrailleur van deze kazemat te bedienen en niet geschroomd met zijn commandant de mitrailleur uit de kazemat in een open blootgestelde opstelling te brengen om beter schootsveld te krijgen en de vijand daardoor belangrijke verliezen toegebracht.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 65 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 365 ; met dank aan Harry Huisman

Abidin, Zoanoel

Geboren te Tjiandjur (West-Java) op 13 februari 1921.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949 (registernummer 1648)
   Soendanees soldaat der 1e klasse-radiotelegrafist van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (stamboeknummer 38747)

Heeft zich onderscheiden door moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke actie.
Op 14 Maart 1945 gelukte het aan Abidin om tezamen met twee andere soldaten uit het interneringskamp te Bannethout (Indo-China) te ontvluchten en met medeneming van een geweer en bijbehorende munitie, benevens een kaart van Indo-China na een mars van ongeveer een maand onder moeilijke omstandigheden de Siamese grens te bereiken. Aldaar werden zij door Siamese officieren gastvrij ontvangen en pro forma opgenomen in het Leger van Siam, teneinde zodoende uitlevering aan de Japanners te voorkomen.
Na de capitulatie van Japan meldden zij zich dadelijk bij de Nederlandse troepen te Bangkok.

Bron: Müller (2016:KV), p. 235 ; met dank aan Harry Huisman

Abraham, mr. Carel

Geboren te Hillegom op 1 augustus 1909. Overleden te Haarlemmermeer op 15 februari 1943.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1932), res-eltn. (01-01-1936).
Bekende onderscheidingen: BK,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 22 juli 1953 (registernummer 3413) (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der Grenadiers, betrokken bij het ondergronds verzet

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940, onmiddellijk na de capitulatie van NEDERLAND, zich enerzijds te scharen onder de medewerkers van een inlichtingengroep en anderzijds deel te nemen aan het organiseren van verzetsgroepen.
In het bijzonder door verschillende belangrijke militaire gegevens omtrent de vijand in te winnen en een verbinding met ENGELAND via ZWITSERLAND tot stand te brengen.
Tenslotte door, toen hij in Augustus 1942 langs deze weg een belangrijk document betreffende de economische en verdere toestand in NEDERLAND wilde verzenden en hij, vermoedelijk door verraad, op zijn kanoor, nog in het bezit zijnde van dit document, werd gevangen genomen, tijdens het in stilte gevoerde proces te zwijgen, totdat hij in Augustus 1943 werd gefusilleerd.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 664 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 183www.ogs.nl

Abspoel, Jan Jacobus

Geboren te 's-Gravenhage op 4 december 1907. Overleden te Leiden op 20 juli 1974.
Res-tltn.d.Art. (14-09-1929), res-eltn.-vl. (14-09-1933).
Bekende onderscheidingen: VK,XXV

Vliegerkruis
   K.B. no. 6 van 19 juni 1946 (registernummer 491)
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940 als eerste bestuurder van het commando-vliegtuig van een patrouille van drie T.V-vliegtuigen, belast met een bombardement op het vliegvel Waalhaven, met deze patrouille door overmachtige vijandige jachtvliegtuigen heen te breken en de opdracht met succes te volvoeren.
Vervolgens nadat beide andere vliegtuigen waren neergeschoten, door beleidvol manoeuvreren het vliegtuig naar de basis teruggebracht.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 99 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 288 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1956, p. 436

Abwéré (Aboeeri, Constantinus)

Geboren te Djadi Betaf op 9 juli ????.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 37 van 22 juni 1949 (registernummer 1620)
   Korano (Kamponghoofd)

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend.
Verrichtte spionnage- en scoutdiensten richting Betaf in Juni 1944, waarbij 14 Japanners gemeld en gedood werden.

Bron: Müller (2016:KV), p. 229 ; met dank aan Harry Huisman

Ackermann, Jacob

Geboren op 27 juni 1911. Overleden te Lisse op 7 maart 2002.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 19 januari 1952 (registernummer 1136)
   Toenmalig tweede machinist ter koopvaardij

heeft zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden, toen het motortankschip "Aldegonda", hetwelk zich in Straat Malakka bevond, op 28 December 1941 door twee Japanse vliegtuigen werd aangevallen, waardoor het schip in brand geraakte en verlaten moest worden. Toen de vijandelijke vliegtuigen verdwenen waren heeft hij zich wederom aan boord begeven, waar hij door het geven van doeltreffende aanwijzingen om de brand in tank 3 te blussen, het schip voor de oorlogvoering wist te behouden.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 347 ; Overlijdensadvertentie

Adam, J.P.

Geboren te 's-Gravenhage op 5 juli 1921. Overleden te Zoetermeer op 5 maart 1996.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 19 van 27 december 1948 (registernummer 826)
   Sergeant-vlieger der militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (stamboeknummer 95997)
   Wegens:

Heeft zich tijdens de oorlog tegen Japan 1941/1942 als jachtvlieger onderscheiden door bijzonder moedige en beleidvolle daden.
Heeft deelgenomen aan convooi-beschermingen op Sumatra en aan de bombardementen van de Japanse vloot bij Indragiri, het mitrailleuren van landingsvaartuigen, bruggehoofden en vijandelijke concentraties aan de wal, en is hij bij alle luchtalarms boven Bandoeng, zonder uitzondering, mede opgestegen.
Heeft daarbij deelgenomen aan 2 luchtgevechten boven Bandoeng, waarbij hij tijdens het tweede luchtgevecht in een 'head on attack' boven Oedjoengbroeng (O. van Bandoeng), een Japans jachtvliegtuig heeft geramd, tengevolge waarvan beide toestellen omlaag stortten en verloren gingen. De Japanse piloot sneuvelde, doch sergeant Adam wist zich met zijn parachute te redden. Ondank zijn toen nog zeer geringe ervaring als jachtvlieger, betoonde hij grote vastberadenheid, moed en doorzettingsvermogen, terwijl zijn, meerdere malen, vrijwillig deelnemen aan gevaarlijke operationele vluchten, getuigde van een voorbeeldige offervaardigheid.

Bron: Meijer (1990), p. 201,219 ; Müller (2016:BL), p. 210-211

Adelaar, E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 26 juli 1943 (registernummer 499)
   Vaandrig

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 78-79 ; met dank aan Harry Huisman

Ader, ir. Jan Bastiaan

Geboren te Sneek op 7 augustus 1901. Overleden te Deventer (Ov.) op 10 juli 1983.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 35 van 20 maart 1948 (registernummer 1422)
   Reserve-kapitein der infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Heeft zich, als Commandant van het Vernielingscorps te Soerabaja, sterk ca 2800 man, gedurende de laatse oorlogsmaand 1942, in verband met vijandelijke acties, onderscheiden door moedig en beleidvol optreden, waarmede hij de belangen van het Koninkrijk heeft gediend.
Alhoewel hem bekend was, dat de vijand op felle wijze tegen de vernielers optrad, - door hen later niet alleen te mishandelen en met de doodstraf te bedreigen, doch deze straf ook in verschillende gevallen uitvoerde -, toonde hij zijn bijzondere plichtsbetrachting en onverschrokkenheid, door nochtans alle door de Legercommandant voor Soerabaja bevolen vernielingen, onder zijn bezielende leiding, stipt te doen uitvoeren binnen de daarvoor bepaalde tijd, zulks bovendien onder zeer moeilijke omstandigheden, aangezien de 3e Divisie Soerabaja reeds had verlaten, de Japanners op het punt stonden de stad binnen te rukken, en bombardementen nog plaats vonden.

Bron: Müller (2016:KV), p. 179 ; met dank aan Harry Huisman

Adjoen (alias Pang Linggan)

Overleden te Meliau op 17 juli 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (registernummer 574) (postuum)
   Woonachtig te Nek Sindang, district Meliau

Deelname aan de volgende acties:
  1. Opening van de vijandelijkheden tegen de Japanners door overval op 13 Mei 1945 te Sakoetjing (Zuid-Melieau), tezamen met Pang Linggan, Pang Joe, Pang Sonda, Pang Dosi, Adji, Pindjoen en Etan. Hierbij werd de Japanner Osaki gedood.
  2. Op 24 Juni 1945 werden het Bestuurskantoor en het distributiekantoor te Neliau door de guerrilatroepen afgeloopen.
    Op 29 en 30 Juni 1945 werden ze uit Meliau verdreven door Japansche mariniers en heiho's, die vanuit Pontianak te Tajan gestationneerd waren. Aan het gevecht tegen de Japanners nam Pang Soema deel.
  3. Op 14 Juli 1945 onruimden de Japanners Meliau. Op 17 Juli heroverden zij Meliau en hebben het tot 31 Augustus 1945 met ongeveer 30 mariniers en heiho's bezet gehouden. De anti-Japansche guerillatroepen, die aan de zuidzijde van de Kapoeas stonden, rukten op tot de monding van de Meliaurivier (15 Juli 1945), terwijl een kleine voorpost in de eigenlijke kota Meliau, aan de noordzijde van de Kapoeas, de leege damangswoning bezet hield. Verspieders werden uitgezonden in de richting Tejan. Omstreeks 12 uur 's middags werd de komst van de Japannersgemeld en trok de voorpost zich terug op de Zuidoever van de Kapoeas (17 Juli). Pang Soema stak met ongeveer 16 anderen van de zuidzijde van de Kapoeas over nar de kota Meliau. Tegen 1 uur 's middags verschenden 2 motorbooten met mariniers uit Tajan op de Kapoeas voor Melieau en openden met machinegeweren het vuur op de beide oevers.
    Inmiddels was te Temoerak een troep mariniers en heiho's geland, die naar Meliau westwaards oprukte. Even buiten Meliau verdeelde zich deze groep in tweeën: de eene groep liep langs de Kapoeas, de andere evenwijdig daaraan meer landwaarts. Deze troepen waren voorzien van automatische wapens, handgranaten en repeteergeweren: een superieuere bewapening tegenover de voorladers, de speren en kampmessen der guerillakrijgslieden. Bij een charge op de Japansche troepen werden twee mariniers, waaronder een sergeant, gedood. De Japansche sergeant werd door Pang Soema met de parang gedood. Pang Soema raakte gewond en viel later op den dag in handen der Japanners, die hem afmaakten. Ook Adjoen verloor in deze strijd het leven.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 119-120

Admiraal, Gijsbertus

Geboren te Rotterdam op 6 mei 1899.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 4 van 9 maart 1944 (registernummer 902)
   Korporaal-machinist (5823)

Als Korporaal-Machinist aan boord van Onze Kanonneerboot "Flores" moed, bekwaamheid en groote plichtsbetrachting betoond bij het op zeer goede wijze verrichten van zijn taak onder vaak hachelijke omstandigheden, tijdens de gevechtsacties tegen den vijand nabij de kust van Sicilië en West-Italië in het tijdvak Juli 1943 - Februari 1944 onder veelal hevigen vijandelijken afweer, en daardoor daadwerkelijk bijgedragen tot de succesvolle deelname van het schip aan de bedoelde krijgsverrichtingen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 149

Adolf

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 37 van 22 juni 1949 (registernummer 1613)
   Scout

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door beleidvol optreden bij verkenningen voor geallieerde patrouilles; uitzonderlijke moed en doorzettingsvermogen betoond bij het bergen van het lijk van de Javaanse Korporaal Roestan.

Bron: Müller (2016:KV), p. 228 ; met dank aan Harry Huisman

Adriaanse, Jan

Geboren te Magelang op 27 oktober 1923. Overleden te Patipibaai (Nederlands Nieuw-Guinea) op 17 december 1959.
Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 41 van 8 augustus 1945 (registernummer 427) (2e toekenning)
   Officier-zeewaarnemer der 2e klasse

Als waarnemer op een der vliegbooten van het Detachement M.L.D. in AUSTRALIE gedurende 7 maanden en in het bijzonder tijdens 17 vluchten boven door den vijand bezet gebied, tijdens welke vluchten 12 landingsoperaties werden uitgevoerd, blijk gegeven van groote bekwaamheid, moed, volharding en plichtsbetrachting.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (registernummer 234)
   Officier-zeewaarnemer der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve

Gedurende geruimen tijd bij het 321ste Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marineluchtvaartdienst in Britsch-Indië en Australië en voordien in Nederlandsch-Indië, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 71,88

Adriaansen, Josephus ('Sjef')

Geboren te Woensdrecht op 9 juni 1919. Gefusilleerd te Kamp Vught op 8 augustus 1944.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (registernummer 3459) (postuum)
   Dienstplichtig wachtmeester van het Wapen der Cavalerie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 2 september 1943 (registernummer 578)
   Dienstplichtig sergeant

Het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 669 ; Müller (2016:KV), p. 87-88 ; www.ogs.nl ; met dank aan Harry Huisman

Adriani, Paulus Lambertus Grimmius

Geboren te Makasser op 17 januari 1914. Omgekomen aan boord van Hr.Ms. Vliegboot 'X29' nabij Soerabaia op 11 februari 1942.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 7 januari 1943 (registernummer 93) postuum)
   Officier-vlieger der 2e klasse

Als vliegbootcommandant van de vliegboot X 29 van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië in den strijd tegen Japan gedurende 3 achtereenvolgende maanden tijdens 280 vlieguren blijk gegeven van moed en beleid, plichtsbetrachting en initiatief, bekwaamheid en doorzettingsvermogen, waarbij in het bijzonder te vermelden het uitvoeren van herhaalde geslaagde bomaanvallen en gedurfde mitrailleuraanvallen op de bezette haven en het vliegveld van Kuching en vele verkenningsvluchten boven vijandelijk gebied, waarbij o.a. omstreeks eind Januari 1942 een transportvaartuig, volgepakt met soldaten tusschen Tandjong Api en Kuching in brand werd geschoten, waarbij zijn vliegboot belangrijke schade opliep en een lid der bemanning werd gedood, waarna de X 29 tenslotte bij het evacueeren van Bandjermasin werd aangeschoten en bij een noodlanding in zee zonk en hij, na gered te zijn ,aan de bekomen verwondingen overleed.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 50) ; www.ogs.nl

Adrichem Boogaert, Jonkheer Hendrik Albert Nicolaas Andries van

Geboren te Middelburg op 29 december 1903. Overleden te Venlo op 16 april 1972.
LTZ3 (18-08-1926), LTZ2 (18-08-1928), LTZ1 (22-02-1938), KLTZ (01-03-1947), pensioen 01-11-1953, KLTZ KMR (01-11-1953), e.o. 01-10-1954
Eerste-officier Hr.Ms. 'Isaac Sweers' (24-05-1941/23-11-1942); commandant Hr.Ms. 'Kortenaer' (16-02-1948/14-09-1949); referent N.V. Holl. Signaalapparaten te Hengelo (Ov) vanaf 01-11-1953, later directiesecretaris; vml. adjudant van de gouverneur-generaal van Ned.-Indië.
Bekende onderscheidingen: OHK.2,OV,XXV,DSC

Distinguished Service Cross (GB)
   9 juli 1942
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 8 van 12 september 1942
   Lieutenant-Commander, Royal Netherlands Navy

Voor moed en goede diensten aan boord van Harer Majesteits torpedobootjager ISAAC SWEERS gedurende een succesvolle nachtactie, waarbij twee Italiaansche kruisers tot zinken werden gebracht.

Aernout, Regine Emile Anton

Geboren te 's-Gravenhage op 26 juni 1917.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 24 februari 1944 (registernummer 875)
   Officier-vlieger der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve Speciale Diensten

Het betoonen van moed en uitmuntende plichtsbetrachting tijdens den aanval van Japansche jachtvliegtuigen op de vliegbooten van Onzen Marine Luchtvaartdienst gemeerd bij het vliegkamp Tondano op 26 December 1941, door aan boord van de gemeerd liggende vliegboot X 26 zijnde, onverwijld den mitrailleur te bezetten en te blijven doorvuren totdat de vliegboot brandende wegzonk.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 144

Aernout, William Otto Pierre Regina

Geboren te 's-Gravenhage op 16 september 1909. Overleden aldaar op 19 september 1993.
OVL3 (28-12-1934), OVL2 (12-07-1937), OVL1 (16-08-1944), KLTZ-vl. (01-11-1953), KTZ-vl. (01-08-1957), pensioen 16-10-1959.
Bekende onderscheidingen: BL,VK,OHK.3,OV.1,XX

Vliegerkruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 2 van 21 maart 1944 (registernummer 140)
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw (registernummer 130)
   Officier-vlieger der tweede klasse

Als vliegbootcommandant, later als Groepscommandant van Onzen Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië moed, volharding en bekwaamheid getoond bij het uitvoeren van vele en belangrijke verkenningsvluchten gedurenden den geheelen duur van den oorlog in en om Nederlandsch Indië door o.a. leiding te geven bij het redden van vele overlevenden van de "Sloet van de Beele" en van Hr.Ms. "van Nes", hetgeen onder zeer moeilijke omstandigheden plaats vond; voorts het uitvoeren van een vermoedelijk geslaagden bomaanval op een vijandelijk transportschip nabij Muntok onder dreiging van vijandelijke jachtvliegtuigen; bij deze vlucht, nadat het vliegtuig nabij Noordwachter door vijandelijke jachtvliegtuigen was neergeschoten, zich zwemmende naar Noordwachter in veiligheid weten te stellen, daarbij een zeer goede leiding en voorbeeld gevend aan de bemanning.

Vliegerkruis
   K.B. no. 5 van 3 augustus 1944 (registernummer 230)
   Officier-vlieger der tweede klasse

Gedurende geruimen tijd bij het 321ste Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marineluchtvaartdienst in Britsch-Indië en Australië en voordien in Nederlandsch-Indië, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:BL), p. 62 ; Müller (2016:VK), p. 61-62,71 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 67 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 329 ; www.marine.nl

Aertsen, Servaas Klaas

Geboren te Zundert op 22 januari 1922. Overleden te Cadier en Keer op 25 december 1993.
Eltn.-vl. KLu (01-01-1949), kapt. (16-11-1951), maj. (01-05-1958), ltkol. (01-11-1967).
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,XXV,S3945,FGS,DM,WM2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 29 april 1943 (registernummer 390)
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 69 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1974, p. 11 ; overlijdensadvertentie ; met dank aan Harry Huisman en Rogier Rijpkema

Agerbeek, Jacques Rola

Geboren te Batavia op 21 maart 1880. Overleden te Koepang op 17 augustus 1942.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Kapitein der Infanterie-titulair buiten dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, gezaghebber van de Bescherming Bevolking

Bron: Spaans (2004), p. 49 ; www.ogs.nl

Ah Lee

Geboren in 1904.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 19 augustus 1943
   Timmerman

die als Timmerman van het m.s. "MADOERA", dat op den 23sten Februari, 1943, door een torpedo werd getroffen, tengevolge waarvan het schip zwaar werd beschadigd, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad bij het nauwgezet vervullen van zijn plicht, mede tengevolge waarvan het schip behouden te St. Johns, Newfoundland, kon worden binnengebracht.

Bron: Müller (2016:KV), p. 83 ; met dank aan Harry Huisman

Ahlberg, Frietjof Alfred

Geboren te Rotterdam op 1 april 1912.
Bekende onderscheidingen: KV,KCBC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 3 april 1941 (registernummer 37)
   Radio-telegrafist

die als gezagvoerder en leden der bemanning van het m.s. "APOLLONIA", dat op 25 November 1940 door geschutvuur en torpedo's van twee vijandelijke torpedojagers tot zinken werd gebracht, moedig en beleidvol optraden, onder zwaar granaatvuur, bij het treffen van de noodige reddingsmaatregelen, en de redding van de overige opvarenden van het schip, die niet door het vijandelijke vuur gedood waren.

Commendation (GB)
   1941
   Radio Officer, m.v. 'Apollonia'

  Enemy surface craft opened intense fire, destroying the ship’s gun at the first salvo, setting the ship ablaze and holding her at the waterline. The starboard boat was lowered, and picked up some of the crew who had jumped overboard. Two torpedoes were then fired into her and she sank. The enemy fired two rounds at the lifeboat before leaving. There were twenty-two survivors and fourteen men lost their lives.
  During the firing Mr. Koppier, Third Officer, returned from the boat to the ship and carried a wounded man to the boat, thereby saving his live.
  The Chief Engineer, Mr. Jongejan, was on deck helping to launch the boats when the lights went out, for the auxiliaries had been stopped as well as the main engines when the Master ordered the engines to be stopped. He therefore left the others and went alone into the engine-room and restarted the dynamo, giving light to work by.
  The wireless officer had been severely wounded by a splinter before leaving the ship. He did not mention this and did excellent work in pulling other survivors out of the water before his strength failed him.

Bron: Nationaal Archief 2.16.32 inv. 772 ; Müller (2016:KV), p. 35 ; Koopv. p. 7,24,52

Aken, F.L.J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 5 maart 1946 (registernummer 1457)
   Militie-matroos (10212 D)

Als opvarende van een van Onze patrouillebooten (P 16) bij een Japanschen vliegtuigaanval op 27 Februari 1942 in de baai van Batavia, moedig en voortvarend optreden getoond en één der drie aanvallende vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 194-195

Aken, mr. Lodewijk Cornelis van

Geboren te Gorinchem op 2 april 1913. Overleden op 12 december 1987.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948 (registernummer 1404)
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Januari 1945, geinterneerd zijnde in een Duits krijgsgevangenenkamp, gebruik makende van de ontstane verwarring bij het terugtrekken van het Duitse leger uit Polen, zich aan zijn krijgsgevangenschap weten te onttrekken.
Voorts door, na door het Russische leger te zijn bevrijd, onder zeer moeilijke omstandigheden leiding te geven aan enige honderden, eveneens door de Russen bevrijde, Nederlanders om tenslotte tezamen met deze Nederlanders eind Mei 1945 van Odessa via Marseille naar Nederland terug te keren.

Bron: Müller (2016:KV), p. 175 ; met dank aan Harry Huisman

Aker-van Bueren, mevrouw C.C. van

Bekende onderscheidingen: KMS

Akker, Louis van den

Geboren te Venlo op 10 april 1917. Overleden te Leeuwarden op 23 april 1973.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 4 van 4 mei 1944 (registernummer 170)
   Reserve-sergeant-vlieger (21065)

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 67

Akkerman, ir. Jan-Willem

Geboren te Haarlem op 1 juli 1899. Overleden te Lambeth, Canada, op 18 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951 (registernummer 1857)
   Ambtenaar bij de Rijkswaterstaat

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in Mei 1940, als Ingenieur van ’s Rijkswaterstaat ter standplaats Goes, toen de vijand Zeeland binnenrukte, de wegen voor de Franse en Nederlandse troependelen te herstellen en met één van de laatste transporten van Vlissingen naar Zeeuwsch-Vlaanderen te vertrekken om zijn dienst aldaar verder te kunnen voortzetten.
Vervolgens door, door het opdringen van de vijand in België, zich per boot van Duinkerken naar Engeland te begeven en zich te melden bij de Nederlandse Regering in Londen.
Ondanks zijn zwakke gezondheid in Mei 1943 een zeer vermoeiende en gevaarvolle reis per vliegtuig naar Zweden te maken voor het bestellen van 50 locomotieven aldaar voor de Nederlandse spoorwegen, welke voor het herstel van het Nederlandse verkeerswezen na de bevrijding van groot nut zijn geweest.
Voorts door, toen hij in September 1944 door de Geallieerde legerleiding, als hoofdingenieur, werd aangezocht om zich naar Zeeuwsch-Vlaanderen te begeven om aldaar inlichtingen te verstrekken in verband met een beraamde Geallieerde actie, daar goede inlichtingen duizenden mensenlevens zouden kunnen sparen, niettegenstaande zijn nog toenemende zeer slechte gezondheidstoestand zich toch vrijwillig daarvoor beschikbaar te stelen.
Daartoe verschillende malen zich van Brussel per jeep naar Zeeuwsch-Vlaanderen te begeven en aldaar tot grote tevredenheid van het Canadese opperbevel zeer waardevolle inlichtingen te verstrekken.

Bron: Müller (2016:KV), p. 289 ; www.ogs.nl ; met dank aan Bert Keers

Akkerman, Karel

Geboren te Amsterdam op 6 november 1910. Overleden te 's-Gravenhage op 18 september 1986.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   G.B. no. 26 van 31 december 1941 (registernummer 85)
   Luitenant-waarnemer der militaire luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Geen mutatie bekend

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 46

Akkermans, Leonardus Dionysius Marie

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 29 april 1943 (registernummer 389)
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 69 ; met dank aan Harry Huisman

Akoeilia Toreij

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 63 van 9 januari 1948 (registernummer 2221)
   Plaatsvervangend dorpshoofd van Kaproes (Onderafdeling Manokwari, Nieuw-Guinea)

Heeft zich onderscheiden door het bedrijven van moedige daden in het gevecht tegenover de vijand.
Nadat in 1944 de bevolking van het eiland Roemberpon (Nieuw-Guinea) van de geallieerde troepen vuurwapenen had ontvangen, werd te Jamakan een wachtdienst georganiseerd, voor de bewaking van de daar opgelede voorraden, bij welke dienst - AKOEILIA een belangrijke taak had. Herhaalde malen trachtten de Japanners dit weerstandsnest, waaruit de verbinding met het vaste land werd onderhouden, te veroveren, welke aanvallen steeds door de bevolking van Jamakan werden afgeslagen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 341

Akolo

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 maart 1944 (registernummer 947)
   Ambonneesch sergeant der 2e klasse (algemeent stamboeknummer 22031)

Weten te ontvluchten uit Japansche krijgsgevangenschap en Australie bereikt. Met groot beleid bovendien inlichtingsmateriaal verzameld, waardevol voor de verdere oorlogvoering, en zich onverwijld voor verdere actie beschikbaar gesteld.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 154

Akwan, Gustaf

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 22 van 31 januari 1946 (registernummer 1194)
   -

Behoorende tot een bevolkingspatrouille bij een poging in Januari 1945 twee R.A.A.F. vliegers uit een Japansch gevangenenkamp te Idore te bevrijden er toe bijgedragen om den vijand afbreuk te doen.

Bron: Müller (2016:KV), p. 137 ; met dank aan Harry Huisman

Alan

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (registernummer 1879)
   Kamponghoofd (Patih) van kampong Tonggong (distr. Tajan Olos)

Heeft deelgenomen aan den aanval te Koebin op Japansche mariniers, vermeld bij Kilat (± 15 Juli 1945). Hierbij werden 9 Japanners gedood, terwijl twee gewonden naar Sosok konden ontsnappen.
Na het vertrek van Kilat naar Sanggau heeft hij met Goesti Masjhoer op den 4den Augustus de Japansche bezetting van Sosok aangevallen vanuit Kedondong en Kedakas. Heeft in September, October en November 1945 de orde gehandhaafd in Tajan Oeloe.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 256

Albach, Jan Philip

Geboren te Amsterdam op 19 december 1903. Overleden te Dordrecht op 12 mei 1940.
Res-tltn.d.Inf. (17-12-1926), res-eltn. (17-12-1930).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (registernummer 1631) (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 12 Mei 1940 bij straatgevechten in DORDRECHT zijn Compagnie onverschrokken voor te gaan, daarbij den vijand ernstige verliezen toebrengende. Is aan het hoofd van zijn Compagnie gesneuveld.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 208 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 155 ; www.ogs.nl

Alberts, Pieter

Geboren te Emmen op 5 juli 1918. Overleden op 5 december 1991.
Legernummer 18.07.05.009.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,CEAC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (registernummer 2013)
   Voormalig tijdelijk aangesteld dienstplichtig vaandrig van het Wapen der Infanterie (legernummer 18.07.05.009)

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als een van de eerste medewerkers in een K.P. (Knokploeg)-groep in Twente, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, die zich verdienstelijk maakte met het opvangen en vervoeren van neergekomen leden van geallieerde vliegtuigbemanningen, het ontvangen en distribueren van “gedropte” wapens, alsmede het plegen van sabotage aan de spoorlijnen en op de weg, enz.
Hij bracht driemaal een groep “piloten” naar de Belgische grens en nam deel aan drie overvallen op het huis van bewaring te ARNHEM, waarvan de derde slaagde, zomede een overval op het huis van bewaring te ALMELO, waarbij belangrijke verzetslieden werden bevrijd.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 66 ; Müller (2016:KV), p. 332 ; Blonde Piet ; met dank aan Bert Keers

Alblas, Aart Hendrik

Geboren te Middelharnis op 20 september 1918. Gefusilleerd in het concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk) op 7 september 1944.
LTZ3 KMR SD (28-08-1941 KB 3).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,BK,OHK.1,VHK,KCBC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 16 van 4 december 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Luitenant-ter-zee der derde klasse van Speciale Diensten Koninklijke Marine Reserve
   Wegens:

Heeft zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door, na op 4 Juli 1941 als tweede Nederlandse agent per valscherm in bezet Nederland te zijn neergelaten, de hem gegeven opdrachten op zeer lofwaardige wijze uit te voeren, waarbij hij zich een weg baande temidden van de bijzonder gevaarlijke vijand, en zulks in tijd, dat het nog niet geheel was doorgedrongen, dat de vijand toch niet onoverwinnelijk zou zijn.
Voorts door, tengevolge van zijn beleidvol en moedig optreden, gedurende meer dan een jaar weten stand te houden en vele berichten naar Engeland over te seinen, daarbij de vijand afbreuk doende met middelen, die onevenredig waren aan die van de tegenstander en bewust zichzelf op te offeren om anderen te sparen, waarbij onder de moeilijkste omstandigheden zijn devies bleef "Voor Koningin en Vaderland", totdat hij tenslotte op 16 Juli 1942 werd gevangen genomen en op 7 September 1944 te Mauthausen werd gefusilleerd. Tenslotte door tijdens zijn verhoor van honderd uren achtereen geen hem toevertrouwd geheim los te laten, of namen van personen, waarmede hij in verbinding stond, bekend te maken.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 6 november 1941 (registernummer 257)
   Luitenant-ter-zee der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve Speciale Diensten

wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door den vijand bezet gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun overtocht naar Engeland, aan welke opdracht zoowel tengevolge van de geringe zeewaardigheid van hun vaartuig als van het optreden des vijands groote gevaren waren verbonden.

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 66 ; Maalderink (1982), p. 137 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 57 ; www.ogs.nl

Alburg, Machiel

Geboren te Rotterdam op 24 mei 1905.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 31 december 1942
   Stoker

die als stoker van het s.s. "Pieter de Hoogh", dat op de reis naar Noord-Rusland vanaf den 25sten Mei, 1942, gedurende zes achtereenvolgende dagen vrijwel onafgebroken door Duitsche vliegtuigen werd aangevallen, onder vaak hachelijke omstandigheden grooten moed en plichtsbetrachting heeft betoond bij de uitvoering van de hem in de machinekamer opgedragen werkzaamheden, mede tengevolge waarvan het schip behouden de plaats van bestemming bereikte.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 99

Aldenkamp, ir. Marinus Jan

Geboren te 's-Gravenhage op 10 juli 1910. Overleden te Hengelo (Ov.) op 14 oktober 1981.
Res-tltn.d.Cav. (01-01-1937).
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 25 juli 1946 (registernummer 516)
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 op het vliegveld Ypenburg zijn verspreid opgestelde afdeeling pantserwagens aan te voeren en zich daarbij herhaaldelijk over het onder hevig vijandelijk vuur zijnde vliegveld te bewegen.

Bron: Nationaal Archief 2.02.32 inv. 618 ; Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 102 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 236

Alebeek, Joseph Lodewijk Theodorus van ('Van den Bosch')

Geboren te 's-Hertogenbosch op 23 maart 1916. Overleden te Heumen op 13 mei 1990.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 29 april 1943 (registernummer 388)
   Dienstplichtig soldaat

wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: Müller (2016:KV), p. 69 ; met dank aan Harry Huisman

Alenson, Jacobus

Geboren te Utrecht op 9 februari 1914. Overleden te Ramsgate (Zuid-Afrika) op 22 december 2002.
LTZ3 KMR (01-04-1936), LTZ2 KMR (30-01-1941), e.o. 01-12-1947.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,MBE

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 4 augustus 1941 (registernummer 213)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Als Commandant van onzen trawler-mijnenveger OMMERING in de Britsche wateren een belangrijk aantal mijnen geveegd waarbij hij door zijn rustige en doortastende wijze van optreden blijken heeft gegeven een bekwaam leider te zijn.

Honorary Member in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   19 december 1941
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 10 van 2 september 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, commandant van Hr.Ms. 'Libra'

Bron: Meijer (1990), p. 238 (N.B.: maakt melding van postume verlening!) ; Müller (2016:BK), p. 52 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1968, p. 327

Alers, George Adrianus

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 6 mei 1946 (registernummer 1621) (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden bij de verdediging van kazemat 67 S. in het gevecht bij BOXMEER op 10 Mei 1940; is daarbij gesneuveld.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 205

Alewijk, Dirk Cornelis van

Geboren te Ommen op 4 augustus 1894. Overleden te Bennebroek op 27 juni 1976.
Res-tltn.d.Inf. (03-06-1916), res-eltn. (03-03-1920), res-kapt. (01-11-1934).
Bekende onderscheidingen: BL,XX,Mk

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 29 mei 1947 (registernummer 630)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door tijdens de gevechten op de Grebbeberg op 12 Mei 1940 op onverschrokken en voorbeeldige wijze zijn compagnie aan te voeren bij het uitvoeren van tegenstoten nabij Heimerstein.
Na, tengevolge van zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur en een aanvallende, overmachtige vijand, deze, tot driemaal toe ingezette, tegenstoten niet met succes te hebben kunnen doorzetten, een groot aantal, ten dele gedemoraliseerde manschappen, behorende tot enkele andere onderdelen, die in de stoplijn op de Grebbeberg in de duisternis samenpakten gedurende de nacht, door zijn flink optreden weder zodanig te organiseren tot een gevechtswaardige eenheid, dat daarmede de volgende dag hernieuwde vijandelijke aanvallen volledig konden worden afgewezen.
Hoewel daarbij gewond, toch het commando te blijven voeren tot hem zulks door uitputting niet meer mogelijk was.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 139 ; Naam- en Ranglijst der Officieren 1939, p. 128

Algra, Eelke

Geboren te Weidum op 9 april 1915, Overleden te Ede op 6 december 1986.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 16 september 1948 (registernummer 775)
   Sindsdien tot wachtmeester bevorderd brigadier van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (stamboeknummer 91052)

Heeft zich in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden.
Tijdens een vertragende actie op 1 en 2 Maart 1942 bij Rangan Bitoeng (West-Java), ingedeeld zijnde bij een met deze vertraging belaste colonne, zich bevindende achter (dus aan 's vijands zijde) deze colonne, tengevolge van een niet oordeelkundig terugtrekken van bedoelde vertragende troepen, voor de noodzaak gesteld om als commandant van een scoutcar, tezamen met een wachtmeester, als commandant van een pantserauto, zelfstandig de oprukkende vijand tegen te houden, en ondanks deze ongunstige omstandigheden erin geslaagd de Japanse troepen zo lang tegen te houden, dat het voor de hoofdcolonne toch nog mogelijk werd zich uit hare stelling op 15 K.M. ten Oosten van Rangkas Bitoeng in goede orde terug te trekken.
Vervolgens wederom tezamen met vorenbedoelde wachtmeester, alleen en zelfstandig optredende, alle vernielingen langs de weg naar Buitenzorg volgens opdracht uitgevoerd en daardoor de vijandelijke opmars aanzienlijk vertraagd.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 193

Aliet, Hendrik

Geboren te Paleleh, Makassar, op 20 augustus 1912. Overleden te Monrovia, Los Angeles in maart 1983.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 11 van 16 januari 1950
   Soldaat bij de Kustartillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Spaans (2004), p. 124-124

Almekinders, Gilles

Geboren te Rilland-Bath op 9 maart 1918. Overleden te Canada in 1998.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 10 van 12 oktober 1944 (registernummer 303)
   Sergeant-vliegtuigschutter (18037)

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 76

Alons, Wicher

Geboren te Sappemeer op 26 juni 1899. Overleden te Eindhoven op 29 augustus 1991.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 38 van 5 november 1954
   Gewezen staatssecretaris van het departement van Financiën in Indonesië

Bron: Spaans (2004), p. 259

Alphen, Willem van

Geboren op 16 december 1898.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Zutphen

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 april 1947
   Lock-keeper, Sliedrecht

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA), p. 22 ; met dank aan John Howes

Alsem, Gerardus Engelbertus Pius ('Gerard')

Geboren te 's-Gravenhage op 25 september 1908. Overleden te Amstelveen op 29 januari 1981.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 26 november 1942 (registernummer 83)
   Boordwerktuigkundige, in dienst van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

zich op 15 november 1942 hebben onderscheiden door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een vlucht in onmiddellijke aanraking met den vijand.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 284 ; Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 48 ; Vos (1972), p. 162

Alstede, Paulus Simon

Geboren te Buitenzorg (Bogor, Java) op 20 juni 1906. Gesneuveld aan boord van Hr.Ms. Kruiser 'Java' in de Javazee op 27 februari 1942.
LTZ3 (18-08-1926), LTZ1 (18-08-1937).
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.2,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 95 van 10 augustus 1946 (registernummer 1706) (postuum)
   Luitenant-ter-zee der 1e klasse

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden als navigatie-officier aan boord van Onzen kruiser "Java" in de gevechten tegen een Japansche overmacht, eindigende in den ondergang van dit schip op 27 Februari 1942. Is daarbij onder moeilijke omstandigheden door zijn kalmte en vastberadenheid een voorbeeld geweest voor zijn ondergeschikten.

Bron: Leeflang et al. (2004), nummer 2003 ; Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p.220 ; www.ogs.nl

Alta, Johanna M. ('Joke')

Geboren op 28 februari 1921. Overleden op 28 februari 2000.
Gehuwd met G. Key.
Bekende onderscheidingen: VHK,FCG.ev

Bron: Heuvel et al. (1985), p. 144 ; overlijdensadvertentie

Alten, mr. Jan Pieter van

Geboren te Vlissingen op 9 oktober 1921. Overleden te Amsterdam op 9 juli 2015.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (registernummer 2845)
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Januari 1944 toe te treden als medewerker tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en als zodanig op scherpzinnige en stoutmoedige wijze verkenningen te verrichten.
In het bijzonder door waardevolle inlichtingen te verstrekken over de militaire situatie op Walcheren en in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en bij de bevrijding van VLISSINGEN zich ook gewapenderhand te onderscheiden.
Voorts door zich in Maart 1945 wederom beschikbaar te stellen voor een gevaarlijke verkenningsopdracht in West-Duitsland, zich daartoe van bevrijd naar bezet Midden-Nederland en vandaar over de door de vijand afgesloten IJssel naar Oostelijk Nederland te begeven, waar echter de bevrijding plaats vond en toegezegde marconisten niet neerkwamen.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 505-506

Altena, Arnoldus van

Geboren te Gorinchem op 16 april 1910. Overleden te San Pedro de Alcantara (Malaga) op 28 februari 1980.
LTZ3 KMR (01-04-1931), LTZ2 KMR (16-12-1933), LTZ1 KMR (16-08-1942).
Bekende onderscheidingen: BK,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 14 januari 1943 (registernummer 622)
   Luitenant-ter-zee der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve Onbepaald Verband

Het aan boord van Onze Onderzeeboot "O 19" tijdens den strijd in den Nederlandsch-Indischen Archipel onder moeilijke omstandigheden betoonen van moed, voortvarendheid en plichtsbetrachting bij het vervullen van den hem opgedragen taak, meer in het bijzonder het in belangrijke mate bijdragen tot het succesvolle verloop van een actie in de door den vijand beheerschte Zuid-Chineesche Zee op 10 Januari 1942, waarbij overdag twee zwaar beladen vijandelijke koopvaardijschepen tot zinken werden gebracht en het na den zeeslag in de Java-Zee onder intensieve vijandelijke onderzeebootafweer veilig overbrengen van de boot naar Ceylon.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Naamlijst Officieren Koninklijke Marine 1947, p. 28

Alting, Hein Frederik Gerard

Geboren te Doetinchem op 2 februari 1917.
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944 (registernummer 268)
   Reserve-sergeant-waarnemer

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: Meijer et al. (1997), p. 228 ; Müller (2016:VK), p. 73

Alting du Cloux, René Philippe

Geboren te Batavia op 21 december 1915. Overleden te White Rock (British Columbia, Canada) op 20 juni 1978.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946 (registernummer 551)
   Voormalig reserve-eerste luitenant van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 nabij MILL, toen de bediening van het stuk 6 veld zijner sectie, waarbij hij zich bevond, bij den onverwachten aanval in den rug van de bezetting van een doorgedrongen pantsertrein als verlamd dekking zoch, alleen den strijd op te nemen en een aantal vijanden buiten gevecht te stellen;
vervolgens getracht op een ander punt van het gevechtsveld, den strijd voort te zetten en, hoewel artillerist zijnde, het bevel ontvangen hebbende om met een mitrailleur en een kleine afdeeling infanterie een commandopost te verdedigen, den strijd aldaar met zoveel beleid en moed te voeren, dat - niettegenstaande de helft van zijn afdeeling hem in den steek liet en hij slechts geringe versterking ontving, waarbij een officier, die met hem de verdediging verder leidde -, de vijand, die hem met sterke overmacht in aantal en bewapening omsingelde en zijn afdeeling ernstige verliezen toebracht, eerst na vier uren strijd kon binnendringen, waarbij hij door een ontploffende handgranaat aan het hoofd werd gewond en gevangen gemaakt.

Bron: Meijer (1990), p. 219 ; Müller (2016:BL), p. 111

Altman, G.K.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 16 september 1948 (registernummer 2429)
   Sergeant-geweermaker van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (stamboeknummer 88886)

Heeft zich in de strijd tegenover de Japanners onderscheiden door moedig en doortastend optreden.
Op 24 Januari 1942, zich in opdracht van de Troepencommandant te voet begevende van Balikpapan naar de 18 K.M. Noord gelegen radiopost Soengai Wain, daarbij vergezeld van een Europees auto-bestuurder, - beiden slechts bewapend met een karabijn -, heeft hij bij het plotseling stuiten op een Japanse compagnie, die op Balikpapan aanrukte, niet geaarzeld om met grote koelbloedigheid onmiddellijk het vuur op deze troepen te openen.
Het resultaat was verbluffend. Van de onder de Japanners ontstane paniek konden de door hen medegevoerde gevangenen, - allen personeel van het Radio-station Soengai Wain, waaronde de toenmalige sergeant-radiotelegrafist Nanlohy -, gebruik maken om te ontvluchten.
Niet alleen heeft sergeant Altman hiermede het leven dier gevangenen gered; tezamen met voornoemde sergeant Nanlohy en de Europese bestuurder wist hij voorts tijdig de op Samarinda terugtrekkende troepen te achterhalen en de Troepencommandant omtrent de bezetting van Soengai Wain en de locatie der Japanse troepen in te lichten.
Hierdoor kon bijtijds de terugtochtsroute - die aanvankelijk via Soengai Wain was uitgestippeld - worden gewijzigd en vernietiging dier K.N.I.L. troepen door de achtervolgende overmachtige vijand worden voorkomen.

Bron: Meijer (1990), p. 238 ; Müller (2016:BK), p. 390

Altman-de Moet, mevrouw Lena Cornelia (“Corrie”)

Geboren te Malang op 1 september 1911. Overleden te Benidorm op 24 april 1996.
Trouwde op 11 juni 1929 te Amsterdam met Friedrich Heinrich Altman. Echtscheiding te Djakarta op 20 mei 1952. Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21-12-1949
   Burger, woonachtig te Soerabaja

Bron: Spaans (2004), p. 82