STAATSCOURANT
Nr. 10140
23 februari
2017


Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies

14 februari 2017
Nr: BS2017003592
Directie Juridische Zaken, Cluster Wet- en regelgeving

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt als volgt gewijzigd:

  1. In onderdeel gg, onder 6o, vervalt: ': MULTINATIONALE OPERATIES';
  2. Aan onderdeel gg wordt na 6o een onderdeel toegevoegd dat luidt:
    7o. de operatie Forward Support Element (FSE) Mirage vanaf 1 januari 2015 tot 1 december 2016 voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in de Verenigde Arabische Emiraten:
    MULTINATIONALE OPERATIES;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 februari 2017

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert


TOELICHTING

Degene die gedurende tenminste dertig dagen geeft deelgenomen aan een operatie of missie ter handhaving of bevordering van de vrede en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond, wordt een herinneringsmedaille toegekend (Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies) en na iedere afzonderlijke deelname een daarmee verbonden gesp (Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies).
De wijziging voegt de operatie Forward Support Element (FSE) Mirage toe aan de lijst, waarbij na deelname een gesp wordt toegekend. Deze multinationale operatie, gelegerd op de vliegbasis Al Minhad in de Verenigde Arabische Emiraten, is een tussenstop op weg van Nederland naar Afghanistan. De operatie biedt logistieke ondersteuning aan mariniers die Nederlandse zeetransporten beschermen tegen piraten, ondersteunt bij het in- en uitladen van vliegtuigen die een tussenlanding maken. De eenheid vormt een belangrijke schakel tussen Nederland, de vliegbasis Eindhoven en Kandahar Airfield in Afghanistan, van waaruit personeel en materieel verder worden vervoerd.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert