Staatscourant No. 217 van 7 november 2006 pag. 13


DEF
Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III

18 september 2006/Nr. DO065/2006027411

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1
1. Ingesteld wordt het draaginsigne Dutchbat III.
2. Het draaginsigne heeft de vorm van een gestileerde weergave van Dutchbat III en Srebrenica (d b s III), overeenkomstig de bij dit artikel behorende afbeelding. Het insigne is vervaardigd van mat bronskleurig metaal, breed 21 mm en lang 52 mm.

Artikel 2
Het draaginsigne Dutchbat III wordt verstrekt aan degene die als militair in de periode 6 januari 1995 tot en met 14 juli 1995 deel heeft genomen aan de operatie Dutchbat III en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond.

Artikel 3
Het draaginsigne Dutchbat III kan zowel op de uniform als op de burgerkleding worden gedragen op de linker revers of dienovereenkomstige plaats.

Artikel 4
Bij de uitreiking van het draaginsigne Dutchbat III ontvangt de gedecoreerde tevens een op naam gestelde oorkonde.

Artikel 5
Het draaginsigne Dutchbat III kan postuum worden toegekend.

Artikel 6
1. De toekenning van het draaginsigne Dutchbat III geschiedt door de Minister van Defensie.
2. De Minister van Defensie kan de toekenning intrekken op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de toekenning redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.
3. Na intrekking als bedoeld in het eerste lid is de betrokkene niet langer gerechtigd het aan de toekenning verbonden insigne te dragen en wordt dit samen met de oorkonde onverwijld aan de Minister van Defensie teruggegeven.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit draaginsigne Dutchbat III.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 september 2006.
De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.

Bijlage behorende bij artikel 1, tweede lid 3.

Afbeelding draaginsigne
Afbeelding Draaginsigne Dutchbat III

Toelichting

Het Ministerie van Defensie heeft in zijn beleid gekozen om in het kader van de maatregelen rehabilitatie Dutchbat III een apart draaginsigne voor de leden van Dutchbat III in te stellen. Het onderhavige besluit strekt ertoe de erkenning van de militairen van Dutchbat III op symbolische wijze tastbaar te maken in de vorm van een draaginsigne Dutchbat III dat hierbij wordt ingesteld.
  Het draaginsigne heeft de vorm van een gestileerde weergave van Dutchbat III en Srebrenica: links op het ontwerp is de d van Dutchbat herkenbaar, rechts de b. De Romeinse III staat in het midden. De verbinding van de d en de b wordt gevormd door de letter s, die aan Srebrenica refereert. Hier vond de val van de enclave op 11 juli 1995 plaats.

De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.