Staatscourant No. 157 van 16 augustus 2005, pag. 6


DEF
Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

6 juli 2005/Nr. DO 060/2005 002566

De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties;

Besluit:

Artikel I
Artikel 1 van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel r komt te luiden:
r. voor deelname aan de multinationale vredesmacht International Security Assistance Force in Afghanistan, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan, alsmede op en vanaf de luchthaven Termez in Oezbekistan: ISAF;
2. Onderdeel s komt te luiden:
s. voor deelname aan de multinationale operatie Enduring Freedom, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Rode Zee, de Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan, Kirgizië en Afghanistan: ENDURING FREEDOM;
3. Onderdeel u komt te luiden:
u. voor deelname aan de European Union Police Mission voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegowina, vanaf september 2002 en voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië, vanaf december 2003: EUPM;
4. De puntkomma in de onderdelen v, w, x en y wordt steeds vervangen door een dubbelepunt.
5. De punt aan het slot van de onderdelen t, v, w en x wordt steeds vervangen door een puntkomma.
6. Aan het slot van onderdeel y wordt een puntkomma geplaatst.
7. De volgende onderdelen worden toegevoegd:
z. voor deelname aan de United Nations Mission in Liberia, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Liberia, alsmede in het aangrenzende zeegebied: UNMIL;
aa. voor deelname aan de NAVO-operatie Stabilisation Force ten tijde van de overdracht aan de Europese Unie voor de EU-operatie EUFOR op 2 december 2004, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië, in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied en in de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee: SFOR/EUFOR;
bb. voor deelname aan de EUFOR-operatie, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië, in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied en in de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee: EUFOR;
cc. Voor deelname aan operaties van de Verenigde Naties:
1° de Opération des Nations Unies au Burundi ‘ONUB’ , voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi;
2° de United Nations Advanced Mission in Sudan ‘UNAMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan;
3° de United Nations World Food Program Mission ‘UNWFP’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak, alsmede op en vanaf de luchthaven van Amman in Jordanië;
4° de Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ‘MONUC’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de volksrepubliek Congo;
5° de United Nations Mission in Sudan ‘UNMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan: VN OPERATIES;
dd. voor deelname aan operaties van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie:
1° de NATO Training Implementation Mission-Iraq ‘NTIM-I’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak;
2° de NATO Training Mission-Iraq ‘NTM-I’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak: NAVO OPERATIES;
ee. voor deelname aan de operatie van de Europese Unie EUPOL, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de volksrepubliek Congo: EU OPERATIES;
ff. voor deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa:
1° de OVSE missie Kosovo Police Service School vanaf september 2001;
2° de OVSE opleidingsmissie in Servië en Montenegro vanaf 2003:
OVSE OPERATIES.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2001.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2005.
De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.

Toelichting

Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Koninklijk besluit van 23 maart 2001, Stb. 186) kunnen bij ministerieel besluit gespen behorende bij de herinneringsmedaille worden ingesteld.
  Met het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties (Besluit van de Minister van Defensie van 12 juli 2001, nr. DJZ C2001/222, houdende de instelling van gespen behorende bij de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, Stcrt. 137), is hieraan uitvoering gegeven. Dit besluit is laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Minister van Defensie van 16 september 2003, nr. DO 060/2003002928, Stcrt. 187.
  Thans is wijziging van dit besluit noodzakelijk in verband met de Nederlandse inzet en deelname aan nieuwe operaties dan wel aanvullingen op bestaande operaties.
  De omschrijving van het operatiegebied in artikel 1, onderdeel r, van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties wordt uitgebreid met de luchthaven Termez in Oezbekistan, vanwege de luchtoperaties die van daaruit zijn uitgevoerd.
  Het operatiegebied voor de Operatie Enduring Freedom, onderdeel s, dient te worden uitgebreid met Afghanistan.
  Het operatiegebied voor deelname aan de European Union Police Mission, onderdeel u, dient te worden uitgebreid met het grondgebied van de Republiek Macedonië alwaar wordt deelgenomen aan de operatie Proxima.
  De gesp UNMIL wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de United Nations Mission in Liberia vanaf november 2003.
  De gesp SFOR/EUFOR wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de SFOR-operatie ten tijde van de overgang naar de EUFOR-operatie op 2 december 2004 in voormalig Joegoslavië.
  De gesp EUFOR wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de EUFOR-operatie in voormalig Joegoslavië welke op 2 december 2004 de Stabilization Force SFOR is opgevolgd.
  De gesp VN OPERATIES wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de volgende operaties van de Verenigde Naties:

De gesp NAVO OPERATIES wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de volgende operaties van de Noord Atlantische Verdrag Organisatie:

De gesp EU OPERATIES wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de operatie van de Europese Unie ‘EUPOL’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruimboven de volksrepubliek Congo.
  De gesp OVSE OPERATIES wordt ingesteld in verband met de Nederlandse deelname aan de volgende operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa:

De onderhavige aanwijzing van operatiegebieden berust op artikel 5, tweede lid, van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

De Minister van Defensie,
H.G.J. Kamp.