GEMEENTEBLAD
Jaargang 2010
-


Gepubliceerd op 10 maart 2010


De raad van de gemeente Terneuzen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 januari 2010

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening ereburgerschap en erepenning Terneuzen 2010

Artikel 1

 1. Aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen in deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend het ereburgerschap van de gemeente Terneuzen.
 2. Voorts kan aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen alsmede aan rechtspersonen die daarvoor krachtens de bepalingen in deze verordening in aanmerking komen, worden toegekend de erepenning van de gemeente Terneuzen.

Artikel 2

 1. Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op buitengewoon uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Terneuzen en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.
 2. De erepenning van de gemeente Terneuzen kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband.

Artikel 3

 1. De raad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van ereburgerschap.
 2. Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de raad tijdens een besloten vergadering of na schriftelijke consultatie zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4

 1. De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.
 2. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap of de uitreiking van de erepenning geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

Artikel 6

 1. Aan het ereburgerschap is verbonden een vergulde legpenning met een doorsnee van circa 57 mm, voorzien van het gemeentewapen en de inscriptie ‘ereburger’ èn een gouden draagspeld.
 2. Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.

Artikel 7

De erepenning van de gemeente Terneuzen is een zilveren legpenning met een doorsnee van circa 57 mm, voorzien van het gemeentewapen en de inscriptie ‘erepenning’.

Artikel 8

 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terug te vorderen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders is indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Terneuzen aan een begiftigde in te trekken.
 3. Aan betrokkene wordt van het besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 9

 1. Van elke toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning van de gemeente Terneuzen wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.
 2. In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning.
 3. Bij vervallenverklaring van het ereburgerschap of intrekking van het besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Terneuzen geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegredenen, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 10

Aan de toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning van de gemeente Terneuzen zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

Artikel 11

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening ereburgerschap en erepenning gemeente Terneuzen 2010’.
 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 maart 2010.

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2010.
griffier,       voorzitter,
drs. T.A.M. Leeraert       J.A.H. Lonink