Home -> Medailles -> Civiele verenigingen -> Draagteken van de Vereeniging van Beambten der Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat

De Vereeniging van Beambten der Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat

De Vereeniging van Beambten is op 6 juni 1900 te Den Haag opgericht voor een periode van 29 jaar. Haar statuten werden bij K.B. no. 54 van 24 juli 1900 goedgekeurd (Publicatie in de Staatscourant van 14 augustus 1900).

Het doel van de vereniging is volgens de statuten van 6 juni 1900: alle geoorloofde haar ten dienste staande middelen de algemene belangen harer leden te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

De statuten maakt onderscheid tussen leden en ereleden. Tot deze laatste categorie behoren zij, die de vereniging met hun medewerking steunen en op voordracht van het bestuur op een algemene vergadering met meerderheid van stemmen zijn benoemd.

Op 14 en 21 januari 1903 werden in de algemene vergadering nieuwe statuten vastgesteld (goedgekeurd bij K.B. no. 29 van 1 september 1903, publicatie in de Staatscourant van 28 september 1903). Het doel van de vereniging blijft hetzelfde, al kwam er een extra middel hiertoe bij:

Ook de soorten van lidmaatschap werden aangepast:

Het is mij onbekend tot wanneer de vereniging heeft bestaan.

Draagteken

Het draagteken van de vereniging is niet in de statuten beschreven. Voor leden betreft dit een zilverkleurig draagteken, bestaande uit een opengewerkt Rijkswapen met aanziende leeuwen (Rijkswapen van voor 1907). Onder het Rijkswapen is een lint bevestigd waarop de woorden: "VER. V. BEAMBTEN".

Het draagteken wordt gedragen aan een Nassaus blauw lint, met smalle oranje boorden.

Bij leden van verdienste wordt op het lint een zilveren gesp, in de vorm van een gedrapeerd lint, gedragen met het opschrift: "LID VAN VERDIENSTE".


Bronnen

kranten.delpher.nl
resources.huygens.knaw.nl/erkendeverenigingen, gelezen op 21 november 2017