Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Hoogkarspel

Onderscheidingen van de Gemeente Hoogkarspel

Hoogkarspel ligt in het noorden van Noord-Holland, om precies te zijn in het gebied aangeduidt als West-Friesland. Vanaf 1815 was Hoogkarspel een zelfstandige gemeente. Deze werd per 1 januari 1979 opgeheven. Zij is op die datum gefuseerd met de gemeenten Blokker en Westwoud tot wat toen nog heette de gemeente Bangert. Per 1 januari 1980 is de naam van de gemeente Bangert omgedoopt in Drechterland. Deze gemeente bestaat tegenwoordig, zij het in uitgebreide vorm, nog steeds. Het gemeentehuis van de huidige gemeente Drechterland staat in Hoogkarspel.

Erepenning

Bij voorstel van Burgemeester en Wethouders van 29 maart 1955, no. 2, wordt aan de raad van Hoogkarspel voorgesteld om te komen tot instelling van een erepenning voor burgers “die zich op een of andere wijze buitengewone verdiensten hebben verworven voor de plaats hunner inwoning”.

B&W schrijft hierover het volgende:
Het komt ons voor dat de meest geschikte uitvoering zal zijn een draagbare medaille van geringe afmeting, b.v. met een doorsnede van 25 mm., voorzien van een lint. Blijkens prijsopgave, ontvangen van de N.V. Koninklijke Begeer, bedragen de kosten van de eerste afslag f. 225,-. Vervolgens is de prijs van elke af te nemen erepenning aan lint f. 2,95 bij uitvoering in brons, en f. 6,50 bij uitvoering in zilver. Inscripties zullen de kosten met f. 0,05 per letter verhogen.
De kosten van de afzonderlijke penningen zijn derhalve gering en zullen geen bezwaar ontmoeten. Alleen de prijs van de eerste afslag is beduidend. Wij zijn echter van mening dat een uitgaaf van f. 225,-- voor eenmaal verantwoord is, wijl daarmede de gelegenheid tot huldebetoon wordt verkregen die thans ontbreekt, en een pijnlijk gemis wordt weggenomen.

De raad behoeft geen verdere aansporing. In haar openbare vergadering van 19 april 1955 besluit zij zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel en wordt de tevens meegeleverde concept-verordening als zijnde raadsbesluit no. VI van die dag goedgekeurd.

De ingestelde penning is als volgt te omschrijven:

Een ronde zilveren penning met een middellijn van 25 millimeter. De voorzijde vertoont het wapen van de gemeente Hoogkarspel met het randschrift "EREPENNING DER GEMEENTE HOOGKARSPEL". Het gemeentewapen van Hoogkarspel werd vastgesteld bij besluit van de Hoge Raad van Adel dd. 26 juni 1816. Het wordt bij de wapenverlening als volgt omschreven: “Van keel beladen met een vael paard, ziende ter linkerzijde.” Het is in feite een rood schild, met op een groen grasland een van links beziend paard van zilver (c.q. wit).
De keerzijde van de medaille vertoont een krans, waarbinnen ruimte is om de naam van de begiftigde te graveren.

Naar het batonsoverzicht

De medaille hangt via een bol en ring aan lint van 25 millimeter breedte, in de kleuren groen en rood (Weiler (1960), spreekt alleen van rood).

Toekenningen

[1] 26-04-1956 Johannes Albertus Spigt (1886-1960), wegens:
Op 31 Mei 1952 gepensionneerd als hoofd van de R.K. Jongensschool te Hoogkarspel, na zeer langdurige diensttijd bij het bijzonder onderwijs. Opvoeder en leider van de jeugd met bijzondere gaven. Grote verdiensten op het terrein van het culturele verenigingsleven. Kassier Boerenleenbank.
[2] 27-02-1959 Dirk Appel (1880-1975), wegens:
Bijzondere verdiensten op het terrein van het verenigingsleven. Altijd bereid tot belangeloze technische bijstand. Lid en voorzitter van de zangvereniging ,,Thalia”; secretaris Boerenleenbank Hoogkarspel I; lid van het Oranjecomité; bestuurslid vakonderwijs.
[3] 28-11-1961 Gerardus Visser (1896-1983), wegens:
25-jarig raadslidmaatschap, alsmede bijzondere verdienste als bestuurslid van verenigingen op sociaal, charitatief en economisch terrein, zowel in de gemeente als in groter verband.
[4] 28-02-1967 Wijtze Tjeerd Hellinga (1902-?), wegens:
Was van 1 April 1925 tot 1 Maart 1967 Secretaris-ontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand.
[5] 23-02-1976 Pieter Naastepad (1908-1980), wegens:
Bijzondere verdiensten op het terrein van het verenigingsleven, bestuurslid Hollandse Mij. van Landbouw, congiërge Ons Huis, lid oudercommissie Openbare School, lid bestuur NH Kerkvoogdij, lid bestuur Nutsdepartement, 51 jaar lid toneelvereniging, bestuurslid Rabobank, voorzitter bejaardensoos.

Er is ook nog een bestelling gevonden voor een 6e erepenning op naam van burgemeester Pieter Groot. Deze was bedoeld om uit te reiken bij de opheffing van de gemeente, maar aangezien de burgemeester toen benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is het nooit tot een toekenning gekomen.


Bronnen

Westfries Archief, Inventaris van het Secretarie-archief van de gemeente Hoogkarspel 1925-1978, inventarisnummers:
  1369   Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de toekenning van een erepenning van de gemeente, 1955
  1370   “Ereboek”, vermeldende de door de gemeente toegekende onderscheidingen, 1956
  1371   Correspondentie over toekenningen, 1956-1978.

Müller, E.H. (2009). De Erepenning van de gemeente Hoogkarspel. Rondom De Leeuw. Jaarboek 2009. Hoogkarspel: Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud, p. 99-102.
Müller, E.H. (2009, december). De Erepenning van de gemeente Hoogkarspel. Decorare. 22, p. 22-26.
Sierksma, Kl. (1960). De gemeentewapens van Nederland. Utrecht/Antwerpen: Prisma-boeken.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 125 [2213].