Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

De Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen is op 16 september 1917 opgericht en heeft als doel 'het voorkomen van de verdrinkingsdood'. De Bond is een samenwerkingsverband van diverse reddingsbrigades in Nederland. Op 4 oktober 1952 werd aan de Bond het predikaat 'Koninklijke' toegekend.

De K.N.R.B.D. kent onderscheidingen toe aan personen, die zich bij de door hen verrichte redding niet in levensgevaar behoefden te begeven en die daardoor noch voor de erepenning voor menslievend hulpbetoon, noch voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds is aanmerking komen.
Hierdoor beloont de Bond in principe alleen "lichte gevallen", ook de reddingen die zonder succes hebben plaatstgevonden.

De Bond heeft twee onderscheidingen: een erediploma en een erepenning.

Erepenning

Ingesteld in 1935.

Het is een ronde penning met een middellijn van 35 of 30 millimeter. De voorzijde vertoont een door het water wadende man met een bewusteloze drenkeling in zijn armen. Achter hem de opgaande zon met stralen.
De keerzijde toont een glad veld binnen het opschrift: "NED. BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN". In het gladde veld is ruimte voor een inscriptie.

Van deze erepenning is bekend dat hij zowel met en zonder lint is uitgegeven. De kleuren van het lint zijn: rood, wit en blauw.

Naar het batonoverzicht


Literatuur

Carnegie Heldenfonds (1962). Jaarverslag van het Carnegie Heldenfonds voor Nederland 1961. Den Haag: Carnegie Heldenfonds
Krogt, M.R. van der e.a. (1991). Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predicaat. Rijswijk: Print Code BV, p. 253.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.